‘Ŵali ku chigaŵa cha charu chara.’—YOH. 17:16.

SUMU: 63, 129

1, 2. (a) Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵakwenera kugomezgeka kwa Yehova? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.) (b) Kasi ŵanthu ŵanandi ŵakugomezgeka ku vichi ndipo ni vichi ivyo vikuchitika?

ŴAKHRISTU ŵaunenesko mbakugomezgeka ndipo nyengo zose ŵakuchitako yayi nkhondo. Chifukwa wuli? Chifukwa ŵali kulayizga Yehova kuti ŵamutemwenge, kumupulikira na kuŵa ŵakugomezgeka kwa iyo. (1 Yoh. 5:3) Tikwenera kupulikira fundo zaurunji za Chiuta kulikose uko tikukhala, vilije kanthu umo tili kukulira, charu icho tikufuma, panji kakhaliro kithu. Kugomezgeka kwa Yehova na Ufumu wake ntchinthu chakuzirwa chomene kuluska chilichose. (Mat. 6:33) Kuti Mkhristu wagomezgeke ku Ufumu wa Chiuta, wakwenera kuleka kunjilirapo pa nkhondo na viwawa ivyo vikuchitika mu charu.—Yes. 2:4; ŵazgani Yohane 17:11, 15, 16.

2 Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezgeka chomene ku charu chawo, mtundu wawo, kakhaliro panji kuti mitheto wawo, na timu yawo ya bola. Ivi vyapangiska kuti paŵe kuphalizgana, kutimbana, na kukomana. Nangauli tikunjilirapo yayi pa vya charu, kweni nyengo zinyake vingatikhwaska chifukwa cha uko  tikukhala kweniso umo ŵanthu ŵakuchitira kuti ŵamazge vinthu ivi. Chiuta wali kutilenga na maghanoghano ghakumanya icho ntchiwemi na chiheni. Ntheura tikudandawura na vinthu viheni ivyo maboma gha ŵanthu ghakuchita. (Gen. 1:27; Dute. 32:4) Kasi tikuchita wuli usange vinthu vili nthena? Tikwenera kuŵa maso kuti tileke kunjilirapo pa vinthu vya charu.

3, 4. (a) Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵakunjilirapo yayi pa viwawa ivyo vikuchitika mu charu? (b) Kasi nkhani iyi yilongosorenge vichi?

3 Mawupu ghanyake ghakuchiska ŵanthu kuti ŵachitenge viwawa. Kweni Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuchitako yayi. Tikunjilirapo yayi pa viwawa panji kurwako nkhondo izo zikuchitika chifukwa cha ndyali. (Mat. 26:52) Tikuwona charu chinyake kuti ntchakuzirwa chomene kuluska chinyake yayi. (2 Kor. 2:11) Tikuchita nthena chifukwa tili ku chigaŵa cha charu chara.—Ŵazgani Yohane 15:18, 19.

4 Pakuti ndise ŵambura kufikapo, nyengo zinyake vikutisuzga kuti tilekerethu nkharo yithu yakale yakutemwa kunjilirapo pa vya charu. (Yer. 17:9; Efe. 4:22-24) Ntheura, nkhani iyi yilongosorenge fundo izo zingatovwira kuti tileke kuchitako vya charu. Tisambirengeso umo tingachitira nga ni Yehova na kuŵa ŵakugomezgeka ku Ufumu wake.

CHIFUKWA WULI TIKUCHITAKO YAYI VYA CHARU?

5, 6. Pa nkhani ya kunjilirapo pa vya charu, kasi Yesu wakachita wuli ndipo chifukwa wuli?

5 Usange vikumusuzgani kuleka kunjilirapo pa vya charu, jifumbani kuti, ‘Kasi Yesu wate wachitenge wuli pa nkhani iyi?’ Mu nyengo ya Yesu, ŵanthu ŵa mu Yudeya, Galileya, Samariya, na ku vigaŵa vinyake ŵakakolerananga yayi. Baibolo likuyowoya kuti ŵakagazgananga chifukwa cha kupambana vigaŵa ivyo ŵakafumiranga. (Yoh. 4:9) Pakaŵa kugazgana pakati pa Ŵasaduki na Ŵafarisi, (Mil. 23:6-9), Ŵayuda na wakusonkheska msonkho, (Mat. 9:11), kweniso pakati pa ŵanthu ŵakumanya dango na ŵambura kulimanya. (Yoh. 7:49) Mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, Ŵaisrayeli ŵakatinkhanga chomene Ŵaroma awo ŵakaŵalamuliranga. Nangauli Yesu wasambizganga unenesko wakuyowoya za Yehova ndipo wakamanyanga kuti chiponosko chikambira ku Ŵayuda, kweni wakasambizgapo yayi ŵasambiri ŵake kuti ŵakaŵa ŵakuluska ŵanthu ŵanyake. (Yoh. 4:22) M’malo mwake, wakaŵasambizga kuti ŵatemwenge ŵanthu wose.—Luka 10:27.

