‘Khristu ni nkhongono za Chiuta.’1 KOR. 1:24.

1. Chifukwa wuli Paulosi wakati ‘Khristu ni nkhongono za Chiuta’?

YEHOVA wakalongora nkhongono zake kwizira mwa Yesu. Mabuku gha Mateyu, Mariko, Luka na Yohane ghakulongosora minthondwe iyo Yesu wakachita apo wakaŵa pa charu chapasi. Minthondwe iyi yikukhozga chomene chipulikano chithu. (Mat. 9:35; Luka 9:11) Yesu wakalongora nadi nkhongono za Chiuta. Lekani mpositole Paulosi wakati: ‘Khristu ni nkhongono za Chiuta.’ (1 Kor. 1:24) Kasi minthondwe ya Yesu yikutisambizga vichi?

2. Kasi minthondwe ya Yesu yikutisambizga vichi?

2 Mpositole Petrosi wakalemba kuti, Yesu wakachita “minthondwe” yinandi. (Mil. 2:22) Minthondwe iyi yikutisambizga ivyo Yesu wazamuchita mu Ufumu wake wa vyaka 1,000. Panyengo iyi, Yesu wazamuchitira ŵanthu vinthu vinandi viwemi pa charu chose. Minthondwe iyo Yesu wakachita, yikutisambizga mikhaliro yake na ya Awiske. Mu nkhani iyi tisambirenge minthondwe yitatu iyo Yesu wakachita. Tisambirengeso umo yingatovwilira mazuŵa ghano.

 TIKWENERA KOVWIRA ŴANYITHU

3. (a) Yowoyani icho chikachitika kuti Yesu wazgore maji kuŵa vinyo. (b) Kasi Yesu wakalongora wuli kuti wali na mtima wakupa?

3 Yesu wakachita munthondwe wakwamba pa ukwati uwo ukachitikira ku Kana. Pa ukwati uwu pakiza ŵalendo ŵanandi ndipo vinyo likapeleŵera. Mariya, mama wa Yesu nayo wakaŵapo. Mariya wakwenera kuti wakaghanaghaniranga mauchimi ghakuyowoya vya mwana wake, Yesu. Uyu ni ‘Mwana wa Wapachanya Nkhanira.’ (Luka 1:30-32; 2:52) Mulimo wa kupokelera ŵalendo ukaŵa wa ŵenenthengwa. Pakuti vinyo likapeleŵera, Mariya na Yesu ŵakachitira chitima ŵenenthengwa ndipo ŵakakhumbanga kuŵawovwira kuti soni zileke kuŵakora. Ntheura Yesu wakazgora maji pafupifupi malita 380 kuŵa “vinyo liwemi.” (Ŵazgani Yohane 2:3, 6-11.) Palije uyo wakachichizga Yesu kuti wazgore maji kuŵa vinyo. Iyo wakaghanaghaniranga ŵanthu ndipo wakayezganga Adada ŵake awo ŵali na mtima wakupa.

4, 5. (a) Kasi munthondwe wakwamba wa Yesu ukutisambizga vichi? (b) Kasi munthondwe uwu ukulongora kuti vinthu vizamuŵa wuli munthazi?

4 Yesu wakazgora maji kuŵa vinyo lakukwana ŵanthu wose. Kasi munthondwe uwu ukutisambizga vichi? Ukutisambizga kuti Yesu na Adada ŵake ŵakumanya umo ŵanthu ŵakujipulikira kweniso ivyo ŵakukhumba ndipo ŵakuŵawovwira. Ivi vikulongora kuti Yehova wali na nkhongono ndipo wazamunozgera ‘ŵanthu wose’ chiphikiro chikuru mu charu chiphya.—Ŵazgani Yesaya. 25:6.

5 Mu charu chiphya muzamuŵa chakurya chakukwana, nyumba ziwemi, ndipo waliyose wazamuŵa wakukhorwa. Tizamukondwa chomene na vinthu viwemi ivyo Yehova wazamutipa mu Paradiso.

