Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

‘Sono Muli Ŵanthu ŵa Chiuta’

‘Sono Muli Ŵanthu ŵa Chiuta’

‘Nyengo yinyake mukaŵa ŵanthu chara, kweni sono muli ŵanthu ŵa Chiuta.’—1 PET. 2:10.

1, 2. Kasi vinthu vikasintha wuli pa Pentekoste mu 33 C.E.? Kasi mbanjani awo ŵakaŵa ŵanthu ŵaphya ŵa Yehova? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

ZUŴA la Pentekoste mu 33 C.E. likaŵa lapadera chomene mu mdauko wa ŵanthu ŵa Yehova pa charu chapasi. Vinthu vikasintha chomene. Pa zuŵa ili, Yehova wakapanga mtundu uphya kwizira mu mzimu wake. Mtundu uwu ni Israyeli wauzimu, panji ‘Israyeli wa Chiuta.’ (Gal. 6:16) Kufuma mu nyengo ya Abrahamu, aka kakaŵa kakwamba kuti ukotoli uleke kuŵa chimanyikwiro cha ŵanthu ŵa Chiuta. M’malo mwake, pakuyowoya vya munthu waliyose mu mtundu uphya uwu, Paulosi wakalemba kuti: “Ukotoli wake ngwa mu mtima mwa mzimu.”—Rom. 2:29.

2 Ŵanthu ŵakwamba kuŵa mu mtundu uphya wa Chiuta ŵakaŵa ŵapositole na ŵasambiri ŵanji ŵa Khristu ŵakujumpha 100. Ŵanthu aŵa ŵakawungana mu chipinda cha muchanya cha mu Yerusalemu. (Mil. 1:12-15) Iwo ŵakapokera mzimu utuŵa na kuŵa ŵana ŵa Chiuta. (Rom. 8:15, 16; 2 Kor. 1:21) Ichi chikaŵa chilongolero chakuti phangano liphya lambapo kugwira ntchito. Muphemaniski wa phangano ili ni Khristu ndipo likugwira ntchito chifukwa  cha ndopa zake. (Luka 22:20; ŵazgani Ŵahebere 9:15.) Ntheura ŵasambiri aŵa ŵakaŵa mu mtundu uphya wa Yehova, panji kuti ŵanthu ŵake ŵaphya. Mzimu utuŵa ukaŵawovwira kuti ŵapharazge mu viyowoyero vya wose, Ŵayuda na awo ŵakang’anamukira ku Chiyuda. Ŵanthu awo ŵakang’anamukira ku Chiyuda ŵakiza ku Yerusalemu kuzakachita Chiphikiro Chachiyuda cha Masabata, panji Pentekoste. Ŵanthu aŵa ŵakafuma mu vigaŵa vyose vya Ufumu wa Romu. Ŵakapulikanga mu chiyowoyero chawo ‘vinthu vikuru vya Chiuta’ ivyo vikapharazgikanga na Ŵakhristu ŵakuphakazgika na mzimu.—Mil. 2:1-11.

ŴANTHU ŴAPHYA ŴA CHIUTA

3-5. (a) Kasi Petrosi wakaŵaphalira vichi Ŵayuda pa Pentekoste? (b) Kufuma apa, kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo vikachitika, ivyo vikawovwira kuti mtundu uphya wa Yehova ukure?

3 Yehova wakatuma mpositole Petrosi kuti wawovwire Ŵayuda na awo ŵakang’anamukira ku Chiyuda kuti ŵaŵe mu mtundu uphya, uwo ni mpingo Wachikhristu. Pa zuŵa la Pentekoste, mwachikanga Petrosi wakaphalira Ŵayuda kuti ŵakakoma Yesu ndiposo kuti ŵakwenera kuzomera kuti iyo ni “Fumu na Khristu.” Mzinda ukati waŵafumba ivyo ukwenera kuchita, Petrosi wakazgora kuti: ‘Perani, ndipo waliyose wa imwe wabapatizike mu zina la Yesu Khristu kuti zakwananga zinu zigowokereke, ndipo mupokerenge chawanangwa cha mzimu utuŵa.’ (Mil. 2:22, 23, 36-38) Pa zuŵa ili, ŵanthu pafupifupi 3,000 ŵakasazgikako ku mtundu uphya wa Israyeli wauzimu. (Mil. 2:41) Ivi vikati vyachitika, ŵapositole ŵakalutilira kupharazga mwamwamphu ndipo pakaŵa vipambi viwemi vinandi chomene. (Mil. 6:7) Mtundu uphya ukalutilira kukura.

