Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  June 2016

Mukhaliro Wakuzirwa Kuluska Dayamondi

Mukhaliro Wakuzirwa Kuluska Dayamondi

Ŵanthu ŵanandi ŵakuwona kuti libwe ladayamondi ndakuzirwa chomene. Malibwe ghanyake ghadayamondi ŵakughakuguliska madora mamiliyoni ghanandi. Kweni kasi Chiuta nayo wakuwona kuti palije chinthu chinyake icho ntchakuzirwa chomene kuluska dayamondi panji malibwe ghanyake ghakuzirwa?

 Haykanush na mfumu wake ŵakukhala ku Armenia. Wose ŵaŵiri mbapharazgi ŵambura kubatizika. Zuŵa linyake Haykanush wakasora pasipoti pafupi na nyumba yawo. Mukati mu pasipoti iyi mukaŵa makadi gha ku banki kweniso ndalama zinandi. Haykanush wakaphalira mfumu wake ivyo wakasora.

Nangauli banja ili likaŵa likavu chomene kweniso likaŵa na ngongoli, ndipouli likaghanaghana kufufuza mweneko wa pasipoti iyi. Ŵakagwiliskira ntchito adiresi iyo yikaŵa mukati mwa pasipoti iyi ndipo ŵakamuwezgera. Mweneko wa pasipoti yira pamoza na mbumba yake ŵakazizwa chomene kuti Haykanush na mfumu wake ŵakawezga pasipoti, makadi, na ndalama zose izo zikaŵa mukati. Haykanush na mfumu wake ŵakalongosora kuti ŵakabisa yayi ivyo ŵakasora chifukwa ŵakusambira mu Baibolo kuti ŵakwenera kuŵa ŵakugomezgeka. Iwo ŵakasangirapo mwaŵi wakulongosora ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambira ndipo ŵakaŵagaŵira mabuku ghakulongosora Baibolo.

Mweneko wa pasipoti wakakhumbanga kumupa ndalama Haykanush kuti wamuwonge, kweni wakakana. Zuŵa lakulondezgapo, muwoli wa munthu yura wakataya pasipoti wakiza ku nyumba kwa Haykanush. Iyo wakapeleka chawanangwa cha mphete yadayamondi kwa Haykanush kulongora kuwonga, ndipo wakamukoserezga kuti wapoke.

Ŵanthu ŵanandi mazuŵa ghano ŵakuzizwa chomene para ŵasangana na ŵanthu ŵakugomezgeka nga ni Haykanush na mfumu wake. Lekani munthu yura wakataya pasipoti wakazizwa pamoza na mbumba yake. Kweni kasi Yehova nayo wakazizwa? Kasi Yehova wakawona wuli kugomezgeka kwa Haykanush na mfumu wake? Kasi Haykanush na mfumu wake ŵakachita makora kugomezgeka?

MIKHALIRO IYO NJAKUZIRWA CHOMENE KULUSKA USAMBAZI

Mafumbo ghapachanya apa nganonono yayi chifukwa ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakumanya kuti chinthu chakuzirwa chomene nkhuŵa na mikhaliro ya Yehova. Mikhaliro iyi njakuzirwa chomene kwa Yehova kuluska dayamondi, golide, panji usambazi. Kawonero ka Yehova pa nkhani ya icho ntchakuzirwa kakupambana chomene na ka ŵanthu. (Yes. 55:8, 9) Ŵateŵeti ŵake nawo, ŵakwenera kuŵa na kawonero ka Yehova na kulongora mikhaliro yake nyengo zose.

Mwachiyelezgero, wonani ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya umanyi na vinjeru. Lemba la Zintharika 3:13-15 likuti: “Ngwakukondwa munthu uyo wakusanga vinjeru, na munthu uyo wakusanga umanyi. Nkhuwemi kusanga ivi kuluska kusanga siliva, ndipo kuŵa navyo nga ni chandulo nkhuwemi kuluska kuŵa na golide. Ni vyakuzirwa chomene kuluska malibwe gha korali, pa ivyo ungadokera, palije icho chingayana navyo.” Nadi, Yehova wakuzirwiska chomene mikhaliro iyi kuluska usambazi uliwose.

