Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Baibolo Lichali Kusintha Umoyo Winu?

Kasi Baibolo Lichali Kusintha Umoyo Winu?

“Musinthe maghanoghano ghinu.”—ROM. 12:2.

SUMU: 61, 52

1-3. (a) Kasi ni nkharo wuli zinyake ziheni izo zingaŵa zakusuzga kuzileka nanga ni para tabatizika? (b) Kasi tingajifumba mafumbo wuli usange vikutisuzga kulekerathu tunkharo tunyake tuheni? (Wonani vithuzi vyakwamba.)

PAKWAMBA, mubali munyake zina lake Kevin, wakatemwanga njuga, kukhweŵa, kuloŵera, na mankhwala ghakuzingizga wongo. Wakachita ivi kwa vyaka vinandi. Kweni wakati wasambira Baibolo wakawona kuti chinthu chakuzirwa chomene nkhuŵa paubwezi na Yehova. Kevin [1] wakeneranga kuleka nkharo zake zakale kuti waŵe paubwezi na Yehova. Kevin wakaleka nkharo ziheni chifukwa wakagomezganga Yehova na Mazgu ghake agho ghali na nkhongono yakusintha umoyo wa munthu.—Heb. 4:12.

2 Kevin wakati wabatizika wakeneranga kulutilira kusintha nkharo zinyake. Iyo wakeneranga kuŵikapo mtima kuti waŵe na mikhaliro iyo yikwenera kuŵa na Ŵakhristu ŵaunenesko. (Efe. 4:31, 32) Mwachiyelezgero, wakawona kuti vikumusuzga kuleka kamtima kakunjoŵi. Kevin wakati: “Chikaŵa chinonono chomene  kuleka kukwiya luŵiro kuluska nkharo zinyake.” Kevin wakalimbikira kulomba na kuŵazga Baibolo, ndipo paumaliro wakaleka nkharo iyi.

3 Pakwamba ŵanandi ŵa ise tikaŵa na nkharo ziheni chomene. Kweni tikati tasambira unenesko, tikaleka nkharo zithu zakale. Ichi chikatovwira kuti tiŵe na nkharo yakukondweska Chiuta na kuŵa ŵakwenelera kubatizika. Ndipouli, nangauli tili kubatizika kweni nipera pachali tunkharo tunyake uto tikwenera kusintha na chilato chakuti tiŵe paubwezi na Yehova kweniso Yesu. (Efe. 5:1, 2; 1 Pet. 2:21) Nyengo zinyake, mungamanya kuti muli na mzimu wakudinginyika, kopa ŵanthu, kusesa, na tunkharo tunyake tuheni. Panji mukuyezgayezga kuti musinthe, kweni vikumusuzgani nipera. Usange ni nthena, mukwenera kuti mukujifumba kuti, ‘Chifukwa wuli vikunisuzga kulekerathu tunkharo utu? Kasi ningachita wuli kuti Baibolo lisinthe umoyo wane?’

MUNGAKONDWESKA YEHOVA

4. Chifukwa wuli nyengo zinyake tikutondeka kukondweska Yehova?

4 Pakuti tikutemwa Yehova, tikukhumba kuchita vyose ivyo vikumukondweska na mtima wose. Ndipouli, nyengo zinyake vikutisuzga kuti tikondweske Chiuta chifukwa ndise ŵakwananga. Nase tingajipulika nga ni Paulosi uyo wakati: “Nkhukhumba kuchita icho ntchiwemi, kweni nilije nkhongono zakuchitira icho ntchiwemi.”—Rom. 7:18; Yak. 3:2.

5. Kasi ni nkharo wuli ziheni izo tikwenera kuzileka pambere tindabatizike, ndipo tileke kughanaghana vichi?

5 Tikwenera kuleka nkharo ziheni izo zingapangiska kuti tisezgeke mu mpingo. (1 Kor. 6:9, 10) Ndipouli, tose ndise ŵakwananga. (Kol. 3:9, 10) Ntheura tileke kughanaghana kuti pakuti tili kubatizika kale panji takhala mu gulu kwa vyaka vinandi, mbwenu ndikuti tingachitaso yayi kwananga panji kuŵa na maghanoghano ghaheni. Pakutora nyengo kuti munthu wasinthe nkharo zanthena.

