Nyengo zinyake mungajifumba kuti: ‘Usange Ciuta wakumanya kale vyose, cifukwa wuli nkhwenera kulombaso?’Nchiheni yayi kufumba nthena. Nakuti Yesu nayo wakati Ciuta “wakumanya vinthu ivyo mukusoŵerwa pambere imwe mundamulombe.” (Mateyu 6:8) Davide, Themba la Israyeli nayo wakamanyanga fundo iyi lekani wakati: “Kulije mazgu mu lulimi lwane, kweni, ehe, A Yehova, mukughamanya nkhanira.” (Salmo 139:4) Ipo cifukwa wuli pera tikwenera kulomba kwa Ciuta? Kuti tizgore fumbo ili, tiyeni tiwone ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya malurombo. *

“Sendelerani kwa Ciuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.”—Yakobe 4:8

 LUROMBO LUKUTOVWIRA KUŴA PAUBWEZI NA CIUTA

Nangauli Baibolo likuti Yehova * wakumanya vyose, kweni wakulimbana nakuti wamanye cilicose ico cikucitikira ŵanthu yayi. (Salmo 139:6; Ŵaroma 11:33) Yehova wakusankha ivyo wangasunga. Wakupambana na kompyuta iyo yikusunga waka cilicose ico munthu wangaŵikamo. Nakuti Ciuta wakukhumba comene kumanya ivyo tikughanaghana kuti tiŵe nayo paubwezi. (Salmo 139:23, 24; Yakobe 4:8) Ndico cifukwa Yesu wakaciska ŵasambiri ŵake kuti ŵalombenge nangauli Ciuta wakumanya kale ivyo ŵakukhumbikwira. (Mateyu 6:6-8) Para Ciuta tikumuphalira vyakusingo ndipo ubwezi withu na iyo ukukonda.

Nyengo zinyake tingasoŵa cakuyowoya pakulomba kweni Ciuta wakumanya ivyo tikukhumba kuyowoya. Ndipo wakutipa ivyo tikukhumbikwira. (Ŵaroma 8:26, 27; Ŵaefeso 3:20) Para tamanya kuti Ciuta wazgora lurombo lwithu nanga tingaleka kumanya umo wazgolera, tikukhorwa kuti wali nase pafupi.

KASI CIUTA WAKUZGORA MALUROMBO GHOSE?

Baibolo likuti Yehova wakuzgora malurombo gha awo ŵakumusopa mwakugomezgeka. Kweni likutiphaliraso cifukwa ico wakulekera kutegherezga malurombo ghanyake. Mwaciyelezgero, apo nkhaza zikazara comene mu Israyeli, Ciuta wakatuma Yesaya kuti waŵaphalire kuti: “Nanga mukwandanya malurombo ntha tindipulike; mawoko ghinu ghazura ndopa.” (Yesaya 1:15) Ntheura, ŵanthu awo ŵakusulako malango gha Ciuta panji kulomba na cilato ciheni, ŵaleke kukhazga kuti Ciuta wapulikenge malurombo ghawo.—Zintharika 28:9; Yakobe 4:3.

Nakuti Baibolo likuti: “Kanthu kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.” (1 Yohane 5:14) Kweni kasi fundo iyi yikung’anamura kuti Ciuta watipenge cilicose ico talomba? Viŵi yayi. Wonani kuti mpositole Paulosi wakalomba katatu kuti Ciuta wawuskemo “munga mu thupi.” (2 Ŵakorinte 12:7, 8) Paulosi wakwenera kuti wakaŵa na suzgo la maso. Ndipo wakwenera kuti wakakhuŵara kuwona kuti Ciuta wakuleka kumuzgora. Nakuti Ciuta wakamupa nkhongono Paulosi zakucizgira ŵalwari ndiposo kuwuska ŵakufwa uku iyo wakusuzgika na ulwari. (Milimo 19:11, 12; 20:9, 10) Nangauli lurombo lwake lukazgoreka umo iyo wakakhumbiranga yayi, kweni Paulosi wakawona kuti Ciuta wakamovwira kuti wazizipizge.—2 Ŵakorinte 12:9, 10.

