Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Tiŵe Ŵakukolerana Apo Tikulindilira Umaliro wa Charu Ichi

Tiŵe Ŵakukolerana Apo Tikulindilira Umaliro wa Charu Ichi

“Tili viŵaro vya thupi limoza.”—EFE. 4:25.

1, 2. Kasi Chiuta wakukhumba kuti ŵateŵeti ŵake ŵamusopenge wuli?

KASI ndimwe muwukirano? Usange ni nthena, manyani kuti muli ŵakuzirwa chomene mu mpingo wa Yehova wa pa charu chose chapasi. Mu vyaru vinandi, ŵanandi awo ŵakubatizika mbawukirano. Ntchakukondweska chomene kuwona ŵawukirano ŵanandi ŵakusankha kuteŵetera Yehova.

2 Pakuŵa muwukirano, mukwenera kuti mukukondwa kuŵa pamoza na ŵawukirano ŵanyinu. Nadi, tikukondwa usange tili na nthanga zithu. Ndipouli, Yehova wakukhumba kuti ŵateŵeti ŵake wose, ŵawukirano na ŵalara wuwo, ŵamusopenge mwakukolerana. Mpositole Paulosi wakalemba kuti Chiuta wakukhumba kuti “ŵanthu ŵa mitundu yose ŵafike pa kumanya makora unenesko na kuponoskeka.” (1 Tim. 2:3, 4) Pa Uvumbuzi 7:9 pakulongosora kuti ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakufuma mu “mitundu yose na mafuko na ŵanthu na malulimi.”

3, 4. (a) Kasi ŵawukirano ŵanandi ŵali na nkharo wuli mazuŵa ghano? (b) Kasi ni nkharo wuli iyo yikukolerana na mazgu agho ghali pa Ŵaefeso 4:25?

3 Ŵawukirano awo ŵakuteŵetera Yehova ŵakupambana chomene na ŵawukirano ŵa mu charu ichi. Ŵanandi awo ŵakuteŵetera  Yehova yayi mbanthu ŵakujikuzga, ŵakuchita waka ivyo iwo ŵakukhumba. Nakuti ŵanthu awo ŵakuchita kafukufuku ŵakuti mazuŵa ghano ŵawukirano mbakujitemwa chomene kuluska kumanyuma kose. Kayowoyero kawo na kavwaliro kawo kakulongora kuti ŵakuchindika yayi ŵanji chomenechomene ŵalara.

4 Nkharo iyi yathandazgika chomene. Ntheura, ŵawukirano awo ŵakuteŵetera Yehova ŵakwenera kuŵikapo mtima kuti ŵagege nkharo iyi na kukondweska Yehova. Nanga ni kale, Paulosi wakachenjezga Ŵakhristu kuti ŵagege ‘mzimu uwo sono ukugwira ntchito mu ŵana ŵambura kupulikira.’ (Ŵazgani Ŵaefeso 2:1-3.) Ntchakukhozga chomene kuwona ŵawukirano awo Mbakhristu ŵakugega mzimu uwu. Ŵakukhumba kuteŵetera Yehova pamoza na Ŵakhristu ŵanyawo. Para ŵakuchita nthena ŵakukolerana na mazgu gha Paulosi ghakuti “tili viŵaro vya thupi limoza.” (Efe. 4:25) Apo umaliro wa charu ichi ukuneng’enera, ntchakuzirwa chomene kuti tikoleranenge na ŵabali ŵithu. Tiyeni tiwone viyelezgero vya mu Baibolo ivyo vikulongora kuti ntchakukhumbikwa kuŵa ŵakukolerana.

ŴAKAŴA ŴAKUKOLERANA

5, 6. Kasi nkhani ya Loti na ŵana ŵake ŵasungwana yikutisambizga vichi pa nkhani ya kuŵa ŵakukolerana?

5 Kale, ŵanthu ŵa Yehova ŵakakumananga na masuzgo ghanandi. Yehova wakaŵavikiliranga para ŵakolerana na kovwirana pa nyengo ya suzgo. Ŵateŵeti ŵa Chiuta mazuŵa ghano, ŵawukirano na ŵalara wuwo, ŵangasambiramo kanthu mu nkhani za mu Baibolo. Nkhani yakwamba njakukhwaskana na Loti.

