Toñi uyo wakugwira ntchito yakupwelelera ŵachekuru, zuŵa linyake wakawodira pa nyumba iyo wakugwira ntchito. Ndipo mwanakazi munyake wakazgora. Mwanakazi uyu wakamutuka Toñi na kumukalipira chomene chifukwa wakatenge wafika mwakuchedwa ku ntchito, nangauli iyo wakachedwa yayi. Kweni Toñi wakamuphepiska mwakuzika.

ZUŴA LAKULONDEZGAPO, Toñi wakafikira waka kunenekaso na mwanakazi uyu. Kasi iyo wakachita wuli? Toñi wakati: “Vinthu vikaŵa makora yayi. Iyo wakalutilira kunituka kwambura chifukwa.” Kweni apa napo, Toñi wakaphepiskaso. Ndipo wakaphalira mwanakazi uyu kuti wakupulikiska masuzgo ghake.

Kasi muŵenge Toñi, mphanyi mukachita wuli? Kasi mphanyi mukamuzgora mwakuzika? Kasi mphanyi vikamusuzgani kujikora? Kuyowoya unenesko, chikuŵa chipusu yayi kuŵa wakuzika para munyako wakuyowoyera uheni nga umo vikaŵira na Toñi. Para tasuzgika maghanoghano, panji munthu watikwiyiska, chikuŵa chakusuzga kuzgora mwakuzika.

Baibolo likuchiska Ŵakhristu kuti ŵaŵenge ŵakuzika. Kweniso likuyowoya kuti munthu uyo ngwakuzika wali na vinjeru. Yakobe wakafumba kuti: “Ni njani ngwavinjeru na wakupulikiska pakati pinu? Na nkharo yake yiwemi walongore milimo yakuzika, kuzika uko kukufuma mu vinjeru.” (Yak. 3:17) Kasi munthu wakuzika wakulongora wuli kuti wali na vinjeru vyakuchanya? Ndipo ntchivichi chingatovwira kuti tiŵe ŵakuzika?

 VINJERU VILI NA WAKUZIKA

Munthu wakuzika wangawovwira kuti paŵavye kukangana. “Zgoro lakuzika likuwezga ukali, kweni mazgu ghakukalipa ghakwambiska mbembe.”—Zinth. 15:1.

Para munthu wakuchita vinthu chifukwa chakuti wakwiya, vinthu vikunangikirathu. (Zinth. 26:21) Kweni para munthu wakuzgora mwakuzika vinthu vikumara makora. Kweniso vingawovwira munthu uyo wakwiya kuti watune.

Toñi wakawona kuti ntchakuzirwa kuchita nthena. Chifukwa chakuti Toñi wakazgora mwakuzika, mwanakazi yura vikamukhwaska chomene ndipo wakalira. Mwanakazi yura wakamuphalira Toñi kuti wakasuzgikanga maghanoghano chifukwa cha masuzgo ghake na gha banja lake. Toñi wakasangirapo mwaŵi kumupharazgira ndipo wakamba kusambira nayo Baibolo. Vyose ivi vikachitika chifukwa chakuti Toñi wakazgora mwakuzika kweniso wakakhumbanga kuŵa pa mtende na mwanakazi yura.

Munthu wakuzika wakuŵa wakukondwa. “Mbakukondwa awo mbakuzika, pakuti ŵazamuhara charu chapasi.”Mat. 5:5.

Chifukwa wuli ŵanthu ŵakuzika ŵakuŵa ŵakukondwa? Ŵanthu ŵanandi awo ŵakaŵa ŵakali, pasono mbakukondwa chifukwa ŵali kusambira kuŵa ŵakuzika. Ŵakukhala makora ndipo ŵakulindilira vinthu viwemi munthazi. (Kol. 3:12) Adolfo uyo ni mulaŵiliri wa dera ku Spain, wakukumbukira umo umoyo wake ukaŵira pambere wandasambire unenesko.

Adolfo wakuti: “Umoyo wane ukaŵa wambura ntchito. Nkhajikoranga yayi pakuchita vinthu ndipo ŵabwezi ŵane ŵanyake ŵakanigeganga chifukwa cha kujikuzga na mbembe. Kweni zuŵa linyake vinthu vikasuzga. Apo nkhatchayananga na munthu, wakanigwaza na chimayi ka 6. Nkhataya ndopa zinandi ndipo nkhakhala pachoko kufwa.”

Kweni pasono, Adolfo wakusambizga ŵanyake umo ŵangaŵira ŵakuzika mu kayowoyero kweniso mu vyakuchita. Pasono ŵanandi ŵamba kuchezga nayo chifukwa cha nkharo yake yiwemi. Adolfo wakuti ngwakukondwa chifukwa cha kusintha nkharo yake yiheni. Wakuwonga Yehova chifukwa cha kumovwira kuŵa wakuzika.

Munthu uyo ngwakuzika wakukondweska Yehova. “Mwana wane, uŵe wavinjeru na kukondweska mtima wane, mwakuti nimuzgore uyo wakuninena.”Zinth. 27:11.

Yehova wakuneneka chomene na mulwani wake mukuru Dyabulosi. Chiuta mphanyi ni mukali chifukwa Satana wakumunena kwambura chifukwa. Kweni Baibolo likuyowoya kuti Yehova “wakukalipa luŵiro chara.” (Eks. 34:6) Para tikuyezga Yehova uyo wakukalipa luŵiro yayi kweniso ngwakuzika, tiŵenge ŵavinjeru ndipo timukondweskenge chomene.—Efe. 5:1.

Mu charu mukuchitika vinthu viheni vinandi. Ndipo nyengo zinyake tikumanenge na ŵanthu “ŵakujiŵikamo, ŵakujikuzga, . . . ŵakusesa, ŵambura kujikora, ŵakofya.” (2 Tim. 3:2, 3) Kweni pakuŵa Ŵakhristu, tikwenera kuyezgayezga kuŵa ŵakuzika. Mazgu gha Chiuta ghakutikumbuska kuti “vinjeru vyakufuma kuchanya ni. . . vyamtende, vyakupulikiska.” (Yak. 3:17) Para ndise ŵamtende kweniso ŵakupulikiska, tikulongora kuti tili na vinjeru vya Chiuta. Vinjeru ivi vitovwirenge kuti tizgorenge mwakuzika para munthu watikwiyiska, ndipo tisendelerenge chomene kwa Yehova uyo ni mweneko wa vinjeru.