Kasi tikugomezga kuti vyose ivyo Chiuta watilayizga vizamufiskika? Yesu wakakhorwa, ndipo ivyo wakasambizganga vikawovwira ŵategherezgi ŵake kukhozga chipulikano chawo. Wonani ivyo wakayowoya pa Mateyu 5:18. Iyo wakati: “Nadi nkhumuphalirani, kuchanya na charu chapasi vingamara mwaluŵiro, kweni lizgu limoza ilo lili kulembeka mu Dango limarenge chara, m’paka vinthu vyose vichitike.”

Lizgu panji kuti chilembo chichoko chomene pa alufabeti ya Chihebere ni י (yod). Ichi ndicho ntchilembo chakwamba pa vilembo vinayi ivyo vikwimira zina la Chiuta Yehova (Tetragrammaton). * Ŵalembi na Ŵafarisi ŵakawonanga chilembo chilichose mu Dango la Chiuta kuŵa chakuzirwa chomene.

Yesu wakati kuchanya na charu chapasi vingamara kuluska kuti kachilembo kachoko chomene ka mu Dango kaleke kufiskika. Ndipouli, Malemba ghakutisimikizgira kuti kuchanya na charu vikhalilirenge muyirayira. (Salimo 78:69) Ntheura fundo izi zikulongora kuti kalikose ako Yehova wali kuyowoya mu Dango kazamufiskika.

Kasi Yehova Chiuta wakuŵikapo mtima kuti wafiske kalikose ako wayowoya? Enya. Wonani fundo iyi: Ŵaisrayeli ŵakaphalirika kuti wangaphyoranga yayi chiwangwa cha kamberere para ŵakuchita Paska. (Ekisodo 12:46) Iyi yikaŵa nkhani yichoko chomene. Kasi Ŵaisrayeli ŵakapulikiskanga chifukwa icho Yehova wakaŵakanizgiranga kuphyora chiwangwa? Yayi. Kweni Yehova wakamanyanga kuti uwu mbuchimi wakukhwaskana na Mesiya kuti palije chiwangwa icho chizamuphyoreka para wazakakomeka na kupayikika pa khuni.—Salimo 34:20; Yohane 19:31-33, 36.

Kasi tikusambira vichi ku ivyo Yesu wakayowoya? Nase tikwenera kukhorwa kuti kalikose ako Yehova watilayizga kazamufiskika. Ipo tikukhozgeka chomene na nkhani ya chilembo chichoko chomene cha Chihebere!

^ ndime 3 Chilembo chichoko chomene pa alufabeti ya Chigiriki ni iota icho chikuyanako na chilembo cha Chihebere י (yod). Pakuti Dango la Mozesi likalembeka mu Chihebere, ipo Yesu wakwenera kuti wakanenanga malemba gha Chihebere.