Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Nakoleska Unenesko Nangauli Nilije Mawoko

Nakoleska Unenesko Nangauli Nilije Mawoko

Ŵanthu ŵanandi kugwiliskira ntchito mawoko para ŵakukhumba kujivikilira. Kweni ine ningachita yayi ivi chifukwa nilije mawoko. Apo nkhaŵa na vyaka 7, nkhachita ngozi ndipo paumaliro ŵakanidumula mawoko ku chipatala.

Apo nkhababikanga mu 1960, amama ŵakaŵa na vyaka 17. Adada ŵakaŵaleka amama pambere nindababike. Ine na amama tikakhalanga na asekuru ku Burg, East Germany. Ku chigaŵa ichi, ŵanthu ŵanandi kusazgapo na mbumba yakwithu wuwo ŵakagomezganga kuti kulije Chiuta. Chiuta tikaŵavya nayo ntchito.

Apo nkhakulanga, asekuru ŵakanitemwanga chomene. Kanandi ŵakatemwanga kunituma kukwera mu makuni kuti nkhaghaphatilire. Nane nkhatemwanga chomene kuchita mulimo uwu ndipo umoyo wane ukaŵa wakukondweska.

NGOZI YIKASINTHA UMOYO WANE

Zuŵa linyake apo nkhaweranga ku sukulu nkhachita ngozi. Nkhakwera polo la magesi m’paka pa mtunda wamamita 8 (mafiti 25). Apo nkhaŵa mu polo ili, nkhaphya uheni chomene na magesi. Ivi vikachitika apo nkhaŵa na vyaka 7. Nati nasisipuka ku chipatala, nkhazizwa kuti mawoko ghane ghafwirathu, ndipo ŵadokotala ŵakati ŵaghadumurenge waka. Amama na asekuru ŵakahangayikirathu na ngozi iyi. Pakuti nkhaŵa mwana, nkhamanyanga makora yayi umo ngozi iyi yikhwaskirenge umoyo wane.

Nati nafuma mu chipatala, nkhaweleraso ku sukulu. Ŵanyane ŵakanisekanga, kunikankha na kuniponyera vinthu chifukwa ŵakamanyanga kuti ningajivikilira yayi. Nkhakwiyanga chomene chifukwa cha nkhaza izo ŵakanichitiranga. Paumaliro, nkhatumika ku Sukulu ya Ŵakupendera ku Birkenwerder iyo yikaŵa yaboding’i. Amama na asekuru ŵakizanga yayi kuzakaniwona chifukwa sukulu yikaŵa kutali chomene. Tikawonananga pa holide pera. Ntheura kwa vyaka 10, nkhazgoŵera kukhala nekha kwambura amama na asekuru.

NKHAKULA KWAMBURA MAWOKO

Nkhasambira kuchita tuntchito tunyake na tunjoŵe twa ku malundi. Nkhamba kugwiliskira ntchito tunjoŵe utu pakurya na foloko panji sipuni, kuskakura na kusukumura mu mulomo. Nakuti nyengo zinyake nkhugwiliskira ntchito tunjoŵe utu pakuyowoyeskana na ŵanthu ndipo ndito ni mawoko ghane. Pachoko na pachoko, nkhamba kuzgoŵera kuchita vinthu na tunjoŵe twa ku malundi.

Apo nkhaŵa munyamata nkhatemwanga chomene kuŵazga nkhani zasayansi. Nyengo zinyake nkhaghanaghananga vyakuŵa na mawoko ghakuchita kupanga kuti nikwaniskenge kuchita chilichose. Apo nkhaŵa na  vyaka 14, nkhamba kukhweŵa hona. Nkhaghanaghananga kuti para namba kukhweŵa, niŵavyenge soni na kwamba kuchita vinthu nga ni waliyose. Vikaŵa nga nkhuyowoya kuti: ‘Nane ningachita, asi waliyose wangakhweŵa kwali wali na mawoko panji yayi?’