6 Umoyo wa Loti na mbumba yake ukaŵa pa ngozi chifukwa msumba uwo ŵakakhalangamo wa Sodomu ukaŵa pafupi kuparanyika. Ŵangelo ŵa Chiuta ŵakaphalira Loti kuti wafumemo na kukabisama ku mapiri. Ŵakati: ‘Chimbira kuphokweska umoyo wako.’ (Gen. 19:12-22) Loti wakapulikira. Ŵana ŵake ŵasungwana ŵaŵiri ŵakakolerana nayo ndipo ŵakafumamo mu msumba. Chachitima ntchakuti ŵanyake ŵakapulikira yayi. Apo Loti wakaphaliranga ŵakweni ŵake kuti ŵafumemo mu msumba, kwa iwo Loti “wakawoneka nga ndi para wakupekula.” Ntheura, ŵakafwa apo msumba ukaparanyikanga. (Gen. 19:14) Loti na ŵana ŵake, ŵeneawo ŵakakolerana na iyo, ŵakapona.

7. Kasi Yehova wakawovwira wuli ŵanthu ŵakukolerana awo ŵakafuma mu Eguputo?

7 Nkhani yinyake nja Ŵaisrayeli. Apo ŵakafumanga mu Eguputo ŵakagaŵikana mu tumagulu yayi. M’malo mwake, ŵakendera lumoza. Kweniso Yehova wakati wagaŵa nyanja, Mozesi wakambuka yekha yayi nesi kwambuka na Ŵaisrayeli ŵachoko waka. Wumba wose ukambuka pamoza na Mozesi, ndipo Yehova wakaŵavikilira. (Ex. 14:21, 22, 29, 30) Ŵakakolerana kweniso ŵakalongozgana na “ŵanthu ŵanandi ŵakusazgikana,” awo ŵakaŵa Ŵaisrayeli chara. Ŵanthu aŵa ŵakakolerana na Ŵaisrayeli pakufuma mu Eguputo. (Ex. 12:38) Mphanyi ukaŵa uchindere kuti kagulu kachoko waka, panji ka ŵawukirano, kayende pakekha, kughanaghana kuti nthowa iyo kenda ndiyo njiwemi. Yehova mphanyi wakaŵavikilira yayi usange ŵachitenge nthena.—1 Kor. 10:1.

8. Mu nyengo ya Yehoshafati, kasi ŵanthu ŵa Chiuta ŵakalongora wuli kuti ŵakaŵa ŵakukolerana?

8 Mu nyengo ya Themba Yehoshafati, ‘chiwuru chikuru’ cha ŵalwani chakufuma mu mitundu iyo yikaŵazingilizga chikawukira ŵanthu ŵa Chiuta. (2 Mid. 20:1, 2) Chakukondweska ntchakuti ŵanthu ŵa Chiuta ŵakathemba nkhongono zawo yayi. M’malo mwake, ŵakathemba Yehova na kulomba wovwiri kwa iyo. (Ŵazgani 2 Midauko 20:3, 4.) Kweniso ŵakaŵa ŵakugaŵikana yayi. Baibolo likutiphalira kuti: “Yuda yose wakimilira pamaso  pa Yehova, na ŵabonda ŵawo, na ŵawoli ŵawo, na ŵana ŵawo.” (2 Mid. 20:13) Wose ŵakagomezga Yehova ndipo ŵakachita ivyo ŵakaphalirika. Ŵakakolerana ndipo Yehova wakaŵavikilira ku ŵalwani ŵawo. (2 Mid. 20:20-27) Ichi chikulongora kuti para ŵanthu ŵa Chiuta ŵasangana na masuzgo ŵakwenera kukolerana.

9. Kasi tikusambirako vichi ku Ŵakhristu ŵakwambilira?

9 Ŵakhristu ŵakwambilira nawo ŵakaŵa ŵakukolerana. Mwachiyelezgero, Ŵayuda ŵanandi na awo ŵakang’anamukira ku Chiyuda ŵakati ŵazgoka Ŵakhristu, ŵakajipeleka ku “kusambizga kwa ŵapositole, kugaŵana yumoza na munyake, kurya vyakurya na ku malurombo.” (Mil. 2:42) Vikamanyikwa makora kuti ŵakaŵa ŵakukolerana pa nyengo ya nthambuzgo apo waliyose wakakhumbanga wovwiri wa munyake. (Mil. 4:23, 24) Ntheura, usange tikutambuzgika, nase tikwenera kukolerana chomene na kovwirana.

