Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  July 2016

“Ungawopanga Chara, Ine Nikovwirenge”

“Ungawopanga Chara, Ine Nikovwirenge”

YELEZGERANI kuti mukwenda munthowa na usiku. Mwamabuchi mukupulika musketu kumasinda kwinu kulongora kuti munthu munyake wakumulondezgani. Para mwaleka kwenda, nayo wakuleka kwenda. Para mwamba kuphinda, nayo wakuphinda. Pamanyuma mukwamba kuchimbira, na kukonera panyumba ya mubwezi winu iyo yili pafupi. Mubwezi winu wakumujulirani ndipo mukunjira munyumba yake. Kasi mungajipulika wuli? Kuyowoya unenesko, mtima winu ungakhala pasi.

Panji ivi vindamuchitikiranipo, kweni pali vinthu vinyake ivyo mukwenjerwa navyo pa umoyo winu. Mwachiyelezgero, kasi mukulimbana na nkharo yinyake yiheni iyo mukukhumba kuleka kweni mukutondeka? Kasi ndimwe lova, ndipo mwayezga kwa nyengo yitali kupenja ntchito kweni mukuyisanga chara? Kasi mukufipa mtima kuti para mwachekura muzamujipwelelera wuli? Kasi imwe mukwenjerwa na vichi?

Kasi mungatemwa yayi kuŵa na mubwezi uyo mungamuphalira ivyo mukwenjerwa navyo, kweniso uyo ngwakunozgeka kumovwirani kwali musangane na suzgo wuli? Kasi walipo mubwezi wanthena? Enya! Mubwezi wanthena waliko ndipo ni Yehova. Nga umo lemba la Yesaya 41:8-13 likulongosolera, Yehova wakaŵa paubwezi na Abrahamu, ndipo wangaŵaso paubwezi na ise. Pa vesi 10 na 13, Yehova wakaphalira mtundu wa Israyeli kuti: “Ungawopanga yayi, pakuti nili nawe. Ungenjerwanga chara, pakuti ndine Chiuta wako. Nikukhozgenge, enya, nikovwirenge, nikukolenge na woko lane lamalyero laurunji. Pakuti ine Yehova Chiuta wako nkhukukora pa woko lako lamalyero, ine nkhuyowoya nawe kuti: ‘Ungawopanga chara, ine nikovwirenge.’”

“NIKUKOLENGE NA WOKO LANE”

Kasi mazgu agha ngakukhozga yayi? Jitorani kuti Yehova wakumuphalirani imwe mazgu agha. Nangauli chingaŵa chakukondweska nadi kwenda na Yehova, kweni mazgu agha ghakung’anamura kuti Yehova wakumukorani pa kawoko na kwenda namwe yayi. Nakuti usange Yehova wangamukorani na woko lake la malyero na kwenda namwe, asi ndikuti wakorenge ku woko linu lamazere? M’malo mwake Yehova wakunyoloska ‘woko lake lamalyero laurunji’ na kukora “woko linu lamalyero” kuti wamufumiskani mu khuluru, panji kuti masuzgo agho mukukumana nawo. Apo wakumuguzirani kuwaro, wakumusimikizgirani kuti: “Ungawopanga chara, ine nikovwirenge.”

Kasi mukuwona kuti Yehova ni Dada winu wachitemwa kweniso Mubwezi uyo wangamovwirani para mwasangana na suzgo kweniso para mukwenjerwa? Yehova wakumutemwani chomene, ndipo wakumufipirani mtima. Kweniso wakumusimikizgirani kuti wamovwiraninge. Yehova ngwakunozgeka kumovwirani kweniso kumuvikilirani para mwasangana na masuzgo. Nadi, Yehova ni “movwiri wakugomezgeka mu nyengo ya suzgo.”—Sal. 46:1.

KUJIYIMBA MLANDU CHIFUKWA CHA MAUBUDI GHAKUMASINDA

Ŵanji ŵakusuzgika chomene maghanoghano chifukwa cha maubudi agho ŵakapanga kumasinda, ndipo  ŵakuwona kuti Yehova wangaŵagowokera chara. Kasi ndimo namwe mukujiwonera? Usange ndimo viliri, ghanaghanirani umo wakajipulikira Yobu, muteŵeti wakugomezgeka. Iyo wakazomera ‘zakwananga izo wakachita pa uwukirano’ wake. (Yobu 13:26) Davide nayo wakajiyimba mulandu chifukwa cha maubudi ghake, ndipo wakapempha Yehova kuti: “Mungakumbukanga chara zakwananga za pa uwukirano wane na maubudi ghane.” (Sal. 25:7) Pakuti ndise ŵakwananga tose tikupeleŵera “pa uchindami wa Chiuta.”—Rom. 3:23.

