Wonani cakucitika ici: Mulara wa mu Komiti Yakudumbiskana na Cipatala, wapangana na muwukirano kuti ŵazakendere lumoza mu uteŵeti pa Sabata mulenji. Pa Sabata mulenji, mulara uyu wakupokera foni kufuma kwa mubali uyo muwoli wake wacita ngozi pa galimoto ndipo ŵacimbilira nayo ku cipatala. Mubali uyu wakupempha mulara kuti wamovwire kusanga dokotala uyo wangapulikiska pa nkhani ya ndopa. Ntheura, mulara wakuphalira mubali muwukirano kuti watondeka kunjira mu uteŵeti kuti wakawovwire mbumba iyi.

Wonani cakucitika cinyake: Mama uyo wakulera yekha ŵana ŵaŵiri wacemeka na mbumba yinyake mu mpingo kuti ŵakacezge mise. Wati waphalira ŵana ŵake nkhani iyi, iwo ŵakukondwa comene. Ŵakulindilira mwakunweka zuŵa ili. Ndipouli, pambere zuŵa ili lindafike, mbumba yira yikuphalira mama wa ŵana aŵa kuti pacitika cinthu cinyake camabuci ndipo nchezgo yitondeke. Pamanyuma, mama uyu wakumanya ico cikatondeska nchezgo. Mbumba yira yikati yacema mama uyu, yikacemekaso na ŵabwezi ŵake ŵanyake, ndipo yikazomera.

Pakuŵa Ŵakhristu, tikwenera kucita ivyo tayowoya. Tikwenera yayi kuyowoya kuti “enya apo tikunena cara.” (2 Kor. 1:18) Ndipouli, nga umo viyelezgero viŵiri ivi vikulongolera, vinthu vikuyana yayi. Nyengo zinyake vingawoneka kuti nchakusuzga kufiska ivyo tikalayizga. Mpositole Paulosi nayo ivi vikamucitikirapo.

PAULOSI ŴAKAMUTUNDURA KUTI NGWAKUSINTHASINTHA

Mu 55 C.E., apo Paulosi wakaŵa mu Efeso pa ulendo wake wacitatu wa umishonale, wakakhumbanga kwambuka Nyanja ya Aegean kuluta ku Korinte, ndipo para wafuma uku, walute ku Makedoniya. Pakuwelera ku Yerusalemu, wakaghanaghana vya kuluta ku mpingo wa mu Korinte kaciŵiri, panji kuti wakatore vyawanangwa kwa iwo vya ŵabali ŵa mu Yerusalemu. (1 Kor. 16:3) Fundo iyi yalongoreka makora pa 2 Ŵakorinte 1:15, 16, apo pakuti: “Na cigomezgo ici, nkhakhumbanga kwiza kwa imwe, kuti muŵe na cifukwa caciŵiri cakuŵira ŵacimwemwe, ndipo para nandakayima kwa imwe nilute ku Makedoniya, na kuwerako ku Makedoniya kwiza kwa imwe ndiposo kuti muzakanipelekezge pakuya ku Yudeya.”

Vikulongora kuti mu kalata yake yinyake, Paulosi wakamanyiska ŵabali ŵa mu Korinte umo wenderenge. (1 Kor. 5:9) Ndipouli, nyengo yicoko waka yikati yajumphapo kufuma apo wakalembera kalata iyi, Paulosi waka phalirika na ŵa mu nyumba ya Kolowe kuti mu mpingo uwu mukaŵa kugazgana. (1 Kor. 1:10, 11) Paulosi wakasintha ulendo wake ndipo wakaŵalembera kalata iyo panyengo yasono yikucemeka kuti 1 Ŵakorinte. Mu kalata iyi, Paulosi wakaŵapa ulongozgi na nchenyo. Kweniso wakaŵaphalira kuti ulendo wake wasintha; wakati walutenge dankha ku Makedoniya pambere wandalute ku Korinte.—1 Kor. 16:5, 6. *

Vikulongora kuti ŵabali ŵa mu Korinte ŵakati ŵapokera kalata yake, ‘ŵapositole ŵapacanya’ mu mpingo uwu, ŵakamutundura kuti wakufiska yayi ivyo walayizga. Pakujivikilira, Paulosi wakafumba kuti: “Apo nkhaŵa na khumbo ili, kasi nkhacita mwakupepuka? Panji vinthu ivyo nkhakhumbanga, nkhavikhumba kwakuyana na thupi, mwakuti niyowoye kuti ‘Enya, Enya’ ndipo ‘Cara, Cara’?”—2 Kor. 1:17; 11:5.

Tingafumba kuti, Pa nkhani izi, kasi mpositole Paulosi ‘wakacita mwakupepuka?’ Yayi. Lizgu ilo lili kung’anamulika kuti “mwakupepuka” likung’anamuraso kusinthasintha, kuleka kugomezgeka, panji kuleka kufiska ivyo walayizga. Paulosi wakafumba kuti, kasi “vinthu ivyo nkhakhumbanga, nkhavikhumba kwakuyana na thupi?” Fumbo ili mphanyi likawovwira Ŵakhristu ŵa mu Korinte kumanya kuti Paulosi wakasintha ulendo wake cifukwa cakuti wakaŵa wambura kugomezgeka yayi.