TIŴE ŴAKUKOLERANA APO ZUŴA LA YEHOVA LIKUSENDELERA

10. Kasi mphawuli apo tizamukhumbikwira kuŵa ŵakukolerana chomene?

10 Sonosono apa tikumanenge na suzgo iyo yindachitikepo. Pakuyowoya za suzgo iyi, ntchimi Joel yikati: Ni “zuŵa la mdima na la munkhorwe.” (Joel 2:1, 2; Zef. 1:14) Pa nyengo iyi ŵanthu ŵa Chiuta ŵakwenera kuzakakolerana chomene. Kumbukani mazgu gha Yesu ghakuti: “Ufumu uliwose uwo ukugaŵikana ukupasuka.”—Mat. 12:25.

11. Kasi ŵanthu ŵa Chiuta ŵakusambirapo vichi pa Salmo 122:3, 4? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

11 Nadi, pa suzgo yikuru iyo yikwiza tikwenera kuzakakolerana chomene. Tingasambirapo sambiro lakuzirwa pa umo nyumba za mu Yerusalemu zikazengekeranga. Zikazengekanga pafupipafupi chomene mwakuti wamasalimo wakalongosora kuti Yerusalemu ni ‘muzi wakuzengeka kachiwunjiwunji.’ Ichi chikawovwira kuti awo ŵakakhalanga mu msumba uwu ŵawovwiranenge na kuvikilirana. Kweniso umo nyumba zikazengekera pafupipafupi vikakumbuska wamasalimo ivyo vikachitikanga para mafuko gha Israyeli ghawungana kuti ghasope Yehova mwakukolerana. (Ŵazgani Salmo 122:3, 4.) Nase tikwenera kuŵa ŵakukolerana sono ndiposo pa nyengo ya suzgo munthazi.

12. Kasi ntchivichi icho chizamutovwira kuti tizakapone para tazakawukirika?

12 Chifukwa wuli chizamuŵa chakukhumbikwa kukolerana pa nyengo ya suzgo yikuru? Buku la Ezekiel chipaturo 38 likuyowoyerathu kuti, ‘Gogi, wa charu cha Magogi’ wazamuwukira ŵanthu ŵa Chiuta. Pa nyengo iyi tikwenera chara kuzakazomerezga chinyake kuti chitipature. Tizamupempha wovwiri ku charu yayi. M’malo mwake, tizakakolerane chomene na ŵabali na ŵadumbu ŵithu. Mbunenesko kuti tizamupona chifukwa cha kuŵa waka pamoza na Ŵakhristu ŵanyithu yayi. Yehova na Yesu ŵazamuthaska ŵanthu awo ŵakuchema pa zina la Yehova. (Joel 2:32; Mat. 28:20) Ndipouli, tikwenera kulutilira kukolerana na ŵanthu ŵa Chiuta. Kasi mukughanaghana kuti Yehova wazamuthaska ŵanthu awo ŵakuleka kukolerana na ŵanthu ŵake?—Mika 2:12.

13. Kasi ŵawukirano awo ŵakopa Chiuta ŵakusambirapo vichi pa ivyo tadumbiskana?

13 Usange ndimwe muwukirano, kasi namwe mwawona kuti ntchakuzirwa kukolerana na ŵabali na ŵadumbu? Nadi, ntchiwemi yayi kuchezga na nthanga zinu pera. Nyengo yili pafupi kukwana apo tizamukhumbikwira chomene ŵabali ŵithu kuluska kumasinda kose. Fundo iyi yikukhwaska tose, ŵalara na ŵana wuwo. Pa nyengo yasono tikwenera kuzgoŵelerathu kuŵa na mtima wa kukolerana na ŵanyithu uwo uzamutovwira chomene kunthazi.

