Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  December 2016

‘Ŵikani Maghanoghano Ghinu pa Vinthu vya Mzimu Kuti Musange Umoyo na Mtende’

‘Ŵikani Maghanoghano Ghinu pa Vinthu vya Mzimu Kuti Musange Umoyo na Mtende’

“Awo ŵakwenda mwakuyana na mzimu, ŵakughanaghana vinthu vya mzimu.”—ROM. 8:5.

SUMU: 57, 52

1, 2. Chifukwa wuli chaputara 8 cha buku la Ŵaroma chikuyowoya chomene za Ŵakhristu ŵakuphazgika?

PAKUTI chaka chilichose tikukumbukira nyifwa ya Yesu, kasi muli kuŵerengapo lemba la Ŵaroma 8:15-17? Lemba ili likulongosora umo Ŵakhristu ŵanyake ŵakumanyira kuti mbakuphakazgika. Mzimu utuŵa ukuŵachitira ukaboni pamoza na mzimu wawo. Ndipo vesi lakwamba mu chaputara 8 likuyowoya za iwo kuti “ŵali mu umoza na Khristu Yesu.” Kweni kasi lemba la Ŵaroma chaputara 8 likuyowoya za ŵakuphakazgika pera? Kasi likuyowoyaso za Ŵakhristu awo ŵali na chigomezgo chakuzakhala pa charu chapasi?

2 Chaputara ichi chikuyowoya chomene za Ŵakhristu ŵakuphakazgika. Ŵakupokera “mzimu” wa awo ŵakulindilira Chiuta kuti ‘waŵatore kuŵa ŵana ŵake, ndiposo kuti mathupi ghawo ghafwatulike.’ (Rom. 8:23) Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵamuŵa ŵana ŵa Chiuta kuchanya. Ivi vili nthena chifukwa para iwo ŵabatizika na kuŵa Ŵakhristu, Chiuta wakuŵawombora na sembe, wakuŵagowokera zakwananga zawo, ndipo wakuŵawona kuti mbarunji nga ŵana ŵauzimu.—Rom. 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Chifukwa wuli awo ŵali na chilindizga chakuzakakhala pa charu chapasi nawo ŵangasanga phindu na Ŵaroma chaputara 8?

3 Kweniso chaputara 8 cha buku la Ŵaroma chikuyowoyaso za awo  ŵali na chigomezgo chakuzakakhala pa charu chapasi, chifukwa Chiuta wakuŵawona kuti nawo mbarunji. Tikumanya fundo iyi chifukwa cha mazgu agho Paulosi wakalemba kukwambilira mu kalata yake. Mu chaputara 4, wakayowoyapo za Abrahamu. Abrahamu wakaŵa na chipulikano. Wakaŵako pambere Chiuta wandapeleke Malango ku Ŵaisrayeli, kweniso pambere Yesu wandatiwombore ku zakwananga zithu. Kweni Yehova wakati wawona chipulikano cha Abrahamu, wakamupima kuti ni murunji. (Ŵerengani Ŵaroma 4:20-22.) Mazuŵa ghano napo Yehova wangatiwona kuti ndise ŵarunji, Taŵakhristu ŵakugomezgeka ise tili na chigomezgo chakuzakakhala na umoyo wamuyirayira pa charu chapasi. Ntheura ulongozgi wa pa Ŵaroma chaputara 8 uwo ukuluta ku Ŵakhristu ŵakuphakazgika, nase ungatovwira.

4. Kasi lemba la Ŵaroma 8:21 likutichiska kuti tighanaghanire fumbo wuli?

4 Pa Ŵaroma 8:21, pali ukaboni wakuti charu chiphya chizenge nadi. Vesi ili likutilayizga kuti “chilengiwa chizamufwatuka ku wuzga wa kuvunda na kuŵa na wanangwa wauchindami wa ŵana ŵa Chiuta.” Kwali tizamuŵa mu charu chiphya, kwali tizamupokera njombe kuchanya, fumbo ndakuti, kasi mukugomezga kuti muzamupokera nadi njombe yinu? Chaputara 8 cha buku la Ŵaroma chili na ulongozgi uwo ugamovwirani kuti muzakapokere njombe yinu.

