Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  January 2014

 KUCEZGA NA MUNTHU

Cifukwa Wuli Ciuta Wazomerezga Kuti Tisuzgikenge?

Cifukwa Wuli Ciuta Wazomerezga Kuti Tisuzgikenge?

Musi umu, muwonenge umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuzgolera mafumbo agho ŵanthu ŵakuŵafumba. Titore kuti a Nyausiska, awo Mbakaboni ŵa Yehova, ŵiza ku nyumba kwa a Nyabanda.

KASI CIUTA WAKUJIPULIKA WULI PARA TIKUSUZGIKA?

A Nyausiska: A Nyabanda nakondwa kuti namusangani.

A Nyabanda: Naneso nakondwa kuti mwiza.

A Nyausiska: Ulendo wamara tikadumbiskana umo Ciuta wakujipulikira para tikusuzgika.  * Mukayowoyapo kuti nkhani iyi yamusuzgani kwa nyengo yitali, comenecomene apo amama ŵinu ŵakapwetekeka pangozi ya galimoto. Kweni ka pasono ŵakusangako wuli?

A Nyabanda: Nthena, nyengo zinyake ŵaŵepo makora, nyengo zinyake yayi. Kweni mwahuno ŵali makora.

A Nyausiska: Ico nchiwemi. Nkhuwona kuti nchakusuzga comene kuti wamunthu ughanaghanire viwemi para uli na suzgo lanthena ili.

A Nyabanda: Nadi mwe. Ndipo nyengo zinyake para nati cete, nkhujifumba kuti ka amama ŵasuzgikenge mpaka pawuli?

A Nyausiska: Ndimo waliyose wangajipulikira nadi. Kweni para mungakumbuka, ulendo wamara nkhamulekerani fumbo lakuti, cifukwa wuli Ciuta wazomerezga masuzgo kuti ghalutilire kuŵapo uku wali na nkhongono za kughamazgira?

A Nyabanda: Enya, nakumbuka.

A Nyausiska: Pambere tindawone mazgoro mu Baibolo, tiyeni tikumbuskane dankha ivyo tikadumbiskana ulendo wamara.

A Nyabanda: Oho.

A Nyausiska: Cakwamba, tikadumbiskana kuti kale munthu munyake wakugomezgeka nayo wakapulikiskanga yayi cifukwa ico Ciuta wazomerezgera masuzgo. Ndipouli, Ciuta wakamukalipira yayi kuti wafumbiraci nthena, panji kumuphalira kuti cipulikano cake nchicoko.

A Nyabanda: Ine kakaŵa kakwamba kupulika nkhani iyi.

A Nyausiska: Tikasambiraso kuti Yehova Ciuta wakukondwa yayi para tikusuzgika. Mwaciyelezgero, Baibolo likuti apo ŵanthu ŵake ŵakasuzgikanga, “nayeso wakasuzgika.”  * Ka nchakukondweska yayi kumanya kuti Ciuta wakucita citima para tikusuzgika?

A Nyabanda: Nchakukondweska nadi.

A Nyausiska: Paumaliro tikawona kuti Ciuta ngwankhongono comene, ntheura nyengo yiliyose wangacitapo kanthu kuti wamazge masuzgo agha.

A Nyabanda: Ico ndico cikunizizika. Cifukwa wuli Ciuta walekelera masuzgo, uku wali na nkhongono za kughamazgira?

KASI NI NJANI WAKANENESKANGA?

A Nyausiska: Kuti tizgore fumbo linu, tiyeni tiwone nkhani iyo yili mu buku la Genesis. Nkhani iyi njakukhwaskana na Adamu na Eva kweniso  cipambi cakukanizgika. Ka mukuyimanya makora nkhani iyi?

A Nyabanda: Enya, nkhasambira ku Sande sukulu. Ciuta wakaŵakanizga kurya cipambi ca mu khuni linyake, kweni iwo ŵakarya.

A Nyausiska: Mwaneneska. Sono tiyeni tiwone ico cikacitiska kuti Adamu na Eva ŵanange. Ivyo vikacitika ndivyo vikutiphalira cifukwa ico tikusuzgikira. Ka mungaŵazga Genesis caputara 3, vesi 1 mpaka 5?