Mazgu gha mu Yesaya chaputara 41 ghakalembekera Ŵaisrayeli awo ŵakaŵa ŵateŵeti ŵa Yehova mu nyengo zakale. Ŵaisrayeli ŵakagalukira Chiuta kanandi waka, lekani Yehova wakazomerezga kuti ŵatolekere ku wuzga ku Babuloni. (Yes. 39:6, 7) Ndipouli, Yehova wakatemerathu nyengo yakuthaskira Ŵaisrayeli awo ŵakapera na kuwelera kwa iyo. (Yes. 41:8, 9; 49:8) Mazuŵa ghano napo, Yehova wakuŵachitira lusungu na kuŵagowokera wose awo ŵakulapa zanadi na kusida zakwananga zawo.—Sal. 51:1.

Wonani ivyo vikachitikira Takuya, * uyo pakwamba wakaŵa na suzgo la kuwonelera vinthu vyamuziro kweniso chizgoŵi cha kunyenyenkha nkhuli. Iyo wakayezga kanandi waka kuti wamazge suzgo lake kweni wakatondekanga. Kasi Takuya wakajiwonanga wuli? Iyo wakati: “Nkhajiwonanga kuti ndine wawakawaka chomene. Kweni nkhati nalomba kwa Yehova kuti wanigowokere, wakanipulika ndipo wakanovwira kuti nimarane na suzgo lane.” Kasi Yehova wakamovwira wuli Takuya? Wakamovwira kwizira mu ŵalara ŵa mpingo wake. Ŵalara ŵakamuphalira kuti nyengo zose para vyamuchitikiraso, waŵamanyiskenge. Takuya wakati: “Chikaŵa chipusu yayi kuŵamanyiska, kweni para naŵamanyiska, nkhakhozgekanga chomene.” Mulaŵiliri wa dera wakati wiza pa mpingo wawo, ŵalara ŵakapanga ndondomeko ya ulendo wauliska kwa Takuya. Mulaŵiliri wa dera wakaphalira Takuya kuti: “Vyachitika waka mwangozi yayi kuti ine nize pano. Kweni ŵalara ndiwo ŵakanipempha kuti tizakachezge namwe. Iwo ŵakasankha kuti tichite ulendo wauliska kwa imwe.” Takuya wakati: “Ine ndine nkhachitanga kwananga, kweni Yehova wakanyoloska woko lake na kunovwira kwizira mu ŵalara.” Takuya wakaleka nkharo yake yiheni na kwamba kuchita upayiniya ndipo pasono wakuteŵetera pa ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Namwe Yehova wangamovwirani kuti mumarane na suzgo linu nga umo wakawovwilira Mubali Takuya.

KWENJERWA NA UMO MUSANGIRENGE NDALAMA

Ŵanthu ŵanandi ŵakwenjerwa chifukwa cha suzgo la kusoŵa ntchito. Ŵanyake ntchito yili kumara ndipo vikuŵasuzga kuti ŵasangeso yinyake. Tiyelezgere kuti vyachitikira imwe. Kulikose uko mukufumba ntchito ŵakumukani waka nthe. Kasi mungachita wuli? Para vyaŵa nthena, ŵanthu ŵanyake ŵakutimbanizgika maghanoghano ndipo ŵakwamba kwenjerwa chomene. Kasi Yehova wangamovwirani wuli? Ni nyengo zose yayi apo wangamovwirani kusanga ntchito yiwemi mwaluŵiro. Kweni wangamovwirani kuti mukumbukirenge mazgu gha Themba Davide ilo likati: “Nkhaŵa mwana, sono nili muchekuru, kweni nindawonepo kuti murunji wasidika, panji ŵana ŵake kupempheska chakurya.” (Sal. 37:25, mazgu ghamusi.) Yehova wakumuwonani kuti ndimwe ŵakuzirwa chomene kwa iyo. Ntheura na ‘woko lake lamalyero laurunji,’ Yehova wamovwiraninge kusanga vinthu ivyo mukukhumbikwira kuti mulutilire kumuteŵetera.

Kasi Yehova wangamovwirani wuli para ntchito yamumalirani?

