‘Pakuti mukachitira ichi yumoza wa ŵachoko chomene wa ŵabali ŵane aŵa, ndikuti mukachitira ine.’MAT. 25:40.

1, 2. (a) Yowoyani ntharika izo Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake. (Wonani chithuzithuzi chakwamba.) (b) Chifukwa wuli tikwenera kupulikiska ivyo ntharika ya mberere na mbuzi yikung’anamura?

YESU wakaphalira Petrosi, Andireya, Yohane na Yakobe ntharika ya muzga wakugomezgeka na wakuchenjera, ya ŵamwali 10, ya matalente na ya mberere na mbuzi. Mu ntharika ya mberere na mbuzi, wakalongosora apo wizirenge kuzakeruzga “mitundu yose.” Wakayowoya kuti para “Mwana wa munthu” wiza, wazamupatura ŵanthu magulu ghaŵiri, la mberere na mbuzi. Wakayowoyaso vya “ŵabali” ŵa “Fumu” awo ni gulu lachitatu.Ŵazgani Mateyu 25:31-46.

2 Tikwenera kupulikiska ntharika ya mberere na mbuzi kuti nase tizakapone. Yesu wakati ŵanyake ŵazamukomeka kweni ŵanyake ŵazamupokera umoyo wamuyirayira. Ntheura tikwenera kupulikiska ivyo ntharika iyi yikung’anamura. Mu nkhani iyi, tizgorenge mafumbo agha: Kasi Yehova watovwira wuli kuti tipulikiske ntharika ya mberere na mbuzi? Chifukwa wuli ntharika iyi  yikuyowoya chomene vya ntchito yakupharazga? Kasi mbanjani awo ŵakwenera kupharazga? Chifukwa wuli tikwenera kovwira Khristu na ŵabali ŵake?

YEHOVA WATOVWIRA KUTI TIPULIKISKE

3, 4. (a) Kasi tikwenera kumanya vichi kuti tipulikiske ntharika ya mberere na mbuzi? (b) Kasi mu 1881, Gongwe la Mulinda likalongosora wuli ntharika iyi?

3 Kuti tipulikiske ntharika ya mberere na mbuzi, tikwenera kuzgora mafumbo ghatatu agha: Kasi “Mwana wa munthu,” mberere na mbuzi kweniso “ŵabali” ŵa Khristu mbanjani? Kasi mwana wa munthu wazamweruzga pawuli mberere na mbuzi? Chifukwa wuli ŵanyake ŵali mu gulu la mberere apo ŵanyake ŵali mu gulu la mbuzi?

4 Mu 1881, Gongwe la Mulinda likati “Mwana wa munthu” uyo wakuchemekaso “Fumu” ni Yesu. Kweniso likati “ŵabali” ŵa Fumu ni awo ŵamuwusa na Yesu kuchanya na awo ŵazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira. Magazini iyi yikati Yesu wazamweruzga ŵanthu kuŵa mberere panji mbuzi mu vyaka 1000 vya ufumu wake. Wose awo ŵakupulikira Chiuta ndiwo ŵazamweruzgika kuŵa mberere.

5. Mu 1923, kasi Gongwe la Mulinda likalongosora wuli ntharika ya mberere na mbuzi?

5 Pati pajumpha nyengo, Yehova wakawovwira ŵanthu ŵake kupulikiska ntharika iyi. Gongwe la Mulinda la Okutobala 15, 1923, likati “Mwana wa munthu” ni Yesu. Kweni likalongosora kuti “ŵabali” ŵa Fumu ni awo ŵamuwusa na Yesu kuchanya, ndipo mu vyaka 1000, wose ŵazamuŵa kuti ŵali kuchanya. Ntharika iyi yikuti mberere zikovwira ŵabali ŵa Fumu, ntheura Yesu wazamweruzga ŵanthu kuŵa mberere panji mbuzi pambere Ufumu wa vyaka 1000, undayambe. Magazini iyi yikati mberere ni ŵanthu awo ŵakugomezga Yesu kweniso kuti Ufumu wa Chiuta uzamunozga vinthu kuti ŵanthu ŵazakakhale na umoyo uwemi.

