Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mazuŵa ghano, mwanalume uyo wakaŵa na kachikwama ka mulembi, wakwimira Yesu Khristu uyo wakudinda ŵanthu kuti ŵazakapone

Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi

Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi

Kasi munthu uyo wali na kachikwama ka mulembi ndiposo ŵanalume 6 awo ŵali na vilwero vyakukomera mu mboniwoni ya Ezekiyeli mbanjani?

Ŵanthu aŵa ŵakwimira vilengiwa vyakuchanya ivyo vikadangilira pakuparanya msumba wa Yerusalemu. Nakuti vilengiwa ivi ndivyo vizamudangiliraso pakuparanya charu cha Satana ichi pa nkhondo ya Haramagedoni. Chifukwa wuli tasintha umo tikalongosoleranga kale?

Pambere Yerusalemu wandaparanyike mu 607 B.C.E., Yehova wakawoneska Ezekiyeli mboniwoni iyo yikalongoranga ivyo vichitikirenge msumba uwu. Mu mboniwoni iyi, Ezekiyeli wakawona kuti mu Yerusalemu mukuchitika vinthu vinandi vyaunyankhasi. Wakawonaso ŵanalume 6 awo ŵakaŵa na vilwero vyakukomera mu mawoko ghawo. Pakati pawo pakaŵaso mwanalume yumoza “uyo wakavwara salu yiwemi” ndipo wakaŵa na “kachikwama ka mulembi.” (Ezek. 8:6-12; 9:2, 3) Mwanalume uyu wakaphalirika kuti wasolote “mu msumba, mukati mwa Yerusalemu, na kuŵika chimanyikwiro pa visko vya ŵanthu awo ŵakudagha na kutampha chifukwa cha vinthu vyose vyaukazuzi ivyo vikuchitika mu msumba.” Pamanyuma ŵanalume awo ŵakaŵa na vilwero mu mawoko ghawo ŵakaphalirika kuti ŵakome waliyose mu msumba wambura chimanyikwiro pa chisko chake. (Ezek. 9:4-7) Kasi mboniwoni iyi yikutisambizgachi, ndipo mwanalume uyo wakanyamura kachikwama ka mulembi ni njani?

Uchimi uwu ukapelekeka mu 612 B.C.E., ndipo ukafiskika kakwamba apo ŵasilikari ŵa Babuloni ŵakabwangandura Yerusalemu. Ivi vikachitika pakati pajumpha waka vyaka 5 kufuma mu 612 B.C.E. Yehova wakagwiliskira ntchito Ŵababuloni awo ŵakasopanga vikozgo pakuparanya msumba wa Yerusalemu. (Yer. 25:9, 15-18) Yehova wakachita nthena chifukwa ŵanthu ŵake ŵakamugalukira. Kweni wakaparanya waliyose yayi. Ŵayuda awo ŵakapulikiranga Yehova ŵakapona apo ŵakugaluka ŵakaparanyikanga. Chifukwa cha chitemwa, Yehova wakathaska Ŵayuda awo ŵakachitangako yayi vinthu vyakuseluska ivyo vikachitikanga mu msumba wa Yerusalemu.

Ezekiyeli ndiyo wakalembanga chimanyikwiro pa visko vya ŵanthu yayi, kweniso wakaparanyako yayi msumba uwu. M’malo mwake ŵangelo ndiwo ŵakachita mulimo uwu. Uchimi uwu ukutovwira kumanya ivyo vikachitikanga kuchanya panyengo iyi. Yehova wakatuma ŵangelo ŵake kuti ŵakaparanye ŵanthu ŵaheni, kweniso kuti ŵakathaske Ŵayuda ŵakugomezgeka. *

Kale tikalongosoranga kuti uchimi uwu ukufiskika mazuŵa ghano ndipo tikatenge ŵakuphakazgika ndiwo ŵakuŵika vimanyikwiro ivi. Tikayowoyangaso kuti ŵanthu awo ŵakupulikira na kupokelera uthenga uwo tikupharazga, ŵakudindika chimanyikwiro nakuti ndiwo ŵazamupona. Kweni sono ungweru waŵalirapo ndipo tawona kuti pakukhumbikwa kulongosora makora. Mwakuyana na ivyo lemba la Mateyu 25:31-33 likuyowoya, Yesu ndiyo wakweruzga ŵanthu, ndipo wazamweruzga ŵanthu kaumaliro pa suzgo yikuru. Pa nyengo iyo, awo ŵazamweruzgika kuti ni mberere ndiwo ŵazamupona, ndipo awo ŵazamweruzgika kuti ni mbuzi ŵazamuparanyika.