Sara uyo wakukhala ku Colombia wali kuwonapo umo Yehova wakugwiliskira ntchito nkhongono zake kuti wawovwire ŵateŵeti ŵake. Pakwamba Sara wakagwiranga ntchito pa kamupani yinyake, ndipo wakapokeranga ndalama zinandi. Kweni ntchito iyi  yikamulyeranga nyengo yinandi ndipo wakatondekanga kuteŵetera Yehova mwakukwana. Pakuti Sara wakakhumbanga kuchita vinandi pakuteŵetera Yehova, wakayileka ntchito iyi na kwamba kuchita upayiniya. Ndipouli, vikaŵa vyakusuzga chomene kuti wasange ntchito yakuti wagwirenge kwa mazuŵa ghachoko waka. Iyo wakamba bizinesi yakuguliska ayisikilimu, kweni pakati pajumpha nyengo bizinesi yake yikawa. Sara wakati: “Nkhakhala waka kwambura ntchito kwa vyaka vitatu, kweni Yehova wakanovwira kuti nilutilire kuzizipizga pa nyengo yose iyi, ndipo nkhumuwonga chomene.” Sara wakamanya vinthu ivyo wakukhumbikwira nadi pa umoyo wake ndipo wakasambira kuleka kwenjerwa na vinthu vya zuŵa lakulondezgapo. (Mat. 6:33, 34) Pamanyuma, kamupani yira yikamuchema kuti wakambeso ntchito yake iyo wakagwiranga kale. Sara wakazgora kuti wazomerenge kuyambiraso ntchito yake pekha usange wagwirenge kwa mazuŵa ghachoko waka pa sabata kweniso para ŵamuzomerezgenge nyengo zose kuluta ku maungano na ku upharazgi. Nangauli pasono Sara wakusanga ndalama zichoko, kweni wachali kuchita upayiniya. Pa nyengo yose iyo wakakumananga na masuzgo, Sara wakati: “Nkhawona woko la chitemwa la Yehova.”

KWENJERWA CHIFUKWA CHA UCHEKURU

Ŵanyake ŵakwenjerwa umo ŵazamusangira wovwiri para ŵachekura. Ŵanandi awo ŵakufika pa msinkhu wakupumura pa ntchito ŵakwenjerwa usange ŵazamuŵa na ndalama zakukwana zakuti zingaŵawovwira para ŵachekura. Ŵakufipaso mtima na matenda agho ghakwiza chifukwa cha uchekuru. Wamasalimo munyake wakaŵeyelera Yehova kuti: “Munganitayanga yayi mu uchekuru wane. Munganisidanga yayi para nkhongono zane zalopwa.”—Sal. 71:9, 18.

Kasi ŵateŵeti ŵa Yehova ŵangachita wuli kuti ŵaleke kwenjerwa na uchekuru? Ŵakwenera kuŵa na chipulikano chakukhora mwa Yehova na kumugomezga kuti walutilirenge kuŵapa vinthu vyakukhumbikwa pa umoyo wawo. Awo ŵali kuzgoŵera umoyo wawofuwofu, ŵakwenera kuchepeskako vinthu vinyake pa umoyo wawo na kusambira kuŵa ŵakukhorwa na vinthu vichoko waka. Nyengo zinyake ŵangawona kuti “ntchiwemi kurya mphangwe . . . kuluska ng’ombe yakututuŵa.” Nipera ŵangalutilira kuŵa na umoyo uwemi kweniso ŵangaŵa ŵakukondwa. (Zinth. 15:17) Para nyengo zose mukuchita ivyo vikukondweska Yehova, wazamulutilira kumupani vinthu vyakukhumbikwa nanga ni para mwachekura.

osé na Rose pamoza na Tony na Wendy

Wonani ivyo vikachitikira José na muwoli wake Rose, awo ŵakachita uteŵeti wanyengozose kwa vyaka vyakujumpha 65. Kwa vyaka vinandi, ŵakapweleleranga awiske ŵa Rose awo ŵakalwaranga. Kweniso José wakaŵa na nthenda ya kansa ndipo ŵakamupanga opareshoni. Kasi Yehova wakawovwira wuli mbumba yakugomezgeka iyi? Yehova wakaŵawovwira kwizira mwa Tony na muwoli wake Wendy awo ŵakawungananga nawo mu mpingo umoza. Tony na Wendy ŵakapeleka chipinda chakuti José na Rose ŵakhalengemo. Tony na Wendy ŵakasunga chipinda ichi kuti mukhalenge awo ŵakuchita upayiniya wanyengozose. Apo Tony wakaŵa ku sekondare, kanandi wakawonanga José na Rose ŵakuluta kukapharazga. Ntheura wakaŵatemwanga chomene chifukwa ŵakalimbikiranga kupharazga ndipo nayo wakadokeranga chomene. Tony na Wendy ŵakatora mbumba yichekuru iyi na kwamba kukhala nayo chifukwa yikajipeleka kuteŵetera Yehova umoyo wose. Pasono, pajumpha vyaka 15 kufuma apo Tony na Wendy ŵakambira kukhala na José na Rose. José na Rose ŵali na vyaka vya m’ma 80. Iwo ŵakuwona wovwiri uwo ŵakupokera kwa Tony na Wendy kuŵa chawanangwa chakuzirwa kufuma kwa Yehova.

Yehova wakupelekaso ‘woko lake lamalyero laurunji’ kwa imwe kuti limovwirani. Kasi imwe mupokelerenge woko la Yehova uyo wakumulayizgani kuti: ‘Ungawopanga chara, ine nikovwirenge’?

^ ndime 11 Mazina ghanyake ghasinthika.