• CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1974

  • UKO WAKABABIKIRA: MEXICO

  • MBIRI YAKE: WAKAŴA MUKALI NA WAMBEMBE

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu tawuni ya Ciudad Mante mu chigaŵa chakutowa chakuchemeka Tamaulipas, Mexico. Ŵanthu ŵa ku malo agha mbawemi kweniso mbalusungu. Kweni malo agha ghakaŵa ghakofya chifukwa cha vigeŵenga.

Pakwithu tikababika ŵasepuka ŵanayi, ndipo ine nili wachiŵiri. Ŵapapi ŵane ŵakanibatiza ku Tchalitchi la Katolika, ndipo pamanyuma nkhajoyina gulu la kwaya pa parishi. Nkhakhumbanga kukondweska Chiuta, chifukwa nkhawopanga kuti wazamuneruzga na kuniwotcha mu moto wamuyirayira.

Apo nkhaŵa na vyaka 5, adada ŵakafumapo pa nyumba. Chitima chikanikora chomene ndipo nkhawonanga kuti umoyo ulije ntchito. Nkhagomezganga yayi kuti adada ŵatichimbira apo ise tikaŵatemwanga chomene. Amama ŵakagwiranga ntchito nyengo yitali kuti ŵatipwelelere.

Ivi vikanipangiska kuti nileke sukulu na kwamba kwendezgana na ŵanyamata ŵalarako. Ŵakanisambizga kutuka, kukhweŵa, kwiba, na kuponya mafayiti. Nkhakhumbanga kuti ŵanyane ŵaniwopenge, ntheura nkhasambira mabokosheni, kujunthana, na kalati. Kweniso nkhasambira umo ningatimbira ŵanthu na vilwero. Nkhazgoka munyamata wambembe. Kanandi tikatimbananga na ŵanyane, zifuti muchanya. Ntheura nyengo zinandi nkhapwetekekanga na kugona mu msewu thyafa, ndopa khachikhachi. Para amama ŵanisanga nili thatithati, chitima chikaŵakoranga chomene ndipo ŵakachimbiliranga nane ku chipatala.

Nkhati nafika vyaka 16, ku nyumba kwithu kukiza munyane zina lake Jorge, uyo tikamanyana tichali ŵachoko. Wakatiphalira kuti ni Kaboni wa Yehova ndipo wakukhumba kutiphalira uthenga wakuzirwa chomene. Wakamba kulongosora ivyo wakugomezga pakugwiliskira ntchito Baibolo. Nkhaŵa kuti nindaliŵerengepo Baibolo, ntheura nkhakondwa chomene kumanya zina la Chiuta na ivyo wakukhumba. Jorge wakatipempha kuti wasambirenge nase Baibolo. Tikazomera.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Nkhakondwa chomene kumanya kuti Baibolo likusambizgapo yayi vyakuti ŵanthu ŵamuphya ku moto. (Salimo 146:4; Mupharazgi 9:5)  Nkhati namanya waka fundo iyi, wofi wakuti Chiuta wamuniwotcha ukamara. Kweni nkhamba kumuwona kuti ni Dada wachitemwa, uyo wakuŵakhumbira viwemi ŵana ŵake.

Nkhati nalutilira kusambira Baibolo, nkhawona kuti nkhwenera kusintha nkharo yane. Nkheneranga kuŵa wakujiyuyura na kuleka mbembe. Fundo iyo yikanovwira chomene ni iyo yili pa 1 Ŵakorinte 15:33, iyo yikuti: “Mendezgano ghaheni ghakunanga makhaliro ghawemi.” Nkhamanya kuti nkhwenera kuleka kwendezgana na ŵanthu ŵaheni kuti nisinthe nkharo yane. Ntheura nkhasanga ŵabwezi pakati pa Ŵakhristu ŵaunenesko, awo para ŵambana ŵakutimbana yayi, kweni ŵakulondezga fundo za mu Baibolo.