Tikuyezga Yesu usange tikupatura nyengo kovwira ŵanyithu (Wonani ndime 6)

6. Chifukwa wuli Yesu wakachitanga minthondwe? Kasi nase tingamuyezga wuli?

6 Nyengo yinyake Satana wakayezga Yesu kuti wazgore malibwe kuŵa buledi. Yesu wakakana. Wakakhumba yayi kugwiliskira ntchito nkhongono zake kuti wakhorweske makhumbiro ghake. (Mat. 4:2-4) Iyo wakajighanaghaniranga yekha yayi, kweni wakagwiliskiranga ntchito nkhongono zake kuti wawovwire ŵanthu. Kasi tingamuyezga wuli Yesu? Baibolo likuti, ‘tipelekenge.’ (Luka 6:38) Nase tingalongora kuti tili na mtima wakupeleka usange tikuchemerako ŵanyithu ku nyumba kwithu kuti ŵazakachezge nase. Tingapatura nyengo kuti tiwovwire ŵabali na ŵadumbu pa Nyumba ya Ufumu. Nyengo zinyake tingawovwira munthu kuti wanozgekere makora nkhani yake. Tikweneraso kuwovwira ŵapharazgi ŵaphya kuti ŵapharazgenge mwaluso. Usange tikovwira ŵabali ŵithu mwauzimu kweniso mwakuthupi, ndikuti tikuyezga Yesu.

 “WOSE ŴAKARYA NA KUKHUTA”

7. Kasi ntchivichi icho chilutilirenge kuŵapo mu charu chiheni ichi?

7 Ukavu ngwachilendo yayi. Yehova wakaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵakavu ŵalutilirenge kuŵapo. (Dute. 15:11) Pakati pajumpha vyaka vinandi, Yesu wakati, “ŵakavu muŵenge nawo nyengo zose.” (Mat. 26:11) Kasi Yesu wakang’anamuranga kuti ukavu uzamumara yayi? Uzamumara. Kweni mu charu chiheni ichi, ukavu ulutilirenge kuŵapo. Minthondwe yinyake iyo Yesu wakachita, mbukaboni wakuti mu Ufumu wa Chiuta muzamuŵa vyakurya vinandi ndipo waliyose wazamurya na kukhuta.

8, 9. (a) Kasi Yesu wakalongora wuli kuti wakughanaghanira ŵanthu? (b) Kasi ntchivichi icho chikumukondweskani apo Yesu wakalyeska ŵanthu ŵanandi mwamunthondwe?

8 Wamasalimo munyake wakayowoya vya Yehova kuti: ‘Mukujura woko linu na kukhorweska chamoyo chose na ulemu.’ (Sal. 145:16) Yesu, uyo ni ‘nkhongono za Chiuta,’ wakawovwiranga ŵalondezgi ŵake. Wakachitanga nthena kuti walongore waka nkhongono zake yayi. Kweni wakaghanaghaniranga ŵanthu. Tiyeni tiwone ivyo lemba la Mateyu 14:14-21 likuyowoya. (Ŵazgani.) Ŵasambiri ŵakafumba Yesu ivyo ŵangachita na mzinda kuti wurye. Ŵanthu aŵa ŵakenda mtunda utali kulondezga Yesu. Ŵakaŵa na njara kweniso masuzgo ghanyake. Ntheura ŵasambiri ŵa Yesu ŵakaŵachitira chitima. (Mat. 14:13) Kasi Yesu wakachita wuli?

9 Yesu wakaryeska ŵanthu ŵakujumpha 5,000 na vingwa vinkhondi na somba ziŵiri. Pakaŵa ŵanalume na ŵanakazi na ŵana. Yesu wakagwiliskira ntchito nkhongono zake kuti wawovwire ŵanthu. Wose “ŵakarya na kukhuta.” Ichi chikulongora kuti pakaŵa vyakurya vinandi. Yesu wakapeleka vingwa ku ŵanthu kuti ŵachete waka yayi, kweni kuti ŵakhute na kwenda makora pakuwelera kwawo. (Luka 9:10-17) Vimenyu ivyo vikakhalapo vikazura vidunga 12.