4 Nyengo yikati yajumphapo, mulimo wa kupharazga ukathandazgikira ku Samariya. Ŵanandi ŵakabatizika na Filipu mupharazgi, kweni ŵakapokera mzimu utuŵa pa nyengo yeneyiyo chara. Wupu wakulongozga uwo ukaŵa mu Yerusalemu, ukatuma mpositole Petrosi na Yohane ku ŵanthu ŵakuphenduka ŵa mu Samariya aŵa, na kuŵika “mawoko ghawo pa iwo, ndipo ŵakamba kupokera mzimu utuŵa.” (Mil. 8:5, 6, 14-17) Ntheura Ŵasamariya aŵa nawo ŵakaŵa Ŵakhristu ŵakuphakazgika ndipo ŵakaŵa mu Israyeli wauzimu.

Petrosi wakapharazgira Koroneliyo na ŵamunyumba yake (Wonani ndime 5)

5 Mu 36 C.E., Petrosi wakapikaso mwaŵi wa kujulira nthowa ŵanji kuti nawo ŵaŵe mu mtundu uphya wa Israyeli wauzimu. Ivi vikachitika apo wakapharazgira Koroneliyo, mulara wa ŵasilikari ŵa Romu, pamoza na ŵabali ŵake na ŵabwezi ŵake. (Mil. 10:22, 24, 34, 35) Baibolo likuti: ‘Uku Petrosi wachali kuyowoya . . . , mzimu utuŵa ukawa pa wose [ŵeneawo ŵakaŵa Ŵayuda yayi] awo ŵakapulikanga mazgu. Ndipo ŵakupulikana awo ŵakiza na Petrosi ŵeneawo ŵakaŵa ŵamoza ŵa ŵakukotoleka ŵakazukuma, chifukwa chawanangwa cha mzimu utuŵa chikapungulikanga na pa ŵanthu ŵa mitundu wuwo.’ (Mil. 10:44, 45) Ntheura, mu mtundu uphya wa Israyeli wauzimu mukamba kuŵa Ŵamitundu ŵambura kukotoleka.

 “ŴANTHU ŴA ZINA LAKE”

6, 7. Kasi ŵanthu ŵa mu mtundu uphya ŵakachita vichi kulongora kuti ‘mbanthu ŵa zina’ la Yehova? Kasi ŵakapharazga kufika nkhu?

6 Pa ungano wa wupu wakulongozga wa mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, uwo ukachitika mu 49 C.E., msambiri Yakobe wakati: ‘Simeone [Petrosi] walongosora makoraghene umo Chiuta nyengo yakwamba wakang’anamukira ku mitundu kuti kwa iwo watoleko ŵanthu ŵa zina lake.’ (Mil. 15:14) Pakati pa ŵanthu ŵaphya ŵakumanyikwa na zina la Yehova aŵa pakaŵa Ŵayuda na Ŵamitundu wuwo. (Rom. 11:25, 26a) Nyengo yikati yajumphapo, Petrosi wakalemba kuti: ‘Nyengo yinyake mukaŵa ŵanthu chara, kweni sono muli ŵanthu ŵa Chiuta.’ Pakulongosora mulimo wawo, Petrosi wakati: ‘Imwe ndimwe “mtundu wakusoleka, usofi wa ufumu, mtundu utuŵa, ŵanthu awo ŵakwenera kuŵa ŵapadera, kuti mupharazge kutali makhaliro ghapachanya” gha uyo wakamuchemani kufuma mu chisi kwiza ku ungweru wake wakuzizwiska.’ (1 Pet. 2:9, 10) Ŵakeneranga kulumba Chiuta uyo ŵakimiranga na kupharazga pakweru zina lake. Ŵakeneranga kuŵa ŵakaboni ŵachikanga ŵa Yehova, Fumu ya Chilengiwa Chose.