A Nyabanda: Oho. “Njoka yikaŵa yiryarya comene kwakuluska vinyama vyose vya mutengere ivyo Yehova Ciuta wakavicita. Yikati ku Mwanakazi, ‘Ŵati, kasi Ciuta wanena kuti, Muleke kurya vipambi vya makuni ghose gha mu munda?’ Mwanakazi wakati ku njoka, ‘Tiryenge vipambi vya makuni gha munda; kweni vipambi vya khuni ilo lili pakatikati pa munda Ciuta wati, “Mungaryanga, nesi kulikhwaska, mzire mufwe.”’ Kweni njoka yikati ku mwanakazi, ‘Mutimufwenge cara. Cifukwa Ciuta wakumanya kuti mu zuŵa leneilo timuryengepo maso ghinu tighajulikenge, timuŵenge nga ni Ciuta, kumanya uwemi na uheni.’”

A Nyausiska: Nawonga. Tiyeni tidumbiskane mavesi agha. Cakwamba, wonani kuti njoka yikayowoya na Eva. Baibolo likulongora kuti iyi yikaŵa njoka nadi yayi, kweni wakaŵa Satana Dyabulosi uyo wakayowoyanga kwizira mu njoka. * Satana wakafumba Eva vya dango ilo Ciuta wakaŵapa lakukhwaskana na khuni linyake. Kasi Ciuta wakati cicitikenge nchivici para ŵarya cipambi ca khuni ili?

A Nyabanda: Wakati ŵafwenge.

A Nyausiska: Mwaneneska. Kweni mazgu agho Satana wakayowoya ghakulongora kuti wakasuskanga Ciuta. Iyo wakati: “Mutimufwenge cara.” Apa Satana wakang’anamuranga kuti Ciuta ni mutesi.

A Nyabanda: Fundo iyi njacilendo kwa ine.

A Nyausiska: Apa Satana wakawuska nkhani yikuru pakuyowoya kuti Ciuta ni mutesi. Ndipo pakeneranga kujumpha nyengo kuti yimare. Mukumanya cifukwa cake?

A Nyabanda: Mmm. Nkhumanya makora ca!

A Nyausiska: Panji tiyelezgere kuti namuphalirani kuti ine nili na nkhongono kuluska imwe. Kasi mungacita wuli kuti mumanye usange nkhuneneska?

A Nyabanda: Tingacita vinthu vinyake ivyo vingalongora uyo wali na nkhongono zinandi.

A Nyausiska: Mbunenesko. Panji tingasankha kuti waliyose wanyamure cinthu cizito. Apa cingaŵa cambura kusuzga kumanya uyo wali na nkhongono.

A Nyabanda: Sono namanya apo pali fundo yinu.

A Nyausiska: Kweni wuli usange ningati ndine wakugomezgeka comene kuluska imwe? Nchakusuzga kumanya luŵiro ŵati?

A Nyabanda: Nkhuwona nthena.

A Nyausiska: Mukuwona wuli, ka cilipo ico tingacita mwakuti timanye mwaluŵiro uyo ngwakugomezgeka kuluska munyake?

A Nyabanda: Palije.

A Nyausiska: Cekha ico cingawovwira nchakuti, pajumphe nyengo yakukwana kuti ŵanthu ŵawone kuti ninjani uyo ngwakugomezgeka comene.

A Nyabanda: Mbunenesko.

A Nyausiska: Tiyeni tiwelereso ku nkhani ya mu buku la Genesis. Ka Satana wakati iyo ngwankhongono comene kuluska Ciuta?

A Nyabanda: Yayi.

A Nyausiska: Wayowoyenge nthena mphanyi cikaŵa cipusu kuti Ciuta walongore uyo ngwankhongono comene. Kweni Satana wakati iyo ngwakugomezgeka comene kuluska Ciuta. Mukuyowoya kunyake tingati, Satana wakaphaliranga Eva kuti ‘Ciuta wakumupusikani, kweni ine ndine nkhuneneska.

A Nyabanda: Kwali ka.

