Ntchipusu yayi kumanya chawanangwa chiwemi icho munthu wangakondwa nacho. Uyo wapika ndiyo wakumanya kuti chawanangwa ntchapanyengo yake. Chawanangwa icho chingaŵa chakuzirwa chomene kwa munyake, kwa munyake ntchambura kuzirwa.

Mwachiyelezgero, muwukirano wangawona kuti para wangapika foni yapachanya, panji tabuleti ndikuti wapika chawanangwa chiwemi chomene. Ndipouli, mulara wangakondwa para wangapika chinthu chinyake chakale icho chikaŵa cha banja lawo. Kweni ŵanthu ŵanyake ŵakukondwa chomene para mwaŵapa ndalama kuti ŵagure ŵekha icho ŵakukhumba.

Ndipouli, ŵanthu ŵanandi ŵakuŵikapo mtima kuti ŵasange chawanangwa icho chingaŵa chakuzirwa chomene kwa munthu. Nangauli ntchakusuzga kumanya, kweni pali vinthu vinayi ivyo vingamovwirani pa nkhani iyi. Tiyeni tiwone vinthu ivi.

Ivyo munthu wakutemwa. Mwanalume munyake wa ku Belfast, Northern Ireland wakati njinga yakuchitira chiphalizgano iyo ŵakamupa apo wakaŵa na vyaka 10 panji 11, yikaŵa chawanangwa chakuzirwa chomene. Chifukwa wuli? Iyo wakati: “Nkhayikhumbanga chomene njinga yanthena iyi.” Fundo iyi yikulongora kuti ivyo munthu wakutemwa vikukhwaskaso umo wangawonera chawanangwa icho wangapika. Ipo mukwenera kumumanya makora munthu uyo mukukhumba kukamupa chawanangwa. Yezgani kumanya makora ivyo wakutemwa. Mwachiyelezgero, ŵachekuru ŵakutemwa chomene kuchezga na banja lawo. Iwo ŵangatemwa kuti ŵawonenge ŵana na ŵazukuru ŵawo pafupipafupi. Ŵachekuru ŵangawonga para mungaluta nawo ku malo ghanyake kuti mukakondwepo nga banja. Mungaŵa kuti mwaŵachitira vikuru chomene.

Mukwenera kutegherezga ivyo munthu wakuyowoya kuti mumanye ivyo wakutemwa. Baibolo likuti: “Munthu waliyose wapulikenge luŵiro, wazikirenge pakuyowoya.” (Yakobe 1:19) Para mukuchezga na ŵabwezi panji ŵabali ŵinu mukwenera kutegherezga chomene ivyo ŵakuyowoya kuti mumanye ivyo ŵakutemwa. Ivi vingamovwirani kuti  mupelekenge chawanangwa icho munthu wangakondwa nacho.

Ivyo munthu wakukhumbikwira. Munthu wangakondwa chomene na chawanangwa nanga chingaŵa chichoko wuli chikuru ntchapanyengo yake. Kweni kasi mungamanya wuli icho munyinu wakukhumbikwira?

Ŵanyake ŵangawona nga kuti nthowa yiwemi yakumanyira ivyo munthu wakukhumbikwira nkhumufumba. Ndipouli, ŵanandi awo ŵakupeleka chawanangwa ŵakuwona kuti iyi ni nthowa yiwemi yayi. Iwo ŵakukhumba kuti munthu wangamanyirangathu yayi chawanangwa icho ŵamupenge. Kweniso ŵanyake ŵakufwatuka viŵi yayi kuyowoya ivyo ŵakukhumbikwira nadi chifukwa ŵakuwona kuti ni nkhani yachisisi.

Ntheura mukwenera kuŵa maso chomene kuti mumanye umo vinthu viliri. Kasi ni muwukirano, muchekuru, wambura kutora panji kutengwa, wali pa banja, nthengwa yake yili kumara, ni chokoro, wali pa ntchito panji wali kupumura? Ghanaghanirani chawanangwa icho chingaŵa chakuzirwa chomene kuyana na munthu.

