“Mazgu gha Chiuta ngamoyo na ghankhongono.”—HEB. 4:12.

SUMU: 114, 113

1. Chifukwa wuli tikugomezga kuti Mazgu gha Chiuta ngankhongono? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

ŴANTHU ŵa Yehova ŵakugomezga kuti Mazgu gha Chiuta “ngamoyo na ghankhongono” ndipo ni uthenga uwo Chiuta wali kupa ŵanthu. (Heb. 4:12) Taŵanandi Baibolo lili kusintha umoyo withu. Ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵanyake, kale ŵakaŵa ŵankhungu, ŵakatemwanga munkhwala wakutimbanizga wongo, panji uzaghali. Ŵanyake ŵakaŵa na chilichose kweni ŵakakondwanga yayi. (Muph. 2:3-11) Baibolo lawovwira ŵanthu ŵanandi awo ŵakaghanaghanangako yayi kuti ŵangasintha na kwamba kuchita makora. Mukwenera kuti muli kuŵerengapo nkhani zakupambanapambana mu Gongwe la Mulinda zakuti “Baibolo Likusintha Umoyo wa Ŵanthu.” Ndipo mukwenera kuti muli kuwonapo umo Malemba ghakawovwilira Mkhristu munyake kuti walutilire kusintha wati wasambira kale unenesko.

2. Kasi Mazgu gha Chiuta ghakaŵa na nkhongono wuli mu nyengo yakale?

2 Kasi mazuŵa ghano tikwenera kuzizwa kuti ŵanthu ŵanandi ŵakusintha nkharo zawo para ŵasambira Mazgu gha Chiuta? Yayi. Ivi ndivyo Ŵakhristu ŵanyake mu nyengo yakale ŵakachita. Ŵabali na ŵadumbu aŵa ŵakaŵa na chigomezgo cha kuluta kuchanya.  (Ŵerengani 1 Ŵakorinte 6:9-11.) Paulosi wakati walongosora za ŵanthu awo ŵazamuhara yayi Ufumu wa Chiuta, wakayowoyaso kuti: “Mwaŵanyake ndimo mukaŵira.” Kweni Malemba na mzimu utuŵa wa Chiuta vikaŵawovwira kuti ŵasinthe. Ŵanyake ŵakuchita zakwananga zikuru ŵati ŵasambira kale unenesko. Baibolo likuzunura Mkhristu munyake wakuphakazgika wa mu nyengo yakale, uyo wakasezgeka ndipo pamanyuma wakawezgekeramo mu mpingo. (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8) Tikukhozgeka kumanya kuti Ŵakhristu ŵanyithu kumanyuma ŵakaŵa na masuzgo ghakupambanapambana ndipo Mazgu gha Chiuta ghakaŵawovwira.

3. Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge vichi?

3 Tikwenera kugwiliskira ntchito makora Mazgu gha Chiuta chifukwa ngankhongono ndipo tikuŵa nagho nyengo yiliyose. (2 Tim. 2:15) Mu nkhani iyi, tidumbiskanenge umo Mazgu gha Chiuta ghangatovwilira (1) mu umoyo withu, (2) para tikupharazgira munthu, na (3) para tikusambizga pa pulatifomu. Vinthu ivi vitovwirenge kuti titemwenge na kuwonga Adada ŵithu ŵakuchanya, awo ŵakutisambizga umo tingasangira chandulo.—Yes. 48:17.

MU UMOYO WITHU

4. (a) Kasi tikwenera kuchita wuli para tikukhumba kuti Mazgu gha Chiuta ghatovwire? (b) Kasi mukuchita wuli kuti muŵe na nyengo yakuŵerengera Baibolo?

