ZUŴA linyake, amama ŵakanifumba kuti: “Chifukwa wuli waleka kusopa mizimu ya ŵasekuru? Kasi ukumanya yayi kuti ndiyo yili kukupa umoyo? Kasi ukukhumba yayi kuyiwonga? Ungaleka wuli mitheto ya ŵasekuru ŵithu? Kuleka kusopa mizimu ya ŵasekuru ŵithu ni muyuyuro ukuru chomene.” Amama ŵakati ŵamara kuyowoya mazgu agha, ŵakamba kulira.

Pambere ivi vindachitike, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakapempha amama kuti ŵasambirenge nawo Baibolo. Amama ŵakakana, ndipo pakugwentha ŵakati ŵasambirenge na ine. Nyengo zose nkhapulikiranga amama, kweni pa nkhani yakuleka kusambira Baibolo, nkhakolerana nawo chara chifukwa nkhakhumbanga kukondweska Yehova. Nangauli chikaŵa chipusu yayi, kweni Yehova wakanovwira.

KUMANYA YEHOVA

Ŵanthu ŵanandi ku Japan Mbabuda, ndipo tose mu mbumba yithu tikaŵa Ŵabuda. Nkhati nasambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova kwa myezi yiŵiri, nkhakhorwa kuti Baibolo likuneneska. Nati napulika kuti nili na adada kuchanya, nkhanweka kuti niŵamanye makora. Pakwamba, amama ŵakakondwanga para nkhuŵaphalirako ivyo nasambira. Pamasinda nkhamba kuluta ku Nyumba ya Ufumu. Nkhati namba kumanya vinandi vya Yehova, nkhaphalira amama kuti sono ndine Mkhristu, ndipo naleka Chibuda. Amama ŵakakwiya chomene, ndipo ŵakati: “Ntchakukhozga soni chomene kuŵa na mwana uyo wakuleka kusopa mizimu ya ŵasekuru.” Ndipo ŵakati nileke kusambira Baibolo na kuluta ku maungano gha Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhamanyanga yayi kuti amama ŵangayowoya nthena. Ŵakaŵa nga mbamama ŵaneso cha!

Adada ŵakakolerana na amama. Pa nyengo iyi nkhamanyanga kuti lemba la Ŵaefeso 6 likuti nipulikirenge ŵapapi. Nkhawona kuti para ningaŵapulikira ŵapapi ŵane, nawo ŵanipulikiskenge. Pa nyengo iyi nkhanozgekeranga kulemba mayeso. Ntheura kwa myezi yitatu nkhapulikira ivyo ŵapapi ŵakaniphalira na kulayizga Yehova kuti nizamuwunganaso para myezi iyi yajumpha.

Apa nkhaghanaghana mwakubudika. Nkhawonanga nga kuti ubwezi wane na Yehova ulutilirenge kuŵa wakukhora, kweni mwaluŵiro nkhalopwa mwauzimu. Kweniso amama na  adada ŵakalimbikira kuti nilekerethu kusopa Yehova.

YEHOVA WAKANOVWIRA

Pa Nyumba ya Ufumu nkhachezganga na ŵabali na ŵadumbu ŵanandi awoso ŵakasuskikanga na ŵabali ŵawo. Ŵabali aŵa ŵakanisimikizgira kuti Yehova wanovwirenge. (Mat. 10:34-37) Ŵakaniphalira kuti para nilutilirenge kugomezgeka kwa Yehova, ningawovwiraso ŵabali ŵane kuti nawo ŵazakapone. Ntheura nkhamba kulomba chomene Yehova kuti wanovwire.

Ŵapapi ŵane ŵakachitanga vinthu vyakupambanapambana kuti nileke kusopa Yehova. Kanandi amama ŵakaninyengeleranga kuti nileke kusambira Baibolo. Nyengo zinandi nkhaŵazgoranga chara kuti tileke kugazgana. Amama ŵakakhumbanga kuti nichindikenge maghanoghano ghawo na vigomezgo vyawo. Ŵapapi ŵane ŵakanipanga ntchito zinandi kuti nileke kufumapo pa nyumba. Nyengo zinyake ŵakanijaliranga kuwaro na kuninora chakurya.