7 Nga umo vikaŵira na Israyeli wakuthupi, awo ŵali mu Israyeli wauzimu ndiwo Yehova wakuŵachema kuti “[ŵanthu] aŵo nkhajiwumbira ndamwene kuti ŵalongore pakweru malumbo ghane.” (Yes. 43:21) Mwachikanga, Ŵakhristu ŵakwambilira aŵa ŵakapharazga kuti Yehova ndiyo Chiuta waunenesko ndiposo kuti ŵachiuta ŵanyake wose mbatesi. (1 Tes. 1:9) Ŵakachitira ukaboni Yehova na Yesu ‘mu Yerusalemu na mu Yudeya mose na Samariya ndiposo ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.’—Mil. 1:8; Kol. 1:23.

8. Kasi mpositole Paulosi wakapeleka chenjezgo wuli ku Ŵakhristu ŵakwambilira awo ŵakaŵa ŵanthu ŵa Chiuta?

8 Munthu munyake wachikanga uyo wakaŵa mu gulu la “ŵanthu ŵa zina la [Yehova]” wakaŵa mpositole Paulosi. Mwachikanga, Paulosi wakakhozgera muwuso wa Yehova panthazi pa ŵanthu awo ŵakatenge mbavinjeru, ŵeneawo ŵakasopanga vikozgo. Wakati Yehova ni ‘Chiuta uyo wakalenga charu na vyose ivyo vili mwenemumo, Iyo uyu, [ni] Fumu ya kuchanya na charu chapasi.’ (Mil. 17:18, 23-25) Kuumaliro wa ulendo wake wachitatu wa umishonale, Paulosi wakachenjezga ŵanthu awo ŵakumanyikwa na zina la Chiuta kuti: ‘Nkhumanya kuti para ine naluta mphumphi zikali zizamunjira pakati pinu ndipo zizamuchita mwalusungu chara na mskambo, ndipo kufuma pakati pa imwe mwaŵene, ŵanalume ŵazamuwuka na kuyowoya vinthu vyakunyongoloka kuti ŵaguzire ŵasambiri kwa iwoŵene.’ (Mil. 20:29, 30) Ŵakugaluka aŵa ŵakawoneka makora chomene mu nyengo ya mpositole Yohane.—1 Yoh. 2:18, 19.

9. Kasi ntchivichi icho chikachitikira ŵanthu ŵa Chiuta ŵapositole ŵakati ŵafwa?

9 Ŵapositole ŵakati ŵafwa, ŵakugaluka aŵa ŵakandana chomene na kupanga matchalitchi agho ŵakuti Ngachikhristu. Ŵakhristu ŵakugaluka aŵa ŵakulongolerathu kuti ‘mbanthu ŵa zina’ la Yehova yayi chifukwa ŵawuskamo zina la Chiuta mu Mabaibolo ghawo ghanandi. Iwo ŵakutolera mitheto ya ŵanthu ŵambura kusopa Chiuta, ndipo ŵakuyuyura Chiuta kwizira mu visambizgo vyawo vyambura kufuma mu Malemba, nkhondo izo ŵeneko ŵakuti ni zakupatulika, uzaghali ndiposo nkharo zinyake ziheni. Ntheura kwa vyaka mahandiredi ghanandi, Yehova wakaŵa na ŵateŵeti ŵachoko waka pa charu chapasi. Pakaŵavya gulu la “ŵanthu ŵa zina lake” lakulongozgeka makora.

GULU LA ŴANTHU ŴA CHIUTA LIKAMBIRASO

10, 11. (a) Kasi Yesu wakachima vichi mu ntharika yake ya tirigu na duru? (b) Kasi ntharika ya Yesu yikafiskika wuli chaka cha 1914 chikati chajumpha? Ntchivichi icho chikachitika chifukwa cha ivi?

10 Mu ntharika yake ya tirigu na duru, Yesu  wakayowoyerathu kuti ŵakugaluka ŵazamwamba mu usiku wauzimu. Wakati “apo ŵanthu ŵakaŵa mu tulo,” Dyabulosi wakaseŵa duru mu munda uwo Mwana wa munthu wakaseŵamo tirigu. Wakati vyose vikulirenge lumoza mpaka “umaliro wa mgonezi.” Yesu wakalongosora kuti “mbuto yiwemi . . . mbana ŵa ufumu; kweni duru mbana ŵa muheni.” Mu nyengo yaumaliro, Mwana wa munthu wakwenera kutuma “ŵakuvuna” awo mbangelo, kuti ŵapature duru ku tirigu. Ŵana ŵa Ufumu ŵakwenera kuwunganyika. (Mat. 13:24-30, 36-43) Kasi ivi vikafiskika wuli? Kasi vikukolerana wuli na fundo yakuti Yehova wali na ŵanthu pa charu chapasi?