10. Kasi ntchivichi icho chizamuchitikira ukavu?

10 Mazuŵa ghano, maboma gha ŵanthu ghakutondeka kuŵapa ŵanthu ivyo ŵakukhumba. Nanga ŵaŵe ŵabali ŵithu ŵanyake ŵali na vyakurya vinandi kweni ŵakukhorwa yayi. Kweni sonosono apa, ukavu na katangali vizamumara ndipo ŵanthu ŵakupulikira ŵazamukondwa chomene. Muŵenge na nkhongono zakumazgira uheni, mphanyi muli kumazga kale masuzgo gha ŵanthu. Kweni Chiuta wali na nkhongono ndipo sonosono apa wawuskengepo masuzgo ghose. Kuwombokwa kwithu kuli pafupi nadi.—Ŵazgani Salmo 72:16.

11. Chifukwa wuli tikukhorwa kuti Yesu wazamovwira ŵanthu na nkhongono zake? Kasi tikwenera kuchita vichi?

11 Vyaka vitatu na hafu, Yesu wakapharazga mu vigaŵa vichoko waka. (Mat. 15:24) Kweni mu Ufumu wake, wazamuŵa na mazaza pa charu chose. (Sal. 72:8) Minthondwe ya Yesu yikutisimikizgira kuti sonosono apa Yesu watovwirenge na nkhongono zake. Ise tingachita yayi minthondwe, kweni tingawovwira ŵanthu kuti ŵamanye ivyo Baibolo likuyowoya. Mauchimi ghakutiphalira kuti kunthazi kuli vinthu viwemi. Pakuŵa Ŵakaboni ŵa Yehova, tili na ngongoli yakuti tiphalireko ŵanthu ivyo Chiuta walayizga. (Rom. 1:14, 15) Usange tamanya kuti tili na ngongoli, tiphalirengeko  ŵanthu makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta.—Sal. 45:1; 49:3.

ŴALI NA MAZAZA PA CHILENGIWA

12. Chifukwa wuli Yesu wakumanya makora umo vinthu vili kulengekera?

12 Apo Yehova wakalenganga vinthu, wakaŵa na Yesu. Yesu wakaŵa “fundi” panji kuti misiri. (Zinth. 8:22, 30, 31; Kol. 1:15-17) Ntheura Yesu wakumanya makora umo vinthu vili kulengekera, ndiposo umo wangachitira kuti vigwire makora ntchito.

Kasi ntchivichi chikumukondweskani na umo Yesu wakawovwiliranga ŵanthu na nkhongono zake? (Wonani ndime 13, 14)

13, 14. Yowoyani ukaboni wakuti Yesu wali na mazaza pa chilengiwa.

13 Yesu wakaŵa na mazaza pa chilengiwa. Uwu mbukaboni wakuti Yesu ni “nkhongono za Chiuta” nadi. Zuŵa linyake wakalekeska chimphepo chikuru icho chikaputanga pa nyanja. (Ŵazgani Mariko 4:37-39.) Munthu munyake wakati: “Lizgu lakuti ‘chimphepo chikuru’ pa Mariko 4:37 likuyowoya vya chivula chikuru champhepo, malibwe na ŵaleza. Chikulokwa nyengo yitali, maji ghakututuka ndipo vinthu vinandi vikunangika.” Buku la Mateyu likulongosora kuti mu nyanja mukawuka “kuŵinduka kukuru.”—Mat. 8:24.

14 Muŵe nga mukuwona kuti Yesu wavuka chomene chifukwa cha ntchito yakupharazga. Kuli majigha ghakuru ndipo ghakuthavukira mu boti. Apo vyose ivi vikuchitika, Yesu wali mu tulo. Iyo wakupumura chifukwa wavuka chomene. Ŵasambiri ŵake ŵayamba kopa ndipo ŵakumuwuska. Ŵakuchemerezga kuti: “Fumu, tiponoskani, tikufwa!” (Mat. 8:25) Yesu wakuwuka ndipo wakuphalira chimphepo kuti: ‘Chetama! Khala chete!’ Chimphepo chikuleka. (Mrk. 4:39) Pakulekeska chimphepo, Yesu wakalongora kuti wali na nkhongono. Pamanyuma, “kukaŵa bata likuru.” Yesu wali nadi na mazaza pa chilengiwa.

