Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Tikwenera Kughawona Wuli Maubudi?

Kasi Tikwenera Kughawona Wuli Maubudi?

Don na Margaret * ŵakakondwa chomene apo mwana wawo msungwana na banja lake ŵakiza kuzakaŵawona. Pakulayirana, Margaret uyo wakamanyanga makora vyakuphika wakanozga macaroni na cheese, chakurya icho ŵazukuru ŵake ŵakachitemwanga.

Margaret wakiza na chakurya. Wati wabenurapo, wakazizwa kuwona kuti mukaŵa waka msuni wa cheese. Margaret wakaluwa kuŵikako macaroni! *

Waliyose wakubudiska. Tingayowoya kwambura kughanaghanirapo, panji kuchita vinthu mwakuchedwa panyakeso kuluwa kuchita vinthu vinyake. Chifukwa wuli tikubudiska ndipo tingachita wuli para tabudiska? Mazgoro gha mafumbo agha ghakuthemba pa umo tikuwonera vinthu.

UMO ISE TIKUWONERA MAUBUDI KWENISO UMO CHIUTA WAKUGHAWONERA

Para tachita makora vinthu, tikukondwa para ŵanyithu ŵatilumba. Kweni wuli para tabudiska vinthu vinyake, mwangozi panji yayi? Nanga ni para ŵanji ŵandamanye tikwenera kuzomera ubudi. Ndipouli, kuti tichite ivi tikwenera kujiyuyura.

Para tikujighanaghanira chomene, tingachepeska ivyo tabuda panji kufyulira ŵanji panyakeso kukana kuti tindabude. Para tingachita nthena vinthu vingaŵa makora yayi chifukwa suzgo liŵenge kuti lindamare ndipo ŵanyake ŵangasuzgika kwambura mulandu. Nanga ni para tingagwentha, kweni tikwenera kumanya kuti “Chiuta wazamweruzga waliyose wa ise kuyana na ntchito zake.”—Ŵaroma 14:12.

Chiuta wakuwona mwakwenelera maubudi. Baibolo likuti Chiuta “ngwalusungu na wachiwuravi.” Iyo ‘wakukhalira waka kusanga vifukwa chara, nesi kukwiya muyirayira.’ Wakumanya makora kuti ndise ŵakwananga kweniso “wakukumbuka kuti tili fuvu.”—Salimo 103:8, 9, 14.

Kweniso nga umo dada walusungu wakuchitira na ŵana ŵake, Chiuta wakukhumba kuti nase tiwonenge mwakwenelera maubudi. (Salimo 130:3) Mu Baibolo muli fundo zinandi izo zingatovwira kumanya umo tingachitira na maubudi ghithu kweniso gha ŵanyithu.

UMO TINGACHITIRA NA MAUBUDI

Kanandi para munthu wabudiska, wakufyulira ŵanyake panji kujivikilira. M’malo mwakuchita ivi, para mwakhuŵazga ŵanji mukwenera kuphepiska na kuŵaso nawo pa mtende. Kasi muli kubudiskapo vinthu vinyake ivyo vikaŵika umoyo winu panji wa ŵanyinu pangozi? M’malo mwa kusuzgika maghanoghano na nkhani iyi panji kufyulira waka ŵanyake, yezgani kunozga vinthu. Para mukufyulira ŵanyinu, vingapangiska kuti mugazganenge waka ndipo nkhani yingamara yayi. M’malo mwake, nozgani vinthu na kusambirapo kanthu.

 Kanandi chikuŵa chipusu kuwona maubudi gha ŵanyithu na kuŵawona nga mbakutondekerathu. Kweni ntchiwemi kulondezga ulongozgi uwo Yesu wakayowoya, wakuti: “Vinthu vyose ivyo mukukhumba kuti ŵanthu ŵamuchitiraninge, ndivyo namwe muŵachitirenge.” (Mateyu 7:12) Para mwabudiska, mungatemwa kuti ŵanyinu ŵachite namwe vinthu mwalusungu panji ŵasuleko waka ivyo mwabuda. Ntheura namwe mukweneraso kulongora lusungu lwakuyana waka ku ŵanyinu.—Ŵaefeso 4:32.