6 Chifukwa wuli Yesu wakawonanga mtundu unyake kuŵa wakuzirwa kuluska unyake yayi? Chifukwa iyo kweniso Adada ŵake ŵakunjilirapo yayi pa vya charu. Yehova wakalenga mwanalume na mwanakazi kuti ŵababe ŵana na kuzuzga charu. (Gen. 1:27, 28) Chiuta wakalenga ŵanthu munthowa yakuti ŵangababa mitundu yakupambanapambana ya ŵanthu. Yehova na Yesu ŵakuwona mtundu, charu, panji chiyowoyero chinyake kuŵa chakuzirwa kuluska chinyake yayi. (Mil. 10:34, 35; Uvu. 7:9, 13, 14) Nase tikwenera kuchita nga ni Yehova na Yesu.—Mat. 5:43-48.

7, 8. (a) Kasi Ŵakhristu ŵakwenera kuŵa ku chigaŵa cha njani? (b) Kasi Ŵakhristu ŵakwenera kukumbuka vichi pa nkhani ya kusintha vinthu mu charu?

7 Tikwenera kuŵa ku chigaŵa cha Yehova na kukhozgera Ufumu wake. Mphindano yikawuka mu munda wa Edeni apo Satana wakakayikira Ufumu wa Yehova. Ntheura waliyose wali na mwaŵi wakuwona yekha uyo ngwakwenelera kulamulira pakati pa Yehova na Satana. Kasi tingalongora wuli kuti tili ku chigaŵa cha Yehova? Para  tikupulikira malango na fundo zake. Kasi mukugomezga kuti Ufumu wa Yehova ndiwo ungamazga masuzgo gha ŵanthu? Panji kasi mukugomezga kuti munthu wali na mahara gha kujilongozga yekha?—Gen. 3:4, 5.

8 Umo mukuzgolera ŵanthu para ŵamufumbani ivyo mukughanaghana pa nkhani zinyake vingalongora usange muli ku chigaŵa cha charu. Ŵandyali na mawupu ghanyake ŵakuyezga nthowa zakupambanapambana kuti vinthu vyendenge makora. Maghanoghano agha ngawemi waka. Kweni Ŵakhristu ŵakumanya kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo uzamumazga masuzgo gha ŵanthu na kuwezgerapo urunji pa charu. Ntheura tikuŵika vyose mu mawoko gha Yehova. Ŵabali na ŵadumbu ŵangaleka kukolerana usange waliyose wakukhumba kuti ŵanthu wose ŵatemwenge ivyo iyo wakutemwa.

9. Kasi mu mpingo wa Korinte mukawuka suzgo wuli, ndipo Paulosi wakaŵaphalira vichi?

9 Tiyeni tiwone umo Ŵakhristu ŵakwambilira ŵakachitira na nkhani iyo yikatenge yambiskenge kugaŵikana mu mpingo. Ŵakhristu ŵa mu mpingo wa Korinte ŵakatenge: “‘Ine nili wa Paulosi,’ ‘kweni ine nili wa Apolo,’ ‘ndipo ine nili wa Kefase,’ ‘kweni ine nili wa Khristu.’” Paulosi wakafipa mtima na nkhani iyi, ndipo wakaŵafumba kuti: “Kasi Khristu wagaŵikana?” Kasi Paulosi wakamazga wuli suzgo ili? Wakati: “Sono nkhumuchiskani ŵabali, kwizira mu zina la Fumu yithu Yesu Khristu kuti mose muyowoyenge mwakuzomerezgana, ndiposo kuti paŵavye kugaŵikana pakati pinu, kweni kuti mukolerane pakuŵa na mtima umoza na kaghanaghaniro kamoza.” Mazuŵa ghano napo, tikwenera yayi kugaŵikana mu mpingo.—1 Kor. 1:10-13; ŵazgani Ŵaroma 16:17, 18.

