Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  Na. 1 2016

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nipaniko Waka Chaka Chimoza cha Mtende na Chimwemwe

Nipaniko Waka Chaka Chimoza cha Mtende na Chimwemwe
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1971

  • UKO WAKABABIKIRA: FRANCE

  • MBIRI YAKE: WAKAŴA WAMBEMBE, MUZAGHALI, KWENISO WAKAMWANGA MINKHWALA YAKUTIMBANIZGA WONGO

UMO NKHAŴIRA KALE:

Tikakhalanga na ŵapapi ŵithu mu muzi wa Tellancourt, kumpoto cha kumafumiro gha dazi kwa France. Adada ŵakaŵa Ŵachifurenchi, kweni amama Ŵachiitaliya. Apo nkhaŵa na vyaka 8, tikasamira ku kamuzi kanyake ku Roma, Italy. Umoyo ukaŵa wakusuzga chomene tikati tafika kura. Adada na amama kanandi ŵakatimbananga chifukwa cha suzgo la ndalama.

Nkhati nafika vyaka 15, amama ŵakaniphalira kuti nisange ŵanyane ŵakuchezga nawo. Ntheura nkhamba kumalira nyengo yinandi kwakwenda. Nyengo yeneyiyo, nkhamba kwenda na ŵanthu ŵambura kulongosoka. Zuŵa linyake, nkhakumana na munthu uyo wakawonekanga muwemi. Wakanigaŵirako minkhwala yakutimbanizga wongo, ndipo nkhamwa kuti nane niwoneke kuti nili mulara. Nakalinga minkhwala yira yikaninjira, kweniso nkhamba vya uzaghali. Nyengo zinandi, ŵanthu ŵakanigonanga. Nkhamba kuwona umoyo kuŵa wawakawaka. Umoyo panji nyifwa, nkhawonanga kuti vyose ni vyawaka pera. Nkhaŵanga na phukwa chomene. Apo nkhaŵa na vyaka 16, nkhakhumba kuti nijikome, ndipo nkhamwa velemuti yose ya moŵa wakuŵaŵa chomene na kujiponya mu nyanja. Pa chifukwa ichi, nkhaŵa thafya m’paka pa zuŵa lachitatu ndipo nkhasisipuka.

Nkhamba kusuzgikira kusanga vyakukhumbikwa pa umoyo, kweni nkhambaso mbembe na vinthu vinyake viheni. Nkhalutanga ku ŵanthu awo ŵakakhumbanga kugona nane, nkhaŵamweskanga minkhwala yakutimbanizga wongo, na kuŵabira chilichose icho ntcha ndalama zinandi. Magulu ghakurughakuru gha vigeŵenga ghakanitumanga kupelekera minkhwala mu Italy. Nyengo zinandi nkhaŵanga mu mawoko gha ŵapolisi. Vikafika pakuti umoyo wane nkhawuwonanga kuŵa wambura ntchito. Kweni pasi pa mtima nkhagomezganga kuti pali chifukwa icho nili kuŵirako. Ntheura nkhalomba kwa Chiuta, nkhamupempha kuti wanipeko waka chaka chimoza cha mtende na chimwemwe.

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE:

Apo nkhaŵa na vyaka 24, nkhaghanaghana vya kusamira ku England. Umoyo wane ukaŵa pangozi chifukwa chakuti nkhendanga na ŵanthu awo ŵakaguliskanga minkhwala yakutimbanizga wongo. Pambere nindasame, nkhaluta kukawona amama. Nkhazizwa kuwona kuti ŵakudumbiskana vya Baibolo na munthu munyake zina lake Annunziato  Lugarà. * Pakuti nkhamanyanga umoyo wauchigeŵenga wa munthu uyu, nkhachita wofi ndipo nkhamufumba chifukwa icho wakizira kwa amama. Wakaniphalira kuti sono wali kusintha ndipo njumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova. Ntheura wakaniphalira kuti para nakafika ku England nkhakumane na Ŵakaboni. Nkhazomera kuti ndivyo namuchita. Kweni nkhati nafika ku England, nkhambiraso umoyo wane wakale.

Zuŵa linyake, nkhasangana na Kaboni uyo wakagaŵiranga magazini gha Gongwe la Mulinda na Wukani! mu msewu ku London. Nkhakumbuka ivyo Annunziato wakaniphalira, ndipo nkhamupempha Kaboni yura kuti wanisambizgenge Baibolo.

Nkhazizwa chomene na ivyo nkhasambira mu Baibolo. Mazgu agho ghakanikhwaska chomene nga pa 1 Yohane 1:9, apo pakuti: “Usange tikuzomera zakwananga zithu, Chiuta ni murunji na wakugomezgeka, ndipo watigowokerenge zakwananga zithu na kutitozga.” Vesi ili likanovwira chomene chifukwa nkhajiwonanga kuti nili mukazuzi chifukwa cha ivyo nkhachitanga. Nyengo yeneyiyo nkhamba kusopa na Ŵakaboni ŵa Yehova pa Nyumba ya Ufumu. Ŵakaboni ŵakanipokelera makora chomene. Nkhati nawona umo ŵakutemwerana, nane nkhakhumbanga kuŵa yumoza wawo, pakuti ndivyo nkhadokeranga kwamba kale.

Vikanisuzga viŵi yayi kuleka minkhwala yakutimbanizga wongo na uzaghali, kweni ntchito yikaŵa pakusintha wunthu wane. Nkhawona kuti nkhwenera kuchindika ŵanthu na kuŵaghanaghanira. Nakuti nichali kulimbana na tunkharo tuheni. Kweni Yehova wanovwira, nkhuchitako makora. Myezi 6 kufuma apo nkhambira kusambira Baibolo, nkhabatizika na kuŵa Kaboni wa Yehova. Ivi vikachitika mu 1997.

UMO NASANGIRA CHANDULO:

Pamanyuma pakuti nabatizika, nkhatora mwanakazi zina lake Barbara, uyoso ni Kaboni wa Yehova. Munyane munyake uyo tikenderanga lumoza kale wakati wawona umo nasinthira, nayo wakamba kusambira Baibolo. Nyengo yikati yajumphapo, iyo na mudumbu wake ŵakaŵa Ŵakaboni. Kufuma apo, ŵabuya ŵane ŵachoko, awo ŵakaŵa na vyaka vyakujumpha 80, nawo ŵakamba kusambira Baibolo ndipo ŵakabatizika.

Pasono nili mulara mu mpingo, ndipo ine na muwoli wane tikusambizga Baibolo ŵanthu ŵakuyowoya Chiitaliya awo ŵakukhala ku London. Nyengo zinyake, chitima chikunikora na ivyo nkhachitanga kale, kweni Barbara wakunovwira chomene. Sono nkhukondwa na umoyo wa banja uwo nkhawudokanga kwamba kale, kweniso nili na Dada uyo wakunitemwa chomene. Nkhapempha Chiuta kuti wanipe chaka chimoza cha mtende na chimwemwe, kweni wanipa vinandi chomene.

Sono nkhukondwa na umoyo wa banja uwo nkhawudokanga kwamba kale, kweniso nili na Dada uyo wakunitemwa chomene

^ ndime 10 Wonani nkhani yakuti “Baibolo Likusintha Umoyo wa Ŵanthu—Palipose Nkhaŵanga na Futi Yane,” yakuyowoyeka na Annunziato Lugarà, mu Gongwe la Mulinda la Julayi 1, 2014, peji 8-9.