Wuli pakuyowoya za kugomezgeka?

Yehova iyomwene ngwakugomezgeka, ndipo “wakuteta yayi.” (Tito 1:2) Yehova wakaphalira Paulosi kuti walembere Ŵakhristu ŵakwambilira Ŵachihebere mazgu agha: “Lutilirani kutilombera, pakuti tikugomezga kuti tili na njuŵi yiwemi, ndipo tikukhumba kuŵa ŵakugomezgeka mu vinthu vyose.”—Heb. 13:18.

Yesu nayo wakaŵa wakugomezgeka. Mwachiyelezgero, wasembe mukuru Kayafa wakaphalira Yesu kuti: “Ulape mu zina la Chiuta wamoyo ndipo utiphalire usange ndiwe Khristu, Mwana wa Chiuta!” Yesu wakazgora kwambura kubisa kuti iyo ni Mesiya, nangauli kuchita nthena kukapelekanga mwaŵi kuti khoti la Sanihedirini lambe kwimba Yesu mulandu kuti ngwamuyuyuro na kuŵika umoyo wake pangozi.—Mat. 26:63-67.

 Kasi ise tichitenge wuli? Kasi tilutilirenge kugomezgeka? Panji kasi tiyowoyenge utesi kuti tisange vinthu ivyo tikukhumba?

ICHO CHINGATITONDESKA KUŴA ŴAKUGOMEZGEKA

Ntchinonono chomene kuyowoya unenesko mu mazuŵa ghaumaliro agha chifukwa ŵanthu ŵanandi ‘mbakujitemwa, kweniso ŵakutemwa chomene ndalama.’ (2 Tim. 3:2) Chinyake icho chikutondeska ŵanthu kuyowoya unenesko ni masuzgo gha ndalama na ntchito. Ŵanandi ŵakutemwa kujikhungulufya ndipo ŵakughanaghana kuti ntchiheni yayi kwiba, kuteta, panji kuchita upusikizgi uliwose kuti ŵasange ivyo ŵakukhumba. Nakuti kaghanaghaniro aka kathandazgika chomene mazuŵa ghano. Ŵakhristu ŵanyake nawo ŵawa mu chipingo ichi, ndipo chifukwa chakukhumba kusanga “chandulo munthowa yauryarya,” ŵataya kugomezgeka kwawo.—1 Tim. 3:8; Tito 1:7.

Ŵakhristu ŵanandi mbakugomezgeka nga ni Yesu. Iwo ŵakumanya kuti ntchakuzirwa chomene kuŵa na mikhaliro ya Chiuta kuluska kuŵa na usambazi unandi. Lekani ŵawukirano awo Mbakhristu ŵakwibira yayi mayeso ku sukulu. (Zinth. 20:23) Ni nyengo zose yayi apo kuyowoya unenesko kungatovwira kuti tisangepo kangachepe nga umo vikaŵira na Haykanush. Ndipouli, Yehova wakutemwa awo mbakugomezgeka, kweniso para ndise ŵakugomezgeka tikuŵa na njuŵi yituŵa.

Mwachiyelezgero, wonani ivyo vikachitikira Mubali Gagik. Iyo wakati: “Pambere nindasambire unenesko, nkhaŵa manejara pa kampani yinyake yikuru. Kweni mweneko wa kampani iyi wakatemwanga kuyowoya utesi kuti kampani yake yikupanga pulofiti yichoko kuti waleke kulipira ndalama zinandi zamsonkho. Pakuti ine nkhaŵa manejara, nkheneranga kupeleka chimbundi kwa uyo wakuwona vya msonkho kuti waleke kuluta nayo patali nkhani iyi. Ntheura nkhatchuka kuti ndine khuluku. Kweni nkhati nasambira unenesko, nkhakana kulutilira kuchita ukhuluku. Nangauli nkhapokeranga ndalama zinandi, kweni nkhaleka waka ntchito iyi ndipo nkhajura kampani yane. Nkhalembeska kampani yane ku boma na kupeleka ndalama zose zamsonkho.”—2 Kor. 8:21.

