Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Sankhani Mwamahara

Sankhani Mwamahara

“Lutilirani kumanya khumbo la Yehova.”—EFE. 5:17.

SUMU: 69, 57

1. Kasi ni malango wuli ghanyake agho ghakusangika mu Baibolo, ndipo ghakutovwira wuli?

YEHOVA watipa malango ghakudunjika kwizira mu Baibolo. Mwachiyelezgero, iyo wakukanizga uzaghali, kusopa vikozgo, unkhungu, na kuloŵera. (1 Kor. 6:9, 10) Yesu nayo wakapeleka dango lakudunjika ku ŵalondezgi ŵake apo wakati: “Lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize mu zina la Adada na la Mwana na la mzimu utuŵa, mukaŵasambizge kusungilira vinthu vyose ivyo namuphalirani. Ndipo wonani, ine nili namwe mazuŵa ghose m’paka umaliro wa charu ichi.” (Mat. 28:19, 20) Malango ghose agho Yehova na Yesu ŵakutipa ngakovwira chomene ndipo ghakutivikilira. Para tikulondezga malango agha, tikuŵa ŵakuchindikika, tikuŵa na umoyo uwemi kweniso tikuŵa na mbumba zakukondwa. Chakuzirwa chomene ntchakuti tikukondweska Yehova para tikulondezga malango ghake nga ni dango lakupharazga.

2, 3. (a) Chifukwa wuli mu Baibolo mulije malango pa nkhani zinyake? (b) Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge mafumbo wuli? (Wonani chithuzi chakwamba.)

2 Nangauli Baibolo lili na malango ghakuti tilondezgenge, kweni likupeleka malango pa kanthu kalikose yayi. Mwachiyelezgero,  mu Baibolo mulije dango lakudunjika pa nkhani ya umo Ŵakhristu ŵakwenera kuvwalira. Kasi fundo iyi yikuvumbura wuli vinjeru vya Chiuta? Ŵanthu ŵakuvwara na kujitozga mwakuyana na mitheto yawo kweniso mafashoni gha vyakuvwara nagho ghakusintha para pajumpha nyengo. Viŵenge kuti Baibolo likapeleka dango lakudunjika pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga, mphanyi pasono ŵanthu ŵali kuleka kulondezga dango lanthena. Mwakuyana waka, Mazgu gha Chiuta ghalije malango ghakudunjika pa nkhani ya ntchito iyo Mkhristu wakwenera kugwira, munkhwala uwo wangasankha, na vyakusanguluska. Ntheura waliyose payekha panji mitu ya mbumba ndiyo yili na udindo wakusankha chakuchita.

3 Ntheura para tikukhumba kusankha vyakuchita ivyo vikhwaskenge umoyo withu kweni palije dango lakudunjika la mu Baibolo, tikwenera kujifumba kuti: ‘Kasi Yehova wakondwenge para nasankha nthena, ndipo nkhumanya wuli? Kasi Yehova wakuzomerezga chilichose icho munthu wakuchita chikuru wakuleka kuswa dango la mu Baibolo?’

CHIFUKWA WULI TIKWENERA KUSANKHA MWAMAHARA?

4, 5. Kasi ivyo tikusankha vikukhwaska wuli ise na ŵanji?

4 Ŵanji ŵakughanaghana kuti munthu wakwenera kuchita chilichose icho wakukhumba. Kweni kuti tisankhe mwamahara na kukondweska Yehova, tikwenera kughanaghanira na kulondezga malango na fundo za mu Baibolo. Mwachiyelezgero, Chiuta wakutiphalira umo tikwenera kuwonera ndopa. Ntheura kuti timukondweske, tikwenera kupulikira ivyo wakuyowoya pa nkhani ya ndopa. (Gen. 9:4; Mil. 15:28, 29) Para tikulomba kwa iyo, tisankhenge makora vyakuchita mwakuyana na fundo kweniso malango gha mu Baibolo.

5 Para tikusankha vyakuchita ivyo vikhwaskenge ise taŵene, napo tikwenera kusankha mwamahara. Ivyo tikusankha vikukondweska panji kukwiyiska Yehova. Para tikusankha mwamahara tilutilirenge kuŵa paubwezi na Yehova. Kweni usange tasankha uheni, ubwezi withu na iyo unangikenge. Kweniso para tasankha uheni, tikhuŵazgenge ŵabali na ŵadumbu ndipo mpingo ungaŵa wakukolerana yayi. Ipo nyengo zose tikwenera kusankha mwamahara.—Ŵazgani Ŵaroma 14:19; Ŵagalatiya 6:7.

