Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Kutemwa Chomene Yehova Kwanovwira Kuti Nizizipizge

Kutemwa Chomene Yehova Kwanovwira Kuti Nizizipizge

MU 1970, nkhalwara chomene ndipo ŵakanigoneka mu chipatala cha Valley Forge General, ku Phoenixville, Pennsylvania, United States. Para pajumpha maminiti 30 ghalighose, dokotala wakanipimanga kuti wawone umo ndopa zane zikwendera (BP). Dokotala uyu wakaŵa mulara kuluska ine ndipo chitima chikamukora kuwona umo nkhalwalira. Nyengo yiliyose para wanipima, wakasanganga kuti BP yane yikukhilirakhilira. Ntheura nkhamufumba kuti: “Kasi muli kuwonapo kuti munthu wakufwa?” Wakazizwa chomene na ivyo nkhamufumba, ndipo wakati: “Yayi.” Pa nyengo iyi nkhaŵa na vyaka 20, ndipo nkhaŵa msilikari.

Nkhakayika usange niŵenge wamoyo. Kweni kasi vikenda wuli kuti ŵanigoneke mu chipatala? Lekani nimuphalirani ivyo vili kunichitikirapo pa umoyo wane.

KWAMBA USILIKARI

Zuŵa linyake nkhalwara chomene apo nkhawovwiranga madokotala kuchita opareshoni panyengo ya nkhondo ku Vietnam. Nkhatemwanga chomene kovwira ŵalwari na awo ŵapwetekeka ku nkhondo. Nane nkhakhumbanga kuŵa dokotala. Nkhaluta ku Vietnam mu Julayi 1969. Sabata yakwamba nkhagwira ntchito yayi, kweni ŵakanilongosolera vya malo agha kuti nighamanye makora. Ku malo agha kukotcha chomene.

Ŵakanituma ku chipatala chakuchitirako opareshoni ku Mekong Delta, Dong Tam. Zuŵa ilo nkhambira ntchito, kukiza ŵalwari ŵanandi pa ndege za ŵasilikari. Nkhanozgeka kovwira ŵalwari, chifukwa nkhatemwanga chomene ntchito na charu chane. Tikatoranga ŵalwari aŵa na kuluta nawo mu tuvipinda uto ŵakachitirangamo opareshoni. Madokotala ghaŵiri na manesi ghaŵiri ghakalimbikiranga kovwira ŵalwari. Kweni mu ndege mukaŵa vimathumba vifipa. Mu vimathumba ivi mukaŵa viŵaro vya ŵasilikari awo ŵakakomeka na mabomba. Panyengo iyi ndipo nkhambira usilikari.

NKHAKHUMBANGA KUMANYA CHIUTA

Apo nkhaŵa munyamata, nkhaŵa na mwaŵi wakuti ningasambira unenesko

Nkhaŵa na mwaŵi wakusambira unenesko nichali mwana muchoko. Amama ŵakasambiranga  Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova kweni ŵakalutilira yayi. Nane nkhaŵangapo para amama ŵakusambira, ndipo vikaninozgeranga. Zuŵa linyake tikatembeyanga na adada ŵamusangapo. Tikajumpha pa Nyumba ya Ufumu yinyake apo pakaŵa ŵabali na ŵadumbu. Nkhafumba adada kuti: “Kasi ŵanthu aŵa ŵakuchita vichi apa?” Adada ŵakanizgora kuti: “Ungayezganga kuchezga na ŵanthu aŵa!” Nkhaŵapulikira chifukwa chakuti ŵakaŵa adada. Ndimo nkhalekera kuchezga na Ŵakaboni ŵa Yehova.

Nati nawerako ku Vietnam, nkhakhumbanga chomene kumanya Chiuta. Nkhakondwanga yayi para nakumbuka ivyo nkhawona ku Vietnam. Munthu uyo wandaluteko ku Vietnam, ntchakusuzga kupulikiska ivyo vikachitikanga. Ŵana ŵanandi ŵakakomeka pa nkhondo iyi. Ntheura ŵanthu ŵakachita viwoneskero ndipo ŵakatenge ŵasilikari ŵa ku America ndiwo ŵakakoma ŵana.

Nkhakhumbanga kumanya Chiuta, ntheura nkhamba kuluta ku matchalitchi ghakupambanapambana. Nkhatemwanga Chiuta kweni ivyo ŵakasambizganga ku matchalitchi agha vikanifikanga pa mtima yayi. Zuŵa linyake, nkhaluta ku Nyumba ya Ufumu ya Ŵakaboni ŵa Yehova ku Delray Beach, Florida. Pakaŵa pa Sabata, mwezi wa Febuluwale, mu 1971.

