Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Chifukwa Wuli Tikuchita Mugonero wa Fumu?

Chifukwa Wuli Tikuchita Mugonero wa Fumu?

‘Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.’—1 KOR. 11:24.

1, 2. Kasi Yesu wakachita vichi pa usiku wa pa Nisani 14, 33 C.E.? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

MU Yerusalemu, pa usiku wa pa Nisani 14, 33 C.E. mwezi ukaŵa wanthunthu. Yesu na ŵapositole ŵake ŵakaŵa kuti ŵamalizga waka kuchita Paska, kukumbukira kuponoskeka kwa Ŵaisrayeli ku wuzga ku Eguputo. Pa nyengo iyi pakajumpha vyaka 1,500 kufuma apo Paska lakwamba likachitikira. Yesu wakambiska chiphikiro chapadera na ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka 11. Ŵalondezgi ŵake ŵakeneranga kuchita chiphikiro ichi chaka chilichose kuti ŵakumbukirenge nyifwa yake. *Mat. 26:1, 2.

2 Yesu wakati walomba wakapeleka chingwa chambura nthukumusi ku ŵapositole ŵake, ndipo wakati: “Torani, murye.” Wakatora nkhombo ya vinyo, wakawonga, wakati: “Mwanipo, mose imwe.” (Mat. 26:26, 27) Chingwa na vinyo vikaŵa vyapadera. Ŵapositole ŵakugomezgeka ŵa Yesu ŵakasambira vinthu vinandi vyakuzirwa pa usiku uwu.

3. Kasi nkhani iyi yizgorenge mafumbo wuli?

 3 Yesu wakakhumbanga kuti ŵalondezgi ŵake ŵakumbukirenge nyifwa yake chaka chilichose. Chakuchitika ichi pamasinda chikamba kuchemeka kuti ‘Mugonero wa Fumu’ panji kuti Chikumbusko. (1 Kor. 11:20) Pakuyowoya za Chikumbusko, ŵanji ŵangafumba kuti: Chifukwa wuli tikwenera kukumbukira nyifwa ya Yesu? Kasi chingwa na vinyo vikwimira vichi? Kasi tinganozgekera wuli Chikumbusko? Kasi mbanjani ŵakwenera kurya na kumwa vimanyikwiro? Kasi Ŵakhristu ŵakulongora wuli kuti ŵakuzirwiska chigomezgo chawo?

CHIFUKWA WULI TIKUKUMBUKIRA NYIFWA YA YESU?

4. Kasi nyifwa ya Yesu yikutiwovwira wuli?

4 Pakuti ndise ŵana ŵa Adamu, tili kuhara kwananga na nyifwa. (Rom. 5:12) Munthu wambura kufikapo wangajipelekera yayi sembe kwa Chiuta panji kupelekera munthu munyake. (Sal. 49:6-9) Ndipouli, Yesu wakapeleka sembe iyo njakuzomerezgeka kwa Chiuta kwizira mu nyifwa yake. Sembe ya Yesu yili kutiwombora ku kwananga na nyifwa ndipo tili na chigomezgo cha kuzakaŵa ŵamoyo kwamuyirayira.—Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Kasi tikumanya wuli kuti Chiuta na Khristu ŵakutemwa ŵanthu? (b) Chifukwa wuli tikwenera kusangikapo pa Chikumbusko cha nyifwa ya Yesu?

5 Sembe ya Yesu yikulongora kuti Chiuta wakutitemwa. (Yoh. 3:16) Yesu nayo wakalongora kuti wakutitemwa chifukwa wakapeleka umoyo wake. Nanga ni apo wakaŵa kuti wandize pa charu chapasi “nga ndi fundi [misiri]” wa Chiuta, Yesu ‘wakakondweranga mu ŵana ŵa ŵanthu.’ (Zinth. 8:30, 31) Tikulongora kuti tikuwonga ivyo Yehova na Yesu ŵali kutichitira para tikusangikapo pa Chikumbusko cha nyifwa ya Yesu. Para tikuchita nthena, tikupulikira ivyo Yesu wakayowoya. Wakati: ‘Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.’—1 Kor. 11:23-25.

