• CAKA ICO WAKABABIKIRA: 1974

  • UKO WAKABABIKIRA: LATVIA

  • IVYO WAKACITANGA: MASEŴERO GHAKWENDESKA MUTHUTHUTHU

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu tawuni ya Riga, mu caru ca Latvia. Ine na mudumbu wane tikalereka na amama. Amama Mbakatolika, kweni ku chalichi tikalutanga pekha para kuli vyakucitika vyapadera. Nkhamanyanga kuti kuli Ciuta, kweni pakuti nkhaŵa mwana nkhatangwanikanga na vinthu vinyake.

Nkhati nakulirako, amama ŵakawona kuti nkhatemwanga kuphwasura vinthu na kuvilungisaso. Pakuti mu nyumba mukaŵa vinthu ivyo vingaphwasulika, amama ŵakafipanga mtima para ŵanileka nekha pa nyumba. Ntheura, ŵakanipa cibokosi ca visulo ivyo nkhaseŵereskanga. Kweniso nkhadokeranga comene kwendeska muthuthuthu. Ntheura, amama ŵakanitumizga ku sukulu ya maseŵero yakwendeska muthuthuthu. Nkhamba na mithuthuthu yicokoyicoko ndipo pamasinda yikuruyikuru.

Nkhasambiranga luŵiro vinthu, ntheura pakajumpha na nyengo yitali yayi nkhamba kucita maseŵero ghakwendeska mithuthuthu. Nkhendeskanga pa sipidi ya wafwawafwa. Ku Latvia nkhawinapo katatu viphalizgano vya muthuthuthu, ndipo ku vyaru vya ku Baltic nkhawina kaŵiri.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Apo maseŵero agha ghakafika pakunozga, mwanakazi uyo tikapangana vyakutorana wakasanga mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova. Ghakaŵa na malo agho munthu wangalembapo zina lake kupempha kuti wasambirenge Baibolo. Ntheura wakalemba na kutumizga. Pakajumpha nyengo yayi, Ŵakaboni ŵaŵiri ŵakiza na kwamba kusambira nayo Baibolo. Nane mphanyi nkhamba kusambira pa nyengo iyi, kweni nkhaŵikako mahara yayi.

Zuŵa linyake Ŵakaboni aŵa ŵakanipempha kuti nane niŵepo para ŵakusambira na munyane, Evija. Nkhazomera, ndipo nkhakondwa comene na ivyo nkhapulika. Nkhacotheka comene nati napulika layizgo la mu Baibolo lakuti  caru capasi cizamuŵa paradiso. Ŵakaniŵazgira Salmo 37:10, 11, apo pakuti: “Kwakhala kanyengo, ndipo muheni kuti tiwaŵepo cara; tiuŵanike malo ghake kweni iye ntha waŵengemo. Ŵakuzika ndiwo tiŵaharenge caru, tiŵakondwenge na kusakata comene.” Nkhakondwa comene na mazgu agha.

Nkhakhumbisiska kuti nimanye vinandi. Nkhamba kuwamo kuti machalichi ghanandi ghakusambizga vyautesi. Kweni ico cikanikondweska nchakuti, fundo za mu Baibolo zikaŵa zakupulikikwa makora.

Apo nkhasambiranga Baibolo nkhamba kumanya kuti umoyo ngwakuzirwa comene kwa Yehova. (Salmo 36:9) Ivi vikanikhwaska comene cifukwa nkhacitanga maseŵero ghakofya. Ntheura, nkhakhumbaso ca kuŵika umoyo wane pangozi. M’malo mwake nkhakhumbanga kucindika na kuteŵetera Yehova. Nkhawona kuti kuchuka, kweniso maseŵero agha vikaŵa vyakuzirwa yayi kwa ine.

Nkhamanya kuti Yehova mweneko wa umoyo wanipa udindo wapadera wakupwelelera umoyo wane

Mu 1996, nkhaŵapo pa ungano wa Ŵakaboni ŵa Yehova ku Tallinn uwo pakaŵa ŵanthu ŵakufuma mu vyaru vyakupambanapambana. Ungano uwu ukacitikira pafupi na sitediyamu iyo nkhacitirangako maseŵero gha muthuthuthu. Nangauli pakaŵa ŵanthu ŵa mu vyaru vinandi, kweni wose ŵakakolerananga pakucita vinthu. Mwaciyelezgero, apo Kaboni munyake wakataya cikwama ca ndalama, nkhaghanaghananga kuti mbwenu kwamara! Kweni Kaboni uyo wakasora wakapeleka kwa mweneko kwambura kuwuskamo kalikose. Nkhazizwa comene! Nkhamanya kuti Ŵakaboni ŵa Yehova wakulondezga nadi fundo za mu Baibolo. Ine na Evija tikalutilira kusambira Baibolo ndipo mu 1997 tikabapatizika kuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova.

UMO NASANGIRA CANDULO:

Ŵabwezi ŵane ŵanyake ŵali kufwa cifukwa ca maseŵero ghakofya agha. Baibolo lanovwira kumanya kuti Yehova mweneko wa umoyo, wanipa udindo wapadera wa kupwelelera umoyo wane. Lekani nicali wamoyo.

Ine na muwoli wane tikagwirapo nchito pa ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova ku Riga vyaka vinayi. Pasono tikovwira mwana withu Alise kuti watemwenge Yehova. Kweniso zuŵa limoza sabata yiliyose nkhuluta ku ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova yakung’anamura mabuku, kukanozga magalimoto na vinthu vinyake. Nili wakukondwa comene kuti ivyo nkhasambira apo nkhaŵa mwana vikunovwira pasono. Nicali kuphwasura vinthu na kuvilungisaso.

Ndine wakukondwa comene kuti ine na mbumba yane tili kusambira Baibolo, ndipo tikuphalirako ŵanthu vya Ufumu wa Ciuta. Nadi, layizgo lakuti caru cizamuŵa paradiso likanovwira kuti nisinthe umoyo wane.