6. Kasi tingachita wuli kuti tisankhenge vinthu mwamahara?

6 Kasi tikwenera kuchita wuli pa nkhani izo Baibolo lindayowoyepo mwakudunjika? Pa nkhani zanthena, ise taŵene ndise tili na udindo wakusankha chakuchita. Ndipouli tikwenera yayi kusankha ivyo ise tikuwona waka kuti ni viwemi. M’malo mwake tikwenera kusanda mwakupwelelera nkhani zanthena na kusankha ivyo vikukondweska Yehova. Para tachita nthena, Yehova watitumbikenge.—Ŵazgani Salimo 37:5.

MANYANI KHUMBO LA YEHOVA

7. Kasi tingamanya wuli kuti ivyo tasankha vikukondweska Yehova?

7 Usange palije dango lakudunjika la mu Baibolo, kasi tingamanya wuli kuti ivyo tasankha vikukondweska Yehova? Lemba la Ŵaefeso 5:17 likuti: “Lutilirani kumanya khumbo la Yehova.” Ntheura usange palije dango lakudunjika la mu Baibolo, tikwenera kumanya ilo ni khumbo la Yehova pambere tindasankhe chakuchita. Kasi tingamanya wuli ivyo Yehova wakukhumba kuti tichite? Tikwenera kulomba kwa Yehova na kuzomerezga ulongozgi wake.

8. Kasi Yesu wakalongora wuli kuti wakamanyanga khumbo la Yehova? Yowoyani viyelezgero.

 8 Ghanaghanirani ivyo Yesu wakachita kulongora kuti wakamanyanga makora ivyo Awiske ŵakukhumba. Kaŵiri kose, Yesu wakaryeska ŵanthu ŵanandi mwamunthondwe. Kweni pa vyakuchitika vyose ivi, Yesu wakalombanga dankha kwa awiske. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) Nyengo yinyake, Satana wakamuyezga kuti wazgore malibwe kuŵa chingwa. Nangauli wakaŵa na njara, kweni iyo wakakana. (Ŵazgani Mateyu 4:2-4.) Pakuti wakamanyanga makora khumbo la Chiuta, Yesu wakakana kuzgora malibwe kuŵa chingwa. Yesu wakamanya kuti likaŵa khumbo la Chiuta chara kuti wagwiliskire ntchito nkhongono zake kuzgora malibwe kuŵa chingwa na kujikondweska waka iyomwene. Apa Yesu wakalongora kuti wakathembanga chomene ulongozgi wa Yehova.

9, 10. Kasi ntchivichi icho chingatovwira kuti tisankhenge mwamahara? Yowoyani chiyelezgero.

9 Nase usange tikukhumba kusankha vyakuchita mwamahara nga ni Yesu, tikwenera kuthemba ulongozgi wa Yehova. Tikwenera kupulikira ulongozgi wakuti: “Uthembenge Yehova na mtima wako wose, ungagomezganga pa kapulikiskiro kako yayi. Mu mendero ghako ghose maso ghako ghaŵe kwa iyo, ndipo wakunyoloskerenge nthowa zako. Ungaŵanga wavinjeru mu maso ghako chara. Uwopenge Yehova na kupatukako ku uheni.” (Zinth. 3:5-7) Tikumanya maghanoghano gha Yehova para tikuŵerenga Baibolo. Usange tikuchita nthena, chiŵenge chipusu ‘kupulikira fundo zake’ para tikusankha vyakuchita.—Ezek. 11:19, mazgu ghamusi.

10 Tiyelezgere kuti mwanakazi wakutengwa waluta ku msika. Wati wafika ku msika, wakuwona skapato ziwemi izo wakazikhumbanga nakale, kweni ni zakudura chomene. Iyo wakwamba kujifumba kuti, ‘Kasi mfumu wane wamujipulika wuli para ningasakaza ndalama zinandi nthena?’ Nangauli mfumu wake palije, kweni wakumanya umo wamujipulikira. Kasi wakumanya wuli? Chifukwa wakhala nayo kwa nyengo yitali ndipo wakumanya maghanoghano gha mfumu wake pa nkhani ya ndalama. Mwakuyana waka, nase apo tikulutilira kumanya maghanoghano gha Yehova ndiposo umo wakuchitira vinthu, chiŵenge chipusu kumanya makora ivyo iyo wakukhumba kuti tichite pa nkhani izo palije malango ghakudunjika gha mu Baibolo.

MANYANI MAGHANOGHANO GHA YEHOVA

11. Kasi tikwenera kujifumba vichi para tikusambira Baibolo? (Wonani bokosi lakuti, “ Mafumbo Agho Mungajifumba Para Mukusambira Baibolo.”)