“Ici nchigomezgo ico tili naco mwa iyo, cakuti kanthu kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.”—1 Yohane 5:14

Yehova wakazgorapo malurombo gha ŵanthu ŵanyake nyengo yeneyiyo. (2 Mathemba 20:1-7) Kweni ivi vikacitikanga kaŵirikaŵiri yayi. Ŵanji ŵakakhuŵaranga para ŵawona nga Ciuta wandazgore malurombo ghawo. Themba Davide likafumba kuti: “Mpaka zuŵaci, A Yehova? Kasi mundiruwenge muyirayira?” (Salmo 13:1) Kweni Davide wakakumbuka kuti Yehova wamovwirapo kanandi waka, ndipo wakalutilira kumugomezga. Lekani mu lurombo lwenelulu wakati: “Kweni ine ndagomezga lusungu lwinu.” (Salmo 13:5) Mazuŵa ghano napo, ŵanthu ŵa Ciuta wakwenera kukosera kulomba mpaka ŵawone kuti Ciuta wazgora maŵeyelero ghawo.—Ŵaroma 12:12.

 KASI CIUTA WAKUZGORA WULI MALUROMBO?

Ciuta wakutipa kuyana na ivyo tikukhumbikwira nadi.

Ni nyengo zose yayi apo ŵapapi ŵangapeleka nyengo yeneyiyo cinthu cilicose ico ŵana ŵalomba. Pakuŵa cifukwa ico ŵakucitira nthena. Nyengo zinyake Ciuta nayo wangazgora nyengo yeneyiyo yayi nesi umo tikukhumbira. Kweni tingaŵa na cigomezgo cose kuti Ciuta, Dada withu wacitemwa watizgorenge pa nyengo yakwenelera kweniso mwakuyana na ivyo tikukhumbikwira nadi.—Luka 11:11-13.

Nyengo zinyake Ciuta wangazgora lurombo lwithu kwizira mu Baibolo

Nyengo zinyake Ciuta wakuzgora kwambura ise kumanya.

Kasi tingacita wuli usange tikulomba kuti Ciuta wawuskepo suzgo linyake, kweni mbwe likulutilira? Kasi para ivyo talombanga vindacitike nga umo takhumbiranga, ndikuti Yehova wandatizgore? Ipo cingaŵa ciwemi kughanaghanira umo Yehova wakutovwilira munthowa yinyake. Mwaciyelezgero, mubwezi withu wangatovwira pa nyengo iyo takhumbikwiranga wovwiri. (Zintharika 17:17) Mwamanya wuli, panji ni Yehova ke uyo wamutuma? Kweniso Yehova wangatizgora kwizira mu Baibolo. Para taŵazga Baibolo tingasanga fundo izo zingatovwira kuti tizizipizge suzgo lithu.—2 Timote 3:16, 17.

Ciuta wangatuma ŵanyithu kuti ŵatovwire

M’malo mwakuti Ciuta wawuskepo suzgo yithu, nyengo zinyake wangatipa waka nkhongono zakuzizipizgira. (2 Ŵakorinte 4:7) Mwaciyelezgero, Yesu wakapempha Ŵawiske kuti ŵawuskepo cinthu cinyake cakusuzga mwakuti zina lawo lileke kutukika. M’malo mwake Ciuta wakatuma mungelo kuti wamukhozge. (Luka 22:42, 43) Mazuŵa ghano napo, Ciuta wangatuma munyithu kuti watikhozge pa nyengo iyo tikukhumbikwira nadi wovwiri. (Zintharika 12:25) Pakuti nyengo zinyake nchakusuzga kumanya kuti Yehova wazgora malurombo ghithu, ipo tikwenera kukumbuka kuti wakuzgora munthowa zakupambanapambana.

Nyengo zinyake Ciuta wakulindilira nyengo yakwenelera.