KASI CHINGWA NA VINYO VIKWIMIRA VICHI?

6. Kasi chingwa na vinyo vikaŵa vichi?

6 Apo wakambiskanga Chikumbusko, Yesu wakazgora mwamunthondwe chingwa na vinyo kuŵa thupi na ndopa zake nadi yayi. M’malo mwake, wakati chingwa ‘chikwimira thupi lane.’ Pakuyowoya za nkhombo ya vinyo, wakati: ‘Iyi yikwimira “ndopa zane za phangano,” izo zithiskikenge chifukwa cha ŵanandi.’ (Mrk. 14:22-24) Ntheura, chingwa na vinyo vikaŵa waka vimanyikwiro.

7. Kasi chingwa icho chikuŵa pa Chikumbusko chikwimira vichi?

7 Pa usiku wapadera uwu, chingwa chambura nthukumusi icho chikakhalapo pa Paska, ndicho Yesu wakatora na kupeleka ku ŵasambiri ŵake. (Ex. 12:8) Nyengo zinyake mu Malemba mazgu ghakuti nthukumusi ghakwimira kuvunda panji kwananga. (Mat. 16:6, 11, 12; Luka 12:1) Ntheura, Yesu wakagwiliskira ntchito chingwa chambura nthukumusi chifukwa chikimiranga thupi lake lambura zakwananga. (Heb. 7:26) Mazuŵa ghano napo, pa Chikumbusko pakuŵa chingwa chambura nthukumusi.

8. Kasi nkhombo ya vinyo yikwimira vichi?

8 Vinyo uyo Yesu wakagwiliskira ntchito pa Nisani 14, 33 C.E. wakimiranga ndopa zake, ndimoso viliri mazuŵa ghano. Yesu wakathiska ndopa zake pa Gologota, malo agho ghakaŵa kuwaro kwa Yerusalemu, “kuti zakwananga zigowokereke.” (Mat. 26:28; 27:33) Usange tikuwonga chawanangwa chakuzirwa ichi, chaka chilichose tinozgekerenge Chikumbusko cha nyifwa ya Khristu. Kasi tinganozgekera wuli?

 KASI TINGANOZGEKERA WULI CHIKUMBUSKO?

9. (a) Chifukwa wuli tikwenera kulondezga ndondomeko ya kuŵazga Baibolo mu nyengo ya Chikumbusko? (b) Kasi mukujipulika wuli chifukwa cha sembe ya Yesu?

9 Tikwenera kulondezga ndondomeko ya kuŵazga Baibolo iyo yikusangika mu kabuku ka Kusanda Malemba Zuŵa na Zuŵa mu nyengo ya Chikumbusko. Para tikuŵazga Baibolo, tingaghanaghanirapo ivyo Yesu wakachita pambere wandafwe. Ivi vitovwirenge kuti tinozgekere Mugonero wa Fumu. Mudumbu munyake wakati: ‘Tikulindilira mwakunweka zuŵa la Chikumbusko. Likuŵa zuŵa lapadera chomene chaka chilichose. Adada ŵakati ŵafwa ndipo nkhapulikiska kuzirwa kwa sembe ya Yesu. Pambere adada ŵandafwe nkhamanyanga malemba ghose agho ghakuyowoya vya sembe ya Yesu, ndipo nkhaghalongosoranga makora. Kweni adada ŵakati ŵafwa, nkhamba kuzirwiska chomene sembe iyi na kuŵa na chilindizga chiwemi chamunthazi.’ Nadi, para tikunozgekera Chikumbusko, tikwenera kughanaghanira umo sembe ya Yesu yikutifwatulira ku kwananga na nyifwa.