Amama ŵakapempha ŵanyawo kuti ŵaŵawovwire pa nkhani iyi. Ŵakapempha msambizgi wane wa ku sukulu, kweni wakaŵakanira. Zuŵa linyake ŵakaluta nane kwa bwana wawo uyo wakaniphalira kuti visopa vyose ni vyambura phindu, kweni nkhamupulikira chara. Nyengo zinyake amama ŵakaliranga para ŵakwimbira foni ŵabali ŵithu kuti ŵaŵawovwire. Ivi vikanikwenyerezganga chomene. Kweni ŵalara ŵakaniphalira kuti nileke kwenjerwa chifukwa para amama ŵakuchita nthena ndikuti ŵakuŵapharazgira ŵanthu aŵa.

Ŵapapi ŵane ŵakakhumbanga kuti nilute ku yunivesite kuti nizakasange ntchito  yiwemi. Tikatondeka kudumbiskana makora nkhani iyi, ntheura nkhaŵalembera waka makalata kuti ŵapulike maghanoghano ghane. Adada ŵakakwiya chomene ndipo ŵakati: “Para ukuwona nga kuti ungasanga ntchito yiwemi kwambura kuluta ku yunivesite, mbwenu uyisange machero. Para watondeka, mbwenu pa nyumba yane uwukepo.” Nkhalomba Yehova kuti wanovwire. Zuŵa lakulondezgapo apo nkhaŵa mu uteŵeti, nkhakumana na ŵadumbu ŵaŵiri awo ŵakanilemba ntchito yakusambizga ŵana ŵawo. Kweni adada ŵakanidundukira ndipo ŵakaniŵerenganga yayi. Amama ŵakati ntchiwemi kuti niŵe waka kachigeŵenga kuluska kuŵa Kaboni wa Yehova.

Yehova wakanovwira kuti nileke kwenjerwa

Nyengo zinyake nkhawonanga nga kuti nkhuchita vinthu mwakutalulira. Ntheura nkhalomba kwa Yehova ndipo nkhawona kuti wakunitemwa. Pamanyuma pakulomba, nkhamba kuŵa na maghanoghano ghakwenelera ndipo nkhawona kuti ŵapapi ŵane ŵakunisuska chifukwa chakuti ŵakunifipira mtima. Yehova wakanovwira kuti nileke kwenjerwa ndiposo kuti nimanye kuti ivyo nkhuchita vikumukondweska. Nkhakondwanga chomene para nkhupharazga. Ntheura nkhawona kuti nambe kuchita upayiniya.

UPAYINIYA

Ŵadumbu ŵanyake ŵakati ŵapulika kuti nkhukhumba kwamba upayiniya, ŵakaniphalira kuti nilindilire dankha m’paka mtima wa ŵapapi ŵane utune. Nkhalomba Yehova kuti wanipe mahara, nkhachita kafukufuku, nkhaghanaghanirapo chifukwa icho nkhukhumbira upayiniya, ndiposo nkhadumbiskana na ŵabali na ŵadumbu ŵakukhwima. Paumaliro nkhawona kuti nikondweske Yehova. Nkhamanya kuti ŵapapi ŵane ŵalutilirenge kunisuska, ntheura palije chifukwa chakuti nilindilire dankha.

Nkhamba upayiniya nati namalizga waka masambiro gha ku sekondare. Nati nachita upayiniya kwa nyengo yichoko waka, nkhakhumbanga kuluta uko kuli ŵapharazgi ŵa Ufumu ŵachoko. Kweni ŵapapi ŵane ŵakakhumbanga yayi kuti nifumepo pa nyumba. Ntheura, nkhalindilira m’paka nkhakwaniska vyaka 20. Paumaliro nkhalembera kalata ofesi ya munthavi, kupempha kuti nkhateŵetere kumwera kwa Japan. Nkhamanya kuti para ndiko ningaluta, amama ŵangenjerwa viŵi yayi chifukwa kuli ŵachibali.