Nkhamba kutangwanika chomene na vyakusanguluska pamoza na ŵanyane. Nkhajoyina gulu linyake la ŵanyamata (Free German Youth), ndipo nkhaŵa mulembi wa gulu ili. Boma ndilo likatipanga ndalama zakwendeskera gulu ili. Nkhanjiraso gulu linyake lakwimba, ndipo tikalembanga mapowemu na kuchita maseŵera gha ŵanthu ŵakupendera. Nati namalizga kosi iyo nkhachitanga, nkhamba kugwira ntchito pa kampani yinyake ya mu tawuni yakwithu. Apo nkhakulanga, nkhavwaranga mawoko ghakuchita kupanga kuti niŵe nga ŵanthu wose.

KUSAMBIRA UNENESKO

Zuŵa linyake apo nkhalindiliranga tireni kuti nilute ku ntchito, nkhasangana na munthu munyake. Wakanifumba usange ningatemwa kuti Chiuta wazakawezgerepo mawoko ghane. Nkhazizwa chomene na fundo iyi. Nangauli nkhakhumbanga nadi kuŵaso na mawoko ghane, kweni nkhawonanga kuti ivi vingachitika yayi chifukwa nkhagomezganga kuti Chiuta kulije. Kufuma pa nyengo iyi, nkhakhumbangaso yayi kuchezga na munthu uyu.

Nyengo yinyake, munthu uyo nkhagwiranga nayo ntchito, wakati tikachezge ku nyumba kwawo. Apo tikachezganga, ŵapapi ŵake ŵakamba kuyowoya za Chiuta waunenesko, Yehova. Aka kakaŵa kakwamba kuti nipulike za zina la Chiuta. (Salimo 83:18) Ndipouli, cha mu mtima nkhatenge: “Nangauli ŵaniphalira za zina lake, kweni Chiuta kulije ndipo niŵaphalire ukaboni wa fundo iyi.” Ntheura nkhazomera kuti tidumbiskaneko vya Baibolo kuti niŵakhorweske. Kweni ŵati ŵanilongosolera, nkhatondeka kupeleka ukaboni wakuti Chiuta kulije.

Tati tadumbiskana mauchimi gha mu Baibolo, nkhamba kusintha maghanoghano ghakuti Chiuta kulije. Nkhawona kuti mauchimi ghanandi ghali kufiskika nangauli ghakalembeka ni kale chomene. Apo tikadumbiskananga, tikayaniskanga ivyo vikuchitika mazuŵa ghano na mauchimi gha mu Baibolo agho ghakusangika pa Mateyu 24, Luka 21 na 2 Timote 3. Mauchimi agha ghakanovwira kuwona kuti tikukhala nadi mu “mazuŵa ghaumaliro” * nga umo dokotala wakumanyira nthenda usange mulwari wamuphalira umo wakujipulikira. Nkhazizwa chomene na fundo za mu mauchimi agha chifukwa nkhajiwonera nekha kuti ghakufiskika.

Nkhakhorwa kuti ivyo nkhasambiranga ni vyaunenesko. Nangauli nkhakhweŵa hona kwa vyaka 10, kweni nkhamba kulomba kwa Yehova kuti wanovwire kuleka kukhweŵa. Nkhalutilira kusambira Baibolo pafupifupi chaka chimoza. Pa Epulero 27, 1986, nkhabatizika kuŵa Kaboni wa Yehova. Nkhabatizikira mu chibeseni chifukwa pa nyengo iyo mulimo wa Ŵakaboni ŵa Yehova ukaŵa wakukanizgika ku East Germany.

 KWAMBA KUPHARAZGA

Pakuti mulimo withu ukaŵa wakukanizgika, tikawungananga waka mu nyumba. Ntheura nkhamanyanga yayi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵanandi. Kweni chakukondweska chikaŵa chakuti boma likazomerezga kuti nisamukire ku West Germany uko mulimo wakupharazga ukaŵa wakukanizgika yayi. Nkhakondwa chomene kusangika kakwamba pa ungano ukuru na kusangana na Ŵakaboni ŵa Yehova ŵanandi. Uwu ukaŵa ungano wapadera chomene pa umoyo wane.

Masuzgo ghati ghamara ku Berlin, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakambaso kupharazga na kusopa Yehova Chiuta mwakufwatuka. Nane nkhakhumbanga kuchita vinandi pa mulimo wakupharazga. Ndipouli, nkhachitanga wofi kuyowoyeskana na ŵanthu ŵachilendo. Nkhajikayikiranga chifukwa cha suzgo lane kweniso chifukwa chakuti nkhazgoŵera kukhala na ŵanthu ŵakupendera. Kweni mu 1992, nkhayezga kupharazga kwa maora 60 kwa mwezi umoza. Vikenda makora ndipo nkhakondwa chomene. Ntheura nkhasankha kuti ndivyo nichitenge mwezi uliwose ndipo nkhalutilira kwa vyaka vitatu.