Nkhasanga kuti nkhani yachisanisani yili pafupi kumara. Kweni nkhaŵapo pa sambiro la Gongwe la Mulinda m’paka paumaliro. Nkhukumbuka yayi ivyo tikasambira. Kweni icho nkhukumbuka ntchakuti ŵana ŵachoko ŵakasuzgikanga yayi kujura Malemba mu mabaibolo ghawo. Ichi chikanikondweska chomene. Paumaliro wa maungano, mubali munyake wa vyaka pafupifupi 80, wakanitawuzga. Zina lake wakaŵa Jim Gardner. Mubali uyu wakanipa buku lakuti “Unenesko Weneuwo Ukulongozgera ku Umoyo wa Muyirayira.” Tikapangana kuti tambe kusambira Baibolo pa Chinayi mulenji.

Apo nkhaŵa ku Florida, nkhagwiranga ntchito pa chipatala cha Boca Raton. Pakuluta ku ntchito namise nkhanyamura kabuku aka. Pa zuŵa ili nkhamba kugwira ntchito 11:00 usiku m’paka 7:00 mulenji. Nkhaŵazga buku ili usiku wose chifukwa pakaŵavya chakutimbanizga. Dokotala mulara wakiza na kunikwachapura buku ili. Wakati wawona mutu wa buku ili, wakanifumba mwaukali kuti: “Kasi nawe ukukhumba kuŵa Kaboni?” Nkhamupoka buku lane na kumuphalira kuti: “Ndimo vikuwonekera, nakuti nkhukhumba kumalizga kuŵerenga buku ili.” Dokotala uyu wakafumapo ndipo nkhalutilizga kuliŵerenga na kumalizga.

Mubali Jim Gardner, wakanisambizga Baibolo. Wakaŵa wakuphakazgika ndipo wakamanyananga na mubali Charles Taze Russell

Mubali Gardner wakiza kuti tisambire Baibolo umo tikapanganirana. Pambere tindambe kusambira nkhamufumba kuti: “Kasi tisambirenge vichi?” Iyo wakati: “Buku lira nkhakupa.” Ine nkhati: “Nili kuŵazga kale lose.” Mubali Gardner  wakanizgora kuti: “Nawonga, ipo tiyeni tidumbiskane mutu umoza pera.” Nkhazizwa chomene kuwona kuti pakaŵa vinthu vinandi ivyo nkhavipulikiska yayi apo nkhaŵazganga panekha. Wakanovwira kujura malemba mu Baibolo lane la King James Version. Apa nkhamba nadi kusambira vya Chiuta waunenesko, Yehova. Tikatemwananga chomene na mubali Gardner ndipo nkhamuchemanga waka kuti Jim. Zuŵa lira mulenji, tikasambira mitu yitatu. Chinayi chilichose mulenji tikasambiranga mitu yitatu. Ivyo nkhasambiranga vikanifika pa mtima. Nkhawona kuti ni mwaŵi chomene kusambizgika na mubali wakuphakazgika uyo wakamanyananga na Charles T. Russell.

Pakati pajumpha masabata ghachoko waka, ŵakanizomerezga kuti nambe kupharazga makani ghawemi. Mubali Jim wakanisambizga vinandi. Wakanisambizga umo ningapharazgira nyumba na nyumba. (Mil. 20:20) Nkhakondwanga chomene kwendera lumoza na mubali Jim mu uteŵeti. Nichali kutemwa kupharazga ndipo nkhuwona kuti ni mwaŵi wapadera chomene kuchitako ntchito iyi. Ntchakukondweska chomene kuti tili ŵantchito ŵanyake na Chiuta.—1 Kor. 3:9.

KUTEMWA YEHOVA

Lekani nimuphalirani umo nkhambira kutemwa Yehova. (Uvu. 2:4) Kutemwa Yehova kwanovwira kulimbana na vinthu vyakofya ivyo vikachitikanga ku nkhondo kweniso viyezgo vinyake.—Yes. 65:17.

Kutemwa Yehova kwanovwira kuti nijipulikenge makora para namba kukumbukira viheni ivyo vikachitikanga ku nkhondo kweniso kuti nizizipizge masuzgo ghanyake

Nkhabatizika mu Julayi 1971, pa ungano wa Chigaŵa wa mutu wakuti “Zina la Chiuta” (Divine Name) ku Yankee Stadium

Nkhukumbuka ivyo vikachitika zuŵa linyake mu 1971. Adada ŵane ŵamusangapo ŵakakhumbanga yayi kukhala na Kaboni wa Yehova panyumba yawo ntheura ŵakanichimbizga. Panyengo iyi nkhaŵavya ndalama zakukwana.  Ndalama izo nkhaŵa nazo nkhagura malaya kuti niwonekenge makora para nkhupharazga, pakuŵa Kaboni wa Yehova. Ku chipatala uko nkhagwiranga ntchito, nkhapokeranga ndalama para pajumpha masabata ghaŵiri. Ndalama zane zinyake zikaŵa ku banki ku Michigan, uko nkhakulira. Nkhaŵavya nyumba ndipo nkhagonanga mu galimoto yane. Para kwacha, nkhalutanga uko ŵakumweskera galimoto mafuta kuti nkhageze ku mabafa gha ŵalendo.

