Ŵangelo ŵakugomezgeka ŵakukondwa chomene na mulimo uwo ŵanthu ŵakuchita pakufiska khumbo la Chiuta. Chiuta wati walenga charu chapasi, ŵangelo ‘ŵakachemerezga pamoza mwachimwemwe, ndipo ŵana wose ŵa Chiuta ŵakamba kuchemerezga mwakukondwa.’ (Yobu 38:4, 7) Kufuma kale, ŵangelo mbakukhumbisiska “kulingizgamo” mu ivyo vichitikenge pa charu chapasi.—1 Petrosi 1:11, 12.

Baibolo likulongora kuti nyengo zinyake ŵangelo ŵakavikiliranga ŵanthu ŵa Chiuta kuti khumbo lake lifiskike. (Salimo 34:7) Mwachiyelezgero:

  • Apo Yehova wakaŵa pafupi kuparanya misumba yiheni ya Sodomu na Gomora, ŵangelo ŵakawovwira Loti na mbumba yake kuti ŵafumemo mu msumba uheni.—Genizesi 19:1, 15-26.

  • Kale ku Babuloni ŵanyamata ŵatatu Ŵachihebere ŵakati ŵaponyeka mu ng’anjo ya moto, Chiuta ‘wakatuma mungelo wake na kuthaska ŵateŵeti ŵake aŵa.’—Daniyeli 3:19-28.

  • Apo Daniyeli wakaponyeka mu chikhululu cha nkhalamu za njara, iyo wakati wakapona chifukwa ‘Chiuta wakatuma mungelo na kujara mulomo wa nkhalamu.’—Daniyeli 6:16, 22.

Kwamba kale, ŵangelo ŵakovwira ŵanthu ŵa Chiuta

ŴANGELO ŴAKAWOVWIRA MPINGO WAKWAMBILIRA WACHIKHRISTU

Nyengo zinyake ŵangelo ŵakawovwiranga Ŵakhristu ŵakwambilira kuti ŵafiske khumbo la Chiuta. Mwachiyelezgero:

  • Mungelo wakajura milyango ya jele na kufumiska ŵapositole awo ŵakajalirika, ndipo wakaŵaphalira kuti ŵakapharazge mu tempile.—Milimo 5:17-21.

  • Mungelo wakaphalira Filipu kuti walute ku msewu wakufuma ku Yerusalemu kuya ku Gaza kuti wakapharazgire nduna ya ku Etiyopiya iyo yikafumanga ku Yerusalemu kukasopa.—Milimo 8:26-33.

  • Apo nyengo ya Chiuta yikakwana kuti ŵanthu ŵamitundu ŵaŵe Ŵakhristu, mungelo wakawonekera mu mboniwoni kwa mulara wa ŵasilikari Ŵachiroma zina lake Koroneliyo na kumuphalira kuti wachemere Petrosi ku nyumba yake.—Milimo 10:3-5.

  • Apo Petrosi wakajalirika mu jele, mungelo wakawonekera kwa iyo na kumufumiska.—Milimo 12:1-11.

 UMO ŴANGELO ŴANGAMOVWILIRANI

Palije ukaboni wakuti pasono Chiuta wakutuma ŵangelo kovwira ŵanthu mwaminthondwe nga umo vikaŵiranga kale. Ndipouli, pakuyowoya za ivyo vikuchitika mazuŵa ghano, Yesu wakati: “Makani ghawemi agha gha Ufumu, ghazamupharazgika mu charu chose chapasi kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose, penepapo ndipo umaliro wizenge.” (Mateyu 24:14) Kasi mukumanya kuti ŵasambiri ŵa Khristu ŵakugwira ntchito iyi mwakulongozgeka na ŵangelo?

Ŵangelo ŵakovwira pa mulimo wakupharazga makani ghawemi pa charu chose

Buku la Chivumbuzi likulongora kuti ŵangelo ŵakovwira ŵanthu pa charu chose chapasi kusambira vya Yehova Chiuta na khumbo lake. Mpositole Yohane wakalemba kuti: “Nkhawona mungelo munyake wakuwuluka mu mlengalenga, wakaŵa na makani ghawemi ghamuyirayira kuti wapharazgire awo ŵakukhala pa charu chapasi, na ku mtundu uliwose, fuko lililose, lulimi lulilose, na ŵanthu wose. Wakayowoyanga na mazgu ghakuru kuti: ‘Mopani Chiuta na kumuchindika, pakuti ora lakuti weruzgire lafika, ntheura sopani Uyo wakalenga kuchanya, charu chapasi, nyanja, na visimi vya maji.’” (Chivumbuzi 14:6, 7) Ivyo vikuchitika mazuŵa ghano vikulongora kuti ŵangelo ŵakovwira chomene pa mulimo wakupharazga vya Ufumu pa charu chose. Nakuti para wakwananga yumoza wang’anamuka mtima na kuwelera kwa Yehova, ‘ŵangelo ŵa Chiuta ŵakuŵa na chimwemwe.’—Luka 15:10.

Kasi chizamuchitika ntchivichi para ntchito yakupharazga yazakamara? Ŵangelo awo ‘mbankhondo ŵakuchanya’ ŵazamovwira Yesu Khristu, Themba la mathemba, kurwa “nkhondo ya zuŵa likuru la Chiuta Wankhongonozose” yakuchemeka Haramagedoni. (Chivumbuzi 16:14-16; 19:14-16) Ŵangelo awo mbankhongono ŵazamovwira Fumu Yesu pakupeleka cheruzgo na ‘kuwezgera nduzga pa . . . awo ŵakuleka kupulikira makani ghawemi ghakuyowoya vya Fumu yithu Yesu.’—2 Ŵatesalonika 1:7, 8.

Ntheura manyani kuti ŵangelo ŵakukondwa namwe imwe pamwekha. Iwo ŵakukondwa chomene na wose awo ŵakukhumba kuteŵetera Chiuta, ndipo Yehova wakutuma ŵangelo kuti ŵakhozge na kuvikilira ŵateŵeti ŵake wose awo mbakugomezgeka.—Ŵahebere 1:14.

Kasi mupulikirenge makani ghawemi agho ghakupharazgika pa charu chose chapasi? Ŵakaboni ŵa Yehova ŵa uko mukukhala ŵangakondwa chomene kumovwirani kumanya kuti Yehova na ŵangelo ŵake ŵakumutemwani chomene. Ipo waliyose wakwenera kusankha yekha chakuchita pa nkhani iyi.