10. Chifukwa wuli Paulosi wakati Ŵakhristu ŵali nga mbakazembe?

10 Paulosi wakachiska Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuti ŵaŵikenge maghanoghano pa chikaya chawo cha kuchanya. (Fil. 3:17-20) * Ŵakeneranga kuchita nga mbakazembe mu malo gha Khristu. Ŵakazembe ŵakunjilirapo yayi pa vinthu ivyo vikuchitika mu charu icho ŵakukhala. Kweni ŵakugomezgeka chomene ku charu chawo. (2 Kor. 5:20) Ŵakhristu awo ŵazamukhala pa charu chapasi, nawo ŵali ku chigaŵa cha Ufumu wa Chiuta. Ntheura ŵakunjilirapo yayi pa viwawa ivyo vikuchitika mu charu.

GOMEZGEKANI KWA YEHOVA

11, 12. (a) Kasi ni vinthu wuli ivyo tikwenera kugega kuti tilutilire kugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta? (b) Kasi Mijeta wakaŵa na suzgo wuli ndipo wakalimazga wuli?

11 Mu vigaŵa vinandi, ŵanthu ŵakukolerana chomene na ŵanthu awo ŵakuyana kakhaliro na chiyowoyero. Ndipo ŵakujikuzga chomene chifukwa cha charu chawo. Kweni kasi Ŵakhristu ŵakwenera kuchita wuli? Ŵakwenera kusambizga maghanoghano na njuŵi zawo kuti ŵachite mwakwenelera na nkhani za nthena izi. Kasi ŵangasambizga wuli maghanoghano na njuŵi yawo?

12 Wonani chiyelezgero ichi. Mijeta * wakababikira mu charu icho kale chikachemekanga kuti Yugoslavia. Kufuma waka apo wakaŵa mwana, wakatinkhanga chomene ŵanthu ŵa ku Serbia. Mijeta wakaleka nkharo iyi wati wasambira kuti Yehova wakutemwera yayi kweniso kuti Satana  ndiyo wakuchitiska masuzgo agho ghakuŵapo chifukwa cha kusankhana mitundu. Apo charu cha Yugoslavia chikarwanga nkhondo na charu cha Serbia, Mijeta wakambiraso kutinkha ŵanthu ŵa ku Serbia ndipo wakaleka na kuŵapharazgira wuwo. Ndipouli, wakakhalapo waka yayi, kweni wakalomba kwa Yehova kuti wamovwire kumazga suzgo ili. Kweniso wakalomba Yehova kuti wamovwire kuti walimbikirenge uteŵeti na kwamba upayiniya. Mijeta wakati: “Nawona kuti kuŵika maghanoghano pa uteŵeti kwanovwira chomene. Para nkhupharazga nkhuyezga chomene kulongora chitemwa nga umo Yehova wakuchitira. Ivi vyanovwira kuti niwonenge mwakwenelera ŵanthu ŵa mitundu yinyake.”

13. (a) Kasi Zoila wakakwenyeleranga na vichi, kweni iyo wakachita wuli? (b) Kasi pa nkhani iyi tikusambirapo vichi?

13 Zoila ni mudumbu wa ku Mexico kweni sono wakukhala ku Europe. Mpingo uwo wakuwungana, muli ŵabali ŵanyake awo ŵali kufuma ku vigaŵa vya ku Latin America. Ŵabali aŵa ŵakayowoyanga viheni vyakukhwaskana na charu cha kwake. Kasi muŵenge imwe mphanyi mukachita wuli? Zoila vikamukwenyelezganga. Ntheura wakalomba wovwiri kwa Yehova kuti waleke kuŵa na maghanoghano ghaheni. Nyengo zinyake nase tingaŵa na masuzgo ghakuyana waka. Ntheura tileke kuyowoya panji kuchita chilichose icho chingayambiska kugaŵikana pakati pithu panji ŵanthu ŵanyake.—Rom. 14:19; 2 Kor. 6:3.

14. Kasi mungachita wuli kuti muwonenge ŵanthu nga umo Yehova wakuŵawonera?

14 Kasi kale mukatemwanga chomene mtundu panji charu chinu? Kasi pasono muchali na maghanoghano agha? Ŵakhristu ŵakwenera yayi kuwona ŵanji mwakubudika chifukwa cha kusankhana mitundu. Kasi mungachita wuli usange mukuŵawona mwakubudika ŵanthu awo mukupambana charu, kakhaliro, chiyowoyero, panji mtundu? Mungachita makora kughanaghanira umo Yehova wakuwonera ŵanthu awo ŵakujikuzga chifukwa cha charu chawo panji mtundu wawo. Mungachita kafukufuku nkhani iyi para mukusambira pamwekha panji pakusopa kwa mbumba. Lombani Yehova kuti wamovwirani kuwona ŵanthu nga umo iyo wakuŵawonera.—Ŵazgani Ŵaroma 12:2.

