Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  March 2014

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Ndine Wankhongono Nangauli Thupi Ndakunyotwa

Ndine Wankhongono Nangauli Thupi Ndakunyotwa

Palije uyo wangaghanaghana kuti nili na nkhongono para waniwona pa njinga ya ŵakupendera. Kathupi kane nkhacoko comene (29kg). Nangauli nili wakunyotwa, kweni nkhusanga nkhongono. Lekani nilongosore.

Apo nkhaŵa na vyaka vinayi

Nkhukumbuka kuti umoyo ukanozganga apo nkhaŵa mwana. Ine na ŵapapi ŵane tikakhalanga kumwera kwa France, kweni kwithu nkhu Spain. Adada ŵakanipangira kandewe ndipo nkhatemwanga kucimbiracimbira pa luŵaza. Mu 1966, Ŵakaboni ŵakamba kwiza ku nyumba ndipo ŵakadumbiskananga na adada nyengo yitali. Pakati pajumpha myezi 7, adada ŵakazgoka Kaboni wa Yehova. Pamasinda amama nawo ŵakaŵalondezga, ndipo ŵakanilera makora comene.

Tati tawelera ku Spain, nkhamba kulwara. Nkhamba kupulika ulwilwi ukuru comene mu mawoko na malundi. Tikambwata mu vipatala vyaka viŵiri, ndipo paumaliro tikasangana na dokotala munyake uyo wakamanya suzgo lane. Dokotala uyu wakaphalira ŵapapi ŵane kuti, “mwacedwa na!” Wakati nili na nyamakazi ya mu majoyini, kweniso kuti civikiliro ca mu thupi ndico cikunanga thupi lane. Amama ŵakamba kulira. Nangauli nkhapulikiskanga viŵi yayi ivyo ŵakuyowoya, kweni nkhawamo kuti vinthu vili makora ca.

Dokotala wakati nkhakhale dankha ku cipatala ca ŵana. Nkhati nafika waka ku cipatala ici nkhatenthema na umo kukawonekeranga. Sisitere ŵakanimeta sisi na kunivwarika ciyunifomu cambura kuwoneka makora. Uku masozi ghakuthika, nkhajifumba kuti: ‘Kasi nikhalenge wuli kuno?’

YEHOVA WAKANOVWIRA

Ŵapapi ŵakanisambizga kuti niteŵetere Yehova, ntheura nkhakana kuti nicitengeko maluso gha Cikatolika. Kweni masisitere ghakamanyanga yayi cifukwa ico nkhukanira. Nkhalomba Yehova kuti waleke kunitaya, ndipo nkhawona kuti wakanivikilira nadi, nga umo dada wacitemwa wakucitira.

Ŵapapi ŵakizanga kuzakaniwona Cisulo cilicose. Ŵakaniyegheranga mabuku ghakulongosora Baibolo kuti niŵazgenge mwakuti niŵe na cipulikano cakukhora. Kanandi ŵana ŵakaŵakanizganga kuŵa na mabuku, kweni ine ŵakanizomerezganga. Nkhaŵaso na Baibolo ilo nkhaŵazganga zuŵa lililose. Nkhaphalirangakoso  ŵanyane kuti kunthazi caru cizamuŵa Paradiso ndipo palije uyo wazamulwara. (Uvumbuzi 21:3, 4) Nangauli nyengo zinyake nkhaŵanga na citima kweniso phukwa, kweni nkhakondwanga kuwona kuti cipulikano na cigomezgo cane mwa Yehova vikukura.

Nkhafuma mu cipatala pati pajumpha myezi 6. Nangauli suzgo likamara yayi, kweni nkhakondwa kuti nawelera kwa ŵapapi ŵane. Ndipouli, nthenda yikalutilira. Nkhaŵavya nkhongono apo nkhaŵa msungwana. Kweni nkhabapatizika nili na vyaka 14, ndipo nkhati niteŵeterenge Yehova kuyana na nkhongono zane. Kweni nyengo zinyake nkhayimbanga mulandu Ciuta, na kufumba kuti: “Cifukwa wuli ine nkhusuzgika nthena? Kasi nili kunangaci? Nicizgani, wonani umo nkhusuzgikira.”

Nkhasuzgika comene apo nkhaŵa msungwana. Ndipouli, nkhazomerezga waka kuti mbwenu ndimo niliri. Nkhawona kuti palije ico cinganovwira usange nkhukhalira waka kudandawura na kujiyaniska na ŵanyane ŵankhongono zawo. Nkhajiwonanga kuti ndine wambura nchito ndipo nkhaŵa na soni. Ndipouli, ŵabali ŵane pamoza na ŵabwezi ŵakanovwira comene. Mubwezi wane Alicia uyo tikupambana vyaka 20, wakanovwira kuti nileke kughanaghanira comene vya suzgo lane kweni nighanaghanirengeso ŵanji.