Zuŵa linyake, nkhafika pa Nyumba ya Ufumu pambere nyengo yakunozgekera uteŵeti yindakwane. Nkhaŵa kuti nafuma waka ku ntchito. Nkhakhala kuseri kwa Nyumba ya Ufumu kuti ŵanthu ŵaleke kuniwona. Panyengo iyi nkhamba kukumbukira ivyo vikachitikanga ku nkhondo ku Vietnam. Nkhaŵa nga nkhupulika sungu la ŵanthu ŵakuphya na moto, na kuwona ŵanthu ŵakupwetekeka ndipo ŵali na ndopa thupi lose. Chitima chikanikora chomene. Nkhaŵa nga nkhupulika ŵanthu awo ŵapwetekeka ku nkhondo ŵakunifumba kuti: “Kasi tichilenge?” Nkhamanyanga kuti ŵafwenge, kweni nkhayezga kuŵakhwimiska. Apo nkhaghanaghaniranga ivi, chitima chikanikora chomene.

Nkhukumana na viyezgo vyakupambanapambana kweni nkhuzizipizga chifukwa nkhutemwa Yehova

Nkhalomba kwa Yehova uku masozi ghakuthika. (Sal. 56:8) Nkhamba kughanaghanira chomene vya chiwuka. Ndipo nkhamanya kuti para Yehova wazakawuska ŵakufwa, chitima chizamumara ndipo nizamukumbukaso yayi ivyo vikachitikanga pa nyengo ya nkhondo. Yehova wazamuwuska wose awo ŵali kufwa. Para ŵawuka ŵazamusambira vya Yehova. (Mil. 24:15) Ivi vikanipangiska kuti nambe kumutemwa Yehova na mtima wane wose. Zuŵa ili likaŵa lapadera chomene kwa ine. Ntheura para nkhuyezgeka panji kusuzgika, nkhuchita chilichose kuti nileke kutaya chitemwa chane icho nkhaŵa nacho pakwamba kwa Yehova.

YEHOVA NI MUWEMI

Ku nkhondo ŵanthu ŵakachitanga vinthu viheni ndipo nane nkhachitangako. Kweni pali Malemba ghaŵiri agho ghakunovwira chomene. Lakwamba ni Uvumbuzi 12:10, 11. Lemba ili likuti Satana tingamutonda na ndopa za Mwanamberere kweniso para tikupharazga. Lachiŵiri ni Ŵagalatiya 2:20. Nkhumanya kuti Yesu Khristu wakafwa chifukwa ‘cha ine,’ ndipo Yehova wali kunigowokera. Ivi vyanovwira kuŵa na njuŵi yiwemi. Nkhulimbikira kusambizga ŵanthu kuti ŵamumanye makora Yehova, Chiuta walusungu.—Heb. 9:14.

Para nati chete, nkhuwonga chomene Yehova chifukwa nyengo zose wakunipwelelera. Jim wati wamanya kuti nkhugona mu galimoto, wakanovwira kuti nisange nyumba. Iyo wakapempha mudumbu munyake uyo wakaŵa na nyumba iyo mukaŵavya ŵanthu. Nkhugomezga kuti Yehova wakagwiliskira ntchito mubali Jim na mudumbu uyu kuti nisange pakukhala. Yehova ngwalusungu, ndipo wakupwelelera nadi ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka.

KUPHARAZGA MWALUSO

Ku Florida, nkhawungananga na mpingo wa Delray Beach. Mu Meyi 1971, nkhaluta ku Michigan kuti nkhachite vinyake. Pakuluta, nkhanyamura mabuku, magazini na mathirakiti ghanandi mu galimoto yane. Nkhamalizga kugaŵira mabuku agha pambere nindajumphe charu cha Georgia. Nkhapharazga makani ghawemi gha Ufumu mu vigaŵa vinandi. Nkhagaŵira mabuku mu majele na malo ghakugonako ŵalendo. Nkhumanya yayi usange ŵanthu awo nkhaŵapharazgira ŵali kukoleska unenesko.—1 Kor. 3:6, 7.