Gwiliskirani ntchito vinthu ivyo muli kupika kuti munozgekere Chikumbusko (Wonani ndime 9)

10. Kasi ntchivichi chinyake icho tingachita pakunozgekera Chikumbusko?

10 Chinyake icho tingachita pakunozgekera Chikumbusko, nkhusazgirako uteŵeti withu, nga nkhuchitako upayiniya wakanyengo. Para tikuphalirako ŵanthu vya Chiuta na Mwana wake kweniso chilindizga cha umoyo wamuyirayira, tiŵenge ŵachimwemwe chifukwa tikuchita khumbo Yehova.—Sal. 148:12, 13.

11. Chifukwa wuli Paulosi wakayowoya kuti Ŵakorinte ŵanji ŵakarya na kumwa mwambura kwenelera?

11 Para mukunozgekera Chikumbusko, ghanaghanirani ivyo mpositole Paulosi wakalembera Ŵakhristu ŵa ku Korinte. (Ŵazgani 1 Ŵakorinte 11:27-34.) Paulosi wakati waliyose uyo wakurya chingwa na kumwa vinyo mwambura kwenelera “waŵenge na mulandu wa kwanangira thupi na ndopa za Fumu,” Yesu Khristu. Ntheura, wakuphakazgika waliyose wakwenera ‘kujisanda usange ngwakwenelera’ kurya na kumwa vimanyikwiro. Para wandajisande, ndikuti ‘wakurya na kumwa cheruzgo kwimikana na iyomwene.’ Ŵakorinte ŵanandi ŵakaŵa na nkharo yiheni kweni ŵakaryanga vimanyikwiro. Ntheura ŵakaŵa ‘ŵatechitechi na ŵakulwaralwara, ndipo ŵanandiko ŵakagona tulo mu nyifwa [yauzimu].’ Kweniso ŵanji  ŵakwenera kuti ŵakaryanga na kumwa chomene pambere ŵandachite Chikumbusko na para chikuchitika. Ŵakaŵa maso yayi mwakuthupi ndiposo mwauzimu. Para ŵalyeramo waka bweka vimanyikwiro ivi, Chiuta wakakondwanga nawo yayi.

12. (a) Kasi Paulosi wakayaniska Chikumbusko na vichi? Kasi awo ŵakurya na kumwa vimanyikwiro wakaŵaphalira vichi? (b) Kasi munthu uyo wakurya na kumwa vimanyikwiro, wakwenera kuchita vichi para wachita kwananga kukuru?

12 Paulosi wakayaniska Chikumbusko na chakurya, ndipo wakati: ‘Mungamanya chara kumwa vya mu nkhombo ya Yehova na nkhombo ya viŵanda; mungamanya chara kurya pa “thebulu la Yehova” na pa thebulu la viŵanda.’ (1 Kor. 10:16-21) Usange munthu uyo wakurya na kumwa vimanyikwiro pa Mugonero wa Fumu wachita kwananga kukuru wakwenera kupempha ŵalara kuti ŵamovwire. (Ŵazgani Yakobe 5:14-16.) Usange wakuphakazgika uyu walongora “vipambi vyakwenelera kupera,” para warya na kumwa vimanyikwiro ndikuti wakuyuyura sembe ya Yesu yayi.—Luka 3:8.

13. Chifukwa wuli ntchakuzirwa kulomba na kughanaghanira chigomezgo icho Chiuta watipa?

13 Chinyake icho tingachita pakunozgekera Chikumbusko, nkhulomba na kughanaghanira chigomezgo icho Chiuta watipa, kwali ntcha kuchanya kwali ntcha pa charu chapasi. Tikukhumba yayi kuyuyura sembe ya Yesu. Ntheura, tiryenge yayi ndiposo kumwa vimanyikwiro usange tilije ukaboni wakuti ndise ŵakuphakazgika. Ipo kasi ni njani uyo ngwakwenelera kurya na kumwa vimanyikwiro?

KASI MBANJANI ŴAKWENERA KURYA NA KUMWA VIMANYIKWIRO?