Lemba linyake ilo likanovwira nda Ŵaroma 12:17-19. Likuti: “Kuwezgera munthu uheni pa uheni yayi. . . . Usange ntchamachitiko, muŵe pamtende na ŵanthu wose, kuyana na umo mungafiskira. . . . Kuwezgera nduzga mwekha yayi, . . . Pakuti kuli kulembeka kuti: ‘Yehova wakuti: “Nduzga ni zane, nizamuwezgera.”’” Nkhazomerezga kuti Yehova wazamumazga nkhaza pa nyengo yake kweniso munthowa iyo mweneko wakumanya. Pachoko na pachoko nkhamba kuleka mbembe.

Nizamuluwa yayi ivyo vikachitika mise yinyake apo nkhaweranga ku nyumba. Ŵanyamata ŵanyake ŵa mu gulu ilo kale likalimbananga na gulu lithu ŵakaniwukira. Mulongozgi wawo wakanitimba pa msana, wakati, “Kwesako!” Nkhalomba kwa Yehova cha mu mtima kuti wanovwire kujikora. Nangauli mangolomera ghakawuka kuti niwezgere, kweni nkhafumapo waka. Machero ghake, nkhasanganaso nayo mulongozgi wa gulu lira wali yekha. Mtima ukafuma, kweni nkhalombaso Yehova kuti wanovwire nijikore. Kweni nkhazizwa kupulika kuti munyamata uyu wakunipempha kuti: “Unigowokere pa ivyo vikachitika mayiro. Chakuti umanye ntchakuti, nane nkhukhumba kuŵa nga ndiwe. Nkhukhumba kusambira Baibolo.” Nkhakondwa chomene kuti nkhajikora. Ntheura tikamba kusambilira lumoza Baibolo.

Chachitima ntchakuti pa nyengo yira, ŵa mu banja lakwithu wose ŵakaleka kusambira Baibolo. Kweni ine nkhaŵikapo mtima kulutilira kusambira, nkhazomerezga yayi munthu panji chinthu kuti chinitondeske. Nkhamanya kuti para ningalutilira kuwungana na ŵanthu ŵa Chiuta, nisinthenge nkharo yane ndipo niŵenge mu banja ilo nkhakhumbanga. Nkhalutilira kuchita makora, ndipo mu 1991, nkhabatizika kuŵa yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova.

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Nyengo zose nkhaŵanga wakukwiya, wakujiwona, kweniso wambembe. Kweni Mazgu gha Chiuta ghali kusinthirathu umoyo wane. Sono nkhuphalirako munthu waliyose uthenga wa mtende uwo uli mu Baibolo. Naŵaso na mwaŵi wa kuteŵetera nga muteŵeti wanyengozose vyaka 23.

Nyengo yichoko waka, nkhajipeleka kuteŵetera pa ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova ku Mexico. Uku ndiko nkhasangira Claudia, mwanakazi wakutemwa Chiuta, ndipo tikatorana mu 1999. Nkhuwonga chomene Yehova chifukwa cha kunitumbika pakunipa mwanakazi uyu.

Tikateŵeterapo mu mpingo wa chiyowoyero cha mawoko cha ku Mexico, kovwira ŵanthu ŵambura kupulika kusambira vya Yehova. Pamanyuma, tikapempheka kuti tize ku Belize kuti tizakasambizgenge ŵanthu Baibolo mu charu ichi. Nangauli kuno tilije vinandi, kweni tili na vyose vyakukhumbikwa kuti tiŵe ŵakukondwa. Palije icho tingasinthiska na mwaŵi uwu.

Pakati pajumpha nyengo, amama ŵakambiraso kusambira Baibolo ndipo ŵakabatizika. Mukuru wane, muwoli wake, na ŵana ŵawo, nawo sono Mbakaboni ŵa Yehova. Ŵanyane ŵanyake awo nkhaŵaphalirako uthenga wa Ufumu, sono nawo ŵakuteŵetera Yehova.

Chachitima ntchakuti ŵana ŵakwithu ŵanyake ŵali kufwa chifukwa chakuti ŵakasintha yayi nkharo yawo. Nane nilutilirenge na mbembe, mphanyi nili kufwa nga ndiwo. Nkhuwonga kuti Yehova wali kuniguzira kwa iyomwene na ku ŵanthu ŵake awo ŵakumusopa. Ŵanthu aŵa ŵakanisambizga mwakuzikira kweniso mwalusungu kuti nilondezgenge fundo za mu Baibolo.