Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi

Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi

Kasi nchakwenelera kuti Ŵakhristu ŵawochenge thupi la munthu para wafwa?

Malemba ghakuyowoyapo yayi kuti nkhwananga kocha thupi la munthu wakufwa.

Pali nkhani za mu Baibolo izo zikulongora kuti mathupi panji viwangwa vya ŵanthu ŵanji ŵakufwa vikawocheka. (Josh. 7:25; 2 Mid. 34:4, 5) Nyengo zinyake ici cikaŵa cilongolero cakuti ŵanthu aŵa ŵakaŵa ŵambura kwenelera kuŵasunga mwanchindi. Kweni ni nyengo zose yayi apo vitanda ivyo vikawochekanga vikaŵa vya ŵanthu ŵambura kwenelera kusungika mwanchindi.

Nkhani yakukhwaskana na nyifwa ya Themba Sauli na ŵana ŵake ŵatatu yikulongora kuti fundo iyi njaunenesko. Wose ŵanayi ŵakafwa apo ŵakatimbananga na Ŵafilisiti. Yumoza wa ŵana ŵa Sauli wakaŵa Yonatani, mubwezi wakugomezgeka wa Davide. Ŵaisrayeli ŵankhongono awo ŵakakhalanga mu Jabesh-gilead ŵakati ŵamanya ivyo vikacitika, ŵakaluta kukatora vitanda vya ŵanthu ŵanayi aŵa, ŵakaviwocha, na kujimira pasi viwangwa vyawo. Pamanyuma, Davide wakalumba Ŵaisrayeli aŵa cifukwa ca ivyo ŵakacita.—1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Malemba ghakuyowoya kuti ŵakufwa ŵazamuwuka. Ici cikung’anamura kuti Ciuta wazamuwezgerapo munthu uyo wakafwa. Kwali munthu wakufwa wawocheka kwali yayi, Yehova wangatondeka yayi kumuwuska na thupi liphya. Ŵahebere ŵakugomezgeka ŵatatu awo ŵakaponyeka mu ng’anjo ya moto mwakulangurika na Themba Nebukadinezara, ŵakeneranga kopa yayi kuti para ŵawocheka na moto, mbwenu Ciuta watondekenge kuŵawuska. (Dan. 3:16-18) Ndimo vikaŵiraso na ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakugomezgeka awo ŵakaŵa pafupi kukomeka na kocheka ku misasa yakuyuzgirako ŵanthu ya Nazi. Ŵateŵeti ŵanandi ŵakugomezgeka ŵa Ciuta ŵali kufwa na mabomba panji vinthu vinyake ndipo palije ico cili kukhalako. Ndipouli, iwo ŵazamuwuka.—Uvu. 20:13.

Kuti wawuske munthu, Yehova wazamukhumbikwira kutora thupi lakale la munthu uyo yayi. Ukaboni wa fundo iyi, ni ivyo Ciuta wakucita pakuwuskira Ŵakhristu ŵakuphakazgika ku umoyo wa kucanya. Nga ni Yesu, uyo “wakazgoka wamoyo mu mzimu,” Ŵakhristu ŵakuphakazgika nawo ŵakuwuskika na thupi lauzimu. Palije ciŵaro ca thupi lawo lakale ico ŵakuluta naco kucanya.—1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Yoh. 3:2.

Tikugomezga kuti ŵakufwa ŵazamuwuka cifukwa cakuti tili na cipulikano kuti Ciuta wazamufiska malayizgo ghake, kwali thupi lawo lawocheka kwali yayi. (Mil. 24:15) Tingamanya vyose yayi ivyo Ciuta wakacita apo wakawuska ŵanthu ŵakufwa kale, panji ivyo wazamucita munthazi pakuwuska ŵakufwa. Ndipouli, tikumugomezga comene Yehova. Iyo wali kupeleka “cipanikizgo” apo wakawuska Yesu.—Mil. 17:31; Luka 24:2, 3.

Ŵakhristu ŵakwenera kughanaghanira kakhaliro ka ŵanthu ŵa uko ŵakukhala, maghanoghano ghawo, na ivyo malango gha boma ghakukhumba pa nkhani ya kasungiro ka nyifwa. (2 Kor. 6:3, 4) Ntheura, kwali thupi la munthu wakufwa liwochekenge kwali yayi, ni nkhani yakuti munthu waliyose, panji ŵa mu mbumba yake ŵasankhe ŵekha.