“KUGHANAGHANIRA VYA THUPI”

5. Kasi pa Ŵaroma 8:4-13, Paulosi wakayowoya nkhani wuli yakuzirwa?

5 Ŵerengani Ŵaroma 8:4-13. Lemba la Ŵaroma chaputara 8 likuyowoya za ŵanthu awo ŵakwenda “mwakuyana na makhumbiro gha thupi,” kweniso awo ŵakwenda “mwakuyana na mzimu.” Ŵanyake ŵangaghanaghana kuti mazgu agha ghakulongora mphambano pakati pa awo ŵali mu unenesko panji yayi. Kweniso awo Mbakhristu panji yayi. Kweni Paulosi wakalemberanga awo ŵakaŵa mu Romu, wakati: “Imwe muli mu Romu, imwe Chiuta wakumutemwani ndipo mukuchemeka kuŵa ŵatuŵa.” (Rom. 1:7) Pa lemba ili, Paulosi wakapambaniskanga Ŵakhristu awo ŵakendanga mwakuyana na makhumbiro gha thupi na Ŵakhristu awo ŵakendanga mwakuyana na mzimu. Pakaŵa mphambano wuli?

6, 7. (a) Kasi mazgu ghakuti “thupi” ghangang’anamurachi mu Baibolo? (b) Kasi mazgu ghakuti “thupi” agho Paulosi wakayowoya pa Ŵaroma 8:4-13, ghakung’anamurachi?

6 Ghanaghanirani mazgu ghakuti “thupi.” Kasi  Paulosi wakang’anamurangachi pakuyowoya mazgu agha? Mazgu ghakuti “thupi” ghali na mang’anamuro ghanandi mu Baibolo. Nyengo zinyake, ghangang’anamura thupi leneko. (Rom. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Kweniso ghangang’anamura ubali. Yesu “wakafuma mu mphapu ya Davide mwakuyana na thupi,” ndipo Paulosi wakawonanga Ŵayuda nga “mbana kuyana na thupi.”—Rom. 1:3; 9:3.

7 Kweni ivyo Paulosi wakalemba mu chaputara 7 cha buku la Ŵaroma, vikutovwira kupulikiska mazgu ghakuti “thupi” agho ghali pa Ŵaroma 8:4-13. Wakayaniska mazgu ghakuti “tikakhalanga mwakuyana na thupi” na mazgu ghakuti “makhumbiro ghakwananga” agho panyengo iyo “ghakagwiranga ntchito mu mathupi [ghawo].” (Rom. 7:5) Fundo iyi yikutovwira kupulikiska ng’anamuro la mazgu agho Paulosi wakayowoya, ghakuti “awo ŵakwenda mwakuyana na makhumbiro gha thupi, ŵakuŵika maghanoghano ghawo pa vinthu vya thupi.” Paulosi wakayowoyanga za ŵanthu awo ŵakwendera makhumbiro ghawo, panji awo chifukwa cha kwananga, nyengo zose ŵakughanaghanira waka makhumbiro ghawo. Unenesko ngwakuti ŵanthu aŵa, ni awo ŵakulondezga waka makhumbiro ghawo ghaheni, kwali nga uzaghali panji maghanoghano ghanyake.

8. Chifukwa wuli chikaŵa chakwenelera kuti Paulosi wachenjezge Ŵakhristu ŵakuphakazgika pa nkhani ya “kwenda mwakuyana na thupi”?

