• CAKA ICO WAKABABIKIRA: 1922

  • UKO WAKABABIKIRA: SPAIN

  • KALE: WAKAŴA MUKATOLIKA

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu mbumba iyo yikaŵa yisambazi viŵi yayi mu tawuni ya Bilbao kumpoto wa Spain. Kwithu tiliko ŵana ŵanayi ndipo ine ndine waciŵiri. Tose pakwithu tikaŵa Ŵakatolika, ndipo nkhakhalanga yayi ku Misa. Apo nkhaŵa na vyaka 23, nkhasambizganga vigomezgo vyacikatolika. Nkhagwira nchito iyi vya 40. Nkhanothanga na nchito iyi ndipo nkhawovwiranga ŵasungwana awo kakaŵa kakwamba kuŵapo pa misa.

Mfumu wane wakafwa tati takhala mu nthengwa mwakukondwa kwa vyaka 12, ndipo wakanilekera ŵana ŵasungwana ŵanayi. Panyengo iyi nkhaŵa na vyaka 33. Kanandi nkhate panji ningapembuzgika na cigomezgo ca ku chalichi kwane, kweni nkhaŵa na mafumbo ghanandi. Nkhajifumbanga kuti: ‘Usange Yesu wali kutifwira, nchifukwa wuli ŵanthu ŵacali kufwa? Cifukwa wuli tikulomba kuti Ufumu wa Ciuta wize uku taŵanthu tikuya kucanya?’ Kweniso, usange Ciuta wakweruzga ŵanthu para ŵafwa, cifukwa wuli pera wakuŵalanga ku puligatoliyo pambere ŵandalute kucanya, ndiposo kukaphya na moto pa ceruzgo caumaliro?’

Nkhafumbapo ŵasembe ŵakupambanapambana. Yumoza wakanizgora kuti: “Nkhumanya yayi, ukafumbe bishopu. Nakuti vili na nchito wuli? Asi ukumugomezga Ciuta? Vikuŵinyiskenge waka mutu!” Kweni nkhalutilira kupenjerezga kuti nimanye unenesko. Pamanyuma nkhapulika ivyo Ŵayesuti, Ŵapentekositi na Ŵajinositi ŵakasambizganga. Kweni palije uyo wakanizgora mafumbo agha.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Apo nkhaŵa na vyaka vya m’ma 60, kasungwana ka vyaka 7, kakanicemera ku ungano wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhaluta, ndipo nkhakondwa na ivyo nkhawona na kupulika. Kweni pakuti nkhaŵa wakutangwanika comene, nkhalutilira yayi kucezga na Ŵakaboni. Pati pajumpha vyaka viŵiri, Ŵakaboni ŵaŵiri, Juan na Maite awo ŵakaŵa ŵakutorana, ŵakiza pa nyumba yane. Nkhaŵa na mafumbo ghanadi agho tikadumbiskana kwa myezi yitatu, ndipo paumaliro nkhamba kusambira Baibolo.

Nkhakondwanga comene na ivyo nkhasambiranga. Nkhasandanga mwakupwelelera. Nkhaŵa na Mabaibolo ghatatu ghakupambanapambana  kuti nisimikizgire usange ivyo nkhasambiranga mbunenesko. Pakajumpha na nyengo yayi, nkhawamo kuti nkhapusikika kwa nyengo yitali. Nkhazizikika kuwona kuti pali mphambano yikuru pakati pa ivyo nkhagomezganga na ivyo nkhasambiranga mu Baibolo pa nyengo iyi. Nkhazgura vigomezgo ivyo vikaŵa nga ni nkhuni ilo lajintha misisi mwa ine kwa nyengo vitali.

Nkhamanya kuti nasanga cisopa caunenesko

Pamasinda, mfumu wane waciŵiri wakalwara comene na kufwa. Panyengo iyi nkhapumura pa nchito na kusamako ku Bilbao kwa kanyengo kacoko waka. Juan na Maite nawo ŵakasama. Cacitima nchakuti nkhaleka kusambira Baibolo. Kweni nkhamanya kuti nasanga cisopa caunenesko. Nkhakumbukanga fundo iyi.

Pati pajumpha vyaka 20, apo nkhaŵa na vyaka 82, Juan na muwoli wake, ŵakizaso ku Bilbao. Nkhakondwa comene kuti tikawonanaso. Apa nkhamanya kuti Yehova wandaniluwe, ndipo nkhambiraso kusambira Baibolo. Mbumba iyi yikacitanga nane mwakuzikira, nangauli nkhaŵafumbanga mafumbo ghakuyana waka mwakuwerezgawerezga. Nkhakhumbanga kuti nipulikiske ivyo Baibolo likusambizga kuti niwuskemo makora ivyo nkhagomezganga. Kweniso nkhakhumbanga kuti nimanye makora unenesko mwakuti nileke kusuzgika kuphalirako ŵabwezi na ŵabali wane.

Nkhabapatizika nili na vyaka 87. Ndipo pa zuŵa ili nkhakondwa comene. Pakaŵa pa ungano wadera wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Mubali wakadumba nkhani ya ubatizo, iyo comene yikaŵa ya ise tikanozgekera ubatizo. Nkhakhwaskika comene na nkhani iyi na kuthiska masozi ghacimwemwe. Vikaŵa nga Yehova wakayowoya nane. Nati nabatizika, ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakakondwa comene ndipo ŵakaniwonga. Ŵanandi ŵa iwo kakaŵa kakwamba kuwonana.

UMO NASANGIRA CANDURO:

Nkhamanyanga kuti Yesu Khristu ni “nthowa.” (Yohane 14:6) Kweni apo nkhasambiranga Baibolo, nkhawovwirika kumanya makora Yehova. Pasono nkhulomba kwa Ciuta uyo ni Dada kweniso mubwezi wane. Nkhawovwirikaso comene nati naŵazga buku la Sendelerani kwa Yehova. * Kakwamba, nkhamalizga kuŵazga buku ili usiku umoza. Nkhakhwaskika comene kumanya umo Yehova waliri walusungu.

Para nakumbuka kuti napenja unenesko kwa vyaka vinandi, nkhughanaghanira ivyo Yesu wakayowoya. Wakati: “Lutilirani kulomba, ndipo kupikenge kwa imwe; lutilirani kupenja, ndipo musangenge; lutilirani kukhung’uska, ndipo kumujulikiraninge.” (Mateyu 7:7) Pakuti nasanga mazgoro gha mafumbo agho nkhapenjanga, ndine wakukondwa ndipo nkhuphalirako ŵanji.

Nangauli pasono nili na vya 90, kweni pali vinandi vyakuti nisambire vyakukhwaskana na Yehova. Nyengo yiliyose para nili pa maungano mu Nyumba ya Ufumu, nkhuwona kuti ni nyengo yapadera comene kuti nisazgireko cimanyisko kweniso kuŵa pafupi na ŵabali na ŵadumbu. Nkhulindilira mwakunweka kuzakasambizga ŵanthu mu paradiso. (Uvumbuzi 21:3, 4) Kweniso nkhulindilira mwakunweka kuzakawona ŵabali ŵane ŵakuwuka na kuŵaso ŵamoyo na kuŵasambizga unenesko wa mu Baibolo. (Milimo 24:15) Kweniso kuti nizaŵalongosolere cinthu cakuzirwa comene ico Yehova wakanicitira mu ucekuru wane!

^ ndime 15 Lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.