‘Muŵe ŵakuyezga Chiuta pakuŵa ŵana ŵakutemweka.’EFE. 5:1.

1. Kasi tikwenera kuchita wuli kuti tiŵe na mikhaliro ya Yehova?

TILI kulengeka munthowa yakuti tighanaghanirenge ŵanyithu para ŵakumana na masuzgo nangauli tingaŵa kuti ise tindakumanepo nagho. (Ŵazgani Ŵaefeso 5:1, 2.) Kasi tingachita wuli kuti tighanaghanirenge ŵanyithu nga umo Yehova wakuchitira? Kasi tingachita wuli kuti tileke kughanaghanira vinthu ivyo vingatinjizga mu suzgo?

2. Kasi Yehova wakujipulika wuli para tikusuzgika?

2 Yehova wali kutilayizga umoyo wamuyirayira. Ŵakuphakazgika ŵamukhala kuchanya, ‘ŵamberere zinyake’ pa charu chapasi. (Yoh. 10:16; 17:3; 1 Kor. 15:53) Yehova wakumanya umo ise tikujipulikira para masuzgo ghatiwira. Baibolo likutiphalira kuti Yehova “nayeso wakasuzgika” kuwona ŵanthu ŵake ŵakutambura ku Eguputo. (Yes. 63:9) Apo ŵanthu ŵake ŵakamba kuzengaso tempile, ŵakawopanga ŵalwani ŵawo. Yehova wakaŵapulikiska, ndipo wakaŵaphalira kuti: ‘Uyo wakukhwaska imwe wakukhwaska mboni ya jiso lane.’ (Zek. 2:8) Mama wakutemwa chomene mwana wake, Yehova nayo wakutemwa chomene ŵateŵeti ŵake ndipo wakuŵawovwira. (Yes. 49:15) Nase tikwenera kutemwa ŵanyithu na kuwona masuzgo  ghawo nga ghachitikira ise. Para tikuchita nthena tikuyezga Yehova.—Sal. 103:13, 14.

YESU WAKATEMWANGA ŴANTHU

3. Kasi Yesu wakalongora wuli kuti ngwalusungu?

3 Yesu wakapulikiskanga masuzgo gha ŵanthu. Wakamanyanga kuti ŵaliska ŵakupusika ŵanthu na kuŵachichizga kulondezga malango ghawo, ndipo ŵanthu ŵakaŵawopanga. (Mat. 23:4; Mrk. 7:1-5; Yoh. 7:13) Yesu wakawopanga yayi ŵalongozgi aŵa nesi kuŵagomezga. Kweni wakamanyanga umo ŵalongozgi ŵatesi aŵa ŵakasuzgiranga ŵanthu. Ntheura vikamuŵinya chomene. Baibolo likuti: ‘Pakuwona mizinda, wakayilengera chitima, chifukwa ŵakaŵa ŵakufyopoka na kujowoleka nga ni mberere zambura muliska.’ (Mat. 9:36) Yesu wakatemwanga ŵanthu na kuŵalengera lusungu. Wakasambira vyose ivi kwa Awiske.—Sal. 103:8.

4. Kasi Yesu wakachitanga wuli para wawona ŵanthu ŵakusuzgika?

4 Yesu wakatemwanga chomene ŵanthu. Para wawona kuti ŵakusuzgika wakaŵawovwiranga. Iyo wakayezganga Awiske. Zuŵa linyake, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakaluta kukapharazga ku chigaŵa chakutali. Ŵakavuka chomene ndipo ŵakakhumbanga kuti ŵapumure. Kweni Yesu wakawona kuti ŵanthu ŵanandi ŵakumulindilira. Nangauli wakavuka, “wakamba kuŵasambizga vinthu vinandi.”—Mrk. 6:30, 31, 34.

TIKWENERA KUTEMWA ŴANTHU

5, 6. Kasi tingachita wuli kuti nase titemwenge ŵanthu nga umo Yehova wakuchitira? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

5 Kasi tingachita wuli kuti nase titemwenge ŵanthu nga umo Yehova wakuchitira? Tiyeni tiwone ivyo Alan, uyo ni muwukirano wakuchita. Iyo wakughanaghanira mubali uyo ni muchekuru. Mubali uyu wakusuzgikira kwenda kweniso wali na suzgo la maso. Alan wakughanaghanira umo wangalondezgera mazgu gha Yesu ghakuti: ‘Umo mukukhumbira kuti ŵanthu ŵamuchitirani, chitani mwakuyana waka kwa iwo.’ (Luka 6:31) Ntheura Alan wakujifumba kuti, ‘Kasi ni vichi ivyo nkhukhumba kuti ŵanyane ŵanichitirenge?’ Iyo wakujizgora kuti, ‘Nkhukhumba kuti tiseŵerenge lumoza bola.’ Kweni muchekuru wangakwaniska yayi kuseŵera bola. Ntheura Alan wakujifumba kuti, ‘Niŵenge muchekuru, kasi ningatemwa kuti ŵanyane ŵanichitire vichi?’