15. Kasi Yehova wakalongora wuli kuti wali na mazaza pa chilengiwa?

15 Yehova wakamupa Yesu nkhongono zakuchitira minthondwe. Ntheura Yehova wali na mazaza pa chilengiwa. Wonani vinyake ivyo vikachitika. Pambere chiwowota chindachitike, Yehova wakati: ‘Kwakhala mazuŵa ghankhondi na ghaŵiri, nilokweskenge vula pa charu mazuŵa 40, muhanya na usiku.’ (Gen. 7:4) Mwakuyana waka, lemba la Exodus 14:21 likuti: ‘Yehova wakachitiska kuti nyanja yiwelere nyuma na mphepo yankhongono yakumafumiro gha dazi.’ Lemba la Yona 1:4 likuti: ‘Yehova wakaponya mphepo yikuru mu nyanja, ndipo mukaŵa chimphupuru chankhongono mu nyanja, ntheura kuti ngalaŵa yikaŵa pafupi kusweka.’ Ntchakukondweska kumanya kuti Yehova wali na mazaza pa vilengiwa vyake. Nadi, charu chizamuŵa m’mawoko gha munthu wakwenelera.

16. Chifukwa wuli tikukondwa kuti Yehova na Yesu ŵali na mazaza pa chilengiwa?

16 Tikukhozgeka chomene usange tikughanaghanira nkhongono za Mlengi withu Yehova na Mwana wake Yesu. Ŵanthu ŵazamuŵa ŵakuvikilirika pa charu chose chapasi mu vyaka 1,000 ivyo Yesu wazamulamulira. Mu charu chiphya muzamuŵavya masoka ghachilengiwa nga ni vimphepo vyakofya, kututuka kwa maji, kuphulika kwa charu, vindindindi na vinyake. Iyi yizamuŵa nyengo yakukondweska chomene chifukwa ŵanthu ŵazamupwetekeka panji kufwa na masoka ghachilengiwa yayi, pakuti  ‘hema la Chiuta [lizamuŵa] na ŵanthu’ ŵake. (Uvu. 21:3, 4) Tili na chigomezgo kuti kwizira mwa Yesu, Yehova wazamulongora kuti wali na nkhongono kweniso mazaza pa chilengiwa chake mu vyaka 1,000.

YEZGANI YEHOVA NA YESU

17. Kasi tingayezga wuli Yehova na Yesu?

17 Ise tilije mazaza pa chilengiwa. Ntheura tingalekeska yayi masoka ghachilengiwa. Ndipouli, lemba la Zintharika 3:27 likuyowoya ivyo tingachita. (Ŵazgani.) Usange masoka ghawira ŵabali ŵithu, tingaŵawovwira mwakuthupi kweniso mwauzimu. (Zinth. 17:17) Tingaŵawovwira kunozga katundu uyo wanangika. Chimphepo chikapasura nyumba ya mudumbu munyake uyo ni chokoro. Iyo wakati: “Nkhuwonga chomene kuti nili mu gulu la Yehova. Lanovwira chomene mwakuthupi kweniso mwauzimu.” Mudumbu munyake wambura kutengwa wakasoŵa pakukora nyumba yake yati yanangika na chimphepo. Ŵabali ŵati ŵamovwira, iyo wakati: “Nkhutondeka na kuyowoya wuwo umo nkhujipulikira . . . Yewo Yehova!” Tikukondwa chomene kuti tili na ŵabali na ŵadumbu pa charu chose awo ŵakovwirana pa masuzgo. Kweniso tikukondwa chomene kuti Yehova na Yesu ŵakupwelelera chomene ŵateŵeti ŵawo.

18. Chifukwa wuli Yesu wakachitanga minthondwe?

18 Yesu wakalongora ‘nkhongono za Chiuta’ apo wakaŵa pa charu chapasi. Chifukwa wuli Yesu wakachitanga minthondwe? Iyo wakakhumbanga kutchuka yayi kweni kuti wawovwire ŵanthu. Yesu wakalongora kuti wakutemwa chomene ŵanthu. Mu nkhani yapanthazi tizamusambira umo Yesu wakalongolera kuti wakutemwa ŵanthu.