Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Chawanangwa Chapadera

Chawanangwa Chapadera

PA Epulero 28, 2013, mu msumba wa Nagoya ku Japan, mukachitika ungano wapadera. Mubali Anthony Morris wa mu Wupu Wakulongozga wakapharazga vya buku liphya la Chijapanizi la mutu wakuti Makani Ghawemi Umo Wakalembera Mateyu (The Bible—The Gospel According to Matthew). Ŵanthu awo ŵakaŵapo pa ungano uwu, na ŵanyake awo ŵakachita kuwonelera pa vidiyo ŵakujumpha 210,000, ŵakakondwa chomene ndipo ŵakakuŵa mapi nyengo yitali.

Ŵakatola buku la Mateyu kufuma mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Caru Ciphya na kupanga kabuku ka makani ghawemi ka mapeji 128. Kabuku aka nkhapadera chomene. Mubali Morris wakati kabuku aka kali “kulembekera ŵanthu ŵa ku Japan.” Kasi kabuku aka kakupambana wuli na mabuku ghanyake? Kasi ŵali kulembera ŵanjani? Kasi ŵanthu ŵayowoyapo vichi vya kabuku aka?

KASI KAKUPAMBANA WULI NA MABUKU GHANYAKE?

Ŵanthu ŵa ku Japan ŵakazizwa chomene umo ŵali kulembera kabuku ka Mateyu. Chijapanizi ŵakulemba munthowa ziŵiri. Ŵakulemba kufuma kumazere kuya kumalyero, kweniso kufuma kuchanya kukhira musi. Mabuku ghachoko waka ku Japan ghali kulembeka kufuma kumazere kuya kumalyero. Mabuku ghithu nawo ndimo ghakulembekera. Kweni kabuku aka kali kulembeka kufuma kuchanya kukhira musi kuyana na umo ŵakulembera manyuzipepara na mabuku ghanyake gha ku Japan. Ŵanthu ŵanandi ku Japan ŵakuti kabuku ka Mateyu nkhapusu kuŵazga. Muli mitu yichokoyichoko iyo yikovwira kusanga fundo zikuru kwambura suzgo.

Ŵabali na ŵadumbu ŵakamba kuŵazga kabuku ka Mateyu, ŵati ŵapokera waka. Mudumbu munyake uyo wali na vyaka vyakujumpha 80 wakati: “Naŵazga buku la Mateyu mu Baibolo kanandi waka. Kweni sono nkhupululikiska upharazgi wa pa Phiri wa Yesu umo ŵali kulembera mu kabuku aka.” Mudumbu munyake wakati: “Nati napokera waka kabuku ka Mateyu nkhamalizga kuŵerenga zuŵa leneliro. Nili kuzgoŵera kuŵerenga mabuku ghakulembeka kufuma kumazere kuya kumalyero, kweni ŵanthu ŵanandi kuno ku Japan ŵakutemwa mabuku agho ghalembeka kufuma kuchanya kukhira musi.”

KALI KULEMBEKERA ŴANTHU ŴA KU JAPAN

Chifukwa wuli kabuku Mateyu nkhapadera ku ŵanthu ŵa ku Japan? Ŵanthu ŵanandi ku Japan ŵakutemwa kuŵerenga Baibolo nangauli ŵakumanya vinandi yayi ivyo likusambizga. Ŵanthu ŵanyake ku Japan ŵandaliwonepo Baibolo, kweni pasono ŵakuŵerenga chigaŵa cha Baibolo ilo ni buku la Mateyu.

Chifukwa wuli ŵakasankha buku la Mateyu? Ŵanandi ku Japan para ŵapulika lizgu lakuti “Baibolo,” ŵakughanaghana vya Yesu Khristu. Ŵakasankha buku la Mateyu chifukwa likulongosora vya mbumba ya Yesu na umo wakababikira, Upharazgi wake wa pa Phiri, kweniso ivyo wakayowoya kuti vizamuchitika mu mazuŵa ghaumaliro. Nkhani izi ndizo ŵanthu ku Japan ŵakutemwa.

 Ŵabali na ŵadumbu ku Japan ŵakamba kupeleka kabuku ka Mateyu para ŵakupharazga nyumba na nyumba kweniso para ŵakuwelerako ku ŵanthu ŵakunweka. Mudumbu munyake wakati: “Sono nili na mwaŵi kuphalira ŵanthu Mazgu gha Chiuta mu chigaŵa chithu. Nkhambapo kupeleka kabuku ka Mateyu dazi leneliro, ungano wati wamara.”

KASI ŴANTHU ŴAKUTI WULI NA KABUKU AKA?

Kasi ŵapharazgi ŵakuchita wuli pakupeleka kabuku ka Mateyu? Ŵanthu ŵanandi ku Japan ŵakughamanya makora mazgu ghakuti ‘chipata chichoko,’ ‘ngale panthazi pa nkhumba,’ ndiposo ‘kwenjerwa chara napachoko vya zuŵa lakulondezgapo.’ (Mat. 6:34; 7:6, 13) Kweni ŵakuzizwa para ŵamanya kuti Yesu Khristu ndiyo wakayowoya mazgu agha. Para ŵawona mazgu agha mu kabuku ka Mateyu, ŵanandi ŵakuti: “Nane nkhakhumbanga kuŵerenga Baibolo nanga kangaŵa kamoza pera.”

Para ŵapharazgi ŵawelerako kwa awo ŵakaŵapa kabuku ka Mateyu, ŵanandi ŵakuŵaphalira kuti ŵakambapo kuŵazga zuŵa leneliro. Ŵanyake ŵakuti ŵali kumalizga kale kuŵazga. Doda linyake la vyaka vyakujumpha 60 likati: “Nili kuŵazga kabuku aka kanandi waka ndipo nili kupembuzgika chomene. Nane nisambizgani kuti nilimanye makora Baibolo.”

Ŵabali na ŵadumbu ŵakupeleka kabuku ka Mateyu para ŵakupharazga mu tawuni. Mudumbu munyake wakapeleka kabuku ka Mateyu kwa mama munyake. Paumaliro mudumbu wakapeleka imelu adiresi yake kwa mama uyu. Pakati pajumpha ora limoza, mama yura wakalembera uthenga mudumbu na kumuphalira kuti wambapo kuŵazga kabuku ka Mateyu. Iyo wakakhumbanga kumanya vinandi. Sabata yikati yajumphapo, wakamba kusambira Baibolo. Nakalinga wakamba kuwungana.

Tumabuku twakujumpha 1,600,000, ŵali kutumizga ku mipingo ya Ŵakaboni ŵa Yehova ku Japan. Ŵabali na ŵadumbu ŵakugaŵira tumabuku tunandi mwezi uliwose. Mazgu ghakwamba mu kabuku aka ghakuti: “Tili na chigomezgo chose kuti para mwaŵazga kabuku aka, mulitemwenge chomene Baibolo.”