Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  December 2016

Muli Kufwatulika Chifukwa cha Lusungu Lukuru

Muli Kufwatulika Chifukwa cha Lusungu Lukuru

“Kwananga kuleke kuŵa na mazaza pa imwe chifukwa chakuti muli . . . pasi pa lusungu lukuru.”—ROM. 6:14.

SUMU: 2, 61

1, 2. Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulimanya makora lemba la Ŵaroma 5:12?

TIYELEZGERE kuti mukukhumba kulemba malemba agho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakughamanya makora kweniso ŵakutemwa, kasi mungamba kulemba Ŵaroma 5:12? Pa lemba ili pali mazgu ghakuti: “Kwananga kukanjira mu charu na munthu yumoza ndipo nyifwa yikiza chifukwa cha kwananga. Ntheura nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose chifukwa wose ŵakananga.” Kasi mwaŵerengapo kalinga vesi ili?

2 Vesi ili likusangika mu malo ghanandi mu buku la Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi? Para mukusambira buku ili na mwana winu panji ŵanthu ŵanyake, kanandi mukuŵerenga lemba la Ŵaroma 5:12. Mukusanga lemba ili mu mutu 3, 5, na 6 para mukusambira vya khumbo la Chiuta pa charu chapasi, sembe yakuwombora, kweniso ŵakufwa. Kasi mukughanaghanirapo kalinga lemba la Ŵaroma 5:12 kuti muwone umo ubwezi winu ulili na Yehova, ivyo mukuchita, na ivyo mukulindizga munthazi?

3. Kasi tose tikwenera kumanya vichi?

3 Kuyowoya unenesko, tose tili ŵakwananga, ndipo palije uyo wangakana. Zuŵa lililose tikubudiska. Kweni Chiuta wakumanya  kuti tikalengeka kufuma ku fuvu ndipo ngwakukhumbisiska kutilongora lusungu. (Sal. 103:13, 14) Yesu wakasambizganga ŵasambiri ŵake umo ŵangalombera kwa Chiuta, kuti: “Mutigowokere zakwananga zithu.” (Luka 11:2-4) Lekani tikwenera yayi kusuzgika maghanoghano na maubudi agho Chiuta wali kutigowokera kale. Kweni ntchakuzirwa chomene kughanaghanira ivyo Chiuta wakachita kuti watigowokere zakwananga zithu.

TIKUGOWOKEREKA CHIFUKWA CHA LUSUNGU LUKURU

4, 5. (a) Kasi lemba la Ŵaroma 5:12 likutovwira kupulikiska vichi? (b) Kasi lemba la Ŵaroma 3:24 likuyowoya “lusungu lukuru” wuli?

4 Mpositole Paulosi wakayowoya fundo zakuzirwa chomene mu machaputara agho ghali kukwambilira mu buku la Ŵaroma. Fundo yinyake yili pa Ŵaroma 5:12, ndipo zinyake zili mu chaputara 6. Machaputara agha ghakutovwira kupulikiska ivyo Chiuta wakachita kuti watigowokere. Mu chaputara 3 tikuŵerenga kuti: “Chifukwa wose ŵali kwananga . . . Ŵanthu ŵakuŵa ŵarunji pamaso pa Chiuta chifukwa cha sembe iyo Khristu Yesu wali kupeleka kuti waŵawombore. Ndipo ichi ntchawanangwa icho Chiuta wali kupeleka chifukwa cha lusungu lwake lukuru.” (Rom. 3:23, 24) Kasi Paulosi wakang’anamurangachi apo wakati, “lusungu lukuru”? Apa wakayowoya lizgu Lachigiriki ilo likung’anamura “kovwira munthu kwambura malipiro, kwambura kupempheka, panji kwambura kulindizga kuti wakuwezgerenge ivyo wamuchitira.” Wakuchita nthena mwawanangwa chifukwa cha lusungu.

5 Munthu munyake wakusambira chomene (John Parkhurst) wakati: “Para tikuyowoya za Chiuta panji Khristu, tikukumbuka ivyo ŵakachita mwakukhumba kwawo, panji lusungu ulo ŵakalongora kuti ŵaponoske ŵanthu.” Lekani mu Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya ŵali kulemba kuti “lusungu lukuru.” Kweni kasi Chiuta wakalongora wuli lusungu lukuru? Chifukwa wuli lusungu lukuru ndwakukhumbikwa kuti tizakasange umoyo wamuyirayira, kweniso kuti tiŵe paubwezi na Chiuta? Tiyeni tiwone.