8 Kweni nyengo zinyake mungajifumba kuti, chifukwa wuli Paulosi wakachenjezga Ŵakhristu ŵakuphakazgika uheni wakwenda “mwakuyana na makhumbiro gha thupi”? Kasi fundo iyi yikukhwaskaso Ŵakhristu mazuŵa ghano awo Chiuta wakuŵachema ŵabwezi ŵake, kweniso wakuŵawona kuti mbarunji? Enya. Chachitima ntchakuti, Mkhristu waliyose wangamba kwenda mwakuyana na makhumbiro gha thupi lakwananga. Mwachiyelezgero, Paulosi wakalemba kuti ŵanyake pakati pa ŵabali ŵa ku Romu ŵakaŵa ŵazga “ŵa makhumbiro ghawo.” Vingachitika kuti ŵakadokeranga uzaghali, chakurya, chakumwa, panji vinthu vinyake. Ŵanyake mwa iwo ‘ŵakapusikanga ŵanthu ŵawemi.’ (Rom. 16:17, 18; Fil. 3:18, 19; Yuda 4, 8, 12) Kumbukani kuti panyengo iyo, mubali munyake wa ku Korinte wakakhala na “muwoli wa awiske.” (1 Kor. 5:1) Lekani Chiuta wakatuma Paulosi kuti wachenjezge Ŵakhristu za uheni wa kuŵika “maghanoghano ghawo pa vinthu vya thupi.”—Rom. 8:5, 6.

9. Ni vinthu wuli ivyo Paulosi wakang’anamuranga yayi pa Ŵaroma 8:6?

9 Chenjezgo ili lichalipo m’paka sono. Para Mkhristu wateŵetera Chiuta vyaka vinandi,  wangamba kuŵika maghanoghano pa vinthu vya thupi. Fundo iyi yikung’anamura kuti ntchiheni yayi para Mkhristu nyengo zinyake wakughanaghana vya chakurya, ntchito, vyakusanguluska panji vya chitemwa. Vinthu ivi ni vyakukhumbikwa kwa muteŵeti wa Chiuta waliyose. Yesu wakaryanga chakurya, ndipo nyengo yinyake wakaryeskapo ŵanthu. Nyengo zinyake wakasangwangapo. Ndipo Paulosi wakalemba vyakukhwaskana na khumbiro panji chitemwa pakati pa ŵanthu ŵakutorana.

Kasi ivyo mukutemwa kuyowoya vikulongora kuti maghanoghano ghinu ghali pa vya mzimu panji vya thupi? (Wonani ndime 10, 11)

10. Kasi mazgu gha pa Ŵaroma 8:5, 6, agho ghakuti “ŵakuŵika maghanoghano ghawo,” ghakung’anamurachi?

10 Kasi Paulosi wakang’anamurangaso vichi apo wakati, “kuŵika maghanoghano pa vinthu vya thupi”? Lizgu Lachigiriki ilo Paulosi wakayowoya likung’anamura “kuŵika maghanoghano panji mtima pa chinthu chinyake, kwendera maghanoghano ghako, panji kugomezga chomene vya m’mutu wako.” Awo ŵakukhala mwakuyana na thupi, ŵakuchita waka chilichose icho mtima wawo wakwananga waŵatuma. Munthu munyake wakusambira chomene wakalongosora fundo ya pa Ŵaroma 8:5, wakati: “Ŵakuŵika maghanoghano ghawo pa vinthu ivyo vikuŵakondweska chomene. Iwo ŵakutemwa kuyowoya, kuchita, kweniso kulumba chomene vinthu vya thupi.”

