Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 KUCEZGA NA MUNTHU

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakumugomezga Yesu?

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakumugomezga Yesu?

Musi umu, muwonenge umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuzgolera mafumbo agho ŵanthu ŵakuŵafumba. Titore kuti Yohane, ni Kaboni wa Yehova, wiza ku nyumba kwa Mateyu.

NCHAKUZIRWA COMENE KUŴA NA CIPULIKANO MWA YESU

Yohane: Nakondwa kuti namusangani.

Mateyu: Yewo.

Yohane: Namuyegherani magazini ghaphya gha Gongwe la Mulinda na Galamukani! Nkhumanya kuti mukondwenge na nkhani izo zili mu magazini agha.

Mateyu: Nawonga. Nakuti mwacita makora comene kwiza cifukwa namupenjaninge nakale. Pali nkhani yinyake iyo nkhukhumba kumufumbani.

Yohane: Fumbani.

Mateyu: Zuŵa linyake nkhacezganga na munyane ku nchito. Nkhamuphalira za tumabuku twinu uto mukanipa kuti nthuwemi comene. Kweni wakaniphalira kuti ningaŵazgangaso yayi cifukwa imwe Ŵakaboni ŵa Yehova mukumugomezga yayi Yesu. Kasi mbunenesko? Nkhamuphalira kuti nizamumufumbani para mwizaso.

Yohane: Nawonga kuti mwafumba. Nakuti mwacita makora comene kuti mwafumba ine. Para mukukhumba kumanya ivyo munthu wakugomezga nchiwemi kufumba mweneco.

Mateyu: Ndimo nane nkhuwonera.

Yohane: Unenesko ngwakuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumugomezga Yesu. Nakuti tikugomezga kuti munthu uyo walije cipulikano mwa Yesu wangazakapona yayi.

Mateyu: Nane nkhumanya nthe, kweni namufumbani cifukwa ca ivyo munyane wakaniphalira. Nkhumanya kuti imwe na ine tindadumbiskanepo nkhani iyi.

Yohane: Wuli tiŵazgepo mavesi ghanyake mu Baibolo agho ghakulongosora kuzirwa kwa kuŵa na cipulikano mwa Yesu? Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakutemwa kuŵazga mavesi agha para ŵakupharazga.

Mateyu: Oho.

Yohane: Tambenge na ivyo Yesu mweneco wakayowoya pa Yohane 14:6. Yesu wakayowoya mazgu agha kwa yumoza wa ŵapositole ŵake. Vesi ili likuti: “Yesu wakati kwa iyo: ‘Ine ndine nthowa na unenesko na umoyo. Palije uyo wakwiza ku Ŵadada kweni kwizira mwa ine.’” Kuyana na vesi ili, kasi munthu wakwenera kwendera mwa njani kuti wize kwa Ciuta?

Mateyu: Mwa Yesu.

Yohane: Mwaneneska. Ndivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga. Pa ivyo imwe mukumanya, kasi munthu wakwenera kulomba mu zina la njani kuti Ciuta wamupulike?

Mateyu: Mu zina la Yesu.

Yohane: Nane nkhukolerana namwe. Lekani ine nyengo zose nkhulomba mu zina la Yesu. Ndimo Ŵakaboni ŵa Yehova wose ŵakucitira.

Mateyu: Mbwe munyane wakanipusikanga.

Yohane: Tiyeni tiŵazge Yohane 3:16. Vesi ili ndakuzirwa comene mwakuti ŵanji ŵakuti ndilo pagona makani ghose ghawemi. Kung’anamura kuti usange ŵangati mutore mavesi ghose gha mu Baibolo agho ghali mu buku la Mateyu m’paka Yohane na kughapanga vesi limoza, lingaŵa lenelili. Kasi mungaŵazga vesi ili?

 Mateyu: Oho. Likuti: “Pakuti Ciuta wakacitemwa comene caru, mwakuti wakapeleka Mwana wake wapadera yekha, ntheura kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.”