IVYO MUNGACHITA KUTI MULEKE KUBUDISKA PAFUPIPAFUPI

Buku linyake likuti “kanandi ŵanthu ŵakubudiska chifukwa cha kuleka kughanaghana makora, kuleka kumanya vinandi, panji kuleka kupulikiska.” Waliyose wakwenera kumanya kuti wakubudiska chifukwa cha vinthu ivyo vyazunulika apa. Ndipouli, para tingalondezga fundo za mu Baibolo zingatovwira kuti tileke kubudiska pafupipafupi.

Yimoza mwa fundo izi yili pa Zintharika 18:13, apo pakuti: “Usange munthu wakuzgora nkhani pambere wandayipulikiske, mbuchindere na soni.” Nadi, usange tikughanaghanirapo na kumanya makora nkhani yose, vingatovwira kuti tileke kuchimbilira pakuyowoya, kuchita vinthu, panji kweruzga mwakubudika.

Fundo yinyake ya mu Baibolo iyo yingatovwira yili pa Ŵaroma 12:18. Yikuti: “Usange ntchamachitiko, muŵe pamtende na ŵanthu wose, kuyana na umo mungafiskira.” Chitani vyose ivyo mungafiska kuti muŵe pa mtende na ŵanthu wose. Para mukugwira ntchito na ŵanyinu, mukwenera kuŵaghanaghanira, kuŵachindika na kuŵalumba. Para mukuchita nthena, vingawovwira kuti mugowokeranenge para mwabudirana nanga vingaŵa vikuru.

Wonani usange mungasambirapo kanthu pa ivyo mwabudiska. M’malo mwa kujigowokera pa ivyo mukachita panji kuyowoya, wonani kuti ni mwaŵi wakuti musambirepo kuŵa na mikhaliro yinyake yiwemi. Kasi mukukhumbikwira kuŵa wakuzikira, walusungu panji wakujikora? Panyake kasi mukukhumbikwira kuŵa wakujiyuyura, wamtende na wachitemwa? (Ŵagalatiya 5:22, 23) Nanga ni para mwabudiska vichoko waka, mungasambirapo kanthu kuti muzakaleke kuwerezgaposo. Lekani kuŵika waka maghanoghano ghinu pa umo mwakhwaskikira. Usange mukutemwa kuseka na ŵanthu vingamovwirani kuti muleke kusuzgika chomene maghanoghano.

UWEMI WAKUWONA MAUBUDI MWAKWENELERA

Para tikuwona maubudi mwakwenelera vikovwira kuti tichite mwamahara para ghachitikaso. Tikuŵaso pa mtende na kukolerana na ŵanyinu. Para tikusambirapo kanthu pa ivyo tabuda, tikuŵa ŵamahara ndipo ŵanthu ŵakutitemwa. Tingasuzgika chomene yayi maghanoghano nesi kujiwona kuti ndise ŵambura kwenelera. Para tikumanya kuti ŵanyithu nawo ŵakulimbana na maubudi, vikovwira kuti tiŵapulikiskenge. Chakuzirwa chomene ntchakuti, tikuyezga Chiuta uyo ntchitemwa kweniso wakugowokera.—Ŵakolose 3:13.

Kasi ivyo Margaret wakabuda vikatimbanizga ntchezgo yawo? Yayi. Waliyose wakawona nga ni vyakusekeska waka ndipo ŵakarya chakurya chambura macaroni! Pamasinda, ŵazukuru ŵaŵiri ŵa Margaret ŵakaphaliranga ŵana ŵawo nkhani yambura kuluwika iyi, iyo abuya ŵawo ŵakachita. Nakuti iyi yikaŵa nkhani yikuru yayi chifukwa Margaret wakabudiska waka!

^ ndime 2 Mazina ghanyake mu nkhani iyi ghasinthika.

^ ndime 3 Chakurya ichi ŵakusazga macaroni na msuni wa cheese.