11. Ni vinthu wuli ivyo tikwenera kughanaghanira para tikujifumba kuti, ‘kasi nkhutemwa chomene vichi?’

11 Chikaŵa chakuzirwa kuti Ŵakhristu ŵa ku Romu ŵasande chomene ivyo ŵakatemwanga pa umoyo wawo. Kasi umoyo wawo ukaŵa chomene pa “vinthu vya thupi?” Nase tikwenera kusanda vinthu ivyo tikutemwa chomene. Kasi tikutemwa chomene vichi? Kasi ivyo tikutemwa kuyowoya vikulongorachi? Kasi zuŵa lililose tikutemwa kuchita vichi? Vingachitika kuti ŵanyake ŵakutemwa kulaŵa mitundu yakupambanapambana ya moŵa, kutozga nyumba yawo, kusanga masitayelo ghaphya gha vyakuvwara, bizinesi, kutembeya, na vinyake. Vinthu ivi ni viheni yayi chifukwa ni vyakukhumbikwa pa umoyo wa munthu. Mwachiyelezgero, Yesu nyengo yinyake wakapanga vinyo, ndipo Paulosi wakaphalira Timote kuti wamwengepo “vinyo pachoko.” (1 Tim. 5:23; Yoh. 2:3-11) Kweni kasi Yesu na Paulosi, “nyengo zose ŵakakhaliranga waka kuyowoya, kumwa, na kulumba chomene” vinyo? Kasi ivyo ‘ŵakayowoyanga nyengo zose,’ vikulongora kuti ŵakatemwanga chomene vinyo? Yayi. Ise ke? Kasi ise tikutemwa chomene vichi?

12, 13. Chifukwa wuli ivyo tikughanaghana ni nkhani yikuru?

12 Ntchakuzirwa chomene kujifumba mafumbo agha. Chifukwa wuli? Paulosi wakalemba kuti: “Kughanaghanira vya thupi ni nyifwa.” (Rom. 8:6) Fundo iyo Paulosi wakayowoya njakuzirwa chomene kuyighanaghanira, chifukwa tingafwa mwauzimu, ndipo kunthazi tingazakafwa mwakuthupi. Kweni Paulosi wakang’anamuranga kuti para munthu ‘wakughanaghanira vya thupi’ ndikuti wafwa kale yayi. Wangasintha. Ghanaghanirani za munthu munyake wa ku Korinte uyo wakatemwanga “vya thupi” ndipo pamanyuma wakasezgeka mu mpingo. Kweni wakasintha. Wakaleka kwenda mwakuyana na thupi ndipo wakamba kwenda pa nthowa yiwemi.—2 Kor. 2:6-8.

13 Para munthu wa ku Korinte wakasintha, ndikuti mazuŵa ghano napo Mkhristu uyo wachitanga vinthu viheni chomene nayo wangasintha. Chenjezgo ilo Paulosi wakayowoya lakuti tileke ‘kuŵika maghanoghano pa vinthu vya thupi,’ likwenera kovwira Ŵakhristu kusintha apo mphakwenelera.

“KUGHANAGHANIRA VYA MZIMU”

14, 15. (a) Kasi tikwenera ‘kuŵika maghanoghano’ ghithu pa vichi? (b) Ntchivichi icho “kughanaghanira vya mzimu,” kukung’anamura yayi?

14 Paulosi wakati wachenjezga pa nkhani ya “kughanaghanira vya thupi,” wakayowoya fundo yakukhozga chomene, wakati: “Kughanaghanira vya mzimu mbumoyo na mtende.” Ni mwaŵi ukuru chomene kuzakasanga umoyo na mtende. Kweni kasi tingachita wuli kuti tizakasange njombe iyi?

 15 Para tikuti “kughanaghanira vya mzimu,” chikung’anamura kuti palipose mbwe tighanaghanirenge waka vinthu vyauzimu yayi. Panji chikung’anamura kuti nyengo zose tighanaghanirenge na kuyowoya waka vya Baibolo, umo tikutemwera Chiuta, na ivyo tikulindizga munthazi yayi. Kumbukani kuti Paulosi na ŵanyake awo ŵakakondweskanga Chiuta, nawo ŵakachitanga vinthu nga ndise. Ŵakaryanga na kumwa. Ŵanandi ŵakatoranga na kukondwa na mabanja ghawo. Kweniso ŵakagwiranga ntchito kuti ŵapwelelere mabanja ghawo.—Mrk. 6:3; 1 Tes. 2:9.

16. Nangauli Paulosi wakachitanga ntchito zinyake zakuthupi, kweni kasi ntchivichi icho chikaŵa chakuzirwa chomene kwa iyo?

