• CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1960

  • CHARU ICHO WAKABABIKIRA: FRANCE

  • MBIRI YAKE: WAKAMWANGA MINKHWALA YAKUTIMBANIZGA WONGO NA KUYUYURA ŴANAKAZI

UMO NKHAŴIRA KALE:

Nkhababikira mu chikaya chinyake kumpoto cha kumafumiro gha dazi kwa France chakuchemeka Mulhouse. Chikaya ichi chikaŵa na ŵanthu ŵanandi ŵambembe. Nkhukumbuka umo ŵanthu ŵanandi ŵakatimbirananga mu zinyumba. Mu mbumba yakwithu, ŵanakazi ŵakatolekanga nga mbanthu yayi ndipo ni viŵi yayi kuti mwanalume wafumbe dankha muwoli wake pakuchita vinthu. Nkhasambizgika kuti ŵanakazi ntchito yawo nkhuphika, kupwelelera ŵanalume na ŵana.

Vinthu vikaŵa makora yayi apo nkhaŵa mwana. Apo nkhaŵa na vyaka 10, adada ŵakafwa chifukwa cha uloŵevu. Pakati pajumpha vyaka vinkhondi, mukuru wane munyake wakajikoma. Chaka chenechicho, nkhawona munthu wakukoma munyake ŵakati ŵambana pa banja, ndipo chikanizizika chomene. Ŵabali ŵane ŵakanisambizga umo ningajivikililira na vimayi, futi kweniso mafayiti para munthu waniyamba. Nkhamba kujilemba mu thupi na kumwa moŵa.

Nkhati nafika vyaka 16, pa zuŵa nkhamwanga mabotolo 10 panji 15 gha moŵa. Nyengo yichoko waka, nkhamba kumwa minkhwala yakutimbanizga wongo. Nkhaguliskanga visulo vyakumara na kwiba kuti nisange ndalama yakumwera. Apo nkhaŵa na vyaka 17, nkhaŵa kuti nakhalamo kale mu jele. Nkhasangika na milandu maulendo 18 chifukwa cha unkhungu na mbembe.

Nkhati nafika mu vyaka vya m’ma 20, vinthu vikahenipirathu. Pa zuŵa nkhakhweŵanga ndudu 20 za chamba ndipo nkhamwanga heroin na minkhwala yinyake. Nyengo zinandi nkhakhalanga pachoko kufwa, chifukwa cha kumwa minkhwala mwakujumphizga. Nkhamba kuguliska minkhwala, ntheura nyengo zose nkhendanga na vimayi na futi. Ulendo unyake, nkhakhumba kulasa munthu. Mwamwaŵi, chipolopolo chikatimba pa chisulo cha pa lamba. Nkhati nafika vyaka 24, amama ŵakafwa, ndipo nkhakwiya chomene. Para ŵanthu ŵaniwona kuti nkhwiza kunthazi kwawo ŵakafumangako na kwambukira sirya linyake la msewu. Chifukwa cha mbembe, kanandi pa Chisulo na Sabata nkhaŵanga ku polisi panji mu chipatala.

Nkhati nafika vyaka 28, nkhatora. Nkhamuchindikanga yayi muwoli wane. Nkhamutukanga na kumutimba. Pa nyumba, waliyose wakachitanga vyake. Nkhawonanga kuti ntchakukwana kumupa waka majuda ghanandi agho nkhibanga. Kweni pakachitika chinthu chinyake. Muwoli wane wakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Wakati wasambira zuŵa lakwamba, wakaleka kukhweŵa, wakakana  kupokaso ndalama izo nkhibanga, na kuniwezgera majuda. Nkhakwiya chomene. Nkhamukanizganga kusambira Baibolo ndipo nkhamuphutiranga josi la hona kumaso. Kweniso nkhamunenanga ku ŵanthu.

Usiku unyake, nkhaloŵera, ndipo nkhabuska moto mwangozi mu nyumba iyo tikakhalanga. Muwoli wane ndiyo wakaniponoska pamoza na mwana withu wa vyaka vinkhondi. Moŵa ukati wamara, chitima chikanikora chomene. Pasi pa mtima, nkhawonanga kuti Chiuta wanganigowokera yayi. Nkhakumbuka kuti zuŵa linyake wasembe wakayowoya kuti ŵaheni ŵamuphya ku moto. Dokotala wane nayo wakaniphalira kuti: “Iwe kwako kwamara! Ungazakapona yayi.”