6, 7. (a) Kasi ntchivichi icho chikutovwira kuti tiŵe paubwezi na Yehova nangauli ndise ŵakwananga? (b) Chifukwa wuli tikwenera kopa yayi kulomba Yehova kuti watigowokere zakwananga zithu?

6 Nangauli tili ŵakwananga, kweni tingalutilira kuŵa paubwezi na Yehova na kumuteŵetera mwakukondwa. Tikwenera kumanya kuti apo Yehova wakatiguziranga mu gulu lake, wakamanyanga kuti ndise ŵakwananga. (Yoh. 6:44) Pakuti Yehova wakumanya makora wunthu withu ndiposo ivyo vili mu mtima withu, wakumanyaso nkharo ziheni izo ni zakusuzga kuzileka. Iyo wakumanya kuti nyengo zinyake tingabudiska vinthu vinyake. Kweni nipera wakukhumba kuti tiŵe nayo paubwezi.

7 Yehova wakutitemwa chomene lekani wakatipa Mwana wake wapadera kuŵa sembe yakuwombora. (Yoh. 3:15-17) Usange tachita zakwananga ndipo tapera na mtima wose, Yehova watigowokerenge kwizira mu sembe ya Yesu ndipo tilutilirenge kuŵa nayo paubwezi. (Rom. 7:24, 25; 1 Yoh. 2:1, 2) Kasi tikwenera kopa kulomba kwa Yehova kuti watigowokere zakwananga zithu? Yayi. Kuchita nthena vingayana waka na kukana maji ghakuti tigeziske mawoko ghithu ghakubinkha. Nakuti sembe yakuwombora yikovwira ŵekha awo ŵakupera zakwananga zawo na kupempha Yehova kuti waŵagowokere. Tikuwonga chomene Yehova pakutipa sembe yakuwombora iyi chifukwa yikutovwira kuti tiŵe nayo paubwezi nangauli ndise ŵakwananga.—Ŵazgani 1 Timote 1:15.

8. Chifukwa wuli tikwenera yayi kusulako waka maubudi ghithu?

8 Nangauli ndise ŵakwananga, kweni ntchiwemi  yayi kujigowokera para tachita kwananga panji kusulako waka maubudi ghithu. M’malo mwake, kuti tiŵe paubwezi na Chiuta kweniso Khristu, tikwenera kulimbikira kuŵa na mikhaliro iyo yingaŵakondweska. (Sal. 15:1-5) Tikwenera kujikora ku makhumbiro ghaheni panji kughawuskiramothu mu mtima withu. Kwali tikabatizika ni kale panji sonosono, kweni tose tikwenera ‘kulutilira kusintha maghanoghano’ ghithu.—2 Kor. 13:11.

9. Kasi tikumanya wuli kuti tingalutilira kuvwara wunthu uphya?

9 Tikwenera kuŵikapo mtima kuti ‘tisinthe maghanoghano’ ghithu na kuvwara “wunthu uphya.” Paulosi wakati: “Mukasambizgika kuti muvure wunthu wakale uwo ukuyana na nkharo yinu yakale ndiposo uwo ukunangika mwakuyana na makhumbiro ghake ghakupusika. Kweni mulutilire kuzgoka ŵaphya mu kaghanaghaniro kinu. Ndipo muvware wunthu uphya uwo ukalengeka mwakuyana na khumbo la Chiuta, mu urunji wenecho na kugomezgeka.” (Efe. 4:22-24) Mazgu ghakuti “mulutilire kuzgoka ŵaphya,” ghakulongora kuti munthu wakwenera kulutilira kusintha mikhaliro yake nyengo zose. Fundo iyi njakukhozga chomene chifukwa yikulongora kuti tose tingalutilira kusintha na kunozga mikhaliro yithu kuti tivware wunthu uphya. Kwali tateŵetera Yehova kwautali wuli, Baibolo lingalutilira nadi kusintha umoyo withu.

CHIFUKWA WULI NTCHINONONO?

10. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti Baibolo lilutilire kutisintha, ndipo tikwenera kujifumba mafumbo wuli?

