Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Longorani Kuti Mukuwonga Yehova

Longorani Kuti Mukuwonga Yehova

YEHOVA ni Chiuta uyo wakupeleka kwawanangwa. (Yak. 1:17) Pakuti Yehova wakupeleka kwawanangwa, vilengiwa vyake vyose, vya kuchanya na pa charu chapasi vikumulumba na kumuwonga.—Sal. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Wamasalimo wakawonga chomene Yehova, ndipo wakalemba sumu yakulumba milimo ya Yehova. Ŵazgani lemba la Salmo 104, na kuwona umo namwe mungawongera Yehova. Wamasalimo wakati: ‘Nimuyimbirenge Yehova umoyo wane wose. Niyimbirenge malumbo Chiuta wane nyengo yose iyo niliri wamoyo.’ (Sal. 104:33) Kasi namwe mukukhumba kumuwonga Yehova?

CHIYELEZGERO CHIWEMI CHAKUPELEKA

Yehova wakukhumba kuti nase tipelekenge kwawanangwa. Wakutiphaliraso chifukwa icho tikwenera kuchitira nthena. Mazgu gha Chiuta ghakuti: “Uŵasambizge awo mbasambazi mu nyengo iyi kuti ŵangaŵanga ŵakujikwezga yayi, ndiposo ŵangaŵikanga chigomezgo chawo mu usambazi wambura kutchintha yayi, kweni mwa Chiuta, uyo wakutipa kwawanangwa vinthu vyose ivyo ise tikukondwa navyo. Uŵaphalire kuti ŵachitenge uwemi, ŵaŵenge ŵasambazi mu milimo yiwemi, ŵapenge mwawanangwa, ŵakunozgeka kugaŵana na ŵanyawo, ŵasunge usambazi wawo pa malo ghakukhora, mwakuti ŵakoleske umoyo wanadi.”—1 Tim. 6:17-19.

Mu kalata yachiŵiri iyo Paulosi wakalembera mpingo wa Korinte, wakachiska Ŵakhristu kuti ŵaŵe na mtima wakupeleka. Iyo wakati: “Waliyose wachite umo wadumulira mu mtima wake, mwakukwenyelera yayi panji mwakuchichizgika, chifukwa Chiuta wakutemwa uyo wakupeleka mwakukondwa.” (2 Kor. 9:7) Pamanyuma, Paulosi wakati vyawanangwa ivi vikovwira ŵakusoŵerwa, ndipo awo ŵakupeleka ŵakutumbikika mwauzimu.—2 Kor. 9:11-14.

Paumaliro, Paulosi wakapeleka ukaboni wankhongono kulongora kuti Yehova ni mupi nadi. Wakati: “Tikuwonga Chiuta chifukwa cha chawanangwa chake chambura mayowoyeko.” (2 Kor. 9:15) Chawanangwa cha Yehova ni vinthu vyose viwemi ivyo wakupeleka ku ŵanthu ŵake kwizira mwa Yesu Khristu. Yehova watipa vinthu viwemi vinandi, mwakuti tikusoŵa na mazgu gha umo tingamuwongera.

Kasi tingalongora wuli kuti tikuwonga vinthu ivyo Yehova na Yesu ŵakutichitira? Nthowa yimoza ndiyo kupeleka nyengo, nkhongono, na vyuma panji katundu withu kuti viwovwire pakuteŵetera Yehova. Kwali ndise ŵasambazi kwali ŵakavu, tose tikwenera kupeleka kwa Yehova chilichose icho tingakwaniska.—1 Mid. 22:14; 29:3-5; Luka 21:1-4.