6 Alan wakughanaghanira umo wangajipulikira waŵenge muchekuru. Ntheura wakuluta kukachezga nayo na kutegherezga chomene ivyo wakuyowoya. Ndipo wakuwona kuti mubali uyu wakutondeka kuŵazga Baibolo kweniso kuluta ku kukapharazga. Alan wakukhumba kumovwira ndipo wakughanaghanira ivyo wangachita kuti wamovwire. Usange tingaghanaghanira masuzgo agho ŵanyithu ŵakukumana nagho, tiŵalongorenge chitemwa nga umo Yehova wakuchitira.—1 Kor. 12:26.

Tikwenera kulongora chitemwa nga ni Yehova (Wonani ndime 7)

7. Kasi tingamanya wuli masuzgo gha ŵabali ŵithu?

7 Ntchakusuzga kupulikiska masuzgo gha ŵanyithu usange ise ghandatichitikirepo. Ŵanyake ŵakusuzgika chifukwa cha uchekuru, ulwari, panji ŵakachita ngozi. Ŵanyake ŵakusuzgika maghanoghano chifukwa chakuti ŵanthu ŵakaŵachitirapo nkhaza. Ŵanyake ŵakulera ŵekha ŵana kwambura mfumu panji muwoli wawo. Ŵanyake ŵakukwenyelera chifukwa ŵabali ŵawo Mbakaboni ŵa Yehova yayi. Waliyose wali na suzgo lake. Ntheura tikwenera kutemwana na kovwirana.  Kasi tingachita wuli? Tikwenera kumanya dankha suzgo la munthu kuti timovwire makora. Ntheura tikwenera kutegherezga na kupulikiska para wakulongosora suzgo lake. Ivi vitovwirenge kumanya umo tingamovwilira. Pakumovwira chitani ivyo mungafiska, ndipo muphalirani kuti Yehova wakumanya makora suzgo lake. Para tikuchita nthena tikuyezga Yehova.—Ŵazgani Ŵaroma 12:15; 1 Petrosi 3:8.

ŴANI ŴALUSUNGU

8. Kasi ntchivichi chikawovwira Yesu kuŵa walusungu?

8 Yehova wakulengera lusungu ŵanthu wose. (Luka 6:35) Yesu nayo ngwalusungu nga Mbawiske. Kasi ntchivichi chikawovwira Yesu kuŵa walusungu? Pambere wandayowoye panji kuchita chilichose, wakaghanaghaniranga dankha umo vikhwaskirenge ŵanji. Mwachiyelezgero, mwanakazi uyo wakachita zakwananga zinandi wakiza kwa Yesu. Wakati wafika, wakamba kulira ndipo masozi ghake ghakanthonyeranga pa malundi gha Yesu. Yesu wakamanya kuti mwanakazi uyu wakajinyumwa ndipo wakalapa. Wakamanyaso kuti usange wangaleka kumulengera lusungu, waŵenge na chitima chomene. Ntheura wakamuwonga na kugomuwokera zakwananga zake. Yesu wakayowoyangaso mwalusungu na Ŵafarisi nangauli ŵakamususkanga.Luka 7:36-48.

9. Kasi tingalongora wuli lusungu nga umo Yehova wakuchitira?

9 Kasi tingalongora wuli lusungu nga umo Yehova wakuchitira? Tighanaghanenge dankha pambere tindayowoye panji kuchita chilichose. Para tikuchita nthena, tilongorenge kuti ndise ŵakuzika ndipo tikhuŵazgenge ŵanyithu yayi. Paulosi wakachenjezga kuti Mkhristu ‘wakwenera kuchita mbembe chara, kweni wakwenera kuŵa wakuzika ku wose.’ (2 Tim. 2:24) Mwachiyelezgero, kasi mungalongora wuli lusungu usange bwana winu wakuchita makora yayi vinthu? Kasi mungayowoya wuli mwalusungu kwa mubali uyo pajumpha nyengo yitali kwambura kwiza ku maungano? Wuli usange munthu uyo tikumupharazgira watiphalira kuti watangwanika, kasi tingayowoya nayo wuli mwalusungu? Usange muwoli winu wamufumbani chifukwa icho mwachitira vinthu vinyake kwambura kumuphalira dankha, kasi mungamuzgora wuli mwalusungu? Tikwenera kughanaghanira umo ŵanji ŵakhwaskikirenge na ivyo tingayowoya. Para tamanya, tiyowoyenge mwalusungu ndipo tiyezgenge Yehova.Ŵazgani Zintharika 15:28.