16 Kweni ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakale ŵakakana kuti vinthu vyakuthupi ndivyo viŵe vyakuzirwa chomene pa umoyo wawo. Nangauli Paulosi wakagwiranga ntchito ya kupanga mahema, kweni Baibolo likuyowoya kuti ndivyo Paulosi wakawonanga kuti ni vyakuzirwa chomene pa umoyo wake yayi. Wakawonanga kuti ntchito ya kupharazga na kusambizga ndiyo njakuzirwa chomene. (Ŵerengani Milimo 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Paulosi wakachiska ŵabali na ŵadumbu ŵa ku Romu kuti nawo ndimo ŵachitirenge. Wakaghanaghaniranga na kuchita vinthu vyauzimu. Ŵakhristu ŵa ku Romu ŵakeneranga kuchita nga ndiyo. Ndipo nase ndimo tikwenera kuchitira.—Rom. 15:15, 16.

17. Kasi umoyo withu uŵenge wuli para tikuŵika maghanoghano ghithu pa vya mzimu?

17 Kasi pali uwemi wuli para tikughanaghanira vya mzimu? Lemba la Ŵaroma 8:6 likuzgora kuti: “Kughanaghanira vya mzimu mbumoyo na mtende.” Fundo iyi, yikung’anamura kuti maghanoghano ghithu ghakwenera kulongozgeka na mzimu utuŵa, kweniso tikwenera kuchita ivyo Chiuta wakukhumba. Nyengo zose para tikuŵika vinthu “vya mzimu” pakwamba, tiŵenge ŵakukhorwa ndiposo ŵakukondwa. Paumaliro tizamusanga umoyo wambura kufwa kuchanya panji umoyo wamuyirayira pa charu chapasi.

18. Kasi tikusanga wuli mtende para ‘tikughanaghanira vya mzimu’?

18 Tiyeni tiwone fundo yakuti, ‘kughanaghanira vya mzimu ni . . . mtende.’ Ŵanthu ŵanandi ŵalije mtende mu mtima. Apo ŵanyithu ŵakusuzgika kupenja mtende, ise tili nawo kale. Tikuŵikapo mtima kuti tiŵe pa mtende na waliyose mu banja lithu kweniso mu mpingo. Ndipo tikumanya makora kuti tose ndise ŵakwananga. Nyengo zinyake tingapambana maghanoghano. Tose tikulondezga ulongozgi wa Yesu, wakuti: “Ukawezgerepo dankha mtende na mubali wako.” (Mat. 5:24) Chikuŵa chipusu kuchita nthena para tamanya kuti mubali panji mudumbu, nayo wakuteŵetera “Chiuta uyo wakupeleka mtende.”—Rom. 15:33; 16:20.

19. Kasi tingaŵa pa mtende na njani para tikughanaghanira vya mzimu?

19 Kweniso pali mtende unyake wakuzirwa chomene. Para ‘tikughanaghanira vya mzimu,’ tikuŵa pa mtende na Mulengi withu, Yehova. Yesaya wakalemba mazgu agho ghakufiskika chomene mazuŵa ghano kuluska kale, ghakuti: “Musungilirenge awo ŵakuyegamira kwa imwe fikepo. Muŵapenge mtende wambura kumara, chifukwa ŵakuthemba imwe.”—Yes. 26:3; ŵerengani Ŵaroma 5:1.

20. Chifukwa wuli tikwenera kulondezga ulongozgi wa mu chaputara 8 cha buku la Ŵaroma?

20 Kwali ndise Ŵakhristu ŵakuphakazgika kwali tili na chigomezgo chakuzakaŵa na umoyo wamuyirayira pa charu chapasi, tikwenera kulondezga ulongozgi wa mu chaputara 8 cha buku la Ŵaroma. Ntchakuzirwa chomene kuleka kwendera ivyo “thupi” lithu likutituma. Kweni tikwenera kuchita vinthu kuyana na mazgu agha, ghakuti: “Kughanaghanira vya mzimu mbumoyo na mtende.” Para tachita nthena, tizamusanga umoyo wamuyirayira. Paulosi wakati: “Pakuti malipiro gha kwananga ni nyifwa, kweni chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira mwa Khristu Yesu Fumu yithu.”—Rom. 6:23.