Baibolo likuti Ciuta Wankhongonozose wakulongora lusungu ŵanthu ŵakujiyuyura “mu nyengo yakwenelera.” (1 Petrosi 5:6) Ntheura para nyengo zinyake tikuwona nga kuti Yehova wakucedwa kuzgora, tileke kughanaghana kuti watiluwa. Pakuti iyo wakumanya vyose, wakusanda ivyo talomba ndipo wakutipa ivyo tikukhumbikwira pa nyengo yakwenelera.

“Jiyuyurani pasi pa woko lankhongono la Ciuta, mwakuti wamukwezgani mu nyengo yakwenelera.”—1 Petrosi 5:6

Tiyelezgere kuti mwana winu mucoko wamupemphani njinga, kasi mungamugulira nyengo yeneyiyo? Para mukuwona kuti wangakwaniska yayi kwenda nayo pa msewu, mungalindizga dankha kuti wakulireko kuti muzakamugulire kunthazi para mwawona kuti wafikapo. Mwakuyana waka, Ciuta nayo wangatipa “ivyo mtima [withu] ukukhumbiska” pa nyengo yakwenelera cikuru tikulutilira kulomba.—Salmo 37:4

MANYANI KUTI CIUTA WAKUTEGHEREZGA

Baibolo likuticiska kuti tileke kutaya mtima na kuwona nga lurombo lulije nchito. Ŵanji ŵangati, ‘nchipusu kuyowoya waka nthena, kweni citani pera to!’ Cingaŵa nadi cinonono kulutilira kulomba na kulindilira Ciuta, para tikuwona kuti palije ico cikucitika pa suzgo lithu. Kweni tingacita makora kukumbuka ivyo Yesu wakasambizga pa nkhani ya kukosera pakulomba.

 Yesu wakayowoya ntharika ya cokoro cinyake cikavu ico cikalutilira kuluta kwa mweruzgi muheni kuti wacicitire urunji. (Luka 18:1-3) Nangauli mweruzgi uyu pakwamba wakazerezganga, kweni paumaliro wakati: “Niwoneseskenge kuti capokera urunji, mwakuti cileke kulutilira kwizaso na kunivuska comene.” (Luka 18:4, 5) Vikuwoneka kuti mweruzgi uyu wakawovwira cokoro ici na cilato cakuti cileke kumunangira mbiri. * Ntheura, usange mweruzgi muheni wakawovwira cokoro kuti ŵanthu ŵaleke kumuwona uheni, ipo Ciuta wacitemwa wacitirenge urunji awo “ŵakulilira kwa iyo muhanya na usiku.” Yesu nayo wakati, Ciuta “wacitiskenge urunji kuŵacitikira mwaluŵiro.”—Luka 18:6-8.

“Lutilirani kulomba, ndipo kupikenge kwa imwe.”—Luka 11:9

Nangauli nyengo zinyake tingalomba kanandi waka kuti Ciuta watovwire na kuwona kuti palije ico cikucitika, tileke kugongowa. Kweni para tikukosera kulomba ndikuti tikukhumbisiska kuti Ciuta watovwire. Kweniso cikutovwira kumanya umo Ciuta wakuzgolera malurombo ghithu, ntheura ubwezi withu na iyo ukukhora. Ndipo tili na cigomezgo cose kuti Yehova wazgorenge malurombo ghithu, cikuru tikulutilira kumulomba na cipulikano.—Luka 11:9.

^ ndime 3 Kuti Ciuta wapulike malurombo ghithu, tikwenera kufwilirapo kucita ivyo iyo wakukhumba. Para ticitenge nthena tiwonenge kuti lurombo ndwakuzirwa, nga umo tiwonerenge mu nkhani iyi. Kuti mumanye vinandi, wonani cipaturo 17 mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakulembeka na Ŵakaboni ŵa Yehova.

^ ndime 5 Yehova ni zina la Ciuta nga umo Baibolo likuyowoyera.

^ ndime 22 Kale Ciuta wakakhumbanga kuti ŵeruzgi mu Israyeli ŵapwelelerenge comene vyokoro na ŵalanda.—Duteronome 1:16, 17; 24:17; Salmo 68:5.