Kasi tingawovwira wuli ŵabali na ŵadumbu awo ŵakusuzgika para ŵapulika sungu la vinthu vinyake?

Ŵanthu ŵanyake ŵakusuzgika chomene para ŵapulika sungu la pelefyumu na vinthu vinyake. Ŵakujipulika makora yayi para ŵakhala pamoza na ŵanthu awo ŵaphaka vinthu ivi. Ŵanji ŵakupempha kuti ŵabali na ŵadumbu ŵaleke kujifayira mapelefyumu panji vyakuphakaphaka ivyo vili na sungu lankhongono para ŵakuluta ku maungano gha mpingo, gha dera, na gha chigaŵa.

Mkhristu wakwenera yayi kuchita vinthu ivyo vingapangiska ŵanji kuleka kwiza ku maungano. Tose tikuluta ku maungano kuti tikakhozgeke. (Heb. 10:24, 25) Wose awo ŵakutondeka kufika pa maungano chifukwa chakuti ŵakulwara panji kusuzgika para ŵapulika sungu linyake, ŵakwenera kuphalira ŵalara. Ntchiwemi yayi kupanga malango gha umo ŵabali na ŵadumbu ŵakwenera kuchitira na vyakuphakaphaka. Ndipouli, ŵalara ŵangamanyiska ŵabali na ŵadumbu kuti ŵanji ŵakusuzgika para ŵapulika sungu ili. Para suzgo ndikuru, ŵalara ŵangapenjerezga nkhani mu mabuku ghithu, kuti ŵalongosore ivyo vikukhumbikwa pa mpingo pa ungano wa uteŵeti. Nyengo zinyake ŵangapeleka waka chipharazgo. * Kweni chipharazgo ichi, chikwenera kupelekeka sabata yiliyose yayi. Nyengo zose pa nyumba ya Ufumu pakwiza ŵalendo awo ŵakumanya yayi kuti ŵanyake ŵakusuzgika para ŵapulika sungu la vinthu vinyake. Tikukhumba kuti nawo ŵafwatukenge. Ntchiheni yayi kuphaka vyakuphakaphaka kwambura kutalulira.

Usange suzgo ili ndikuru kweniso usange vingachitika, wupu wa ŵalara unganozga kuti paŵe malo mu Nyumba ya Ufumu ghakuti ŵakhalenge awo ŵali na suzgo ili. Ŵanganozga kuti ŵakhalenge mu chipinda cha kilasi lachiŵiri mu Nyumba ya Ufumu kuti nawo ŵasange chandulo na maungano. Usange nthowa iyi njambura kovwira, ŵalara ŵangajambura maungano gha mpingo kuti ŵakategherezge. Panji awo ŵali na suzgo ili ŵangategherezga pa foni ku nyumba nga umo ŵakuchitira awo ŵakutondeka kwenda.

Uteŵeti Withu wa Ufumu, kanandi ukulongosora ivyo ŵabali na ŵadumbu ŵakwenera kuchita pa nkhani ya vyakuphakaphaka para ŵakuluta ku maungano gha chigaŵa. Ku vyaru vinyake maungano agha ghakuchitikira mu holo yikuru. Ntheura ŵabali na ŵadumbu ŵakuchiskika kuti usange ŵakuluta ku maungano agha, ŵaleke kutalulira pa nkhani ya vyakuphakaphaka ivyo vili na sungu lankhongono chomene. Vili nthena chifukwa vingachitika yayi kuti ŵasungire malo ghapadera wose awo ŵakusuzgika usange ŵapulika sungu la vinthu vinyake. Ndipouli, para tili pa maungano tikwenera kughanaghanira wose awo ŵali na suzgo ili.

Tose tikusuzgika chifukwa cha kwananga. Tikuwonga chomene ivyo ŵanji ŵakuchita kuti ŵachepeskeko masuzgo ghanyake. Usange tingaleka vyakuphakaphaka kuti ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵajipulikenge makora pa maungano, ndikuti taŵachitira vikuru chomene. Usange tikutemwa ŵabali ŵithu tiŵaghanaghanirenge.