6. Kasi tingazakasanga vichi chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta?

6 Kwananga na nyifwa vikanjira mu charu chifukwa cha “munthu yumoza,” Adamu. Lekani “nyifwa yikawusa nga ni themba chifukwa cha kwananga kwa munthu yumoza.” Paulosi wakayowoyaso kuti ŵanthu “ŵakupokera lusungu lukuru [lwa Chiuta]” chifukwa cha “munthu yumoza, uyo ni Yesu Khristu.” (Rom. 5:12, 15, 17) Ndipo ŵanthu ŵamitundu yose ŵali na mwaŵi chifukwa cha lusungu lwake lukuru. Ŵanthu “ŵanandi ŵaŵenge ŵarunji chifukwa cha kupulikira kwa munthu yumoza [Yesu].” Chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta, ŵanthu ŵazamusanga “umoyo wamuyirayira mwa Yesu Khristu.”—Rom. 5:19, 21.

7. Chifukwa wuli sembe yakuwombora iyo Chiuta wakapeleka ni lusungu lukuru?

7 Yehova wakeneranga yayi kupeleka Mwana wake kuŵa sembe yakuwombora chifukwa ndise tikamunangira. Pakuti ndise ŵakwananga, palije icho tikate tichitenge kuti tijiwombore. Kweni Chiuta na Yesu ŵakachitapo kanthu kuti tigowokereke zakwananga. Ntheura Chiuta watilongora lusungu lukuru pakutipa mwaŵi wakuzakaŵa na umoyo wamuyirayira. Tikwenera kumuwonga chomene Chiuta chifukwa cha lusungu lwake lukuru. Ndipo nyengo zose vyakuchita vithu vikwenera kulongora kuti tikuwonga lusungu lukuru lwa Chiuta.

KUWONGA LUSUNGU LUKURU LWA CHIUTA

8. Kasi ŵanyake ŵangaŵa na maghanoghano wuli ghakubudika pa nkhani ya kwananga?

8 Pakuti tose tili ŵazukuru ŵa Adamu, tikubudiska ndipo tikwananga. Ungaŵa uzeleza ukuru kughanaghana kuti, ‘chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta, ningachita chilichose icho Chiuta wakutinkha, palije suzgo. Yehova wanigowokerenge.’ Chachitima ntchakuti mu nyengo ya ŵapositole, Ŵakhristu ŵanyake ndimo ŵakaghanaghaniranga.  (Ŵerengani Yuda 4.) Nyengo zinyake nase tingaŵa nagho maghanoghano agha kwambura kumanya, ndipo ghangamba pachokopachoko. Kweni tikwenera kughakanizga.

9, 10. Kasi Paulosi na Ŵakhristu ŵanyake ŵakuphakazgika, ŵakafwatuka wuli kukwananga na nyifwa?

9 Paulosi wakati tikwenera yayi kughanaghana kuti: “Aa, Chiuta wakunipulikiska. Wasulengeko waka viheni ivyo nachita.” Chifukwa wuli? Paulosi wakalemba kuti, Ŵakhristu ŵali ‘kufwatuka ku kwananga.’ (Ŵerengani Ŵaroma 6:1, 2.) Kweni kasi Paulosi wakang’anamurangachi apo wakati ‘ŵafwatuka ku kwananga’ uku ŵapositole ŵakaŵa kuti ŵachali pa charu chapasi?

10 Sembe yakuwombora yikagwiraso ntchito kwa Paulosi na Ŵakhristu ŵanyake munyengo yake. Yehova wakaŵagowokera zakwananga zawo na kuŵaphakazga na mzimu utuŵa. Iyo wakamba kuŵachema kuti ŵana ŵake ŵauzimu. Pamanyuma ŵakaŵa na chigomezgo chakuya kuchanya. Para ŵagomezgeka m’paka paumaliro, ŵakeneranga kuluta kuchanya kukalamulira pamoza na Khristu. Kweni Paulosi wakayowoyanga za Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵakaŵa ŵachali ŵamoyo pa charu chapasi ndipo ŵakaŵa ‘ŵakufwatuka ku kwananga’ apo ŵakateŵeteranga Chiuta. Paulosi wakayowoyapo za Yesu uyo wakafwa na thupi la wunthu, na kuwuskika kuya kuchanya na thupi lauzimu lambura kufwa. Sono nyifwa yilije mazaza pa iyo. Vikayananga waka na Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵakajiwonanga “ŵakufwa ku kwananga, kweni ŵamoyo kwa Chiuta mwa Khristu Yesu.” (Rom. 6:9, 11) Umoyo wawo ukapambananga chomene na umo ukaŵira pakwamba. Ŵakalondezganga malango gha ŵanthu yayi, panji kulondezga makhumbiro ghawo ghakwananga. Ŵakaleka kuchita vinthu viheni.