 “VIŴARO VYA THUPI LIMOZA”

14, 15. (a) Chifukwa wuli Yehova wakutisambizga panyengo yasono kuti tikoleranenge? (b) Kasi Yehova wakutipa ulongozgi wuli kuti tiŵe ŵakukolerana?

14 Yehova wakutovwira kuti ‘timuteŵeterenge na mtima umoza.’ (Zef. 3:8, 9) Wakutisambizga kuti tichitenge vinthu mwakuyana na khumbo lake. Iyo wakukhumba “kuti wawunganyeso vinthu vyose pamoza mwa Khristu.” (Ŵazgani Ŵaefeso 1:9, 10.) Nadi, wakukhumba kuti vilengiwa vyamahara vyose, vya kuchanya na vya pa charu chapasi, viŵe vyakukolerana, ndipo wazamufiska khumbo lake kwambura kutondeka. Mphanyi namwe mwaŵawukirano mwakolerana na gulu la Yehova.

15 Pa nyengo yasono, Yehova wakutisambizga kuti tiŵenge ŵakukolerana na chilato chakuti mu charu chiphya tizakakhalenge mwamtende na ŵanyithu. Nyengo na nyengo Malemba ghakutiphalira kuti ‘tipweleleranenge mwakuyana, yumoza na munyake,’ ‘tiŵe na mtima wachitemwa kwa yumoza na munyake,’ ‘tilutilire kusanguluskana yumoza na munyake’ na “kuzengana” yumoza na munyake. (1 Kor. 12:25; Rom. 12:10; 1 Tes. 4:18; 5:11) Yehova wakumanya kuti ndise ŵambura kufikapo mwakuti nyengo zinyake chingaŵa chakusuzga kukolerana. Ntheura tikwenera kufwilirapo kuti ‘tigowokeranenge na mtima wose.’—Efe. 4:32.

16, 17. (a) Kasi chilato chimoza cha maungano ntchivichi? (b) Kasi ŵawukirano ŵakusambirako vichi kwa Yesu?

16 Kweniso Yehova wakutipa maungano kuti ghatovwire kuŵa ŵakukolerana. Lemba la Ŵahebere 10:24, 25 likutikumbuska kuti chilato chimoza cha maungano nkhuchiskirana ku milimo yiwemi. Maungano ghakutovwira kuti ‘tikhwimiskanenge yumoza na munyake, ndipo chomenechomene apo tikuwona zuŵa likuneng’enera.’

17 Yesu ntchiyelezgero chiwemi kwa ise chifukwa wakatemwanga chomene kuwungana na ŵanthu ŵa Yehova. Apo wakaŵa na vyaka 12 wakaluta na ŵapapi ŵake ku ungano ukuru uwo ukachitikira pa tempile. Zuŵa linyake ŵapapi ŵake ŵakamupenjanga. Kasi wakaluta kukaseŵera na ŵana ŵanyake? Yayi. Ŵapapi ŵake ŵakamusanga kuti wali na ŵasambizgi mu tempile, wakudumbiskana nawo Malemba.—Luka 2:45-47.

Tose tingalombera ŵabali ŵithu (Wonani ndime 18)

18. Kasi malurombo ghithu ghangawovwira wuli kuti tiŵe ŵakukolerana?

18 Chinyake icho chingatovwira kuti tiŵe  ŵakukolerana nkhulombera ŵabali ŵithu, kupempha Yehova kuti waŵawovwire. Tingalongora kuti tikughanaghanira ŵabali ŵithu usange tikuzunura masuzgo ghawo para tikulomba kwa Yehova. Tikwenera kuŵatemwa ŵabali ŵithu, kuŵakhozga pa maungano, na kuŵalombera. Mwaŵawukirano, kasi mukuchita vinthu ivi kuti muŵe paubwezi na ŵabali na ŵadumbu ŵa mu mpingo winu? Kuti tizakapone apo charu ichi chizamuparanyikira, tikwenera kukolerana na ŵabali na ŵadumbu ŵithu, na charu cha Satana chara.

