Palije munthu uyo wali kumujamburapo Yesu na kamera. Ndipouli, kwamba kale ŵanthu ŵanandi ŵakujambura vithuzi vya Yesu.

Kweni ŵanthu aŵa ŵakumanya makora yayi umo Yesu wakawonekeranga. Ivyo ŵanthu ŵakugomezga na uko ŵali kukulira, vikupangiska kuti ŵajamburenge vithuzi vya Yesu mwakupambanapambana. Ndipouli, ivyo ŵakujambura vingapangiska ŵanthu kuleka kumumanya makora Yesu na ivyo wakasambizganga.

Ŵanthu ŵanyake ŵakujambura Yesu nga ni munthu wambura nkhongono, wasisi litali na wachitima. Nyengo zinyake ŵakumujambura nga ni mungelo uyo wazingilizgika na ungweru panji munthu uyo wakujipatura. Kasi vithuzi vyanthena ivi vikulongosora makora umo Yesu wakaŵira? Kasi tingamanya wuli umo Yesu wakaŵira? Chimoza icho tingachita nkhusanda fundo zinyake mu Baibolo izo zingatovwira kupulikiska umo Yesu wakawonekeranga. Fundo izi zingatovwira kumanya umo Yesu wakaŵira.

“MUKANINOZGERA THUPI”

Yesu wakwenera kuti wakayowoya mazgu agha apo wakalombanga pa nyengo iyo wakabatizikanga. (Ŵahebere 10:5; Mateyu 3:13-17) Kasi thupi ilo likuyowoyeka apa likawonekanga wuli? Vyaka 30 kumasinda, mungelo Gabriyeli wakaphalira Mariya kuti: “Uŵenge na nthumbo na kubaba mwana mwanalume, . . . Mwana wa Chiuta.” (Luka 1:31, 35) Ntheura Yesu wakaŵa wambura zakwananga nga umo wakaŵira Adamu wakati walengeka waka. (Luka 3:38; 1 Ŵakorinte 15:45) Yesu wakwenera kuti wakaŵa wakuwoneka makora, panji wakawonekanga nga amama ŵake a Mariya.

Yesu wakasunganga mwembe, pakuti ndimo ŵakachitiranga Ŵayuda. Mwembe ukalongoranga kuti munthu ngwakuchindikika. Ukaŵanga utali chomene yayi ndipo ŵakawupweleleranga. Yesu nayo wakwenera kuti wakawupweleleranga makora chomene mwembe wake. Ŵekha awo ŵakaŵa Ŵanaziri, nga ni Samusoni, ndiwo ŵakametanga yayi sisi lawo.—Maŵazgo 6:5; Ŵeruzgi 13:5.

Kwa vyaka pafupifupi 30, Yesu wakaŵa kalipentara ndipo kukaŵavya visulo ivyo makalipentara ghakugwilira ntchito mazuŵa ghano. (Mariko 6:3) Ntheura Yesu wakwenera kuti wakaŵa munthu wankhongono. Kukwambilira kwa uteŵeti wake, Yesu ‘wakachimbizgira kuwaro kwa tempile wose awo ŵakaŵa na mberere na ng’ombe. Wakathira ndalama za ŵakusintha ndalama na kugadabura mathebulu ghawo.’ (Yohane 2:14-17) Munthu uyo walije nkhongono wangachita yayi ivi. Chiuta wakamunozgera thupi Yesu. Na thupi ili wakafiska uteŵeti uwo Chiuta wakamupa. Yesu wakati: “Nkhweneraso kukapharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ku misumba yinyake, pakuti ndicho nkhatumikira.” (Luka 4:43) Pakakhumbikwiranga nkhongono kuti munthu wende wapasi mu Palestina mose kupharazga uthenga uwemi.

“ZANI KWA INE, . . . NDIPO NIMUPUMUZGANINGE”

Ntchemo iyi yikaŵa yakukopa na yakupumuzga chomene kwa wose awo ‘ŵakaŵa ŵakuphyoka na kunyekezgeka.’ (Mateyu 11:28-30) Yikulongora kuti Yesu ni munthu walusungu ndipo wakulayizga kuti wovwirenge wose awo ŵali na mtima wakukhumba kusambira. Nanga ni ŵana ŵakafwatukanga kwiza  kwa Yesu. Baibolo likuti: “Wakapakata ŵana.”—Mariko 10:13-16.

