Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yehova “Wakumupwelelerani”

Yehova “Wakumupwelelerani”

CHIFUKWA wuli tikugomezga kuti Yehova wakutipwelelera nadi? Chifukwa chimoza ntchakuti Baibolo likulongosora mwakudunjika kuti Chiuta wakutipwelelera. Lemba la 1 Petrosi 5:7 likuti: “Muthulirani vyose ivyo mukwenjerwa navyo, chifukwa wakumupwelelerani.” Kweni kasi tili na ukaboni wuli wakuti Yehova wakutipwelelera nadi?

WAKUTIPA VINTHU VYAKUTHUPI

Yehova ntchiyelezgero chiwemi chifukwa, ngwalusungu na wakupa

Tikumanya kuti Yehova wakutipwelelera chifukwa wali na mikhaliro yiwemi iyo kanandi tikukhumba kuti ŵabwezi ŵithu ŵaŵenge nayo. Ŵanthu awo ŵali paubwezi ŵakuchitirana mwalusungu kweniso ŵakunorana yayi vinthu. Yehova nayo ndimo wakuchitira. Zuŵa lililose wakutichitira lusungu ndiposo wakutipa kwawanangwa ivyo tikukhumba. Wonani ivyo Baibolo likuyowoya, likuti: “[Adada ŵithu ŵakuchanya] ŵakufumiskira dazi lawo pa ŵanthu ŵaheni na ŵawemi. Ndipo ŵakulokweska vula pa ŵanthu ŵarunji na ŵambura urunji.” (Mat. 5:45) Kasi dazi na vula vikutovwira wuli? Yehova wakugwiliskira ntchito dazi kweniso vula kuti tisange chakurya na ‘kuzuzga mitima yithu na chimwemwe.’ (Mil. 14:17) Ntheura Yehova wakuwoneseska kuti charu chikutipa chakurya chakukwana. Nakuti chakurya chiwemi ntchimoza mwa vinthu ivyo vikutipangiska kuti tiŵe ŵakukondwa.

Kweni chifukwa wuli ŵanthu ŵanandi ŵakusuzgika na njara? Chifukwa ntchakuti ŵanthu awo ŵakuwusa ŵanyawo mbaryezi chomene, lekani ŵakutondeka kovwira ŵanthu ŵawo. Kweni sonosono apa Yehova wamazgenge njara para Ufumu wake wamba kulamulira pa charu chapasi. Yehova wasankha Mwana wake kuti waŵe Fumu ya Ufumu  wakuchanya uwu, ndipo uzamunjira mu malo mwa maboma ghose gha ŵanthu. Mu Ufumu wa Chiuta, palije uyo wazamufwa na njara. Ndipouli, nanga ni sono Yehova wakupwelelera ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka. (Sal. 37:25) Kasi ivi vikulongora yayi kuti Yehova wakutipwelelera nadi?

WAKUPATURA NYENGO YAKE

Yehova ntchiyelezgero chiwemi chifukwa, wakupatura nyengo kuti wategherezge kwa ise

Kanandi mubwezi muwemi wakupatura nyengo kuti wachezgenge namwe. Wangachezga namwe kwa nyengo yitali ndipo mungadumbiskana nkhani zinandi izo mose mukutemwa. Kweniso para mukumuphalira masuzgo ghinu, wakutegherezga mwakupwelelera. Kasi ndimo Yehova nayo wakuchitira? Nkhanira kwali! Yehova wakutegherezga na kupulika para tikulomba kwa iyo. Lekani Baibolo likutichiska kuti ‘tikoserenge pakulomba,’ kweniso kuti ‘nyengo zose tilombenge.’—Rom. 12:12; 1 Tes. 5:17.

Kasi Yehova wakupatura nyengo yinandi wuli kuti wategherezge malurombo ghithu? Baibolo likutovwira kusanga zgoro. Pambere Yesu wandasankhe ŵapositole ŵake, “wakatchezera usiku wose kulomba kwa Chiuta.” (Luka 6:12) Pa nyengo iyi Yesu wakwenera kuti wakazunuranga zina la mpositole waliyose, kughanaghanira mikhaliro yiwemi na ivyo wakutondeka kuchita makora, kweniso kupempha Yehova kuti wamovwire kusankha makora. Pa zuŵa lakulondezgapo, Yesu wakamanya kuti wasankha ŵanthu ŵakwenelera kuti ŵaŵe ŵapositole ŵake. Yehova uyo ‘wakupulika malurombo,’ wakukondwa kutegherezga para tikulomba kwa iyo na mtima wose. (Sal. 65:2) Nyengo zinyake tingaŵa kuti tili na nkhani yinyake iyo yikutisuzga chomene. Nangauli tingatora nyengo yitali kumulongosolera Yehova mu lurombo kweni wakuwona kuti tikumuchedweska yayi. Iyo wakutegherezga mwakupwelelera.