CHITANI MWAVINJERU

10, 11. Kasi tingachita wuli vinthu mwavinjeru?

10 Yehova ngwavinjeru ndipo wakumanya ivyo vichitikenge munthazi. Ise tikumanya yayi ivyo vichitikenge munthazi, kweni tingachita vinthu mwavinjeru. Para tikusankha chakuchita, tikwenera kughanaghanira dankha umo chitikhwaskirenge kweniso ŵanyithu. Tileke kuchita vinthu nga Mbaisrayeli. Iwo ŵakaghanaghanirapo yayi ivyo vingaŵachitikira usange ŵaleka kupulikira Yehova. Ŵakatondeka kughanaghanira ubwezi wawo na Yehova na kuluwa vyose ivyo wakaŵachitira. Mozesi wakamanya kuti Ŵaisrayeli ŵazamugaluka. Iyo wakati: ‘Pakuti ni mtundu wa ŵanthu ŵambura fundo, mwa iwo mulije kumanyiska. Ŵaŵenge ŵavinjeru, mphanyi ŵaghanaghana na kuwona umaliro wawo!’—Dute. 31:29, 30; 32:28, 29.

11 Mwachiyelezgero, usange ŵanthu ŵali pachibwezi, waliyose wakudokera  munyake ndipo chingaŵa chakusuzga kujikora kuti ŵaleke kuchita uzaghali. Ntheura ntchiwemi yayi kuchita chilichose icho chingananga ubwezi winu na Yehova. Mukwenera kuchita vinthu mwavinjeru kuti muleke kunjira mu suzgo. Pulikirani ulongozgi wavinjeru wakufuma kwa Yehova, wakuti: “Uyo wakughanaghana makora wakuwona ulwani na kubisama, kweni muzeleza wakujumphilira ndipo wakupwetekeka.”—Zinth. 22:3.

VIKILIRANI MAGHANOGHANO GHINU

12. Kasi ivyo tikughanaghana vingatipweteka wuli?

12 Munthu wavinjeru wakuvikilira maghanoghano ghake. Ivyo tikughanaghana vingatovwira panji kutipweteka nga umo moto ungachitira. Para tikugwiliskira ntchito makora moto, ungakutovwira kuti tiphike chakurya. Kweni para tingapusa, moto ungananga nyumba, katundu kweniso nase tingafwa. Ntheura tikwenera kughanaghanira ivyo Yehova wakutisambizga. Kweni para tikughanaghanira vya uzaghali na kuyezgelera kuchita viheni, tambenge kuvitemwa chomene ndipo zuŵa linyake tizamuchita nadi kwananga. Paumaliro ubwezi withu na Yehova uzamumara.—Ŵazgani Yakobe 1:14, 15.

13. Kasi Eva wakaghanaghaniranga vichi?

13 Tingasambirako kwa Eva. Yehova wakaphalira Adamu na Eva kuti ŵaleke kurya vipambi vya ‘khuni la kumanyiska uwemi na uheni.’ (Gen. 2:16, 17) Kweni Satana wakaphalira Eva kuti: ‘Mufwenge chara. Chifukwa Chiuta wakumanya kuti mu zuŵa leneilo muryengepo maso ghinu ghajurikenge, muŵenge nga ni Chiuta, kumanya uwemi na uheni.’ Eva wakamba kughanaghana kuti umoyo wake ungaŵa wakunozga chomene para wangasankha yekha icho ntchiwemi na chiheni. Ntheura wakamba kughanaghanira chomene vya khuni lakukanizgika ndipo wakawona kuti ndakwenelera kurya kweniso “ndiwemi mu maso.” Kasi ntchivichi icho chikachitika? “Wakatorapo vipambi vyake, wakarya; ndiposo wakapako mfumu wake, nayeso wakarya.” (Gen. 3:1-6) Ntheura ‘kwananga kukanjira mu charu ndipo mu kwananga mukizira nyifwa.’ (Rom. 5:12) Eva wakati wachitenge makora chomene walekenge kughanaghanira vinthu viheni.