11. Kasi ise tikulindilira kuzakakhala mu Paradiso kwamuyirayira tili “kufwatulika ku kwananga” munthowa wuli?

11 Ise ke? Pambere tindaŵe Ŵakhristu, tikachitanga vinthu viheni chomene pamaso pa Chiuta. Nyengo zinyake tikamanyanga yayi umo wakajipulikiranga Chiuta. Tikaŵa nga tili “ŵazga ŵa ukazuzi na vinthu viheni,” kweniso “ŵazga ŵa kwananga.” (Rom. 6:19, 20) Kweni tati tasambira unenesko, tikasintha, tikajipeleka kwa Chiuta na kubatizika. Kufuma waka pa nyengo iyo, tikukhumba chomene kupulikira Chiuta ‘kufumira pasi pa mtima.’ Nangauli tikachita kuyowoya yayi, kweni tili “kufwatulika ku kwananga” ndipo sono tili “kuzgoka ŵazga ŵa urunji.” (Rom. 6:17, 18) Ntheura pakuti tili kuleka kuchita viheni, nase tingayowoya kuti tili “kufwatulika ku kwananga.”

12. Kasi waliyose wali na wanangwa wuli?

12 Ghanaghanirani mazgu agho Paulosi wakalemba, ghakuti: “Lekani kuzomerezga kwananga kuti kulutilire kuwusa nga ni themba mu mathupi ghinu agho ghangafwa ndipo muleke kupulikira makhumbiro gha mathupi ghinu.” (Rom. 6:12) Nyengo zinyake tingazomerezga kuti kwananga kulutilire kuwusa para tikuchita waka ivyo thupi lithu likutituma. Pakuti tili na wanangwa “wakuzomerezga” kuti kwananga kutiwuse panji yayi, fumbo ndakuti, ‘Kasi mtima withu ukukhumba vichi?’ Jifumbani kuti: ‘Kasi nyengo zinyake nkhuzomerezga thupi lane lambura kufikapo, panji ivyo nkhughanaghana kunilongozgera ku vinthu viheni? Panji kasi nili wakufwa ku kwananga? Kasi nili wamoyo kwa Chiuta mwa Khristu Yesu?’ Ivyo tikuchita ndivyo vikulongora kuti tikuwonga lusungu lukuru lwa Chiuta pa kutigowokera zakwananga.

MUNGATONDA

13. Kasi pali ukaboni wuli wakulongora kuti nase tingalekerathu vinthu viheni ivyo tikachitanga kale?

13 Ŵateŵeti ŵa Yehova ŵali kuleka ‘kupambika’ panji kuchita ivyo ŵakachitanga pambere ŵandamumanye Chiuta, kumutemwa, na kumuteŵetera. Vinthu ivyo ŵakachitanga, ‘sono ŵakukhozgeka navyo soni,’ ndipo ŵakuwona kuti umoyo wawo ukaŵa pangozi. (Rom. 6:21)  Ntheura ŵali kusinthirathu. Ndivyo ŵanthu ŵanandi ku Korinte awo Paulosi wakaŵalembera kalata ŵakachita. Ŵanyake ŵakasopanga vikozgo, ŵakaŵa ŵaleŵi, ŵakagonananga na ŵanalume ŵanyawo, ŵankhungu, ŵaloŵevu, na vinyake vinandi. Kweni ‘ŵakageziskika ŵakatowa,’ ndipo ‘ŵakatuŵiskika.’ (1 Kor. 6:9-11) Ndimo vikaŵiraso na ŵanyake mu mpingo wa ku Romu. Mwakovwirika na mzimu utuŵa, Paulosi wakaŵalembera kuti: “Lekani kupeleka mathupi ghinu ku kwananga, kuŵa vilwero vyakuchitira ubendezi, kweni mujipeleke kwa Chiuta nga mbanthu awo ŵawuka ku ŵakufwa, kweniso mupeleke mathupi ghinu kwa Chiuta kuŵa vilwero vyakuchitira urunji.” (Rom. 6:13) Paulosi wakagomezganga kuti Ŵakhristu aŵa ŵalutilirenge kuŵa ŵakutowa mwauzimu na kupindura na lusungu lukuru lwa Chiuta.