Mubali Gagik wakayowoyaso kuti: “Nkhaleka kusanga ndalama zinandi, ntheura vikamba kunisuzga kupwelelera mbumba yane. Ndipouli, pasono ndine wakukondwa kuluska kale. Niliso na njuŵi yituŵa pamaso pa Yehova. Nkhusambizga makora ŵana ŵane ŵanyamata ŵaŵiri, ndipo pasono nili na mwaŵi wakuchita mauteŵeti ghakupambanapambana mu mpingo. Ŵanthu awo ŵakuwona vya msonkho na awo nkhuchita nawo bizinesi ŵakuti sono ndine wakugomezgeka.”

YEHOVA WAKUTOVWIRA

Yehova wakutemwa awo ŵakutozga chisambizgo chake mwakulongora mikhaliro yake yapachanya nga kugomezgeka. (Tito 2:10) Yehova wakachiska Themba Davide kulemba kuti: “Nkhaŵa mwana, sono nili muchekuru, kweni nindawonepo kuti murunji wasidika, panji ŵana ŵake kupempheska chingwa.”—Sal. 37:25.

Ivyo vikachitikira Rute vikulongora kuti mazgu agho Davide wakalemba ngaunenesko nadi. Rute wakamutaya yayi nyinavyara wake Naomi uyo wakaŵa muchekuru, kweni wakalutilira kudemelera kwa iyo. Rute wakasamira ku Israyeli ndipo wakalutilira kusopa Chiuta waunenesko. (Rute 1:16, 17) Apo wakaŵa ku Israyeli, Rute wakalutilira kugomezgeka kweniso kulimbikira ntchito. Iyo wakalimbikiranga chomene mulimo wakuvulura nga umo Dango likayowoyeranga. Mwakuyana na mazgu gha Davide, Yehova wakamutaya yayi Rute pamoza na Naomi. (Rute 2:2-18) Yehova wakamutumbika chomene Rute padera pakumupa vinthu vyakuthupi. Wakamusankha kuti ndiyo wazakaŵe buya wa Themba Davide kweniso buya wa Mesiya uyo wakalayizgika.—Rute 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

 Nyengo zinyake ŵateŵeti ŵanyake ŵa Yehova chingaŵaŵira chinonono chomene kusanga vinthu vyakukhumbikwa pa umoyo wawo. M’malo mwakuchita ukhuluku, iwo ŵakulimbikira kugwira ntchito kuti ŵasange ivyo ŵakukhumba. Ntheura ŵakulongolerathu kuti ŵakuzirwiska mikhaliro ya Chiuta nga nkhugomezgeka kuluska chinthu chinyake chilichose.—Zinth. 12:24; Efe. 4:28.

Nga ni Rute, Ŵakhristu ŵaunenesko pa charu chose ŵalongora kuti ŵakuthemba chomene Yehova kuti waŵawovwirenge. Ŵakugomezga kuti Yehova wakuteta yayi apo wakuti: “Nikulekenge yayi napachoko nesi kukutaya munthowa yiliyose.” (Heb. 13:5) Yehova walongora kanandi waka kuti wakovwira ŵateŵeti ŵake awo nyengo zose ŵakuyowoya unenesko. Nyengo zose Yehova wakufiska layizgo lake lakuti watipenge vinthu vyakukhumbikwa pa umoyo withu.—Mat. 6:33.

Ŵanthu ŵanandi mu charu ichi ŵakuwona kuti malibwe ghadayamondi na vinthu vinyake ndivyo ni vyakuzirwa chomene. Kweni ise tikumanya kuti Yehova wakukondwa chomene para tikulongora mikhaliro yake nga nkhugomezgeka. Nakuti ichi ndicho ntchakuzirwa chomene kwa iyo kuluska libwe lililose lakudura.

Para nyengo zose tikuyowoya unenesko, tikuŵa na njuŵi yituŵa kweniso tikupharazga mwakufwatuka