TIKWENERA KULONGORA KUTI “TILI VIŴARO KWA YUMOZA NA MUNYAKE”

19-21. (a) Kasi ni nthowa wuli yiwemi chomene iyo tikulongolera kuti “tili viŵaro kwa yumoza na munyake”? Yowoyani viyelezgero. (b) Kasi umo ŵabali ŵanji ŵakachitira pa nyengo ya masoka gha chilengiwa vikumusambizgani vichi?

19 Ŵanthu ŵa Yehova ŵakuchita vinthu mwakuyana na lemba la Ŵaroma 12:5 ilo likuti: “Tili viŵaro kwa yumoza na munyake.” Ukaboni wa fundo iyi ukuwoneka para kwachitika masoka gha chilengiwa. Mu Disembala 2011, pa chilwa cha Mindanao ku Philippines, pakawa chivula chikuru champhepo icho chikachitiska kuti maji ghatutuke. Mu usiku umoza pera, nyumba zakujumpha 40,000, kusazgapo nyumba zinandi za ŵabali na ŵadumbu zikayegheka na maji. Ofesi ya munthavi yikati “pambere makomiti ghakovwira pa nyengo ya suzgo ghandambe ntchito yawo, ŵabali ŵa mu vyaru vinyake ŵakaŵa kuti ŵambapo kale kutumiza wovwiri.”

20 Mwakuyana waka, apo kumafumiro gha zuŵa kwa Japan kukachitika chindindindi chikuru icho chikachitiska tsunami, katundu wa ŵabali ŵanandi wakasakazika. Ŵanji ŵakasoŵerathu pakukora. Mwachiyelezgero, Yoshiko, uyo nyumba yake yikawa, wakakhalanga pa mtunda wa makilomita 40 kufuma pa Nyumba ya Ufumu. Mudumbu uyu wakati: “Tikazizwa kuti zuŵa lakulondezgapo mulaŵiliri wa dera na mubali munyake ŵakiza na kupenja ise.” Uku wakumwemwetera wakasazgirapo kuti: “Tikuwonga kuti mpingo ukatipwelelera chomene mwauzimu. Mwakusazgirapo, ŵakatipaso vyamphepo, skapato, vikwama na vyakuvwara.” Yumoza wa mu komiti yakovwira pa nyengo ya suzgo wakati: “Ŵabali ŵakufuma mu vigaŵa vyakupambanapambana mu charu cha Japan ŵakachita vinthu mwakukolerana chomene pakovwirana. Ŵabali ŵanyake ŵakafuma ku United States kuti ŵazakawovwire. Ŵakati ŵafumbika chifukwa icho ŵakajipelekera nthena, iwo ŵakati, ‘Ise na ŵabali ŵithu ŵa ku Japan tili ŵamoza, ntheura tikukhumba kuŵawovwira.’” Kasi mukunotha kuti muli mu gulu ilo ŵanthu ŵake ŵakutemwana nthena? Manyani kuti Yehova wakukondwa chomene usange wakuwona kuti tili ŵakukolerana.

21 Usange ndise ŵakukolerana sono, tizamutonda masuzgo agho ghakwiza munthazi. Nanga ni para tingazakatondeka kudumbiskana na ŵabali ŵithu ŵa mu vyaru vinyake, tizamulutilira kukolerana na ŵabali ŵa mu mpingo withu. Mudumbu munyake zina lake Fumiko, uyo nayo katundu wake wakasakazika chifukwa cha chivula chikuru champhepo icho chikawa ku Japan, wakati: “Umaliro uli pafupi. Ntheura, tikwenera kulutilira kovwirana na ŵabali ŵithu apo tikulindilira nyengo iyo pazamuŵavya masoka gha chilengiwa.”

22. Kasi tisangenge chandulo wuli usange tikukolerana na Ŵakhristu ŵanyithu?

22 Nozgekerani sono zuŵa la Yehova mwakuchita vyose ivyo mungafiska kuti muŵe ŵakukolerana na ŵabali ŵinu. Chiuta wazamuponoska ŵanthu ŵake nga umo wakachitira kale. (Yes. 52:9, 10) Kuluwa yayi kuti usange mulutilirenge kukolerana na ŵanthu ŵa Chiuta muzamuponoskeka. Mu nkhani yakulondezgapo tizamudumbiskana umo tingazirwiskira chiharo chithu chauzimu.