WAKUTIGOWOKERA NA MTIMA WOSE

Yehova ntchiyelezgero chiwemi chifukwa, wakugowokera na mtima wose

Nyengo zinyake ŵanthu awo ŵali paubwezi wakandapo nane nikandepo vikuŵasuzga kugowokerana. Nangauli ŵangaŵa kuti ŵaŵa paubwezi kwa nyengo yitali, nyengo zinyake ubwezi wawo ukumara chifukwa chakutondeka kugowokerana. Kweni ndimo Yehova waliri yayi. Baibolo likutichiska kuti tilombenge Yehova kuti watigowokere, ndipo ‘watigowokerenge’ na mtima wose. (Yes. 55:6, 7) Chifukwa wuli Yehova wakutigowokera na mtima wose?

 Chifukwa ntchakuti Yehova wakutitemwa chomene, lekani wakapeleka Mwana wake, Yesu, kuti watiwombore kukwananga na nyifwa. (Yoh. 3:16) Sembe ya Yesu yikutovwira chomene. Yikutovwira kuti Yehova watigowokere zakwananga zithu. Mpositole Yohane wakalemba kuti: “Usange tikuzomera zakwananga zithu, Chiuta ni murunji na wakugomezgeka, ndipo watigowokerenge zakwananga zithu.” (1 Yoh. 1:9) Sembe ya Yesu yikutovwiraso kuti tilutilire kuŵa paubwezi na Yehova, ndipo ichi chikutipangiska kuŵa ŵakukondwa.

NGWAKUNOZGEKA KUTOVWIRA NYENGO ZOSE

Yehova ntchiyelezgero chiwemi chifukwa, wakuŵa wakunozgeka kutovwira nyengo zose

Mubwezi muwemi wakovwira nyengo zose, pa mtende na pa masuzgo wuwo. Yehova nayo ndimo wakuchitira. Mazgu ghake ghakuti: “Nanga [muteŵeti wake] wangakhuŵara, wawirengethu yayi, pakuti Yehova wakumukora pa woko.” (Sal. 37:24) Yehova wakovwira ŵateŵeti ŵake munthowa zinandi. Wonani ivyo vikachitikira msungwana munyake wa pa chirwa cha St. Croix, ku Caribbean.

Msungwana uyu, ŵanyake ŵa mu kilasi ŵakamuhoyanga chifukwa chakuti wakakananga kusindamira ndembera. Iyo wakakananga kusindamira ndembera chifukwa cha ivyo wali kusambira mu Baibolo. Wakati walomba kwa Yehova, wakawona kuti ntchiwemi kuchitapo kanthu. Ntheura zuŵa linyake wakalongosolera ŵanyake mu kilasi nkhani yakukhwaskana na kusindamira ndembera. Wakagwiliskira ntchito Buku Lane la Nkhani za mu Baibolo ndipo wakalongosora umo nkhani ya Shadireki, Misheki, na Abedinego yikamovwilira. Msungwana uyu wakati: “Yehova wakavikilira ŵanyamata ŵatatu ŵa Chihebere chifukwa ŵakakana kusopa chikozgo.” Pamanyuma wakaŵapa buku ili ndipo ŵana 11 ŵakazomera kuliŵerenga. Msungwana uyu wakakondwa chomene kuti Yehova wakamupa nkhongono na vinjeru kuti wapharazgire ŵanyake mwachikanga nangauli yikaŵa nkhani yakusuzga.

Usange muchali kukayikira kuti Yehova wakumupwelelerani, ipo ŵazgani na kughanaghanirapo ivyo Salimo 34:17-19; 55:22; 145:18, 19 likuyowoya. Mungafumbaso awo ŵateŵetera Yehova mwakugomezgeka kwa nyengo yitali na kuwona umo Yehova waŵawovwilira. Kweniso lombani Yehova kuti wamovwirani. Ivi vimovwiraninge kumanya kuti Yehova “wakumupwelelerani” nadi.