Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Mukukumbuka?

Kasi Mukukumbuka?

Kasi muli kuŵazga magazini gha Gongwe la Mulinda ghasonosono apa? Yezgani kuzgora mafumbo agha:

Kasi ntchakwenelera kuti Ŵakhristu ŵawotchenge thupi la munthu para wafwa?

Kwali thupi la munthu wakufwa liwotchekenge kwali yayi, ni nkhani yakuti munthu waliyose, panji ŵa mu mbumba yake ŵasankhe ŵekha. Malemba ghakuyowoyapo yayi kuti nkhwananga kotcha thupi la munthu wakufwa. Kweni tikwenera kumanya kuti vitanda vya Themba Sauli na mwana wake, Yonatani, ŵakaviwotcha, na kuvijimira pasi. (1 Sam. 31:2, 8-13)—6/15, peji 7.

Kasi tingasimikizga wuli kuti Chiuta wakupangiska vinthu viheni yayi?

Chiuta ngwakurunjika mu nthowa zake zose. Iyo ngwaunenesko, ndipo ngwakunyoloka. Yehova ngwachitemwa ndiposo ngwachisungusungu. (Dute. 32:4; Sal. 145:17; Yak. 5:11)—7/1, peji 4.

Kasi ni masuzgo wuli agho munthu wangasangana nagho para wasamira mu charu chinyake icho chili na ŵapharazgi ŵachoko?

Masuzgo ni agha: (1) kupambana kakhaliro, (2) kukumbuka kukaya, ndiposo (3) kusuzgika kusanga ŵabwezi. Ŵanandi awo ŵakuzizipizga masuzgo agha ŵakutumbikika chomene.—7/15, peji 4-5.

Chifukwa wuli Yosefe ŵakuru ŵake ŵakamuwukira?

Chifukwa chimoza ntchakuti, Yakobe wakamutemwanga chomene Yosefe, mwakuti wakamupa munjilira wakutowa chomene. Ŵakuru ŵa Yosefe ŵakachita sanji na kumuguliska ku wuzga.—8/1, peji 11-13.

Chifukwa wuli mathirakiti ghaphya ngakovwira chomene kweniso ngapusu kupharazgira?

Ghose ghali kulembeka mwakuyana. Thirakiti lililose likutichiska kuti timufumbe fumbo munthu na kuŵazga nayo lemba la mu Baibolo. Kwali munthu wasankhapo zgoro wuli pa peji lakwamba la thirakiti, tikujula pa peji lachiŵiri na kumulongora ivyo Baibolo likuyowoya. Kweniso tingamulongora fumbo ilo tizamuzgora pa ulendo wakuwelerako.—8/15, peji 13-14.

Longosorani Baibolo la ku Siriya Lakuchemeka kuti Peshitta.

Chisiriya ntchiyowoyero icho ŵakayowoyanga ku Peresiya. Chiyowoyero ichi chikayowoyekanga chomene m’ma 100 panji 200 C.E. Vikuwoneka kuti vigaŵa vinyake vya Malemba gha Chigiriki vikadankha kung’anamulika mu chiyowoyero ichi. Baibolo ilo likang’anamulika mu Chisiriya ndilo likachemekanga kuti Peshitta.9/1, peji 13-14.

Kasi ŵapapi awo Mbakhristu ŵangachita wuli kuti ŵaliske ŵana ŵawo?

Ŵakwenera kutegherezga para ŵana ŵawo ŵakuyowoya mwakuti ŵaŵamanye makora. Ŵakwenera kuŵalyeska chakurya chauzimu. Ŵakwenera kuŵalongozga mwachitemwa. Mwachiyelezgero, para ŵana ŵawo ŵamba kukayikira vinthu vyauzimu ivyo ŵakusambira.—9/15, peji 18-21.

Kasi ni vinthu wuli ivyo mu Ufumu wa Chiuta muzamuŵavya?

Matenda, nyifwa, kusoŵa kwa ntchito, nkhondo, njala, na ukavu.—10/1, peji 6-7.

Kasi ni phangano wuli la mu Baibolo ilo likupeleka mwaŵi ku ŵanji wa kukawusa na Khristu?

Paska laumaliro ilo Yesu wakachita na ŵapositole ŵake likati lamara, iyo wakachita phangano na ŵasambiri ŵake ŵakugomezgeka ilo likuchemeka kuti phangano la Ufumu. (Luka 22:28-30) Phangano ili likaŵasimikizgira kuti ŵamuwusa na Yesu kuchanya.—10/15, peji 16-17.

Yowoyani viyelezgero viŵiri vya mu Baibolo ivyo vikulongora kuti Satana waliko nadi.

Malemba ghakuti Satana wakayowoya na Yesu apo wakamuyezganga. Kweniso mu nyengo ya Yobu, Satana wakayowoya na Chiuta. Nkhani izi zikulongora kuti Satana ni munthu wanadi.—11/1, peji 4-5.

Kasi “ŵanthu ŵa zina lake” awo Yakobe wakazunura pa Milimo 15:14, ŵakaŵa anjani?

Ŵakaŵa Ŵayuda na ŵakung’anamukira ku Chiyuda awo ŵakazgoka Ŵakhristu, ŵeneawo Chiuta wakaŵasora kuti ŵaŵe mtundu wakusoleka kuti ‘ŵapharazge kutali makhaliro ghapachanya’ gha uyo wakaŵachema. (1 Pet. 2:9, 10)—11/15, peji 24-25.

Kasi msumba wa Timgad ukaŵa nkhu, ndipo ŵanthu ŵanyake awo ŵakakhalanga mu msumba uwu ŵakaŵa na maghanoghano wuli?

Timgad ukaŵa msumba ukuru wa Romu uwo ukaŵa Kumpoto kwa Africa (mazuŵa ghano ku Algeria). Pa chinthu chinyake icho ŵakafukura pasi, cheneicho chikulongora maghanoghano gha ŵanthu ŵa ku malo agha, pakalembeka mazgu ghakuti: “Kurya, Kugeza, Kuseŵera, Kuseka Ndiwo Umoyo Withu!” Maghanoghano agha ghakuyana na ivyo lemba la 1 Ŵakorinte 15:32 likuyowoya.—12/1, peji 8-10.