Nyengo zose tikwenera kuŵa ŵakugomezgeka kwa Yehova nanga umoyo withu ungaŵa pangozi (Wonani ndime 15, 16)

15, 16. (a) Kasi tingakumana na suzgo wuli chifukwa chakuti tikugomezgeka kwa Chiuta? (b) Kasi ŵapapi ŵangawovwira wuli ŵana ŵawo kuti ŵalutilire kugomezgeka?

15 Nyengo zinyake tikuchita vinthu mwakupambana na awo tikugwira nawo ntchito, tikusambira nawo sukulu, ŵazengezgani na ŵabali ŵithu ŵakuthupi. Tikuchita nthena chifukwa chakuti tikukhumba kuŵa na njuŵi yiwemi pamaso pa Chiuta. (1 Pet. 2:19) Tikuzizwa yayi usange charu chikutitinkha chifukwa Yesu wakati tizamutinkhika. Tikutinkhika chifukwa chakuti ŵanandi awo ŵakutisuska ŵakumanya yayi chifukwa icho tikulekera kunjilirapo pa vya charu. Ndipouli, mulimose umo vingaŵira, tikwenera kuŵa ŵakupambana na charu na kulutilira kugomezgeka ku Ufumu wa Chiuta.

16 Nyengo zose tikwenera kuŵa ŵakugomezgeka kwa Yehova nanga umoyo withu ungaŵa pangozi. (Dan. 3:16-18) Nangauli tose tingaŵa na wofi pa vinthu vinyake, kweni ŵawukirano ndiwo chingaŵaŵira chakusuzga chomene. Ŵapapi, lekani kutchedwa kuŵawovwira ŵana ŵinu para ku sukulu vikuŵasuzga kukana kwimba sumu ya fuko, kusindamira ndembera, panji kukondwelera maholide. Pa nyengo  Yakusopera ya Mbumba, mungaŵawovwira ŵana ŵinu umo ŵangazgolera mwachikanga pa nkhani izi. Ŵawovwirani kuti ŵayowoyenge mwakupulikikwa makora kweniso mwantchindi ivyo ŵakusambira mu Baibolo. (Rom. 1:16) Mungadumbiskana nkhani izi na ŵasambizgi ŵawo kuti ŵamanye ivyo ŵana ŵinu ŵakugomezga.

TIKONDWENGE NA IVYO YEHOVA WALI KULENGA

17. Kasi tikwenera kugega kaghanaghaniro wuli ndipo chifukwa wuli?

17 Mwakawiro tikutemwa charu icho tikababikira, kakhaliro, chiyowoyero, na kurya chakurya icho tikutemwa. Ndipouli tikwenera kugega maghanoghano ghakuti “chane ndicho ntchiwemi chomene.” Yehova wakukhumba kuti tikondwenge na vinthu vyakupambanapambana ivyo wali kulenga. (Sal. 104:24; Uvu. 4:11) Ntheura palije chifukwa chakuwonera ivyo tikutemwa kuŵa viwemi chomene kuluska vya ŵanyithu.

18. Kasi tikutumbikika wuli usange tikuwona ŵanyithu nga umo Yehova wakuŵawonera?

18 Chiuta wakukhumba ŵanthu wose ŵamanye unenesko kuti ŵazakasange umoyo wamuyirayira. (Yoh. 3:16; 1 Tim. 2:3, 4) Para tikuzomerezga maghanoghano gha ŵabali na ŵadumbu ŵithu, tikulutilira kukolerana na Ŵakhristu ŵanyithu. Para tikulutilira kugomezgeka kwa Yehova, tinjilirengepo yayi pa vinthu vya charu nga viwawa na nkhondo. Tikuwonga chomene Yehova kuti watisambizga kuti tileke kuphalizgana, kujikuzga, na kugaŵikana uko kwazara chomene mu charu cha Satana ichi. Mphanyi talutilira kusunga mtende pakati pithu na kuyowoya nga ngwa masalimo uyo wakati: ‘Wonani! nako nkhukongora na kunozga uko ŵanambumba ŵakukhala pamoza na mtima’ wakukolerana!—Sal. 133:1.

^ ndime 10 Chigaŵa cha Filipi chikaŵa mu ufumu wa Ŵaroma. Ŵakhristu ŵanyake mu mpingo wa Filipi ŵakaŵa ŵenekaya ŵa Romu, ntheura ŵakaŵa na wanangwa ukuru wakuchitira vinthu vinyake kuluska ŵanyake.

^ ndime 12 Mazina ghanyake tasintha.