11 “Umaliro wa mgonezi” ukamba mu 1914. Mu nyengo ya nkhondo iyo yikamba mu chaka ichi, Ŵakhristu ŵakuphakazgika masauzandi ghachoko waka, awo “mbana ŵa Ufumu,” ŵakaŵa mu wuzga wauzimu wa Babuloni Mukuru. Mu 1919, Yehova wakaŵawombora. Wakawovwira kuti paŵe mphambano pakati pa iwo na “duru,” panji kuti Ŵakhristu ŵatesi. Wakawunganya ‘ŵana ŵa ufumu’ kuti ŵaŵe gulu la ŵanthu ŵake ŵakulongozgeka makora. Ivi vikafiska uchimi wa Yesaya wakuti: ‘Kasi charu chingababika zuŵa limoza? Kasi mtundu wa ŵanthu ungababika mabuchibuchi? Pakuti para Ziyoni wakapulika vya nthumbo penepapo wakababa ŵana ŵake.’ (Yes. 66:8) Ziyoni, uyo ni gulu la Yehova la vilengiwa vyauzimu, wakababa ŵana ŵakuphakazgika na mzimu na kuŵawovwira kuŵa mtundu wakulongozgeka makora.

12. Kasi mazuŵa ghano, ŵakuphakazgika ŵalongora wuli kuti ‘mbanthu ŵa zina’ la Yehova?

12 Nga Mbakhristu ŵakwambilira, ‘ŵana ŵa Ufumu’ ŵakuphakazgika nawo mbakaboni ŵa Yehova. (Ŵazgani Yesaya 43:1, 10, 11.) Ntheura, ŵakwenera kuŵa ŵakupambana na ŵanji kwizira mu nkharo yawo na mu mulimo wawo wa kupharazga “makani ghawemi agha gha ufumu, . . . kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose.” (Mat. 24:14; Fil. 2:15) Mwantheura, ŵawovwira ŵanthu mamiliyoni, kuti ŵaŵe ŵarunji pamaso pa Yehova.—Ŵazgani Daniel 12:3.

 “MUTIZOMEREZGE TILUTE TOSE”

13, 14. Kasi ŵanthu awo ŵali mu Israyeli wauzimu yayi ŵakwenera kuchita vichi kuti ŵasope Yehova mwakuzomerezgeka? Kasi ntchimi zikayowoya vichi pa nkhani iyi?

13 Mu nkhani iyo yajumpha, tawona kuti mu nyengo ya Ŵaisrayeli, ŵalendo ŵakazomerezgekanga kusopa Yehova, kweni iwo ŵakeneranga kukolerana na ŵanthu awo Yehova wakachita nawo phangano. (1 Mathe. 8:41-43) Mazuŵa ghano napo, ŵanthu awo ŵali mu Israyeli wauzimu yayi ŵakwenera kukolerana na ŵanthu ŵa Yehova, panji kuti ‘ŵana ŵa Ufumu’ awo Mbakaboni ŵakuphakazgika ŵa Yehova.

14 Mu nyengo yaumaliro iyi, ŵanthu ŵanandi ŵakwiza mu gulu la Yehova kuti ŵamusope pamoza na ŵanthu ŵake. Ivi vikayowoyekerathu na ntchimi ziŵiri za mu nyengo yakale. Yesaya wakachima kuti: ‘Ŵanthu ŵanandi tiŵalute, na kuti, “Tiyeni tikwelere ku lupiri lwa Yehova, ku nyumba ya Chiuta wa Yakobe; kuti watisambizge nthowa zake ndipo tamkwenda mu mendero ghake.” Chifukwa mu Ziyoni timufumire dango, na mazgu gha Yehova kufumira mu Yerusalemu.’ (Yes. 2:2, 3) Ntheura pera, ntchimi Zekariya yikachima kuti: ‘Mitundu yinandi na mafuko ghankhongono ghamkwiza kupenja Yehova wa mipingo mu Yerusalemu, na kuŵeyelera uchizi wa Yehova.’ Ntchimi iyi yikaŵalongosora kuti ‘mbanthu khumi ŵa mafuko gha kayowoyero kose’ awo mwakuyelezgera ŵati ŵakore salu ya Israyeli wauzimu na kuyowoya kuti, ‘Mutizomerezge tilute tose, chifukwa tapulika kuti Chiuta wali namwe.’—Zek. 8:20-23.