14, 15. Kasi tikwenera kujifumba mafumbo wuli pa nkhani ya ‘kupulikira kufumira pasi pa mtima’?

14 Vikuyana waka na mazuŵa ghano. Ŵabali na ŵadumbu ŵanyake pakwamba ŵakachitanga nga Mbakhristu ŵa ku Korinte. Kweni nawo ŵali kusintha. Ŵali kuleka kuchita zakwananga ndipo ŵali ‘kugeziskika ŵalikutowa.’ Kwali ndimo nase vikaŵira, kasi ubwezi withu na Chiuta uli wuli pasono? Pakuti Chiuta watilongora lusungu lukuru, ndipo tingagowokereka zakwananga, kasi taŵikapo mtima kuleka ‘kupeleka mathupi ghithu ku kwananga’? Kasi ‘tijipelekenge kwa Chiuta nga mbanthu awo ŵawuka ku ŵakufwa’?

15 Kuti ise tichite nthena, tikwenera kuleka kuchita zakwananga zikuru nga izo Ŵakhristu ŵanyake ŵa ku Korinte ŵakachitanga. Ntchakuzirwa chomene kuchita nthena, chifukwa tikulongora kuti tili kuzomera lusungu lukuru lwa Chiuta, kweniso kuti ‘kwananga kulije mazaza pa ise.’ Kweni kasi taŵikapo mtima ‘kupulikira kufumira pasi pa mtima,’ kuleka kuchita tumaubudi uto ŵanyake ŵangatuwona nga nthuchoko chomene?—Rom. 6:14, 17.

16. Kasi tikumanya wuli kuti tikwenera kuleka tumaubudi tunyake padera pa zakwananga zikuru?

16 Ghanaghanirani za mpositole Paulosi. Tili na chigomezgo chose kuti iyo wakachitangako yayi zakwananga zikuru izo zikuyowoyeka pa 1 Ŵakorinte 6:9-11. Kweni wakayowoya kuti pakaŵa vinyake ivyo wakabudiskanga. Wakalemba kuti: “Kweni ine nili wathupi, wakuguliskika ku kwananga. Pakuti nkhumanya yayi icho nkhuchita. Chifukwa icho nkhukhumba kuchita nkhuchichita chara, ndipo icho nkhuchitinkha ndicho nkhuchita.” (Rom. 7:14, 15) Ichi chikulongora kuti pakaŵa vinyake ivyo Paulosi wakachitanga ivyo wakaviwonanga kuti nkhwananga, ndipo wakalimbananga navyo kuti waleke. (Ŵerengani Ŵaroma 7:21-23.) Nase mphanyi tayezgayezga ‘kupulikira kufumira pasi pa mtima.’

17. Chifukwa wuli tikwenera kuyowoya unenesko nyengo zose?

17 Wuli pa nkhani ya kuyowoya unenesko? Mkhristu wanadi wakwenera kuyowoya unenesko nyengo zose. (Ŵerengani Zintharika 14:5; Ŵaefeso 4:25.) Satana ndiyo ni “wiske wa utesi.” Ndipo Hananiya na muwoli wake ŵakafwa chifukwa cha utesi. Ise tikwenera yayi kuyowoya utesi nga ndiwo. (Yoh. 8:44; Mil. 5:1-11) Kweni kasi tikuyowoya unenesko nyengo zose? Para tikuyowoya unenesko tikulongora kuti tikuwonga lusungu lukuru lwa Chiuta.

18, 19. Kasi kuyowoya unenesko ni vichi? Yowoyani chiyelezgero.