10 Usange tikukhumba kuti Mazgu gha Chiuta ghalutilire kutisintha, tikwenera kuchitapo kanthu. Kweni chifukwa wuli tikwenera kuŵikapo mtima? Usange Yehova wakutumbika kuyezgayezga kwithu, asi ndikuti chiŵenge chipusu kuluta panthazi mwauzimu? Kasi Yehova wakulekerachi kutovwira waka kuti nyengo zose tichitenge icho ntchiwemi kwambura kubudiska?

11-13. Chifukwa wuli Yehova wakuzomerezga kuti tikumane na masuzgo?

11 Para tikughanaghanira za vinthu ivyo Yehova wali kulenga, tikuwona kuti wali na nkhongono zinandi ndipo wangachita chilichose. Mwachiyelezgero, zuŵa likufumiska nkhongono yinandi pa sekondi lililose. Nkhongono yichoko waka ya zuŵa iyo yikufika pa charu chapasi, njakukwana kuti pa charu paŵe vyamoyo. (Sal. 74:16; Yes. 40:26) Yehova ngwakunozgekaso kugwiliskira ntchito nkhongono zake kuti wawovwire ŵateŵeti ŵake usange mphakwenelera. (Yes. 40:29) Yehova wakhumbenge, nthena wakutovwira waka pa kalikose kuti tileke kubudiska vinthu. Kweni chifukwa wuli wakutovwira pa kalikose yayi?

12 Yehova wali kutipa wanangwa wakusankha. Para tasankha na kulimbikira kuchita khumbo la Chiuta, tikulongora kuti tikumutemwa na mtima wose ndipo tikukhumba kumukondweska. Tikulongoraso kuti tikukhozgera Ufumu wake. Satana wakususka Ufumu wa Chiuta. Ntheura para ise tikukhozgera Ufumu wa Chiuta na mtima wose, tikulongora kuti Yehova ndiyo ngwakwenelera kuwusa. Para tikuchita nthena, Dada withu wakuchanya wakuwonga chomene. (Yobu 2:3-5; Zinth. 27:11) Nangauli ndise ŵakwananga, kweni para tikuyezgayezga kukondweska Yehova, tikulongora kuti tili ŵakugomezgeka kwa iyo ndipo tikukhumba kuti iyo ndiyo watiwusenge.

13 Yehova wakutiphalira kuti tikwenera ‘kufwiliranipo chomene’ kuti tiŵe na mikhaliro yakumukondweska. (Ŵazgani 2 Petrosi. 1:5-7; Kol. 3:12) Fundo iyi yikulongora kuti  Yehova wakukhazga kuti tilimbikirenge kukanizga makhumbiro na maghanoghano ghaheni. (Rom. 8:5; 12:9) Para tikulimbikira kuchita ivyo Yehova wakukhumba, ndikuti Baibolo lichali kusintha umoyo withu, ntheura tiŵenge ŵakukondwa.

BAIBOLO LILUTILIRE KUMUSINTHANI

14, 15. Kasi tikwenera kuchita vichi kuti tiŵe na mikhaliro yakukondweska Chiuta? (Wonani bokosi lakuti, “ Baibolo na Lurombo Vikasintha Umoyo Wawo.”)

14 Kasi tingachita wuli kuti tiŵe na mikhaliro iyo yikukondweska Yehova? Tikwenera kulutilira kusintha umoyo withu. Tikweneraso kulimbikira kulondezga ulongozgi wa Chiuta. Lemba la Ŵaroma 12:2 likuti: “Lekani kutolera nkharo ya ŵanthu ŵa mu nyengo iyi, kweni musinthe maghanoghano ghinu, mwakuti mumanye khumbo la Chiuta, ilo ndiwemi, lakuzomerezgeka na lakufikapo.” Yehova watipa Baibolo na mzimu utuŵa kuti vitovwire kumanya na kuchita ivyo iyo wakukhumba. Vinthu ivi vikutovwiraso kuti tisinthe umoyo withu na kukondweska Chiuta. Tikwenera kuŵazga Baibolo zuŵa lililose, kughanaghanirapo, na kulomba mzimu utuŵa. (Luka 11:13; Gal. 5:22, 23) Para tikuchita ivi, tiwonenge vinthu umo Yehova wakuviwonera, ndipo ivyo tikughanaghana, kuyowoya, na kuchita vikoleranenge na khumbo lake. Ndipouli, tikwenera kulutilira kuvikilira mtima withu chifukwa ndise ŵakwananga.—Zinth. 4:23.