4 Para tikukhumba kuti Mazgu gha Chiuta ghatovwire, tikwenera kuŵerenga nyengo zose. Usange tingafiska, tiŵerengenge zuŵa lililose. (Josh. 1:8) Nangauli taŵanandi tikutangwanika chomene, kweni tikwenera yayi kuzomerezga chilichose nanga ni maudindo agho tili nagho kuti vititimbanizge kuŵerenga Baibolo zuŵa lililose. (Ŵerengani Ŵaefeso 5:15, 16.) Ŵanthu ŵa Yehova ŵanandi ŵakusanga nyengo yiwemi yakuŵerengera Baibolo zuŵa lililose. Ŵanyake ŵakuŵerenga mulenji, panji mise ndipo ŵanyake ŵakuŵerenga muhanya panyengo yakupumulira. Ŵakujipulika nga ni wamasalimo uyo wakalemba kuti: “Dango linu nkhulitemwa nadi. Ndilo nkhughanaghanirapo zuŵa lose.”—Sal. 119:97.

5, 6. (a) Chifukwa wuli ntchakuzirwa kughanaghanirapo pa ivyo taŵerenga? (b) Tingachita wuli kuti tighanaghanirengepo makora? (c) Kasi ivyo mukuŵerenga na kughanaghanirapo vyamovwirani wuli?

5 Para taŵerenga Baibolo, ntchakuzirwa kuti tighanaghanirengepo pa ivyo taŵerenga. (Sal. 1:1-3) Para tichitenge nthena, tigwiliskirenge ntchito makora vinjeru ivyo vili mu Baibolo. Kwali tikuŵerenga Mazgu gha Chiuta mu Baibolo leneko, pa foni, panji pa kompyuta, kweni chilato chithu ntchakuti tisungilire pamtima.

6 Kasi tingachita wuli kuti tighanaghanirengepo pa ivyo tikuŵerenga? Ŵanandi ŵawona kuti ntchiwemi chomene kuyima pachoko para ŵaŵerenga mavesi ghachoko waka mu Baibolo, na kujifumba kuti: ‘Kasi nkhani iyi yikunisambizgachi za Yehova? Ni fundo wuli izo naŵerenga  apa izo nkhuzilondezga kale? Ni mphani apo nkhwenera kusintha?’ Para tikulomba na kughanaghanirapo pa fundo izo taŵerenga mu Mazgu gha Chiuta, tilondezgenge ulongozgi uwo taŵerenga. Para tichitenge nthena, tizamuwona kuti Mazgu gha Chiuta ngankhongono chomene pa umoyo withu.—2 Kor. 10:4, 5.

PARA TIKUPHARAZGIRA MUNTHU

7. Kasi tikwenera kuchita wuli na Mazgu gha Chiuta para tikupharazga?

7 Kasi tingachita wuli kuti tipharazgirenge makora munthu na Mazgu gha Chiuta? Nyengo zose tikwenera kuŵerenga Mazgu gha Chiuta para tikupharazgira munthu, na para tikumusambizga. Mubali munyake wakati, “Usange mungaŵa na Yehova ndipo mukupharazga nyumba na nyumba, kasi mungayowoyanga waka mwekha kwambura Yehova kuyowoyapo?” Fundo yake yikaŵa yakuti: Para tikuŵerenga Mazgu gha Chiuta mu upharazgi, ndikuti tikumupa m’pata Yehova kuti ndiyo wayowoyenge na ŵanthu. Para munthu tingamuŵelengera lemba lakwenelera, lingamovwira chomene kuluska vyose ivyo tingayowoya. (1 Tes. 2:13) Jifumbani kuti, ‘Kasi ine para nkhupharazga makani ghawemi, nkhuyezgayezga kuŵelengera munthu Mazgu gha Chiuta?’