Paulosi wakaŵasuska, wakati: “Kweni Ciuta ngwakugomezgeka, mwakuti kayowoyero kithu kwa imwe ni Enya apo tikunena Cara yayi.” (2 Kor. 1:18) Paulosi wakasintha ulendo wake cifukwa cakuti wakaghanaghaniranga ŵabali na ŵadumbu ŵa mu Korinte. Pa 2 Ŵakorinte 1:23 tikuŵazga kuti Paulosi wakasintha ulendo wake wakuti wambe kuluta ku Korinte kuti ‘waŵavikilire ku citima cakusazgikira.’ Nadi, wakaŵapa mwaŵi wakuti ŵasinthe nkharo yawo pambere iyo wandize. Ndipo ndivyo ŵakacita nadi. Apo Paulosi wakaŵa ku Makedoniya, Tito wakamuphalira kuti kalata iyo wakalembera Ŵakorinte yikaŵawovwira kuti ŵaŵe na citima na kupera. Ici cikamukondweska comene Paulosi.—2 Kor. 6:11; 7:5-7.

“AMENI” KWA CIUTA

Apo ‘ŵapositole ŵapacanya’ ŵakatunduranga Paulosi kuti ngwakusinthasintha, ŵakang’anamurangaso kuti ŵangavigomezga yayi ivyo wakapharazganga. Ndipouli, Paulosi wakakumbuska Ŵakorinte kuti wakapharazganga Yesu Khristu kwa iwo. Iyo wakati: “Mwana wa Ciuta, Yesu Khristu, uyo wakapharazgika pakati pinu kwizira mwa ise, ndiko kuti, kwizira mwa Ine na Silivano na Timote, wakazgoka Enya uku ni Cara yayi, kweni kwa iyo Enya wazgoka Enya.” (2 Kor. 1:19) Kasi Yesu Khristu, uyo Paulosi wakatolerako, wakaŵa wambura kugomezgeka? Yayi. Nyengo zose Yesu wakayowoyanga unenesko. (Yoh. 14:6; 18:37) Usange uthenga wa Yesu ukaŵa waunenesko ndiposo wakugomezgeka, ndipo Paulosi wakapharazganga uthenga wenewuwu, ndikuti uthenga wake nawo ukaŵa wakugomezgeka.

Yehova ni “Ciuta wa unenesko.” (Sal. 31:5) Tikuwona fundo iyi mu mazgu agho Paulosi wakalemba ghakuti: “Nanga malayizgo gha Ciuta ghaŵe ghanandi wuli, ghazgoka Enya kwizira mwa iyo,” kung’anamura kuti kwizira mwa Khristu. Cifukwa cakuti Yesu wakaŵa wakugomezgeka apo wakaŵa pa caru capasi, vikasimikizgira kuti malayizgo gha Yehova ngakugomezgeka. Paulosi wakalutizga kuti: “Ntheura pera, kwizira mwa iyo [Yesu] tikuti ‘Ameni’ kwa Ciuta mwakuti wapike ucindami mwa ise.” (2 Kor. 1:20) Yesu nchisimikizgo, panji kuti “Ameni,” cakuti layizgo lililose la Yehova Ciuta lifiskikenge.

Yehova na Yesu ŵakuyowoya unenesko nyengo zose; Paulosi nayo wakayowoyanga unenesko. (2 Kor. 1:19) Wakaŵa wakusinthasintha yayi. Iyo wakalayizganga “kwakuyana  na thupi” cara. (2 Kor. 1:17) M’malo mwake, ‘wakendanga mwa mzimu.’ (Gal. 5:16) Cilicose ico wakacitanga, cikalongoranga kuti wakakhumbiranga viwemi ŵabali na ŵadumbu ŵake. Enya wake wakaŵa nadi Enya.

KASI ENYA WINU WAKUNG’ANAMURA ENYA?

Mazuŵa ghano, ŵanthu ŵanandi ŵakutondeka kufiska ivyo ŵalayizga para pacitika kasuzgo kacoko waka panji para ŵakukhumba kucita cinthu cinyake. Pa nkhani za bizinesi, ni nyengo zose yayi apo “Enya” wakuŵa nadi “Enya,” nanga ni para ŵanthu ŵacita kulemba ivyo ŵapangana. Ŵanthu ŵanandi ŵakuwona kuti nthengwa ni layizgo la umoyo wawo wose yayi. Ukuru wa ciŵelengero ca ŵanthu awo ŵakupatana, nchilongolero cakuti ŵanthu ŵanandi ŵakuzirwiska yayi nthengwa ndipo ŵakuwona kuti ŵangayileka nyengo yiliyose.—2 Tim. 3:1, 2.

Imwe ke? Kasi Enya winu wakung’anamura Enya? Nga umo tawonera kuuyambiro wa nkhani iyi, munthu wangatondeka kufiska ivyo walayizga cifukwa cakuti ngwakusinthasintha yayi, kweni cifukwa ca vinthu vyamabuci. Kweni usange imwe pakuŵa Mkhristu mwalayizga cinthu cinyake, mukwenera kuyezgayezga kufiska. (Sal. 15:4; Mat. 5:37) Usange mucitenge nthena, mumanyikwenge kuti muli ŵakugomezgeka, mukucita ivyo mwayowoya, kweniso mukuyowoya unenesko nyengo zose. (Efe. 4:15, 25; Yak. 5:12) Para ŵanthu ŵamanya kuti muli ŵakugomezgeka mu vinthu vyose, ŵategherezgenge para mukuŵapharazgira unenesko wakukhwaskana na Ufumu wa Ciuta. Ntheura, tiyeni tiŵikepo mtima kuti Enya withu waŵenge nadi Enya.

^ ndime 7 Nyengo yicoko waka wakati walemba kalata ya 1 Ŵakorinte, Paulosi wakaluta nadi ku Makedoniya uko wakalembera kalata ya 2 Ŵakorinte ndipo wakendera ku Trowa. (2 Kor. 2:12; 7:5) Kufuma apo, wakaluta ku Korinte.