Nangauli Yesu wakakumananga na masuzgo, kweni wakaŵanga wakukondwa. Mwachiyelezgero, apo wakaŵa pa ukwati ku Kana wakawovwirapo, wakazgora maji kuŵa vinyo liwemi. (Yohane 2:1-11) Nakuti kanandi wakasambizganga ŵanthu fundo zambura kuluwika.—Mateyu 9:9-13; Yohane 12:1-8.

Chakukondweska chomene ntchakuti fundo izo Yesu wakapharazganga zikawovwiranga ŵanthu kuŵa ŵakukondwa na kuŵa na chigomezgo chiwemi cha munthazi. (Yohane 11:25, 26; 17:3) Apo ŵasambiri ŵake 70 ŵakiza na lipoti liwemi, Yesu “wakakondwa chomene” ndipo wakati: “Sekelerani chifukwa chakuti mazina ghinu ghalembeka kuchanya.”—Luka 10:20, 21.

“KWENI IMWE MUKWENERA KUŴA NTHENA CHARA”

Ŵalongozgi ŵavisopa mu nyengo ya Yesu ŵakakhumbanga kuti ŵanthu ŵaŵachindikenge. (Maŵazgo 15:38-40; Mateyu 23:5-7) Mwakupambana na ŵalongozgi aŵa, Yesu wakaphalira ŵapositole ŵake kuti ‘ŵakeneranga chara kuchita ufumu pa ŵanthu.’ (Luka 22:25, 26) Nakuti Yesu wakaŵaphalira kuti: “Chenjerani na ŵalembi. Ŵakutemwa kuvwara minjilira yitali na kwendendeka uku na uku kuti ŵanthu ŵaŵatawuzgenge mu misika.”—Mariko 12:38.

Mwakupambana na ŵalembi, nyengo zinyake Yesu wakaŵanga pa gulu la ŵanthu kwambura kumanyikwa. (Yohane 7:10, 11) Nanga ni para wali pakati pa ŵasambiri ŵake 11, nyengo zinyake ŵanthu ŵakamumanyanga yayi. Nakuti Yudasi wakachita kupeleka “chimanyikwiro” kwa awo ŵakakhumbanga kumukora kuti ŵamumanye Yesu.—Mariko 14:44, 45.

Nangauli tikumanya vinandi yayi, kweni maukaboni ghakulongora kuti Yesu wakawonekanga nga umo ŵanthu ŵakumujambulira yayi. Nakuti chakuzirwa chomene ni umo wakawonekeranga yayi, kweni umo tikumuwonera sono.

“KWAKHALA PACHOKO WAKA, CHARU CHINIWONENGESO CHARA”

Pati pajumpha nyengo yichoko waka wakati wayowoya mazgu agha, Yesu wakakomeka. (Yohane 14:19) Wakapeleka umoyo wake nga ‘ntchiwombolero cha ŵanandi.’ (Mateyu 20:28) Pa zuŵa lachitatu, Chiuta wakamuwuska na thupi ‘lauzimu’ ndipo “wakamuzomerezga kuti wawonekere” kwa ŵasambiri ŵake ŵachoko waka. (1 Petrosi 3:18; Milimo 10:40) Kasi Yesu wakawonekanga wuli apo wakawonekeranga kwa ŵasambiri ŵake? Vikuwoneka kuti wakawonekanga mwakupambana na umo wakawonekeranga pakwamba chifukwa nanga mbabwezi ŵake ŵakatondeka kumumanya. Mariya wa ku Magadala wakaghanaghananga kuti Yesu wakaŵa uyo wakapweleleranga munda, ndipo ŵasambiri ŵaŵiri awo ŵakalutanga ku Emausi, ŵakatenge ni mulendo.—Luka 24:13-18; Yohane 20:1, 14, 15.

Kasi sono Yesu tikwenera kumuwona wuli? Pati pajumpha vyaka 60 kufuma apo Yesu wakafwira, Mpositole Yohane wakawona mboniwoni. Yohane wakawona chitanda icho chili pa mphinjika yayi. M’malo mwake, iyo wakawona “Themba la mathemba na Fumu ya mafumu,” ilo ni themba la Ufumu wa Chiuta, uwo uthereskenge ŵalwani ŵa Chiuta sonosono apa, na kutumbika ŵanthu pa charu chapasi.—Chivumbuzi 19:16; 21:3, 4.