6. Mu 1995, kasi Gongwe la Mulinda likalongosora kuti cheruzgo chizamuchitika pawuli?

6 Kale tikaghanaghananga kuti ŵanthu ŵakweruzgika mu mazuŵa ghaumaliro agha. Awo ŵakutegherezga uthenga wa Ufumu ni mberere, ndipo awo ŵakukana ni mbuzi. Mu 1995, Yehova wakatovwira kuti tipulikiske nyengo iyo cheruzgo ichi chizamuchitikira. Gongwe la Mulinda likayaniska Mateyu 24:29-31 na 25:31, 32. (Ŵazgani.) * Likalongosora kuti Yesu wazamweruzga ŵanthu pa suzgo yikuru para wiza mu ‘uchindami’ wake.

7. Longosorani umo tikupulikiskira ntharika ya mberere na mbuzi mazuŵa ghano.

7 Mazuŵa ghano tikupulikiska makora ntharika ya mberere na mbuzi. Tikumanya kuti “Mwana wa munthu” panji “Fumu” ni Yesu. “Ŵabali” ŵa Fumu Mbakhristu ŵakuphakazgika awo ŵamuwusa na Yesu kuchanya. (Rom. 8:16, 17) “Mberere” na “mbuzi”  ni ŵanthu ŵa mitundu yose. Ŵanthu aŵa ŵazamweruzgika kuti ni mberere panji mbuzi para suzgo yikuru yili pafupi kumara. Yesu wazamweruzga ŵanthu mwakuyana na umo ŵakuchitira pakovwira Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵachali pa charu chapasi. Tikuwonga chomene kuti Yehova watovwira kupulikiska ntharika ya mberere na mbuzi na ntharika zinyake izo zili mu Mateyu 24 na 25.

NTCHITO YAKUPHARAZGA NJAKUZIRWA

8, 9. Chifukwa wuli Yesu wakayowoya kuti ŵanthu awo ŵazamweruzgika kuŵa mberere “mbarunji”?

8 Mu ntharika ya mberere na mbuzi, Yesu wakayowoyapo yayi mazgu ghakuti, “kupharazga.” Kasi tikumanya wuli kuti ntharika iyi yikutichiska kuti tipharazgenge?

9 Chakwamba, tikwenera kumanya kuti iyi yikaŵa ntharika. Wakayowoyanga vya mberere na mbuzi zanadi yayi. Mwakuyana waka, Yesu wakayowoyanga kuti ŵanthu awo ŵazamweruzgika kuti ni mberere ŵakwenera kupwelelera nadi Ŵakhristu ŵakuphakazgika mwakuthupi yayi. Yesu wakayowoya kuti ŵanthu aŵa “mbarunji” chifukwa ŵakumanya kuti Khristu wali na ŵabali ŵake ŵakuphakazgika pa charu chapasi, ndipo ŵakuŵawovwira kupharazga mu mazuŵa ghaumaliro agha.—Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Tim. 3:1-5.

10. Kasi mberere zikovwira wuli ŵabali ŵa Yesu?

10 Chachiŵiri, Yesu wakayowoyanga ivyo vizamuchitika mu mazuŵa ghaumaliro. (Mat. 24:3) Iyo wakati: ‘Makani ghawemi agha gha ufumu, ghazamupharazgika mu charu chose.’ (Mat. 24:14) Pambere Yesu wandayowoye ntharika ya mberere na mbuzi, wakayowoya ntharika ya matalente. Mu ntharika iyi, Yesu wakachiska Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuti ŵalimbikirenge kupharazga. Mazuŵa ghano, pali ŵakuphakazgika ŵachoko chomene pa charu chapasi kweni ŵali na ntchito yinandi yakuti ŵachite. Yesu wali kuŵatuma kuti ŵapharazge ku “mitundu yose” pambere umaliro undize. Tasambira mu ntharika ya mberere na mbuzi kuti “mberere” zikovwira ŵabali ŵa Yesu. Ŵakuŵawovwira pa ntchito yakupharazga. Ŵakupeleka ndalama na kuŵakhozga kuti ŵalutilire kupharazga. Kweni paliso vinandi ivyo ŵamberere zinyake ŵakuchita.