Nyengo zose nkhukumbukira mazgu gha mu Baibolo ghakuti: “Ni njani wakulopwa, ndipo ine nindalopwe?” (2 Ŵakorinte 11:29) Nangauli nilije mawoko, kweni nkhughanaghana na kuyowoya makora. Ntheura nkhuŵikapo mtima kuti novwire ŵanthu ŵanandi. Pakuti nilije mawoko, nkhupulikiska makora masuzgo agho ŵakupendera ŵakukumana nagho. Nkhumanya umo vikuŵinyira para munthu ukukhumba kuchita vinthu vinyake, kweni ukutondeka. Nakuti nkhuyezga kukhozga ŵakupendera awo ŵakujipulika nthena. Para nkhovwira ŵanthu ŵanthena aŵa, nkhukondwa chomene.

Nkhukondwa chomene para nkhupharazga makani ghawemi

YEHOVA WAKUNOVWIRA ZUŴA LILILOSE

Kuyowoya unenesko, nyengo zinyake nkhusuzgika maghanoghano chifukwa nkhujiwona kuti ndine wakukwana yayi. Nangauli nkhugwira ntchito zinandi pa zuŵa, kweni zikunitolera nyengo na nkhongono zinandi kuluska umo vingaŵira na munthu wambura kupendera. Mazgu agho ghakufumapo yayi pa mulomo wane ngakuti: “Mu vinthu vyose, nkhusanga nkhongono mwa uyo wakunipa nkhongono.” (Ŵafilipi 4:13) Zuŵa lililose Yehova wakunipa nkhongono kuti nichite milimo ya zuŵa na zuŵa. Nkhuwona kuti Yehova wachali kunovwira, lekani nkhukwaniska kumuteŵetera.

Yehova wali kunipa mwanakazi na ŵana, nakuti ili ni thumbiko la panyengo yake chifukwa nkhakulira mu mbumba yambura kulongosoka. Muwoli wane, Elke wakunitemwa chomene kweniso ngwalusungu. Kweniso nkhukondwa chomene kuŵa mu mbumba yikuru yauzimu ya Ŵakaboni ŵa Yehova ya charu chose chapasi.

Na muwoli wane wakutemweka, Elke

Nkhukondwaso chomene kughanaghanira Paradiso uyo Chiuta walayizga umo vinthu vyose ‘vizamuŵa viphya’ ndipo nizamuŵaso na mawoko ghawemi. (Chivumbuzi 21:5) Nkhupulikiska makora chomene layizgo ili para nkhughanaghanira ivyo Yesu wakachitanga apo wakaŵa pa charu chapasi. Nyengo zinyake wakachizganga ŵakupendera nakuti zuŵa linyake wakawezgerapo khutu la mwanalume munyake ilo Petrosi wakalidumura. (Mateyu 12:13; Luka 22:50, 51) Ivyo Yehova walayizga pamoza na ivyo Yesu wakachitanga, mbukaboni wakuti sonosono apa nizamuŵaso na mawoko ghane.

Kweniso chakukondweska chomene ntchakuti namumanya makora Chiuta waunenesko, Yehova. Nakuti iyo wali nga ni Dada na mubwezi wane, uyo wakunikhozga na kunipa nkhongono nyengo zose. Nane nkhujipulika nga ni Themba Davide ilo likalemba kuti: “Yehova ni nkhongono zane . . . Napokera wovwiri wake, ndipo mtima wane ukusekelera.” (Salimo 28:7) Nasimikizga kuti nilutilirenge kukoleska unenesko umoyo wane wose. Enya niwukoleskenge nangauli nilije mawoko.

^ ndime 17 Kuti mumanye vinandi pa nkhani yakuti tikukhala nadi mu mazuŵa ghaumaliro, ŵazgani mutu 9, “Kasi Tili mu ‘Mazuŵa Ghaumaliro’?” mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Buku ili likusangikaso pa www.jw.org.