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Nyumba iyo tikakhalangamo yikati yaphya, tikamba kukhala na ŵapapi ŵa muwoli wane. Ŵakaboni ŵakati ŵiza kwa muwoli wane, nkhaŵafumba kuti, “Kasi Chiuta wanganigowokera zakwananga zane zose?” Ŵakanijulira Baibolo pa lemba la 1 Ŵakorinte 6:9-11. Vesi ili likuzunura vinthu ivyo Chiuta wakukana, kweni likuyowoyaso kuti: “Mwaŵanyake ndimo mukaŵira.” Mazgu agha ghakanovwira kuwona kuti nane ningasintha. Ŵakaboni ŵakaniphaliraso kuti Chiuta wakunitemwa, ndipo ŵakanilongora lemba la 1 Yohane 4:8. Nkhapempha Ŵakaboni kuti ŵasambirenge nane Baibolo kaŵiri pa sabata, ndipo nkhamba kusopa nawo. Nkhalombanga kwa Yehova nyengo zose.

Mu mwezi umoza pera, nkhaleka kumwa minkhwala na moŵa. Nakalinga nkhawona kuti thupi lane lili makora cha. Chifukwa cha kuleka minkhwala, nkhamba kuŵa na maloto ghakofya, mutu ukaŵinyanga chomene, thupi kuphwanya, na vinyake vinandi. Kweni nkhawona kuti Yehova wakaŵa nane na kunikhozga. Nkhajipulikanga nga ni mpositole Paulosi. Pakuyowoyapo vya wovwiri uwo Chiuta wakamupa, Paulosi wakati: “Mu vinthu vyose, nkhusanga nkhongono mwa uyo wakunipa nkhongono.” (Ŵafilipi 4:13) Nyengo yikati yajumphapo, nkhalekaso kukhweŵa hona.—2 Ŵakorinte 7:1.

Baibolo lanovwira kuti niwezge umoyo wane ku uheni kweniso kuti nikhalenge makora na ŵamunyumba yane. Nkhamba kumutemwa muwoli wane. Nkhamba kumuchindika na kuyowoya nayo mwantchindi kweniso kumuwonga. Nkhamba kuŵa dada nadi kwa mwana wane. Nkhati nasambira Baibolo chaka chimoza, nkhajipeleka kwa Yehova na kubatizika, nga umo muwoli wane wakachitira.

UMO NKHASANGIRA CHANDULO:

Nili na chigomezgo chose kuti Baibolo lili kuthaska umoyo wane. Nanga mbabali ŵane awo Mbakaboni yayi ŵakugomezga kuti mphanyi nili kufwa chifukwa cha minkhwala panji chifukwa cha mbembe.

Vinthu vikwenda makora chomene pa nyumba yane chifukwa cha fundo za mu Baibolo izo zili kunovwira kumanya udindo wane pakuŵa mfumu na dada. (Ŵaefeso 5:25; 6:4) Tikamba kuchitira vinthu lumoza nga ni mbumba. Sono m’malo mwakuti muwoli wane watandarenge waka mu khichini, nkhumovwira pa ntchito yake ya kupharazga vya Ufumu maora 70 pa mwezi. Nayo wakunovwira pa mulimo uwo nili nawo pakuŵa mulara mu mpingo.

Umoyo wane wasintha chomene chifukwa cha chitemwa na lusungu ivyo Yehova Chiuta wanilongora. Ŵanthu awo ŵakuwoneka kuti ŵalije chigomezgo, nkhukhumba chomene kuŵaphalirako vya Chiuta, pakuti ndimo nane ŵanthu ŵakaniwoneranga. Nkhumanya kuti Baibolo lili na nkhongono kovwira waliyose kuti waŵe na umoyo uwemi. Baibolo lanovwira kuti nitemwenge na kuchindika ŵanthu, ŵanalume na ŵanakazi wuwo, kweniso lanovwira kuti nijichindikenge nekha.