Mungafumbaso awo ŵakakumanapo na suzgo lakuyana na la munthu uyo mukukhumba kumupa chawanangwa. Ŵangamuphalirani ivyo vingakhumbikwa nadi pa nyengo iyi, ivyo ŵanandi ŵangavimanya yayi. Para mungachita nthena, vingamovwirani kuti mupeleke chawanangwa icho munthu wakukhumbikwira nadi.

Manyani nyengo. Baibolo likuti: “Lizgu ilo layowoyeka pa nyengo yakwenelera ndiwemi nadi.” (Zintharika 15:23) Lemba ili likulongora kuti tingawovwira munthu na mazgu ghithu. Ndimoso viliri na ivyo tikuchita. Nga umo viliri kuti tingawovwira munthu na mazgu agho ghayowoyeka pa nyengo yakwenelera, chawanangwa icho chapelekeka pa nyengo yakwenelera nacho chingawovwira chomene.

Ŵanthu ŵanandi ŵakutemwa kupeleka chawanangwa para munthu wakutora panji kutengwa, para wakumalizga masambiro, panji para banja likulindilira kubabika kwa mwana. Ŵanyake ŵakulemba madeti ghapadera kuti ŵazakapeleke chawanangwa. Ivi vikuŵawovwira kuti ŵanozgekere kuzakapeleka chawanangwa chiwemi. *

Manyani kuti mungapeleka vyawanangwa nyengo yiliyose, pa vyakuchitika vyapadera pera yayi. Nyengo yiliyose munthu ungaŵa wakukondwa chifukwa cha kupeleka chawanangwa. Ndipouli, tikwenera kuŵa maso pakupeleka chawanangwa. Mwachiyelezgero, usange mwanalume wangapeleka chawanangwa kwa mwanakazi pa chifukwa chambura kupulikikwa, mwanakazi wangaghanaghana kuti wakumukhumba. Usange wakumukhumba yayi mwanakazi uyu, ipo chawanangwa ichi chingambiska nthimbanizgo. Lekani tikwenera kughanaghanira chilato icho tikupelekera chawanangwa.

Chilato icho tikupelekera. Nga umo tawonera, ntchakuzirwa kughanaghanira usange uyo tamumupa chawanangwa wamughanaghana vinyake. Ipo ntchiwemi kuti uyo wakupeleka wasande makora chilato icho wakupelekera. Ŵanandi ŵakupeleka chawanangwa na chilato chiwemi, kweni ŵanyake ŵakupeleka chifukwa cha kuchichizgika waka. Ŵanyakeso ŵakupeleka chawanangwa kuti ŵanthu ŵaŵatemwenge panji kuti nawo ŵanthu ŵakazaŵapeso.

Kasi mungachita wuli kuti mupelekenge chawanangwa na chilato chiwemi? Baibolo likuti: “Chilichose icho mukuchita, muchite na chitemwa.” (1 Ŵakorinte 16:14) Usange mukupeleka chawanangwa chifukwa cha chitemwa, awo mwaŵapa ŵazamukondwa chomene. Namweso muŵenge na chimwemwe chifukwa cha kupeleka. Kweniso para mukupeleka na mtima wose, Yehova wakukondwa chomene. Mpositole Paulosi wakalumba Ŵakhristu ŵa ku  Korinte chifukwa ŵakawovwira Ŵakhristu ŵanyawo ŵa ku Yudeya. Paulosi wakati: “Chiuta wakutemwa uyo wakupeleka mwakukondwa.”—2 Ŵakorinte 9:7.

Para mungalondezga ivyo talongosora mu nkhani iyi, vimovwiraninge kuti imwe na uyo wapokera chawanangwa muŵenge ŵakukondwa. Ivi ni vinyake mwa ivyo Chiuta wakaghanaghanira apo wakapelekanga ku ŵanthu chawanangwa chakuluska vyose. Tikumupemphani kuti muŵazge nkhani yakulondezgapo kuti mumanye chawanangwa ichi.

^ ndime 13 Ŵanthu ŵanadi ŵakutemwaso kupeleka vyawanangwa pa zuŵa lakubabikira na pa maholide ghanyake. Ndipouli, kanandi maholide agha ghakususkana na Baibolo. Ŵazgani nkhani yakuti “Ŵaŵazgi Ŵithu Ŵakufumba Kuti—Kasi Ŵakhristu Ŵakwenera Kukondwelera Khisimasi?” mu magazini iyi.