Pakwamba nkhamanyanga yayi kupharazga mwaluso, chomenechomene para nkhupharazgira ŵabali ŵane. Nkhatemwanga chomene Yehova ndipo nkhakhumbanga kuphalirako ŵanthu  vya iyo. Kweni nkhaŵavya luso pakupharazga. Nkhatemwanga ŵakuru ŵane, John na Ron. Pakuŵapharazgira, nkhachitanga kuŵachichizga. Nati namanya kuti nkhabudiskanga, nkhaŵaphepiska. Ndipouli, nkhalutilira kuŵalombera kuti nawo ŵasambire unenesko. Kweni Yehova wakanovwira kuti nipharazgenge na kusambizga mwaluso.—Kol. 4:6.

ŴANTHU ŴANYAKE AWO NKHUŴATEMWA

Nkhumutemwa chomene Yehova. Munyake uyo nkhumutemwa ni muwoli wane Susan. Nkhakhumbanga mwanakazi uyo wanganovwira kuti nichite makora ntchito ya Ufumu. Susan ngwakukhora mwauzimu. Nkhukumbuka ivyo vikachitika zuŵa linyake apo tikaŵa pa chibwezi. Nkhaluta ku kwake ku Cranston, Rhode Island. Nkhasanga wakhala pa khonde wakuŵazga Gongwe la Mulinda, na kujura malemba mu Baibolo ndipo nkhakondwa chomene. Nkhamanya kuti Susan ‘wakutemwa vinthu vyauzimu.’ Tikatorana mu Disembala 1971. Nkhuwonga kuti muwoli wane wanovwira kufuma waka apo tikatolerana, ndipo chakukondweska ntchakuti wakutemwa chomene Yehova.

Nili na muwoli wane pamoza na ŵana, Paul na Jesse

Tili na ŵana ŵaŵiri, Jesse na Paul. Yehova waŵawovwira kuti ŵakure makora. (1 Sam. 3:19) Ine na muwoli wane tikunotha chifukwa ŵana ŵithu ŵakutemwa unenesko. Ivi vikuŵawovwira  kuti ŵalutilire kuteŵetera Yehova. Wose ŵachita uteŵeti wanyengozose vyaka vyakujumpha 20. Kweniso tikukondwa chomene kuti ŵana ŵithu ŵali kutora ŵanakazi awo ŵakutemwa Yehova na mtima wawo wose. Ŵakamwana ŵithu aŵa, Stephanie na Racquel, ŵali nga mbana ŵakubaba tekha.—Efe. 6:6.

Kuchitiska ungano wakunozgekera uteŵeti, apo nkhaŵa mulaŵiliri wadera

Nati nabatizika, nkhateŵetera vyaka 16 ku Rhode Island, ndipo nkhaŵa na ŵabwezi ŵanandi. Nkhateŵetera lumoza na ŵalara ŵawemi chomene. Kweniso nkhuwonga ŵalaŵiliri ŵadera ŵanandi awo ŵakanovwira. Chikaŵa chakukondweska kuteŵetera lumoza na ŵabali awo ŵakutemwa Yehova. Mu 1987, tikasamukira ku Carolina uko kukakhumbikwanga ŵapharazgi ŵanandi. Tikasangaso ŵabwezi ŵanandi ku malo agha. *

Tikapharazgiranga lumoza nga mbumba ku vigaŵa vyakutali

Mu Ogasiti 2002, ine na muwoli wane ŵakatichema kuti tikambe kuteŵetera pa Beteli ya Patterson ku United States. Ine nkhaŵa ku dipatimenti ya uteŵeti ndipo muwoli wane wakachapanga vyakuvwara (laundry). Wakayitemwanga chomene ntchito iyi. Mu Ogasiti 2005, nkhamba kuteŵetera mu Wupu Wakulongozga. Nkhawona kuti pakaŵa vinandi vyakuti nisambire. Muwoli wane wakatenthema chifukwa cha udindo uwu. Iyo wakawopanga kukwera ndege kaŵirikaŵiri. Susan wakati ŵawoli ŵa ŵabali awo ŵali mu Wupu Wakulongozga ŵakamukhozga kuti walutilire kunovwira. Wachali kunovwira ndipo nkhumutemwa chomene.

Nili na vithuzithuzi vinandi mu ofesi yane. Vikunikumbuska vinthu vinandi ivyo vyachitika pa umoyo wane. Natumbikika chomene chifukwa nkhulutilira kulongora chitemwa icho nkhaŵa nacho pakwamba.

Nkhukondwa chomene kuchezga na mbumba yane

^ ndime 31 Nkhani yakulongosora uteŵeti wanyengozose ya mubali Morris, yili mu Gongwe la Mulinda la Epulero 1, 2006 peji 18.