14. Kasi Baibolo likuti vichi pa nkhani ya uzaghali?

14 Eva wakananga chifukwa chakuti wakachita uzaghali yayi. Kweni Baibolo likutichenjezga kuti ntchiwemi yayi kughanaghana kuchita viheni nga ni uzaghali. Yesu wakati: ‘Waliyose uyo wakulutilira  kulaŵiska mwanakazi na kuŵa nayo na khumbiro, wachita nayo kale uleŵi mu mtima wake.’ (Mat. 5:28) Paulosi nayo wakachenjezga kuti: ‘Kunozgekera kuchita makhumbiro gha thupi chara.’—Rom. 13:14.

15. Kasi ni vichi ivyo tikwenera kughanaghanira chomene?

15 Baibolo likuti tighanaghanirenge chomene umo tingakondweskera Yehova m’malo mwa kughanaghanira kuti tiŵe ŵasambazi. Nangauli munthu wangaŵa musambazi, kweni ndalama zingamuvikilira yayi. (Zinth. 18:11) Yesu wakati munthu uyo wakusuŵilira kusunga usambazi m’malo mwa kudangizga vya Ufumu, ni muzeleza. Munthu wanthena ‘ni musambazi chara kwa Chiuta.’ (Luka 12:16-21) Usange tikusunga ‘usambazi withu kuchanya,’ na kuchita vinthu ivyo vikukondweska Yehova, nase tikukondwa. (Mat. 6:20; Zinth. 27:11) Ubwezi withu na Yehova ngwakuzirwa chomene kuluska chilichose.

MUNGENJERWANGA CHARA

16. Kasi tikwenera kuchita vichi usange tamba kwenjerwa?

16 Usange tikukhumba kuŵa ŵasambazi mu charu ichi, tikhalirenge waka kwenjerwa. (Mat. 6:19) Yesu wakati ntchakusuzga kuti munthu uyo wakughanaghanira waka vya usambazi waŵike vinthu vya Ufumu pakwamba. (Mat. 13:18, 19, 22) Ŵanthu ŵanyake ŵakukhalira waka kudandawura na kufipa mtima na vinthu viheni ivyo vingaŵachitikira. Usange tikukhalira waka kwenjerwa tingamba kulwara nthenda ya maghanoghano ndipo chipulikano chithu mwa Yehova chingazizima. Kweni tikwenera kugomezga kuti Yehova watovwirenge. Baibolo likuti: “Kuzingiziwa [kwenjerwa] kukuwusindamiska mtima wa munthu, kweni lizgu liwemi likumukondwereska.” (Zinth. 12:25) Ntheura usange mukwenjerwa na chinthu chinyake, phalirani mubali wakukhwima mwauzimu uyo wakumumanyani makora. Wangaŵa mupapi, mfumu panji mubwezi winu. Wangamovwirani kuti mugomezgenge Yehova kweniso kuti muleke kwenjerwa chomene.

17. Kasi Yehova wangatovwira wuli para tikwenjerwa?

17 Yehova wakumanya makora umo tikujipulikira kuluska waliyose. Iyo wangatovwira kuti tileke kwenjerwa. Baibolo likuti: ‘Mungenjerwanga chara na kanthu kalikose, kweni mu vinthu vyose, mu lurombo na ŵeyelero pamoza na kuwonga, madando ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta, ndipo mtende wa Chiuta uwo ukuluska ghanoghano lililose, usungilirenge mitima yinu na maghanoghano ghinu kwizira mwa Khristu Yesu.’ (Fil. 4:6, 7) Ntheura usange tamba kwenjerwa, tikwenera kughanaghanira umo Yehova wakutovwilira kuti ubwezi withu na iyo ukhore. Yehova wakutovwira kwizira mwa ŵabali na ŵadumbu, ŵalara, muzga wakugomezgeka, ŵangelo na Yesu.

18. Kasi tingamuyezga wuli Yehova?

18 Tikuyezga Yehova usange tikupulikiska umo ŵanyithu ŵakujipulikira para ŵakumana na masuzgo. (1 Tim. 1:11; 1 Yoh. 4:8) Tiŵenge ŵakukondwa usange tikutemwa ŵanyithu, kuŵalengera lusungu, kughanaghanirapo dankha pambere tindayowoye na kuchita chilichose, kweniso kuleka kukhalira waka kwenjerwa. Ipo tiyeni tilutilire kughanaghanira umo umoyo uzamuŵira mu charu chiphya kweniso kuleka yayi kumuyezga Yehova.—Rom. 12:12.