14. Kasi ŵakuphakazgika ŵakuchita vichi pa Chikumbusko?

14 Awo ŵakurya na kumwa vimanyikwiro ŵakusimikizga kuti ŵali mu phangano liphya. Apo wakayowoyanga za vinyo, Yesu wakati: ‘Nkhombo iyi yikwimira phangano liphya chifukwa cha ndopa zane.’ (1 Kor. 11:25) Kwizira mwa ntchimi Yeremiya, Chiuta wakayowoyerathu kuti wazamupanga phangano liphya ilo likupambana na phangano la Dango ilo wakapanga na Ŵaisrayeli. (Ŵazgani Yeremiya 31:31-34.) Chiuta wali kupanga phangano liphya na Israyeli wauzimu. (Gal. 6:15, 16) Phangano ili likugwira ntchito chifukwa cha sembe ya Khristu kwizira mu ndopa zake izo wakathiska. (Luka 22:20) Yesu ni muphemaniski wa phangano liphya. Ŵakuphakazgika awo ŵagomezgeka, ŵazamupokera umoyo wamuyirayira kuchanya.—Heb. 8:6; 9:15.

15. Kasi mbanjani awo ŵali mu phangano la Ufumu? Kasi ŵazamuŵa na mwaŵi wuli usange ŵalutilira kugomezgeka?

15 Awo mbakwenelera kurya na kumwa vimanyikwiro ŵakumanya kuti ŵali mu phangano la Ufumu. (Ŵazgani Luka 12:32.) Phangano ili likapangika pakati pa Yesu na ŵalondezgi ŵake ŵakugomezgeka awo ŵakasangana nayo ‘mu visuzgo vyake.’ (Fil. 3:10) Pakuti ŵali mu phangano la Ufumu, ŵakuphakazgika ŵamuŵa mathemba kuchanya pamoza na Khristu ndipo ŵazamuwusa kwamuyirayira. (Uvu. 22:5) Ŵanthu aŵa ndiwo mbakwenelera kurya na kumwa vimanyikwiro pa Mugonero wa Fumu.

16. Longosorani mwakudumura ivyo lemba la Ŵaroma 8:15-17 likung’anamura.

16 Ŵekha awo mzimu ukuŵachitira ukaboni kuti mbana ŵa Chiuta ndiwo ŵakwenera kurya na kumwa vimanyikwiro. (Ŵazgani Ŵaroma 8:15-17.) Paulosi wakayowoya kuti ŵakuchemerezga kuti, “Abba,” “Ŵadada!” Mazgu Ghachiaramu ghakuti “Abba,” ghakwimira mazgu ghachitemwa na ntchindi izo mwana wakulongora adada ŵake. Ntheura mazgu agha ghakulongora ubwezi wapadera uwo ukuŵa pakati pa ŵakuphakazgika na Yehova para ŵapokera “mzimu wa kuzgoreka kuŵa ŵana.” Mzimu wa  Chiuta ukuchitira ukaboni na mzimu wawo kuti iwo mbana ŵakuphakazgika ŵa Yehova. Ichi chikung’anamura kuti ŵavuka kukhala pa charu chapasi yayi. Iwo mbakusimikizga kuti ŵamuŵa ŵahaliri ŵamoza na Yesu mu Ufumu wa kuchanya usange ŵalutilira kugomezgeka m’paka nyifwa. Kweniso ŵakumanya kuti ‘ŵakaphakazgika na Chiuta mutuŵa.’ Mazuŵa ghano, ŵakuphakazgika ŵakhalapo ŵachoko waka pa charu chapasi. (1 Yoh. 2:20; Uvu. 14:1) Iwo ŵakuwona kuti ŵali paubwezi wapadera chomene na Yehova lekani ŵakumuchema kuti “Abba, Ŵadada!”