KASI MBANJANI AWO ŴAKWENERA KUPHARAZGA?

11. Kasi tingajifumba fumbo wuli, ndipo chifukwa wuli?

11 Mazuŵa ghano pali ŵasambiri ŵa Yesu pafupifupi 8 miliyoni pa charu chose. Ŵanandi mwa ŵasambiri aŵa mbakuphakazgika yayi. Kweni Yesu wakapeleka matalente kwa ŵakuphakazgika pera. (Mat. 25:14-18) Fumbo lingaŵa lakuti: Chifukwa wuli awo ŵandaphakazgike nawo ŵakwenera kupharazga? Tiyeni tiwone.

12. Kasi lemba la Mateyu 28:19, 20 likutiphalira fundo wuli?

12 Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵapharazgenge. Yesu wakalangura ŵasambiri ŵake kuti ŵakazgore  ŵanthu kuŵa “ŵasambiri” na kuŵasambizga kusungilira “vinthu vyose” ivyo wakaŵasambizga. Ŵasambiri ŵakeneranga kupulikira ivyo Yesu wakaŵaphalira. (Ŵazgani Mateyu 28:19, 20.) Ntheura waliyose wakwenera kupharazga, kwali wazamuluta kuchanya panji wazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira.—Mil. 10:42.

13. Kasi mboniwoni iyo wakawona Yohane yikutisambizga vichi?

13 Buku la Uvumbuzi likuti ŵakuphakazgika pamoza na ŵanthu ŵanyake ŵakwenera kupharazga. Yesu wakalongora mboniwoni mpositole Yohane. Yohane wakawona “mwali” wakuchema ŵanthu kuti ŵazakamwe maji ghaumoyo. “Mwali” wakwimira Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵa 144,000 awo ŵamuwusa na Yesu kuchanya. (Uvu. 14:1, 3; 22:17) Maji ghakwimira sembe yakuwombora ya Yesu iyo yikufwatura ŵanthu ku kwananga na nyifwa. (Mat. 20:28; Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9, 10) Ŵakuphakazgika ŵakulimbikira kusambizga ŵanthu uwemi wa sembe yakuwombora ya Yesu. (1 Kor. 1:23) Mu mboniwoni iyi, Yohane wakawonaso ŵanthu ŵanyake awo ŵazamukhala pa charu chapasi. Nawo ŵakuphalirika kuchema ŵanthu kuti, “Zanga!” Iwo ŵakupulikira na kuphalirako ŵanyawo makani ghawemi. Uwu mbukaboni wakuti wose awo ŵakupokera makani ghawemi ŵali na udindo wakuphalirako ŵanyawo.

14. Kasi tikulondezga wuli “dango la Khristu”?

14 Awo ŵakupulikira “dango la Khristu,” ŵakwenera kupharazga. (Gal. 6:2) Yehova wakukhumba kuti Ŵakhristu  wose ŵapulikirenge malango ghamoza. Kale, Yehova wakakhumbanga kuti Ŵaisrayeli na ŵanthu ŵamitundu yinyake awo ŵakakhalanga nawo, ŵapulikirenge malango ghake. (Ex. 12:49; Lev. 24:22) Mazuŵa ghano tili pasi pa Dango la Mozesi yayi. Kweni tose tili pasi pa “dango la Khristu,” kwali tizamuluta kuchanya panji tizamukhala pa charu chapasi. Fundo yikuru mu “dango la Khristu” ntchitemwa. (Yoh. 13:35; Yak. 2:8) Tikwenera kutemwa Yehova, Yesu kweniso ŵanthu. Para tikuphalirako ŵanthu makani ghawemi gha Ufumu ndikuti tikuŵatemwa.—Yoh. 15:10; Mil. 1:8.