Icho chikanikondweska chomene apo nkhateŵeteranga ku malo agha ntchakuti ŵanandi awo nkhaŵasambizganga Baibolo ŵakabatizika. Nkhamba kusambira Chingelezi kuti nichite vinandi pakuteŵetera Chiuta. Mu mpingo uwo nkhawungananga mukaŵa ŵapayiniya ŵapadera ŵaŵiri, ndipo nane nkhamba kudokera upayiniya wapadera. Pa nyengo iyi, amama ŵakalwara kaŵiri, ndipo nkhaluta kukaŵawovwira. Amama ŵakazizwa chomene ŵati ŵawona kuti nkhuŵapwelelera ndipo ŵakamba kunitemwa.

YEHOVA WANITUMBIKA CHOMENE

Pakati pajumpha vyaka 7, nkhapokera kalata yakunisonga kufuma kwa Atsushi, uyo wakaŵa yumoza wa ŵapayiniya ŵapadera awo tikawungananga nawo. Ine nkhaŵavya maghanoghano ghakutorana na Atsushi. Pakati pajumpha mwezi, nkhamuzgora kuti palije suzgo, kweni timanyane dankha makora. Pamasinda, tikawona kuti tose tikukhumba kuchita uteŵeti wanyengozose kweniso ndise ŵakunozgeka kuluta kulikose uko gulu lingatituma. Paumaliro tikatorana. Nkhakondwa chomene kuti amama, adada, na ŵabali ŵithu ŵanandi ŵakiza ku ukwati withu.

Nepal

Apo tikachitanga upayiniya wanyengozose, Atsushi wakimikika kuŵa movwiri wa mulaŵiliri wa dera. Pamasinda, tose tikamba upayiniya wapadera, ndipo pakajumpha kanyengo  kachoko waka, Atsushi wakimikika kuŵa mulaŵiliri wa dera. Zuŵa linyake tikati tamalizga kuchezgera mipingo yose mu dera, ofesi ya munthavi yikatiyimbira foni kuti tikachezgerenge mipingo ku Nepal.

Tasambira vinandi pakuteŵetera Yehova mu vyaru vyakupambanapambana

Nkhafipa mtima kuti, ka ŵapapi ŵane ŵayipokelerenge wuli nkhani iyi? Nati naŵayimbira foni, adada ŵakanizgora kuti: “Ukuluta ku malo ghawemi chomene mwana wane.” Pambere nindaŵayimbire foni, mubwezi wawo wakaŵapa buku ilo likalongosoranga vya ku Nepal, ndipo ŵakadokerangako.

Tikakondwanga chomene kuteŵetera lumoza na ŵabali ŵithu ŵa ku Nepal. Pamasinda, tikamba kuchezgeraso mipingo ya ku Bangladesh. Nangauli charu ichi chili pafupi na charu cha Nepal, kweni kakhaliro ka ŵanthu kakupambana chomene. Ntheura tikeneranga kusambira nthowa zakupambanapambana zakapharazgiro. Tikati tateŵeterako kwa vyaka 5, tikaweleraso ku Japan uko tikulutilira kuchezgera mipingo.

Nasambira vinandi pakuteŵetera Yehova ku Japan, Nepal, na Bangladesh. Mitheto ya ŵanthu ŵa mu vyaru ivi yikupambana chomene, kweni nawona kuti munthu waliyose ngwakuzirwa. Nasambiraso kuti Yehova wakupwelelera, kupokelera, kovwira, na kutumbika munthu waliyose payekha.

Nkhuwonga chomene Yehova pa ivyo wanichitira. Wanovwira kuti nimumanye, nimuteŵetere, ndiposo wanipa mwanalume muwemi. Yehova wakunovwira, ndipo nili nayo paubwezi. Nkhukondwa kuti sono nkhukolerana na ŵapapi ŵane. Nkhuwonga Yehova kuti niliso paubwezi na amama. Nkhuwonga chomene kuti nili pa mtende na Chiuta kweniso amama ŵane.

Tikukondwa chomene kuchita mulimo wakuchezgera mipingo