18 Kuteta nkhuyowoya utesi. Kweni Yehova wakukhumba kuti ŵateŵeti ŵake ŵayowoyenge unenesko nyengo zose kwambura kusazgako kautesi. Wakaphalira Ŵaisrayeli kuti: “Muŵenge ŵatuŵa, chifukwa ine Yehova Chiuta winu nili mutuŵa.” Pamanyuma wakayowoyapo umo munthu wangaŵira mutuŵa. Wakati: “Ungibanga chara, ungapusikanga munthu chara, kweniso mungachitirananga uryarya yayi.” (Lev. 19:2, 11) Chachitima ntchakuti, nyengo zinyake  munthu uyo wakuphalira ŵanyake kuti ŵayowoyenge unenesko nyengo zose, ndiyo wakupusika ŵanyake, na kuŵachitira uryarya.

Kasi taŵikapo mtima kuleka kuteta na kuchita uryarya? (Wonani ndime 19)

19 Tiyelezgere kuti munthu wakuphalira bwana wake, panji awo wakugwira nawo ntchito kuti machero wizenge yayi ku ntchito, panji wazamuwera mwaluŵiro ku ntchito chifukwa chakuti wakuluta ku chipatala. Kweni unenesko ungaŵa wakuti ku chipatala wamutora waka munkhwala panji wamulipira waka bilu. Chifukwa cheneko chakuwelera luŵiro ku ntchito panji chakukhalira chingaŵa chakuti wakanozgekere ulendo wake, panji kuti wakanjoye na banja lake ku nyanja. Kaunenesko kangaŵapo kuti wakuluta nadi ku chipatala, kweni kasi wayowoya unenesko wose kwa bwana wake? Kasi ni muryarya yayi? Panyake namwe muli kuchitapo vinthu vyanthena. Nyengo zinyake munthu wangayowoya utesi kuti waleke kulangika, panji kuti walyere ŵanyake masuku pa mutu. Nangauli kaunenesko kangaŵamo, kweni Yehova wakuti: “Ungapusikanga munthu chara.” Kumbukani ivyo lemba la Ŵaroma 6:19 likuyowoya, likuti: “Pelekani viŵaro vinu kuti muŵe ŵazga ŵa urunji kuti muchite milimo yituŵa.”

20, 21. Kasi tingawonga wuli lusungu lukuru lwa Chiuta?

20 Fundo ni iyi, para tikuwonga lusungu lukuru lwa Chiuta ntchakukwana yayi kuleka waka uzaghali, uloŵevu, panji zakwananga zikuru izo ŵanyake ku Korinte ŵakachitanga. Para tazomera lusungu lukuru lwa Chiuta tikwenera kuleka uzaghali na vyakusanguluska vyaukazuzi. Para tapeleka viŵaro vinthu ku wuzga wa urunji vitovwirenge kuti tileke kuŵa ŵaloŵevu, kweniso kumwa moŵa mwakujumphizga. Kuti tilimbane na vizgoŵi viheni ivi, tikwenera kuŵikapo mtima. Nangauli ntchipusu yayi kuchita nthena, kweni tingatonda.

21 Nyengo zose tikwenera kuŵikapo mtima kuti tileke kuchita zakwananga zikuru, na tumaubudi tuchokotuchoko. Nangauli tingachita mwakufikapo yayi, kweni tikwenera kuyezgayezga kuchita nthena nga umo wakachitira Paulosi. Iyo wakaphalira ŵabali kuti: “Lekani kuzomerezga kwananga kuti kulutilire kuwusa nga ni themba mu mathupi ghinu agho ghangafwa ndipo muleke kupulikira makhumbiro gha mathupi ghinu.” (Rom. 6:12; 7:18-20) Para tikulimbana na kwananga kwa mtundu uliwose, ndikuti tikuwonga lusungu lukuru ulo Chiuta wali kutilongora kwizira mwa Khristu.

22. Kasi tizamusanga njombe wuli para tikuwonga lusungu lukuru lwa Chiuta?

22 Chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta zakwananga zithu zili kugowokereka, ndipo zakwananga za ŵanji nazo zingagowokereka. Kuti tilongore kuwonga, tiyeni tileke kuchita tumaubudi uto ŵanyake ŵakutuwona kuti nkhwananga yayi. Paulosi wakayowoya njombe iyo tizamusanga para tachita nthena. Wakati: “Sono pakuti muli kufwatulika ku kwananga ndipo muli kuzgoka ŵazga ŵa Chiuta, muli na vipambi vituŵa, ndipo paumaliro muzamupokera umoyo wamuyirayira.”—Rom. 6:22.