A Nyausiska: Kweni pakuti Ciuta ngwavinjeru, wakamanya kuti pakwenera kujumpha nyengo kuti nkhani iyi yimare makora. Ndipo paumaliro ŵanthu ŵawone uyo wakaneneskanga ndiposo uyo wakatetanga.

 NKHANI YAKUZIRWA

A Nyabanda: Eva wakati wafwa, asi vikalongora kuti Ciuta wakaneneskanga?

A Nyausiska: Enya tingati vikalongora nadi, kweni nkhani yikamara yose yayi. Wonaniso pa vesi 5. Satana wakamuphaliraso vici Eva?

A Nyabanda: Wakati usange Eva wangarya cipambi, maso ghake ghajulikenge.

A Nyausiska: Kung’anamura kuti ‘waŵenge nga ni Ciuta, kumanya uwemi na uheni.’ Ntheura Satana wakatenge Ciuta wakuŵabisira vinthu viwemi ŵanthu.

A Nyabanda: Oho, kwali ka!

A Nyausiska: Uwu nawo ukaŵa utesi.

A Nyabanda: Mukung’anamuraci?

A Nyausiska: Pakuyowoya nthena, Satana wakang’anamuranga kuti Eva, kweniso ŵanthu wose ŵangakhala makora waka kwambura kulongozgeka na Ciuta. Apa napo Yehova wakamanyaso kuti nthowa yiwemi yakumazgira utesi uwu nkhumupa mpata Satana kuti walongore usange wakuneneska. Ntheura, Ciuta wazomerezga Satana kuti wawuse caru kwa kanyengo. Ici ndico paliri masuzgo ghose agho tikughawona. Satana ndiyo wakucitiska masuzgo agha, cifukwa ni Ciuta yayi uyo wakuwusa caru pasono. * Kweni pali nkhani yakukondweska.

A Nyabanda: Njakuti wuli?

A Nyausiska: Baibolo likutiphalira fundo zinyake ziŵiri zakukhwaskana na Ciuta. Yakwamba njakuti, Yehova wakutifipira mtima para tikusuzgika. Mwaciyelezgero, wonani mazgu agho Themba Davide likayowoya pa Salmo 31:7. Davide wakakumana na masuzgo ghanandi pa umoyo wake, kweni wonani ivyo wakayowoya kwa Ciuta mu lurombo. Ka mungaŵazga lemba ili?

A Nyabanda: Oho. Likuti: ‘Nisekelerenge cifukwa ca citemwa cinu, cifukwa mwaviwona visuzgo vyane na maunonono ghane.’

A Nyausiska: Nangauli Davide wakasangana na masuzgo, kweni wakakhozgekanga kumanya kuti Yehova wakuwona vyose. Kasi fundo yakuti Yehova wakumanya vyose nanga ni ivyo ŵanthu ŵanyithu ŵakuvimanya yayi, namwe yikumukhozgani?

A Nyabanda: Enya.

A Nyausiska: Yaciŵiri, Ciuta walekelerenge masuzgo agha kwamuyirayira yayi. Baibolo likutiphalira kuti sonosono apa Ciuta wamulekeskenge Satana kuwusa caru. Ndipo wamazgenge masuzgo ghose, kusazgapo agho imwe na amama ŵinu mukukumana nagho. Ka ningizaso sabata yikwiza kuti tizakasambire cifukwa ico tingagomezgera kuti sonosono apa Ciuta wawuskengepo masuzgo ghose? *

A Nyabanda: Oho, muzamunisanga.

Kasi muli na fumbo lakukhwaskana na Baibolo ilo likumuzizikani? Kasi vilipo vinthu vinyake ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakugomezga, kweni imwe mukuvipulikiska yayi? Usange ni nthena, fumbani yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova para mwakumana nayo. Wazamukondwa comene kumuzgorani.

^ ndime 7 Wonani nkhani yakuti “Kucezga na Munthu—Kasi Ciuta Vikumukhwaska Para Tikusuzgika?” mu magazini ya Julayi 1, 2013. Mungalisangaso pa www.jw.org.

^ ndime 61 Kuti mumanye vinandi, wonani cipaturo 9 ca buku la Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova.