Mu Baibolo muli mboniwoni zinandi izo zikutovwira kumanya awo ŵakukhala kuchanya. Mu nkhani iyi tidumbiskanenge zinyake mwa mboniwoni izi. Kweni tikwenera kumanya kuti chilichose icho chikuyowoyeka mu mboniwoni izi tikwenera kuchitora umo chiliri yayi. Mboniwoni izi zikutovwira waka kumanya awo ŵakukhala kuchanya na umo ise tikukhwaskikira.

YEHOVA NGWAPACHANYA NKHANIRA

“Nkhawona chitengo icho chikaŵa pa malo ghake kuchanya, ndipo pakaŵa yumoza uyo wakakhala pa chitengo. Ndipo uyo wakakhalapo wakawonekanga nga ni libwe la yasipisi na libwe la saradoniyo, ndipo chiŵingavula icho chikawonekanga nga ni samaragido chikazingilizga chitengo chake.”—Chivumbuzi 4:2, 3.

“Pakaŵa ungweru ukuru uwo ukamuzingilizga nga ntchiŵingavula icho chili mu bingu pa zuŵa ilo vula yikulokwa. Umu ndimo ukawonekeranga ungweru ukuru uwo ukamuzingilizga. Ukawonekanga nga mbuchindami wa Yehova.”—Ezekiyeli 1:27, 28.

Mboniwoni izi, Yehova wakalongora mpositole Yohane na ntchimi Ezekiyeli. Ndipo mukaŵa malibwe ghakuzirwa, chiŵingavula, na chitengo chachifumu. Vinthu vyakuwoneka ivi vikutovwira kumanya makora uchindami wa Chiuta Wapachanya Nkhanira, Yehova. Mboniwoni izi zikutovwiraso kumanya kuti malo agho Yehova wakukhala ngakutowa chomene ndipo kulije chakutimbanizga.

Ivi vikukolerana na ivyo wamasalimo wakayowoya, uyo wakati: “Yehova ni mukuru na wakwenelera chomene kulumbika. Ngwakofya chomene kuluska ŵachiuta ŵanyake wose. Ŵachiuta wose ŵa ŵanthu mbachiuta ŵawakawaka, kweni Yehova ndiyo wakalenga kuchanya. Ukuru na uchindami vili pamaso pake. Nkhongono na utozi vili mu malo ghake ghakupatulika.”—Salimo 96:4-6.

Nangauli Yehova Ngwapachanya Nkhanira, kweni wakutipempha kuti tifikenge kwa iyo mu lurombo ndipo wakutisimikizgira kuti wapulikenge malurombo ghithu. (Salimo 65:2) Chiuta wakutitemwa na kutipwelelera chomene. Lekani mpositole Yohane wakalemba kuti: “Chiuta ntchitemwa.”—1 Yohane 4:8.

YESU WALI KU WOKO LAMALYERO LA CHIUTA

“[Msambiri Stefano], wakazura na mzimu utuŵa, wakadodoliska kuchanya ndipo wakawona uchindami wa Chiuta na wa Yesu uyo wakimilira ku woko lamalyero la Chiuta, ndipo wakati: ‘Wonani, nkhuwona machanya ghajulika ndipo Mwana wa munthu wimilira ku woko lamalyero la Chiuta.’”—Milimo 7:55, 56.

Ŵalongozgi Ŵachiyuda awo ŵakakoma Yesu, ŵakaŵapo apo Stefano wakawonanga mboniwoni iyi. Mboniwoni iyi yikalongoranga kuti pa nyengo iyi Yesu wakaŵa kuti wawuka ku ŵakufwa ndipo wali kuchanya.  Pakuyowoya za nkhani iyi, mpositole Paulosi wakati: “Apo [Yehova] wakamuwuska [Yesu] Khristu ku ŵakufwa na kumukhalika ku woko lake lamalyero mu malo ghakuchanya. Wali kumuŵika pachanya kuluska maboma ghose, mazaza, nkhongono, muwuso, na zina lililose ilo likuzunulika, mu nyengo iyi pera yayi kweniso mu nyengo iyo yikwiza.”—Ŵaefeso 1:20, 21.

Nangauli Yesu wali na udindo wapachanya, kweni Malemba ghakulongora kuti wakutemwa chomene ŵanthu nga umo wakuchitira Yehova. Apo wakaŵa pa charu chapasi, Yesu wakachizganga ŵalwari, ŵakupendera na kuwuska ŵakufwa. Paumaliro wakapeleka umoyo wake nga ni sembe kulongora kuti wakutemwa chomene Chiuta na ŵanthu. (Ŵaefeso 2:4, 5) Sonosono apa, Yesu pakuŵa muwusi muphya wa charu chapasi, wazamutumbika ŵanthu wose awo mbakupulikira.

ŴANGELO ŴAKUTEŴETERA CHIUTA

“[Ine Daniyeli] nkhalutilira kulaŵiska m’paka vitengo vikaŵikika pa malo ghake ndipo Mulara Wamwaka [Yehova] wakakhalapo. . . . Vikwi na vikwi vikamuteŵeteranga, ndipo vikwi 10 kwandaniska na vikwi 10 vikimilira panthazi pake.”—Daniyeli 7:9, 10.

Mu mboniwoni iyi Daniyeli wakawona ŵangelo mamiliyoni ghanandi. Iyi ni mboniwoni yakukondweska chomene. Ŵangelo ni vilengiwa vyauzimu ndipo mbankhongono chomene na ŵamahara. Ŵangelo ŵali mu magulu ghanandi chomene ndipo ghanyake mwa magulu agha, ni ŵakerubi na ŵaserafi. Mu Baibolo ŵangelo ŵakuzunulika mu malo ghakujumpha 250.

Ŵangelo ni ŵanthu awo ŵakakhalapo pa charu chapasi na kufwa yayi. Ŵangelo ŵakalengeka ni kale chomene pambere ŵanthu ŵandalengeke. Apo charu chikalengekanga, ŵangelo ŵakaŵa kuti ŵalipo kale ndipo ŵakachemerezga mwakukondwa apo Chiuta wakalenganga charu.—Yobu 38:4-7.

Ŵangelo ŵakugomezgeka ŵakuteŵetera Chiuta munthowa zinandi. Yimoza mwanthowa izi nkhovwira ŵanthu pa mulimo wakuzirwa chomene wakupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. (Mateyu 24:14) Tikumanya fundo iyi chifukwa mpositole Yohane wakalemba kuti: “Nkhawona mungelo munyake wakuwuluka mu mlengalenga, wakaŵa na makani ghawemi ghamuyirayira kuti wapharazgire awo ŵakukhala pa charu chapasi, na ku mtundu uliwose, fuko lililose, lulimi lulilose, na ŵanthu wose.” (Chivumbuzi 14:6) Nangauli mazuŵa ghano ŵangelo  ŵakuyowoya na ŵanthu yayi nga umo ŵakachitiranga kale, kweni ŵakovwira ŵateŵeti ŵa Chiuta pakuŵalongozgera ku ŵanthu ŵa mitima yiwemi kuti ŵapulike makani ghawemi.

SATANA WAKUPULUSKA ŴANTHU ŴANANDI

“Kukawuka nkhondo kuchanya: Mikayeli [Yesu Khristu] na ŵangelo ŵake wakarwanga na chinjoka. Chinjoka na ŵangelo ŵake ŵakarwa nkhondo kweni ŵakaluska yayi, ndipo malo ghawo ghakasangikaso yayi kuchanya. Ntheura chinjoka chikuru chikaponyeka pasi, njoka ya papo kale, iyo yikuchemeka Dyabulosi na Satana, uyo wakupuluska charu chose. Wakaponyeka pa charu chapasi, ndipo ŵangelo ŵake ŵakaponyeka pasi pamoza nayo.”—Chivumbuzi 12:7-9.

Ivi vikulongora kuti nyengo yinyake kuchanya kukaŵavya mtende. Adamu na Eva ŵati ŵalengeka waka, mungelo munyake wakagalukira Chiuta. Mungelo uyu wakakhumbanga kuti ŵanthu ŵamusopenge. Ntheura wakazgoka Satana, zina ilo likung’anamura “Wakususka.” Pamasinda, ŵangelo ŵanyakeso nawo ŵakagalukira Chiuta na kuzgoka viŵanda. Viŵanda ni viheni chomene ndipo vikususka Yehova. Kweniso vikupangiska kuti ŵanthu ŵanandi ŵachitenge vinthu ivyo vikususkana na khumbo la Chiuta.