IVYO VIKANOVWIRANGA KUTI NIKONDWENGE

Apo nkhaŵa na vyaka 18, nkhalwaraso comene, ndipo cikaŵa cakusuzga kuwungana na mpingo. Ndipouli, para nili panyumba, nkhaŵazganga comene Baibolo. Mabuku gha Yobu na Masalimo, ghakanovwira kuti nipulikiske kuti pasono Yehova wakutivikilira comene mwauzimu. Cifukwa cakuti nkhalombanga nyengo zose, nkhaŵa na “nkhongono zakuluska zakawiro” kweniso “mtende wa Ciuta uwo ukuluska ghanoghano lililose.”—2 Ŵakorinte 4:7; Ŵafilipi 4:6, 7.

Nkhati nafika vyaka 22, nkhazomerezga waka kuti pa njinga ya ŵakupendera iyi nizamuwukaposo ca. Nkhawonanga nga ŵanthu ŵawonenge waka njinga pera, m’malo mwa kuwona kuti pali munthu. Kweni ndimo vikaŵira yayi. Ndipo munyane Isabel wakanipempha kuti niyezge kupharazgira nayo lumoza maora 60 kwa mwezi umoza.

Pakwamba nkhawonanga nga wakuniseka waka. Kweni nkhalomba Yehova kuti wanovwire. Ŵamumbumba na ŵabwezi ŵane ŵakanovwira kuti nifiske. Mwezi uwu ukamara luŵiro comene nakuti wofi na soni vikamara. Nkhakondwanga comene para nkhupharazga ndipo mu 1996, nkhaŵa mupharazgi wanyengozose. Ici ndico cikanovwira comene kuti niŵe paubwezi na Ciuta kweniso kuti niŵe na nkhongono zakuthupi. Nkhaphalirangako ŵanji vya cigomezgo cane na kovwira ŵanji kuti ŵaŵe ŵabwezi ŵa Ciuta.

YEHOVA WACALI KUNOVWIRA

Mu 2001, nkhacita ngozi pa galimoto ndipo nkhaphyoka malundi ghose. Apo nkhaŵa mu cipatala, nkhalomba mu mtima kuti: “A Yehova, naŵeya, novwirani!” Nkhati mare waka kulomba mwanakazi wapafupi na bedi lane wakati, “Kasi ndiwe Kaboni wa Yehova?” Nkhazomera waka na mutu cifukwa nkhatondekanga kuyowoya. Wakati: “Nkhumumanyani mwa ŵanthu imwe, nkhutemwa comene kuŵazga mabuku ghinu.” Mazgu agha ghakanikhozga comene. Nkhacitira ukaboni nangauli nkhaŵavyirathu nkhongono. Ukaŵa mwaŵi wapadera.

Nkhati naŵako makora, nkhambaso kupharazga. Amama ŵakanendeskanga pa njinga yane na kuluta nane mu mabedi gha ŵalwari. Zuŵa lililose tikenderanga ŵalwari ŵacoko waka na kuŵalekera magazini. Nkhavukanga comene, kweni Yehova wakanipa nkhongono.

Na ŵapapi ŵane mu 2003

Suzgo lane likulutilira kukura, ndipo nkhusuzgikaso maghanoghano na nyifwa ya adada. Ndipouli, nkhuyezgayezga kuŵa na maghanoghano ghakwenelera. Kanandi nkhuŵa pamoza na ŵabwezi kweniso ŵabali, ndipo vikunovwira kuti niluweko masuzgo. Ndipo para nili nekha,  nkhuŵazga na kusambira Baibolo panji kupharazga.

Para nati cete, nkhughanaghanira umo umoyo uzamuŵira mu caru ciphya ico Ciuta watilayizga

Paliso vinyake ivyo nkhukondwa navyo, nga tumphepo tuwemi na maluŵa ghakununkhira. Ndico cifukwa nkhuwonga Ciuta. Nkhutemwaso kuseka na ŵanthu, ici naco cikunovwira. Mwaciyelezgero, zuŵa linyake tikapharazganga na mubwezi wane uyo wakanikhunkhuzganga pa njinga yane. Iyo wakanilekezga dankha kuti walembe vinthu vinyake. Mbwenu, njinga yikamba kukhilira ku cigodobu ndipo nkhajitimbiska ku galimoto iyo yikayima waka. Tose mitima yikakhabuka, kweni pakuti nkhajipweteka yayi, tikamba waka kuseka.

Nangauli pali vinandi ivyo sono ningacita yayi, kweni nkhulindilira kuti nizamucita kunthazi. Para nati cete, nkhughanaghanira umo umoyo uzamuŵira mu caru ciphya ico Ciuta watilayizga. (2 Petrosi 3:13) Ntheura nkhujiwona nga nili mu caru ciphya, nkhusangwa na umoyo uwemi. Nkhukumbuka mazgu gha mu Baibolo ghakuti: “Lindilira Yehova na kumulaŵilira; khwima mtima.” (Salmo 27:14) Nangauli, thupi lane ndakulopwa comene kweni Yehova wakunipa nkhongono. Nadi nkhulutilira kusanga nkhongono nangauli nili wakunyotwa.