Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  Na. 4 2016

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhatondeka Kanandi Waka, Kweni Pamanyuma Nkhasintha

Nkhatondeka Kanandi Waka, Kweni Pamanyuma Nkhasintha
  • CHAKA CHAKUBABIKIRA:1953

  • UKO WAKABABIKIRA:AUSTRALIA

  • MBIRI YAKE:WAKATEMWANGA VITHUZITHUZI VYAMUZIRO

UMO NKHAŴIRA KALE:

Adada ŵakafumako ku Germany na kusamira ku Australia mu 1949. Ŵakapenjanga ntchito ku migodi na makampani gha vya magesi, ndipo ŵakakhazikika mu mizi ya ku Victoria. Kwenekura, ŵakatora amama, ndipo ine nkhababika mu 1953.

Pakati pajumpha vyaka vichoko waka, amama ŵakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Ntheura nkhamba kumanya visambizgo vya mu Baibolo nichali muchoko. Kweni adada ŵakakhumbanga yayi vya kusopasopa. Ŵakamba kusuzga amama na kuŵachitira nkhaza, mwakuti ŵakaŵawopanga chomene. Amama ŵakalutilira kusambira Baibolo mwakubisilizga ndipo ŵakatemwanga chomene ivyo ŵakasambiranga. Para adada ŵafumapo, amama ŵakaphalirangako ine na mudumbu wane ivyo ŵakusambira. Ŵakatiphaliranga kuti kunthazi charu chizamuŵa paradiso ndiposo kuti tingaŵa ŵakukondwa para tingalondezga fundo za mu Baibolo.—Salimo 37:10, 29; Yesaya 48:17.

Nkhati nafika vyaka 18, nkhafumapo pa nyumba chifukwa cha nkhaza za adada. Nangauli nkhagomezganga ivyo amama ŵakanisambizga kufuma mu Baibolo, kweni nkhaŵa navyo na ntchito yayi. Ntheura nkhatondekanga kuchita ivyo Baibolo likusambizga. Nkhamba ntchito ya vya magesi ku migodi ya malasha. Nkhati nafika vyaka 20, nkhatora. Pakati pajumpha vyaka vitatu, tikaŵa na mwana msungwana. Mbwenu nkhambaso kughanaghanira icho ntchinthu chakuzirwa chomene pa umoyo wane. Nkhamanyanga kuti Baibolo lingatovwira pa banja lithu, ntheura nkhamba kusambira Baibolo na Kaboni wa Yehova. Kweni muwoli wane wakakhumbanga yayi kuti nisambirenge na Ŵakaboni. Ulendo unyake nkhati naluta kukasopa na Ŵakaboni, muwoli wane wakaniphalira kuti nisankhepo chimoza, nileke kusambira Baibolo panji nifumepo pa nyumba. Nkhongono zikanimalira, mbwenu nkhaleka nadi kusambira na Ŵakaboni. Kweni pamanyuma chitima chikanikora chomene chifukwa chakuti nkhatondeka kuchita icho nkhamanyanga kuti ntchakwelenera.

Zuŵa linyake, munyane uyo tikagwiranga lumoza ntchito wakanipangiska kuti nambe kuwonelera vithuzithuzi vyamuziro (vyamsikuzi). Vikaŵa vyakukondweska kweniso vyakuseluska. Ndipo mtima wane ukajipulika makora yayi. Pakukumbuka ivyo nkhasambira mu Baibolo, nkhagomezganga kuti Chiuta wazamunilanga nadi. Kweni nkhati nalutilira kuwonelera vithuzi ivi, mtima wane ukaleka kunisuska. Pamanyuma, nkhamba kuvitemwa.

 Pakati pajumpha vyaka 20, fundo zose izo amama ŵakanisambizga zikafumiramothu mu mutu wane. Ivyo nkhachitanga vikakolerananga na ivyo nkhaŵikanga mu mtima wane. Nkhamba kuyowoya vinthu vyabweka, kweniso nkhachitanga milangwe yawakawaka. Nkhamba kuwona kugonana munthowa yambura kwenelera. Nangauli nkhakhalanga na muwoli wane, kweni nkhaŵaso na vibwezi. Zuŵa linyake nkhalaŵiska pa gilasi, ndipo nkhajinena nekha kuti, ‘Iwe ndiwe kwali.’ Nkhaleka kujichindika na kwamba kujiwona kuti ndine mukazuzi.

Tikalekana na muwoli wane, ndipo vinthu vikanangikirathu pa umoyo wane. Nkhalomba kwa Yehova na mtima wane wose. Nkhambaso kusambira Baibolo, nangauli nkhakhala vyaka 20 kwambura kusambira. Pa nyengo iyi, adada ŵakaŵa kuti ŵafwa, ndipo amama ŵakabatizika na kuŵa Kaboni wa Yehova.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Ivyo nkhachitanga vikasuskananga chomene na fundo zapachanya za mu Baibolo. Kweni pa nyengo iyi, nkhalimbikira kuti nisange mtende wa mu mtima uwo Baibolo likuyowoya. Nkhamba kuŵikapo mtima kuti nisinthe kayowoyero kane kaheni na kuleka kuthukira luŵiro. Nkhaleka kwenda na ŵanakazi bwekabweka, kutchova njuga, kumwa mwakujumphizga, na kwibira bwana wane.