Satana na viŵanda vyake mbankhaza chomene. Iwo mbalwani ŵa ŵanthu nakuti ndiwo ŵakupangiska kuti taŵanthu tisuzgikenge. Mwachiyelezgero, Satana ndiyo wakakoma viŵeto na ŵateŵeti ŵa munthu wakugomezgeka, Yobu. Kweniso wakakoma ŵana ŵake 10. Iyo wakatuma “mphepo yikuru” iyo yikawiska nyumba iyo ŵakaŵamo. Paumaliro, Satana “wakatimba Yobu na mapumba ghakuŵinya, kwambira kusi ku lundi lake m’paka pachanya pa mutu.”—Yobu 1:7-19; 2:7.

Kweni chakukondweska ntchakuti Satana waparanyikenge sonosono apa. Pakuti wali kuponyeka pa charu chapasi, iyo wakumanya makora kuti wali “na nyengo yifupi.” (Chivumbuzi 12:12) Nadi, para Satana wazakakomeka, tose tizamukondwa chomene.

AWO ŴAKULUTA KUCHANYA

“[Imwe Yesu] mukagulira Chiuta ŵanthu kufuma mu fuko lililose na lulimi na ŵanthu na mtundu, ndipo mukaŵazgora kuŵa mafumu na ŵasembe ŵa Chiuta withu, ndipo ŵawusenge charu chapasi nga ni mathemba.”—Chivumbuzi 5:9, 10.

Ŵanthu ŵanyake nawo ŵakuwuskira kuchanya nga umo vikaŵira na Yesu. Iyo wakaphalira ŵapositole ŵake ŵakugomezgeka kuti: “Nkhuluta kukamunozgerani malo. Kweniso . . . namwizaso kuti nizakamupokelerani imwe, mwakuti uko ine namuŵa ndiko namwe mukaŵe.”—Yohane 14:2, 3.

 Awo ŵakuluta kuchanya ŵali na ntchito iyo ŵamuchita. Iwo ŵamuwusa lumoza na Yesu mu Ufumu wa Chiuta, ndipo ŵazamovwira kuti ŵanthu wose ŵasange vitumbiko pa charu chapasi. Ufumu uwu ndiwo Yesu wakaphalira ŵalondezgi ŵake kuti ŵawulombenge. Iyo wakati: “Adada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu lituŵiskike. Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.”—Mateyu 6:9, 10.

KASI AWO ŴAKULUTA KUCHANYA ŴAMUCHITASO VICHI?

“[Ine mpositole Yohane] nkhapulika mazgu ghakuru kufuma ku chitengo, ghakati: ‘Wonani! Hema la Chiuta lili na ŵanthu. Iyo . . . wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. Kuzamuŵavya kutengera panji kulira, kutampha nesi vyakuŵinya. Vinthu vyakale vyafumapo.’”—Chivumbuzi 21:3, 4.

Mboniwoni iyi yikuyowoya za nyengo iyo Ufumu wa Chiuta, uzamuparanyira muwuso wa Satana na kuzgora charu chapasi kuŵa Paradiso. Yesu ndiyo wazamulamulira mu Ufumu wa Chiuta pamoza na ŵanthu ŵakusoleka awo ŵakuluta kuchanya. Masuzgo ghose ghazamumara. Nyifwa nayo yizamuŵakoso chara.

Wuli pakuyowoya za ŵanthu mabiliyoni ghanandi awo ŵali kufwa kweni ŵandawuskikire kuchanya? Nawo ŵazamuwuskika na kukhala na umoyo wamuyirayira mu Paradiso pa charu chapasi.—Luka 23:43.

Mboniwoni izo tadumbiskana mu nkhani iyi zikutisimikizgira kuti Chiuta na Mwana wake, Yesu Khristu, kweniso ŵangelo ŵakugomezgeka na ŵanthu ŵanyake awo ŵali kugulika pa charu chapasi, ŵakutipwelelera chomene kweniso ŵakutitemwa. Kuti mumanye vinandi ivyo ŵazamuchita, fumbani Ŵakaboni ŵa Yehova panyake lutani pa webusayiti yithu ya www.jw.org. Kweniso mungapanga dawunilodi buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? pa webusayiti iyi.