Kasi mboniwoni ya Ezekiyeli yikutisambizga vichi sono? Pali vinthu pafupifupi vinkhondi ivyo tikusambirapo.

  1. Pambere msumba wa Yerusalemu undaparanyike, Ezekiyeli na Yeremiya ŵakachenjezga ŵanthu za ivyo vikaŵa pafupi kuchitika nga umo Yesaya nayo wakachitira kumasinda. Mazuŵa ghano napo, Yehova wakugwiliskira ntchito muzga wakugomezgeka na wavinjeru kuti wapeleke chakurya chauzimu na kuchenjezga ŵanthu pambere suzgo yikuru yindize. Kweniso ŵateŵeti wose ŵa Yehova panji kuti ŵateŵeti ŵake ŵa pa nyumba, ŵakugwira nawo ntchito yakuchenjezga ŵanthu.—Mat. 24:45-47.

  2.   Nga umo vikaŵira na Ezekiyeli, mazuŵa ghano napo ŵateŵeti ŵa Yehova ndiwo ŵakuŵika vimanyikwiro yayi pa visko vya ŵanthu awo ŵazamupona. Iwo ŵakupharazga waka uthenga wa Yehova ndipo ŵangelo ŵakuŵawovwira pa mulimo uwu.—Chivu. 14:6.

  3. Mu nyengo ya Ezekiyeli, pakaŵavya munthu uyo wakapokera chimanyikwiro chakuwoneka na maso. Mazuŵa ghano napo, palije uyo wakupokera chimanyikwiro chakuwoneka na maso. Kasi ŵanthu ŵakwenera kuchitachi kuti ŵadindike mwakuyelezgera na kuzakapona? Iwo ŵakwenera kupulikira uthenga uwo tikupharazga, kuvwara wunthu uphya, kujipeleka kwa Yehova na kovwira ŵabali ŵa Yesu mwakugomezgeka. (Mat. 25:35-40) Ŵekha awo ŵakuchita ivi ndiwo ŵazamupona pa suzgo yikuru.

  4. Mu mboniwoni ya Ezekiyeli, mwanalume uyo wakaŵa na kachikwama ka mulembi, mazuŵa ghano wakwimira Yesu Khristu. Yesu ndiyo wazamupeleka chimanyikwiro ku ŵamzinda ukuru kuti ŵapone pa suzgo yikuru. Iwo ŵazamupokera chimanyikwiro chawo para ŵeruzgika nga ni mberere. Ntheura ŵazamukhala kwamuyirayira pa charu chapasi.—Mat. 25:34, 46. *

  5. Mazuŵa ghano, ŵanalume 6 ŵa mu mboniwoni ya Ezekiyeli awo ŵakaŵa na vilwero vyakukomera, ŵakuyimira Yesu na ŵangelo ŵake. Sonosono apa, iwo ŵaparanyenge wose awo ŵakuchita vyaunyankhasi.—Ezek. 9:2, 6, 7; Chivu. 19:11-21.

Ivyo tasambira mu mboniwoni iyi vyakhozga chomene chigomezgo chithu chakuti Yehova wakukoma kalulu pamoza na chivwati yayi. Iyo wazamuparanya ŵanthu ŵaheni pera ndipo ŵawemi wazamuŵathaska. (2 Pet. 2:9; 3:9) Nkhani iyi yatikumbuska kuzirwa kwa mulimo wakupharazga makani ghawemi mazuŵa ghano. Ntheura tikwenera kuchenjezga waliyose pambere umaliro undize.—Mat. 24:14.

^ ndime 6 Baruki uyo wakaŵa mulembi wa Yeremiya, Ebedimeleki Muetiyopiya, na Ŵarekabu ŵakapona nangauli ŵakaŵavya chimanyikwiro chakuwoneka na ŵanthu pa visko vyawo. (Yer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Iwo ŵakapika chimanyikwiro chakuyelezgera kulongora kuti ŵazamupona.

^ ndime 12 Ŵakhristu ŵakuphakazgika awo ŵalutilira kugomezgeka ŵakwenera kupokera chimanyikwiro yayi kuti ŵazakapone. M’malo mwake, iwo ŵakudindika kaumaliro pa nyengo iyo ŵakufwira ndipo ŵakuphakazgika awo ŵalutilirenge kuŵa ŵamoyo, ŵazamudindika kaumaliro para suzgo yikuru yakhala pachoko kwamba.—Chivu. 7:1, 3.