Ŵanyane ku ntchito ŵakapulikiska yayi kuti nkhukhumba kusintha. Ŵakalimbikira vyaka vitatu kuti ŵanipusike kuti nambeso nkharo yakale. Usange nabudiska waka, kwali nakalipa panji nayowoya mazgu ghaheni, ŵakakondwanga na kuyowoya kuti: “Uyu ndiyo Joe tikumanya.” Mazgu agha ghakaniŵinyanga chomene. Kanandi nkhajiwonanga kuti nili wakutondeka.

Vithuzithuzi vyamsikuzi vikaŵa palipose ku ntchito kwithu, mu makompyuta na mabuku. Ŵanyane ŵakanitumiranga vithuzithuzi ivi pa kompyuta, umo nane nkhachitiranga kale. Ine nkhakhumbanga kuleka vinthu ivi, kweni iwo ŵakaŵikapo mtima kuti ŵaniwiske. Munthu uyo wakanisambizganga Baibolo ndiyo wakanovwiranga na kunikhwimiska. Wakanitegherezganga waka para nkhumukhutulira ivyo vili mu mtima wane. Wakaniŵazgiranga mavesi, na kunovwira umo ningamazgira suzgo ilo nkhaŵa nalo. Wakaniphalira kuti nyengo zose nipemphenge Yehova mu lurombo kuti wanovwire.—Salimo 119:37.

Zuŵa linyake nkhachemeska ungano ku ntchito. Wose ŵakati ŵafika, nkhaŵaphalira kuti ŵapeleke moŵa ku ŵanalume ŵaŵiri, awo ŵakaŵa na suzgo la kumwa chomene. Wose ŵakakana, ŵakati: “Yayi, kuŵapa cha. Ŵanthu aŵa ŵakukhumba kuti ŵaleke moŵa.” Ine nkhati: “Mukuneneska, nane ndivyo nkhukhumba kuchita.” Kufuma nyengo yira, wose ŵakamanya kuti nkhukhumba kuleka kuwonelera vithuzithuzi vyamsikuzi ndipo ŵakaleka kunichichizga kuti nambeso kuviwonelera.

Nyengo yikati yajumphapo, kweniso na wovwiri wa Yehova, nkhaleka kuwonelera vithuzithuzi ivi. Mu 1999, nkhabatizika na kuŵa yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Nkhaŵa wakuwonga kuti Chiuta wakanipaso mwaŵi kuti nikhale na umoyo uwemi na wakukondweska.

Sono nkhumanya icho Yehova wakutinkhira vinthu viheni ivyo nkhavitemwa nyengo yitali. Yehova ni dada wachitemwa, ndipo wakakhumbanga kunivikilira ku vithuzithuzi vyamsikuzi. Mazgu gha pa Zintharika 3:5, 6 ghakuneneska nadi! Mazgu agha ghakuti: “Uthembenge Yehova na mtima wako wose, ungagomezganga pa kapulikiskiro kako yayi. Mu mendero ghako ghose maso ghako ghaŵe kwa iyo, ndipo wakunyoloskerenge nthowa zako.” Fundo za mu Baibolo zanivikilira kweniso zanovwira kuti vinthu viniyendere makora.—Salimo 1:1-3.

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Kale, nkhajiwonanga kuti ndine mukazuzi, kweni sono nkhujichindika ndipo nili na mtende mu mtima. Nkhukhala umoyo uwemi ndipo nkhuwona kuti Yehova wali kunigowokera kweniso wakunovwira. Mu 2000, nkhatora Karolin, mwanakazi uyo wakutemwa Yehova nga ndine. Pa nyumba yithu pali mtende. Tikuwona kuti ni mwaŵi ukuru chomene kuŵa pakati pa Ŵakhristu ŵaunenesko awo ŵali pa charu chose, awo mbakutowa kweniso ŵakutemwana.

Manyani Vinandi

KUSAMBIRA BAIBOLO

Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakuchita Wuli Pakusambizga Ŵanthu Baibolo?

Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambizga ŵanthu Baibolo kwaulere. Wonani umo ŵakuchitira.

CHIUTA WAKUTIPHALIRA UTHENGA UWEMI!

Kasi Fundo Izo Zili mu Baibolo Zikutovwira Wuli?

Yesu wakalongosora kuti ŵanthu ŵakwenera kulongozgeka. Wakayowoyaso fundo ziŵiri za mu Baibolo izo ni zakovwira chomene.

GONGWE LA MULINDA

Mungatonda Viyezgo

Vinthu vitatu ivyo vingamovwirani kuti mutonde viyezgo.