15. Kasi ŵa “mberere zinyake” ‘ŵakuluta’ na Ŵaisrayeli ŵauzimu pakuchita mulimo wuli?

15 Ŵa “mberere zinyake” ‘ŵakuluta’ na Ŵaisrayeli ŵauzimu pakukapharazga makani ghawemi gha Ufumu. (Mrk. 13:10) Ŵakuŵa chigaŵa cha ŵanthu ŵa Chiuta, “mskambo umoza” na ŵakuphakazgika, mwakulongozgeka na “muliska muwemi,” Khristu Yesu.—Ŵazgani Yohane 10:14-16.

ŴANI PAKATI PA ŴANTHU ŴA YEHOVA KUTI MUVIKILIRIKE

16. Kasi ntchivichi icho Yehova wazamuchita kuti chigaŵa chaumaliro cha “suzgo yikuru” chichitike?

16 Para Babuloni Mukuru waparanyika, ŵanthu ŵa Yehova ŵazamuwukilika, ndipo pa nyengo iyo, tizamukhumbikwira kuvikilirika na Yehova. Pakuti ivi vizamwambiska chigaŵa chaumaliro cha “suzgo yikuru” icho ni Haramagedoni, Yehova ndiyo wazamupangiska kuti ivi vichitike ndipo wazamusankha nyengo yakwenelera yakuti vichitikire. (Mat. 24:21; Ezek. 38:2-4) Pa nyengo iyi Gogi wazamuwukira ŵanthu ŵa Yehova awo “ŵakawunganyika kufuma mu ŵamitundu.” (Ezek. 38:10-12) Kuwukira uku chizamuŵa chilongolero chakuti Yehova wali pafupi kweruzga Gogi na ŵanthu ŵake. Yehova wazamukwezga muwuso wake na kutuŵiska zina lake, chifukwa wakuti: “Nditilongore ukuru wane . . . na kujimanyiska mu maso gha ŵamitundu ŵanandi. Penepapo tiŵamanye kuti Ine ndine Yehova.”—Ezek. 38:18-23.

Pa “suzgo yikuru,” tizamukhumbikwira kulutilira kukolerana na mpingo (Wonani ndime 16-18)

17, 18. (a) Para Gogi wawukira ŵanthu ŵa Yehova, kasi iwo ŵazamupokera ulongozgi wuli? (b) Kasi tikwenera kuchita vichi usange tikukhumba kuti Yehova wazakativikilire?

17 Para Gogi wamba kuwukira ŵanthu ŵa Chiuta, Yehova wazamuphalira ŵateŵeti ŵake kuti: ‘Zaninge, mwa ŵanthu ŵane, njirani mu vipinda vinu, jalani vijaro vinu pamasinda pinu; bisamani kanyengo kachoko mpaka kutukutwa kwa ukali kujumphe.’ (Yes. 26:20) Pa nyengo iyi, Yehova wazamutiphalira ivyo tikwenera kuchita kuti tiponoskeke, ndipo “vipinda” yingazakaŵa mipingo yithu.

18 Ntheura, usange tikukhumba kuzakavikilirika pa suzgo yikuru, tikwenera kumanya kuti Yehova wali na ŵanthu pa charu chapasi, ndipo wakuŵalongozga kwizira mu mpingo. Tikwenera kulutilira kukolerana na mpingo na kulutilira kuwungana. Nga ngwamasalimo, na mtima withu wose tingayowoya kuti: ‘Chilimo chiponosko mwa Yehova; chitumbiko chinu chiŵe pa ŵanthu ŵinu.’—Sal. 3:8.