ZIRWISKANI CHIGOMEZGO CHINU

17. Kasi ŵakuphakazgika ŵali na chigomezgo wuli? Kasi ŵakumanya wuli kuti iwo mbakuphakazgika?

17 Usange ndimwe Mkhristu wakuphakazgika, chigomezgo chinu cha kuchanya ni nkhani yakuzirwa iyo mungazunura mu malurombo ghinu. Para Baibolo likuyowoya vya ‘kulayizgika nthengwa’ na Mwenenthengwa wa kuchanya, Yesu Khristu, mukumanya kuti likuyowoya vya imwe, ndipo mukulindilira kuzakaŵa “mwali” wa Khristu. (2 Kor. 11:2; Yoh. 3:27-29; Uvu. 21:2, 9-14) Usange mu Mazgu ghake, Chiuta wakuyowoya kuti wakutemwa ŵana ŵake ŵauzimu, mukumanya kuti wakunena imwe. Kweniso usange Mazgu gha Yehova ghakupeleka ulongozgi ku ŵakuphakazgika, mzimu utuŵa ukumuchiskani kuti mupulikire ndipo mu mtima mukuti, “Ulongozgi uwu ukukhwaska ine.” Mzimu wa Chiuta na mzimu winu ukukolerana pakuchitira ukaboni kuti muli na chigomezgo cha kuchanya.

18. Kasi ŵa “mberere zinyake” ŵali na chigomezgo wuli? Kasi mukujipulika wuli chifukwa cha chigomezgo chinu?

18 Usange ndimwe yumoza wa “mzinda ukuru,” Chiuta wamupani chigomezgo cha kuzakakhala pa charu chapasi. (Uvu. 7:9; Yoh. 10:16) Mukunweka kuzakakhala mu Paradiso kwamuyirayira, ndipo mukukondwa para mukughanaghanirapo ivyo Baibolo likuyowoya vya umo umoyo uzamuŵira pa charu. Mukulindilira kuzakakhala mwamtende uku muli na mbumba yinu na ŵanthu ŵanyake ŵarunji. Mukukhumba kuzakawona kuti njara, ukavu, kusuzgika, matenda na nyifwa vyamara. (Sal. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Yes. 33:24) Mukunweka kuzakapokelera awo ŵazamuwuskika na kuzakakhala ŵamoyo kwamuyirayira. (Yoh. 5:28, 29) Mukwenera kuti mukumuwonga chomene Yehova chifukwa cha kumupani chigomezgo cha kuzakakhala pa charu chapasi. Nangauli mukuryapo na mukumwapo yayi vimanyikwiro, kweni mukusangika pa Chikumbusko chifukwa chakuti mukuwonga sembe ya Yesu Khristu.

KASI MUZAMUŴAPO?

19, 20. (a) Kasi mungachita wuli kuti chigomezgo icho Chiuta wamupani chizakafiskike? (b) Chifukwa wuli mukwenera kuzakaŵapo pa Mugonero wa Fumu?

19 Kwali muli na chigomezgo cha pa charu chapasi kwali cha kuchanya, chigomezgo chinu chingazafiskika pekha usange muli na chipulikano mwa Yehova Chiuta, Yesu Khristu, ndiposo mu sembe yakuwombora. Usange muzamuŵapo pa Chikumbusko muzaŵa na mwaŵi wa kughanaghanirapo pa chigomezgo chinu kweniso kuzirwa kwa nyifwa ya Yesu. Ntheura, ŵikanipo mtima kuti muzakaŵe yumoza wa ŵanthu mamiliyoni ghanandi awo ŵazamwiza ku Mugonero wa Fumu uwo uzamuchitika para dazi lanjira pa Chinkhondi, Epulero 3, 2015. Mugonero uwu uzamuchitikira mu Nyumba za Ufumu kweniso malo ghanyake pa charu chose.

20 Para mukusangikapo pa Chikumbusko, mulutilirenge kuwonga sembe ya Yesu. Muzakategherezge chomene nkhani ya Chikumbusko ndipo muzamuchiskika kuphalirako ŵanji vya chitemwa cha Yehova ndiposo ivyo wakukhumba kuchitira ŵanthu. (Mat. 22:34-40) Ŵikanipo mtima kuti muzakaŵepo pa Mugonero wa Fumu.

^ ndime 1 Ŵayuda ŵakawonanga kuti zuŵa likambanga para dazi lanjira ndipo likamaranga zuŵa lakulondezgapo para dazi likunjiraso.