8. Chifukwa wuli kuŵelengera waka munthu Malemba nkhwakukwana yayi?

8 Kweni kuŵelengera waka Baibolo munthu uyo tikumupharazgira nkhwakukwana yayi. Chifukwa wuli? Chifukwa chakuti ŵanandi ŵakulimanya makora yayi Baibolo, kweniso ŵakulipulikiska yayi. Ndimo vikaŵira na Ŵakhristu ŵakwambilira, kweniso ndimo viliri mazuŵa ghano. (Rom. 10:2) Ntheura tileke kughanaghana kuti munthu wapulikenge fundo ya mu lemba chifukwa chakuti tamuŵelengera. Tikwenera kumulongosolera makora mavesi agho tamuŵelengera. Tingaŵerezgapo chigaŵa chinyake cha vesi ilo taŵerenga, icho pali fundo yikuru. Nyengo zinyake tingalongosora mazgu agho pagona fundo kuti wapulikiske. Para tichitenge  nthena, tovwirenge ŵanthu awo tikuŵapharazgira kuti Mazgu gha Chiuta ghaŵafike pa mtima.—Ŵerengani Luka 24:32.

9. Kasi tingalongora wuli kuti tikuchindika Baibolo para tikwamba kupharazgira munthu? Yowoyani chiyelezgero.

9 Kweniso para tikupharazga, tikwenera kuzunura Malemba mu nthowa yakuti tikuchindika Baibolo. Nyengo zinyake tingayowoya kuti, “Tiyeni tiwone ivyo Mlengi withu wakuyowoya pa nkhani iyi.” Para tikupharazgira munthu uyo wakulira mu banja Lachikhristu yayi, tingayowoya kuti, “Wonani ivyo Malemba Ghatuŵa ghakutiphalira.” Para takumana na munthu uyo vyachisopa vikwendamo yayi, tingamufumba kuti, “Kasi muli kupulikapo mazgu agha?” Nyengo zose tikumbukenge kuti ŵanthu ŵakukura mwakupambana, kweniso ŵali na vigomezgo vyakupambana. Ivi vitovwirenge kuti tidumbiskanenge nawo munthowa zakupambana.—1 Kor. 9:22, 23.

10. (a) Yowoyani ivyo mubali munyake wakachita. (b) Kasi imwe muli na ukaboni wuli wakuti Mazgu gha Chiuta ngankhongono?

10 Ŵanthu ŵanandi ŵawona kuti Mazgu gha Chiuta ghakovwira chomene ŵanthu para mwaŵaŵelengera. Wonani ivyo vikachitika. Mubali munyake wakawelerako kwa doda linyake ilo likaŵerenga magazini ghithu vyaka vinandi. M’malo mwa kupeleka waka magazini ghaphya gha Gongwe la Mulinda kwa doda ili, mubali uyu wakaŵerenga lemba ilo likaŵa mu magazini iyi. Wakaŵerenga lemba la 2 Ŵakorinte 1:3, 4, ilo likuti: “Dada wa mtima walusungu na Chiuta wa chisangulusko chose, uyo wakutisanguluska mu suzgo yithu yose.” Mazgu agha ghakalikhwaska chomene doda ili, ndipo likapempha mubali kuti waŵerengeso lemba ili. Doda ili likati iyo na muwoli wake ŵakakhumbanga chomene kupembuzgika. Ndipo pasono likukhumba kumanya vinandi vya mu Baibolo. Ichi chikulongora kuti Mazgu gha Chiuta ngankhongono chomene para tikuŵelengera ŵanthu.—Mil. 19:20.

PARA TIKUSAMBIZGA PA PULATIFOMU

11. Kasi ŵabali awo ŵakusambizga pa pulatifomu ŵali na udindo wuli?

11 Tose tikukondwa para tiza pa maungano ghithu gha mpingo, gha dera, na gha chigaŵa. Tikuwungana kuti tisope Yehova. Kweniso tikupindura chomene na fundo zakufuma kwa Chiuta. Ŵabali awo ŵakuyowoya nkhani pa pulatifomu ŵakuŵa na mwaŵi ukuru kusambizga ŵanthu ŵa Yehova. Kweni ŵakwenera kumanya kuti ŵali na udindo ukuru chomene. (Yak. 3:1) Ŵakwenera kuwoneseska kuti ivyo ŵakusambizga vikufuma mu Mazgu gha Chiuta. Kasi mungalongora wuli kuti Baibolo ndankhongono para mukuyowoya nkhani pa pulatifomu?