15. Chifukwa wuli tingati Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake wose kuti ŵapharazgenge?

15 Nyengo zinyake ivyo Yesu ŵakaphaliranga ŵasambiri ŵachoko waka vikakhwaskanga ŵanandi. Mwachiyelezgero, Yesu wakachita phangano la Ufumu na ŵasambiri ŵake 11. Wakaŵalayizga kuti ŵamuŵa mafumu pamoza nayo kuchanya. Kweni mbeneŵaŵa pera yayi, pali ŵanthu 144,000 awo ŵamuwusa nayo. (Luka 22:29, 30; Uvu. 5:10; 7:4-8) Yesu wati wawuka ku ŵakufwa, wakaphalira ŵasambiri ŵachoko waka kuti ŵakwenera kupharazga. (Mil. 10:40-42; 1 Kor. 15:6) Kweni Ŵakhristu ŵakwambilira wose ŵakapharazganga. (Mil. 8:4; 1 Pet. 1:8) Ndimo viliriso mazuŵa ghano. Yesu wandatiphalirepo maso na maso kuti tipharazgenge, kweni tikumanya kuti tikwenera kupharazga. Pasono pali ŵapharazgi pafupifupi 8 miliyoni pa charu chose. Para tikupharazga tikulongora kuti tili na chipulikano mwa Yesu.—Yak. 2:18.

LUTILIRANI KOVWIRA ŴABALI ŴA KHRISTU

16-18. Kasi tikovwira wuli ŵabali ŵa Khristu? Chifukwa wuli tikwenera kulutilira kuŵawovwira sono?

16 Satana wakumanya kuti “nyengo” yamumalira. Ntheura wakulimbana chomene na Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵachali pa charu chapasi. (Uvu. 12:9, 12, 17) Iwo ŵachali kulongozga ntchito yakupharazga pa charu chose. Uwu mbukaboni wakuti Yesu wakuŵawovwira na kuŵalongozga.—Mat. 28:20.

17 Ni mwaŵi wapadera kovwira ŵabali ŵa Yesu pa ntchito yakupharazga. Tikuŵawovwiraso para: Tikupeleka ndalama, kovwira kuzenga Nyumba za Ufumu, Malo gha Maungano, kweniso maofesi gha minthavi. Para tikupulikira ŵalara, na wose awo ŵatumika na ‘muzga wakugomezgeka na wakuchenjera,’ ndikuti tikovwira Ŵabali ŵa Khristu.—Mat. 24:45-47; Heb. 13:17.

Tikovwira ŵabali ŵa Khristu mu nthowa zinandi (Wonani ndime 17)

18 Sonosono apa, ŵakuphakazgika wose awo ŵachali pa charu chapasi ŵadindikenge kaumaliro. Para ivi vyachitika, ŵangelo ŵazamulekezga ‘mphepo zinayi za charu chapasi,’ ndipo suzgo yikuru yizamwamba. (Uvu. 7:1-3) Pambere Haramagedoni yindayambe, Ŵakhristu ŵakuphakazgika wose ŵazamuŵa kuti ŵaluta kuchanya. (Mat. 13:41-43) Ntheura usange tikukhumba kuzakaŵa mu gulu la mberere, tikwenera kulutilira kovwira ŵabali ŵa Khristu sono.

^ ndime 6 Wonani nkhani ya mutu wakuti “Kodi Mudzayima Motani ku Mpando wa Chiweruzo?” na “Kodi Nkhosazo ndi Mbuzizo Zili ndi Mtsogolo Motani?” mu Gongwe la Mulinda la Chicheŵa la Okutobala 15, 1995.