Yohane: Mwaŵazga makora. Nkhugomezga kuti vesi ili mukulimanya kale.

Mateyu: Enya, nalipulikapo kanandi waka, ndipo ku chalichi kwithu ŵaliska ŵakutemwa comene kulizunura.

Yohane: Ni vesi lakumanyikwa nadi. Wonaniposo pa vesi ili, na kuwona ico Yesu wakayowoya. Wakati Ciuta wakutemwa ŵanthu, lekani wapeleka mwaŵi wakuti ŵazakasange umoyo wamuyirayira. Kweni kasi wakati ŵanthu ŵakwenera kucitaci?

Mateyu: Kuŵa na cipulikano.

Yohane: Mwaneneska. Comenecomene mwa Yesu Khristu. Nakuti fundo iyi yakuti cipulikano mwa Yesu cikujura nthowa ya ku umoyo wamuyirayira, yikusangika pa peji 2 la magazini iyo namuyegherani. Pakuyowoya cilato ca Gongwe la Mulinda ili, kuti “likuciska ŵanthu kuti ŵaŵe na cipulikano mwa Yesu Khristu, uyo wakafwa mwakuti tisange umoyo wamuyirayira, ndiposo uyo pasono wakuwusa kucanya nga ni Themba la Ufumu wa Ciuta.”

Mateyu: Enya nadi na. Mu kabuku kinu mwenemumu muli ukaboni wakuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumugomezga Yesu.

Yohane: Enya.

Mateyu: Sono cifukwa wuli pera ŵanthu ŵakuti mukumugomezga yayi Yesu?

Yohane: Pali vifukwa vinandi. Ŵanyake ŵakuyowoya nthena cifukwa ŵakapulika waka kuŵanyawo. Panji ndivyo ŵaliska ŵawo ŵali kuŵasambizga.

Mateyu: Panji nchifukwa cakuti mukuti ndimwe Ŵakaboni ŵa Yehova, m’malo mwakuŵa Ŵakaboni ŵa Yesu.

Yohane: Naco cingaŵa cifukwa cinyake.

Mateyu: Cifukwa wuli mukuyowoya comene vya Yehova?

“NAŴAMANYISKA ZINA LINU”

Yohane: Cifukwa cimoza ico tikuzunulira comene zina la Ciuta lakuti Yehova nchakuti tikulondezga Yesu. Wonani ivyo Yesu wakayowoya apo wakalombanga ku Ŵawiske. Vili pa Yohane 17:26. Kasi mungaŵazga vesi ili?

Mateyu: Palije suzgo. “Naŵamanyiska zina linu ndipo nilimanyiskenge, mwakuti citemwa ico mwanitemwa naco ciŵenge mwa iwo ndipo ine mu umoza na iwo.”

Yohane: Nawonga kuti mwaŵazga makora. Wonani kuti Yesu wakati wakamanyiska ŵasambiri ŵake zina la Ciuta. Kasi mukughanaghana kuti cifukwa wuli Yesu wakacita nthe?

Mateyu: Eee. Kwali.

Kuŵa na cipulikano mwa Yesu nkhwakukhumbikwa kuti tizakapone

Yohane: Panji tiŵazgeso vesi linyake kuti tipulikiske nkhani iyi. Tiŵazge Milimo 2:21. Vesi ili likuti: “Waliyose uyo wakucema pa zina la Yehova wazamuponoskeka.” Namwe munganizomerezga kuti usange kucema pa zina la Yehova nkhwakukhumbikwa kuti munthu wazakapone, mbwenu Yesu wakamanyanga fundo iyi.

Mateyu: Enya yayi.

Yohane: Lekani Yesu wakamanyiskanga ŵasambiri ŵake zina la Ciuta mwakuti ŵalimanye na kuligwiliskira nchito. Wakakhumbanga kuti ŵazakapone. Lekani nase tikuyowoya comene vya Yehova. Tikuwona kuti nchakukhumbikwa kumanyiska ŵanthu zina la Ciuta na kuŵawovwira kuti ŵacemenge pa zina ili.