12. Kasi uyo wakuyowoya nkhani wangachita wuli kuti fundo zake zifumenge mu Malemba?

12 Mukwenera kuwoneseska kuti fundo za mu nkhani yinu zikufuma mu Malemba. (Yoh. 7:16) Kasi mungachita wuli nthena? Mukwenera kuwoneseska kuti ivyo mukuyowoya, umo mukuyowoyera nkhani yinu kweniso viyelezgero, vikukolerana na mavesi agho mukuŵerenga. Kweniso manyani kuti kuŵerenga waka Malemba ghanandinandi ndiko nkhusambizga na Baibolo yayi. Unenesko ngwakuti para mukuŵerenga Malemba ghanandi ŵategherezgi ŵakutorapo fundo yeneko yayi. Ntheura sankhani Malemba agho ghali na fundo zikuru. Ŵerengani mwakuzikira, longosorani, yowoyanipo chiyelezgero, na umo tingalondezgera fundo ya mu lemba ilo. (Neh. 8:8) Para mwamuyowoya nkhani yachisanisani, yimanyani makora, na kuwona Malemba agho ghalimo. Manyani makora umo fundo za mu nkhani yinu zikukolerana na Malemba agho ghalimo. Pamanyuma, sankhani Malemba agho ghakukhozgera fundo zikuru. (Mungawonaso fundo zinyake mu buku la Sangani Candulo na Sukulu ya Uteŵeti  wa Ciuta, sambiro 21 m’paka 23.) Kweni chakuzirwa chomene nkhulomba Yehova kuti wamovwirani kuyowoya fundo izo zili mu Mazgu ghake.—Ŵerengani Ezira 7:10; Zintharika 3:13, 14.

13. (a) Kasi mudumbu munyake wakakhozgeka wuli na Malemba agho wakapulika ku maungano gha mpingo? (b) Kasi imwe muli kukhozgekapo na Malemba pa maungano ghithu? Longosorani.

13 Mudumbu munyake ku Australia wakakhozgeka chomene na Malemba agho mubali wakaŵerenga pa maungano gha mpingo. Nangauli apo wakakuranga wakakumananga na masuzgo, kweni wakazomera kusambira Baibolo, ndipo wakajipeleka kwa Yehova. Kweni wakawonanga kuti Yehova wangamutemwa yayi. Nyengo yikati yajumphapo, wakagomezga kuti Chiuta wakumutemwa. Ntchivichi chikamovwira kuti wasinthe? Vinthu vikasintha apo wakaghanaghanirapo lemba ilo wakapulika ku maungano. Apo wakaghanaghanirangapo lemba ili, wakayaniskangaso na Malemba ghanyake. * Kasi namwe muli kukhozgekapo na lemba ilo mukapulika ku maungano gha mpingo, gha dera, na gha chigaŵa?—Neh. 8:12.

14. Kasi tingalongora wuli kuti tikuchindika Mazgu gha Yehova?

14 Tikumuwonga Yehova kuti wali kutipa Mazgu ghake, Baibolo. Wakatipa Baibolo chifukwa chakuti wakutitemwa, kweniso kuti wafiske ivyo wakayowoya, kuti Mazgu ghake ghakhalilirenge muyirayira. (1 Pet. 1:24, 25) Tikuchita makora chomene para nyengo zose tikuŵerenga Mazgu gha Chiuta, kuchita ivyo ghakuyowoya, na kovwira nagho ŵanyithu. Para tikuchita nthena, tikulongora kuti tikutemwa Mazgu ghake, kweniso tikuwona kuti ngakuzirwa. Kweni chakuzirwa chomene ntchakuti tikulongora kuti tikuchindika mwenecho wa Baibolo, Yehova Chiuta.

^ ndime 13 Wonani bokosi lakuti “ Vinthu Vikasintha.”