Ntchiwemi kuweleramo mu malemba na nkhani zinyake izo zingatovwira kumazga suzgo lithu (Wonani ndime 15)

15 Padera pakuŵerenga Baibolo zuŵa lililose, tikweneraso kuŵazga mabuku ghithu kuti tipulikiske Mazgu gha Chiuta na kuŵa na mikhaliro yakukondweska Yehova. Ŵabali na ŵadumbu ŵanyake ŵawona kuti ntchiwemi kuweleramo mu mavesi na nkhani zinyake mu Gongwe la Mulinda na Wukani! izo zingaŵawovwira kuŵa na mikhaliro yiwemi.

16. Chifukwa wuli tikwenera kugongowa yayi para vikutisuzga kusintha luŵiro?

16 Usange mukuwona kuti vikumusuzgani kusintha luŵiro tunkharo tunyake, kugongowa yayi. Kuluwa yayi kuti pakutora nyengo kuti munthu wasinthirethu na kuŵa na mikhaliro yakukondweska Chiuta. Tikwenera kuzikira na kuzomerezga Baibolo kuti lilutilire kusintha umoyo withu. Pakwamba, vitiŵirenge vinonono kusintha tunkharo tunyake twakale kuti tichite ivyo Malemba ghakuyowoya. Kweni para pajumpha nyengo, tizgoŵerenge kughanaghana na kuchita vinthu umo Yehova wakuchitira.—Sal. 37:31; Zinth. 23:12; Gal. 5:16, 17.

GHANAGHANIRANI ZA NJOMBE

17. Kasi wose awo ŵakuteŵetera Yehova mwakugomezgeka ŵakulindilira vichi?

17 Awo ŵalutilira kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka  ŵazamuŵa ŵarunji ndipo ŵazamumuteŵetera kwambura nthimbanizgo yiliyose. Pa nyengo iyo, tizamusuzgika yayi kuchita ivyo vikukondweska Yehova. Pasono tikwenera kuwonga chomene Yehova chifukwa cha sembe yakuwombora. Sembe iyi yatipa mwaŵi wakusopa Yehova na njuŵi yituŵa. Nangauli ndise ŵakwananga, kweni tingakwaniska kuchita khumbo la Yehova para tikuzomerezga Mazgu gha Chiuta kulutilira kusintha umoyo withu.

18, 19. Kasi tikumanya wuli kuti Baibolo lingalutilira kusintha umoyo withu?

18 Kevin, uyo tamuzunura pakwamba, wakaŵikapo mtima kuti waleke kuŵa na mtima wakunjoŵi. Wakaghanaghanirangapo na kulondezga fundo za mu Baibolo. Wakazomeraso wovwiri na ulongozgi wakufuma ku Ŵakhristu ŵanyake. Pakati pajumpha vyaka vichoko waka, Kevin wakasintha chomene. Pamanyuma wakazomerezgeka kuŵa muteŵeti wakovwira, ndipo pasono wateŵetera nga mulara mu mpingo kwa vyaka 20. Nangauli vili nthena, kweni wakulutilira kuŵa maso kuti waleke kuwelera ku nkharo yakale.

19 Ivyo vikachitikira Kevin, vikulongora kuti Baibolo lichali kusintha umoyo wa ŵateŵeti ŵa Chiuta. Ipo tiyeni tizomerezge kuti Baibolo lilutilire kusintha umoyo withu kuti tiŵe paubwezi na Yehova. (Sal. 25:14) Para tikuwona umo Yehova wakutitumbikira chifukwa chakuyezgayezga uko tikuchita, tiŵenge na chigomezgo chose kuti Baibolo lingatovwira kulutilira kusintha umoyo withu.—Sal. 34:8.

^ [1] (ndime 1) Ili ni zina lake leneko yayi.