Kasi pali ukaboni wakuti Pontiyo Pilato wakaŵako?

Pa libwe ili pakalembeka zina la Pilato mu Chilatini

Ŵanthu awo ŵakuŵazga Baibolo ŵakumanya kuti Pontiyo Pilato wakazomerezga kuti Yesu wathyapulike na kukomeka. (Mat. 27:1, 2, 24-26) Mabuku ghanandi gha mdauko nagho ghakuzunurapo chomene vya Pontiyo Pilato. Dikishonare yinyake yikulongosora kuti pali mabuku ghanandi agho ghakulongosora chomene vya kazembe uyu kuluska kazembe wa Ŵaroma waliyose mu Yudeya.—The Anchor Bible Dictionary.

Wakulemba mbiri Wachiyuda, Josephus, wakalemba kanandi waka zina la Pilato mu mabuku ghake. Iyo wakalemba masuzgo ghatatu agho ghakaŵa mu Yudeya pa nyengo iyo Pilato wakaŵa kazembe. Suzgo lachinayi wakalongosora ni Philo, wakulemba mbiri Wachiyuda. Tacitus wakalemba mbiri ya mafumu gha Ŵaroma. Iyo wakalemba kuti Pontiyo Pilato ndiyo wakazomerezga kuti Yesu wakomeke. Ivi vikachitika pa nyengo iyo Tiberiyo wakawusanga Romu.

Mu 1961, ŵanthu ŵakufukura vinthu vyapasi ŵakasanga libwe ilo pakalembeka zina la Pilato mu Chilatini mu chinyumba icho Ŵaroma ŵakachitirangamo maseŵera mu Kesareya, ku Israyeli. Pa libwe ili (nga umo mukuwonera pa chithuzithuzi) pakalembeka mazgu ghakuti: “Pontiyo Pilato, Mulongozgi wa Yudeya wakapeleka Tiberieum ku ŵachiuta ŵakutumbikika.” Tiberieum ni zina la tempile. Pontiyo Pilato wakathya zina ili kuti ŵanthu ŵakumbukenge na kuchindika Tiberiyo, Themba la Ŵaroma.

Kasi mudumbu wakwenera kuvwara chinthu ku mutu usange wakusambizga munthu Baibolo para pali mupharazgi mwanalume?

Gongwe la Mulinda la Julayi 15, 2002, mu nkhani ya “Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi,” likati mudumbu wakwenera kuvwara chinthu ku mutu usange wakusambizga munthu Baibolo para pali mupharazgi mwanalume, kwali ngwakubatizika panji yayi. Tasandaso makora nkhani iyi ndipo ivyo tasanga tawona kuti ntchakwenelera kuti tilongosore makora.

Mudumbu wakwenera kuvwara chinthu ku mutu usange wakusambizga munthu Baibolo para pali mubali wakubatizika. Ntchito yakusambizga nja ŵabali. Usange mudumbu wakusambizga munthu Baibolo ndikuti wakuchita ntchito iyo wakwenera kuchita ni mubali. Ntheura usange mudumbu wakuvwara chinthu ku mutu, ndikuti wakuchindika ndondomeko ya umutu mu mpingo Wachikhristu. (1 Kor. 11:5, 6, 10) Usange mubali ngwakwenelera, mudumbu wangamupempha kuti ndiyo wasambizge.

Mudumbu wakwenera yayi kuvwara chinthu ku mutu usange wakusambizga munthu Baibolo para pali mupharazgi mwanalume wambura kubatizika uyo ni mfumu wake yayi. Kweni ŵadumbu ŵanyake njuŵi yawo yikuŵazomerezga kuvwara chinthu ku mutu.

^ ndime 4 Kuti mumanye vinandi, ŵerengani nkhani ya mutu wakuti: “Kuthandiza Anthu Odwala MCS,” mu Galamukani! ya Ogasiti 8, 2000, peji 8-10.