11 Kasi tingamanya wuli maghanoghano gha Yehova? Tikwenera kusambira Baibolo nyengo zose. Tikweneraso kujifumba kuti, ‘Kasi ivyo nasambira vikuvumburachi za Yehova, nthowa zake zaurunji, kweniso maghanoghano ghake?’ Tikwenera kuchita nga ni Davide, uyo wakimba kuti: “Nimanyiskani mendero ghinu, A Yehova. Nisambizgani nthowa zinu. Nendeskani mu unenesko winu na kunisambizga, pakuti ndimwe Chiuta wane wa chiponosko. Nkhukhazga imwe muhanya wose.” (Sal. 25:4, 5) Apo mukughanaghanira ivyo mwaŵazga mu Baibolo, mungajifumba kuti: ‘Kasi ningalondezga wuli ulongozgi uwu? Kasi ni nkhu uko ningagwiliskira ntchito ulongozgi uwu, pa nyumba, ku ntchito, ku sukulu, panji mu upharazgi?’ Usange tamanya makora malo agho ulongozgi uwo ungagwira ntchito, timanyengeso umo tingawugwiskilira ntchito makora.

12. Kasi mabuku na maungano ghithu vingatovwira wuli kumanya maghanoghano gha Yehova?

12 Paliso chinyake icho chingatovwira kuti timanye makora maghanoghano gha Yehova.  Tikwenera kulondezga ulongozgi wa mu Baibolo uwo gulu la Yehova likutipa. Mwachiyelezgero, mabuku gha Watch Tower Publications Index na Research Guide for Jehovah’s Witnesses ghangatovwira kumanya makora maghanoghano gha Yehova pa nkhani izo tikwenera kusankha tekha vyakuchita. Kweniso tikupindura chomene para tikutegherezga na kuzgorapo pa maungano ghithu. Usange tikughanaghanirapo pa ivyo tikusambira, timanyenge makora umo Yehova wakughanaghanira ndipo nase tambenge kughanaghana nga ndiyo. Tizgoŵerenge umo Yehova wakuchitira vinthu para tikuŵikapo mtima kugwiliskira ntchito ivyo iyo watipa kuti vitovwire kuŵa nayo paubwezi. Ntheura tisankhenge vyakuchita mwamahara ndipo Yehova watitumbikenge.

YEHOVA WAMULONGOZGANI

13. Yowoyani chiyelezgero icho chikulongora kuti munthu wangasankha mwamahara usange wakumanya maghanoghano gha Yehova?

13 Wonani umo kumanya maghanoghano gha Yehova kungatovwilira kuti tisankhenge makora vyakuchita. Nyengo zinyake tingakhumba kuti tichiteko uteŵeti wanyengozose nga nkhuchita upayiniya wanyengozose. Kweni kuti tifiske kuchita nthena, tikwenera kusintha na kuchepeskako vinthu vinyake pa umoyo withu. Ntheura, pakuti tiŵenge na vinthu vichoko, tingamba kwenjerwa usange tiŵenge nadi ŵakukondwa. Kweniso Baibolo lindayowoyepo kuti tikwenera kuchita upayiniya, chifukwa nanga ni para tikuchita upayiniya yayi tingalutilira kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka. Ndipouli, Yesu wakati awo ŵakujipeleka na mtima wose pa vinthu vya Ufumu, ŵakutumbikika chomene. (Ŵazgani Luka 18:29, 30.) Baibolo nalo likuti Yehova wakukondwa chomene para tikumupa ‘sembe zawanangwa za malumbo,’ kweniso para tikulimbikira kukhozgera kusopa kwaunenesko. (Sal. 119:108; 2 Kor. 9:7) Padera pa fundo za mu Malemba izi, tikwenera kulomba kuti Yehova watovwire. Para tikuchita nthena, timanyenge nadi umo Yehova wakughanaghanira pa nkhani zakupambanapambana. Kweniso vitovwirenge kusankha vinthu mwamahara ndipo Yehova watitumbikenge.

14. Pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga, kasi tingamanya wuli maghanoghano gha Yehova?

14 Tiyeni tiwoneso chiyelezgero chinyake. Nyengo zinyake mukudokera sitayero yinyake yakavwaliro. Kweni mukuwona kuti ŵabali na ŵadumbu ŵanyake ŵangakhuŵara nayo. Ndipouli, mukumanya kuti palije dango lakudunjika mu Baibolo ilo likukanizga sitayero iyo. Kasi mungamanya wuli maghanoghano gha Yehova pa nkhani iyi? Zgoro tikulisanga mu  mazgu gha Paulosi ghakuti: “Ŵanakazi ŵajitozgenge na vyakuvwara vyakwenelera, mwasoni ndiposo mwamahara, na masitayero gha kuluka sisi yayi, nesi na golide panji ngale panji chakuvwara cha mtengo wapatali. Kweni ŵajitozgenge mwakwenelera nga mbanakazi awo ŵakuti ŵakusopa Chiuta, kwizira mu milimo yiwemi.” (1 Tim. 2:9, 10) Ulongozgi uwu ukugwiraso ntchito na ku ŵabali wuwo. Pakuti ndise ŵateŵeti ŵa Yehova, tikwenera kujighanaghanira tekha yayi. Kweni tikwenera kughanaghaniraso njuŵi za ŵanji pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga. Para ndise ŵakujichepeska ndipo tikutemwa ŵabali ŵithu, tichitenge yayi vinthu ivyo vingaŵakhuŵazga. (1 Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Para tikukumbuka ivyo Malemba ghakuyowoya, vitovwirenge kumanya maghanoghano gha Yehova na kusankha vinthu ivyo vingamukondweska.

15, 16. (a) Kasi Yehova wakujipulika wuli usange nyengo zose tikughanaghanira waka vya uzaghali (b) Kasi tingamanya wuli maghanoghano gha Yehova pa nkhani ya vyakusanguluska? (c) Kasi tingasankha wuli vinthu mwamahara pa nkhani zakusuzga?

15 Baibolo likuti Yehova wakukwenyelera chomene usange ŵanthu ŵakuchita na kughanaghana vinthu ‘viheni pera nyengo zose.’ (Ŵazgani Genizesi 6:5, 6.) Ntheura tikumanya kuti ntchiwemi yayi kughanaghanira vya uzaghali chifukwa pamanyuma tingachita nadi uzaghali. Malemba ghakukanizga kuchita uzaghali chifukwa mbunyankhasi kwa Yehova. Yakobe wakalemba kuti: “Vinjeru vyakufuma kuchanya, chakwamba ni vituŵa, pamanyuma vyamtende, vyakupulikiska, vyakupulikira luŵiro, vyakuzura na lusungu na vipambi viwemi, vikutemwera yayi, ni vyambura upusikizgi.” (Yak. 3:17) Fundo izi zikutovwira kugega vyakusanguluska vyose ivyo vikuchochozera maghanoghano na makhumbiro ghaheni. Ŵakhristu awo ŵakumanya fundo izi, ŵakusuzgika na kufumba wuwo yayi pa nkhani ya kusankha mabuku, mafilimu, panji maseŵero chifukwa iwo ŵakumanyirathu ivyo Yehova wakutinkha na kuzomerezga.

16 Pali vinandi ivyo tingasankha na kuchita patekha kwambura kukwiyiska Yehova. Kweni para tikukhumba kusankha vyakuchita vinyake ivyo ni vyakuzirwa chomene, tingachita makora kufumba ulongozgi ku ŵabali ŵalara panji Ŵakhristu ŵakukhwima. (Tito 2:3-5; Yak. 5:13-15) Ndipouli ntchiwemi yayi kuŵafumba na chilato chakuti iwo ndiwo ŵatiphalire panji kutisankhira chakuchita. Mkhristu waliyose wakwenera kusambizga makora nkhongono zake zakamanyiro. (Heb. 5:14) Tose tikwenera kulondezga ulongozgi wa mu Baibolo wakuti: “Waliyose wayeghenge katundu wake.”—Gal. 6:5.

17. Kasi tikusanga chandulo wuli para tikusankha vinthu ivyo vikukondweska Yehova?

17 Tilutilirenge kuŵa paubwezi na Yehova usange ivyo tikusankha vikukolerana na maghanoghano ghake. (Yak. 4:8) Yehova wakondwenge nase na kutitumbika, ndipo chipulikano chithu mwa iyo chikhorenge chomene. Ipo mphanyi talutilira kulondezga malango na fundo za mu Baibolo chifukwa zikutovwira kumanya maghanoghano gha Chiuta. Nakuti tilutilirenge kusambira vinthu viphya vyakukhwaskana na Yehova. (Yobu 26:14) Para tikuŵikapo mtima kuti timanye vinandi vya iyo, tiŵenge na vinjeru ivyo vitovwirenge kusankha vyakuchita mwamahara. (Zinth. 2:1-5) Mapulani na maghanoghano gha ŵanthu ŵambura kufikapo ghakusintha nyengo zose. Kweni pakuyowoya za Yehova, wamasalimo wakutikumbuska kuti: “Fundo za Yehova ziyimenge muyirayira. Maghanoghano gha mtima wake nga ku muwiro na muwiro.” (Sal. 33:11) Kuyowoya unenesko, tisankhenge mwamahara para tamanya maghanoghano gha Yehova na kuchita ivyo vikumukondweska.