Mateyu: Kweni nanga ŵanthu ŵangaleka kulimanya zina la Ciuta na kulizunura mwakudunjika, ŵakumumanya uyo ŵakuyowoya para ŵakuti Ciuta.

Yohane: Nyengo zinyake vingaŵa nadi nthena. Kweni cifukwa cakuti Ciuta wali kutiphalira zina lake, nchipusu kuŵa nayo paubwezi.

 Mateyu: Mukung’anamuraci?

Yohane: Panji niyowoye nthe kuti mupulikiske: Cikaŵa cakukhumbikwa yayi kuti timanye zina la Mozesi. Wate wamanyikwenge waka kuti munthu uyo wakagaŵa Nyanja Yiswesi panji uyo wakapokera Malango Khumi. Nowa nayo, watenge wamanyikwenge waka kuti munthu uyo wakazenga cingalaŵa na kuponoska mbumba yake ndiposo vinyama. Yesu nayo mphanyi wakumanyikwa waka kuti munthu uyo wakafuma kucanya kuti wazakatifwire, asi nthe?

Mateyu: Nkhuwona nthe.

Yohane: Kweni Ciuta wakawoneseska kuti timanye mazina gha ŵanthu aŵa. Tilekenge kumanya mazina ghawo tate tiwonenge nga nchidokoni waka, kweni pakuti tikughamanya, nkhani zawo zikuŵa zanadi. Nangauli Mozesi, Nowa, na Yesu tindaŵawonepo, kweni pakuti tikumanya mazina ghawo, tikugomezga kuti ŵanthu aŵa ŵakaŵako nadi.

Mateyu: Nindaghanaghanirepo fundo iyi, kweni njakupulikikwa.

Yohane: Ici nchifukwa cinyake ico Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugwiliskira nchito zina la Ciuta. Tikukhumba kovwira ŵanthu kuti ŵagomezge kuti Yehova Ciuta waliko na kuŵa nayo paubwezi. Ndipouli, tikuzirwiskaso comene mulimo uwo Yesu wakucita kuti tizakapone. Panji tiŵazgeso lemba linyake kuti tipulikiske fundo iyi.

Mateyu: Oho.

Yohane: Pakwamba tanguŵazga Yohane 14:6. Kumbukani kuti Yesu wakati iyo ni “nthowa na unenesko na umoyo.” Sono tiyeni tiŵazge Yohane 14:1. Kasi mungaŵazga ivyo Yesu wakayowoya kuumaliro wa vesi ili?

Mateyu: Oho. Likuti: “Muŵe na cipulikano mwa Ciuta, muŵeso na cipulikano mwa ine.”

Yohane: Nawonga. Kasi mukughanaghana kuti munthu wakucita kusankhapo uyo wakhumba kumugomezga pakati pa Yesu na Yehova?

Mateyu: Yayi. Yesu wakati tikwenera kugomezga wose.

Yohane: Mwaneneska. Namwe munganizomerezga kuti nkhwakukwana yayi kuyowoya waka kuti tili na cipulikano mwa Ciuta na Yesu. Ivyo tikucita vikwenera kulongora kuti tili na cipulikano mwa Ciuta na Yesu.

Mateyu: Ni mwenemumo nadi.

Yohane: Kweni kasi munthu wangalongora wuli kuti wali na cipulikano mwa Ciuta na Yesu? Wuli tizakadumbiskane fumbo ili ulendo unyake? *

Mateyu: Palije suzgo.

Kasi muli na fumbo pa ivyo Baibolo likusambizga? Kasi mukukhumba kumanya vinthu vinyake ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambizga panji ivyo ŵakugomezga? Usange ni nthena, fumbani yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova para mwakumana nayo. Wazamukondwa comene kumuzgorani.

^ ndime 60 Kuti mumanye vinandi, wonani cipaturo 12 ca buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni wa Yehova.