Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  February 2016

Lutilirani Kuteŵetera Yehova Mwakukondwa

Lutilirani Kuteŵetera Yehova Mwakukondwa

KASI ni zuŵa wuli ilo likaŵa lakukondweska chomene pa umoyo winu? Kasi ni zuŵa ilo mukanjira mu nthengwa, panji ilo mwana winu wakwamba wakababikira? Panji kasi ni zuŵa ilo mukabatizikira? Mungawona kuti zuŵa ilo mukabatizikira likaŵa lakuzirwa ndiposo lakukondweska chomene pa umoyo winu. Pa zuŵa ili, ŵabali na ŵadumbu ŵakakondwa chomene kumuwonani kuti mwajipeleka kwa Chiuta kulongora kuti mukumutemwa na mtima winu wose, umoyo winu wose, maghanoghano ghinu ghose, na nkhongono zinu zose.Mrk. 12:30.

Mukwenera kuti mwasanga chimwemwe chikuru pakuteŵetera Yehova kufuma waka apo mukabatizikira. Ndipouli, ŵapharazgi ŵanyake ŵakukondwaso yayi pakuteŵetera Yehova nga umo ŵakakondweranga ŵakati ŵabatizika waka. Chifukwa wuli ŵakukondwaso yayi? Kweni chifukwa wuli tose tikwenera kulutilira kuteŵetera Yehova mwakukondwa?

CHIFUKWA WULI ŴANYAKE ŴAKUKONDWASO YAYI?

Uthenga wa Ufumu ukutipa chimwemwe chikuru. Yehova wakutilayizga kuti Ufumu wake uzamuwuskapo charu chiheni ichi na kwiziska charu chiphya. Lemba la Zefaniya 1:14 likuti, “Zuŵa likuru la Yehova lili pafupi! Laneng’enera, ndipo likwiza mwaluŵiro chomene!” Kweni usange tikuwona kuti zuŵa ili lizenge luŵiro yayi, titayenge chimwemwe chithu icho tikaŵa nacho pakwamba, ndipo tingawelera nyuma pakuteŵetera Chiuta.Zinth. 13:12.

Para tikuchezga na ŵabali na ŵadumbu ŵithu, tikukhozgeka kuti tilutilire kuteŵetera Yehova mwakukondwa. Nkharo yiwemi ya ŵateŵeti ŵa Yehova ndiyo taŵanyake yikatikopa kuti tambe kusopa Chiuta waunenesko na kumuteŵetera mwakukondwa. (1 Pet. 2:12) Kweni kasi tikuchita wuli para mubali panji mudumbu wachenyeka panji kusezgeka chifukwa chakuleka kupulikira malango gha Chiuta? Para vyaŵa nthena, ŵanyake mu mpingo ŵakugongowa na kuleka kuteŵetera Yehova mwakukondwa.

Kutemwa chomene vinthu vyakuthupi nako kungatipangiska kuti tileke kuteŵetera Yehova mwakukondwa. Tingaluwanga yayi kuti charu cha Satana chikutikopa kuti tigurenge waka vinthu ivyo ni vyakukhumbikwa viŵi yayi pa umoyo withu. Kweniso tikwenera kukumbukira mazgu gha Yesu ghakuti: “Palije uyo wangateŵetera nga ni muzga wa mabwana ghaŵiri, chifukwa panji watinkhenge yumoza na kutemwa munyake, panji wademelerenge kwa yumoza na kuyuyura munyake. Vingachitika yayi kuti pa nyengo yimoza muŵe ŵazga ŵa Chiuta na Usambazi.”  (Mat. 6:24) Vingachitika yayi kuteŵetera Yehova mwakukondwa uku tikutangwanika na kupenja usambazi.

TIKUKONDWA PARA TIKUTEŴETERA YEHOVA

Awo ŵakutemwa Yehova ŵakuwona kuti ni mphingo yayi kumuteŵetera. (1 Yoh. 5:3) Yesu wakati: “Zani kwa ine, imwe mose mukuphyoka na kunyekezgeka, ndipo nimupumuzganinge. Yeghani joko lane ndipo sambirani kwa ine, pakuti nili wakuzika na wakujiyuyura mu mtima, ndipo muzamupumuzgika. Chifukwa joko lane ndipusu na katundu wane ngwakupepuka.” (Mat. 11:28-30) Ise ndise ŵakukondwa chifukwa tikulondezga Yesu. Tili na vifukwa vinandi ivyo vikutipangiska kuti titeŵeterenge Yehova mwakukondwa. Tiyeni tidumbiskanepo waka vitatu.Hab. 3:18.

Chiuta uyo tikumuteŵetera ndiyo wali kutipa umoyo, kweniso ngwakukondwa. (Mil. 17:28; 1 Tim. 1:11) Tikumanya kuti Chiuta ndiyo ni Mlengi withu. Ntheura tikwenera kulutilira kumuteŵetera mwakukondwa kwali pajumphe vyaka vinandi wuli kufuma apo tikabatizikira.

Héctor wakulutilira kuteŵetera Yehova mwakukondwa chifukwa mtima wake uli pa ivyo Ufumu uzamuchita

Mubali Héctor wakateŵetera Yehova nga ni mulaŵiliri wakwendakwenda kwa vyaka 40. Iyo wachali kuteŵetera Yehova nangauli ni muchekuru. (Sal. 92:12-14) Pasono wakuchita vinandi yayi mu uteŵeti chifukwa muwoli wake ni mulwari. Ndipouli wakulutilira kuteŵetera Yehova mwakukondwa. Iyo wakati: “Nangauli nili na chitima kuti muwoli wane wakulutilira kulwara ndipo vikunisuzga kumupwelelera makora, kweni nichali kuteŵetera Chiuta mwakukondwa. Nkhumutemwa chomene Yehova ndipo nkhumuteŵetera na mtima wane wose chifukwa nkhumanya kuti ndiyo wali kunipa umoyo. Nkhuyezgayezga kupharazga nyengo zose, nakuti maghanoghano ghane ghose ghali pa ivyo Ufumu wa Chiuta uzamuchita. Ivi vikunovwira kuti nilutilire kuteŵetera Chiuta mwakukondwa.”

Yehova wali kutipa sembe ya kuwombora iyo yikutovwira kuti tiŵenge ŵakukondwa. Baibolo likuti: “Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera, kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.” (Yoh. 3:16) Nadi, zakwananga zithu zingagowokereka ndipo tingazakaŵa na umoyo wamuyirayira usange tikulongora chipulikano mu sembe ya Yesu iyo Chiuta wapeleka. Ichi ntchifukwa chikuru icho chikutipangiska kuti nyengo zose tiwongenge Yehova. Para tikuwonga Yehova chifukwa cha sembe ya Yesu, chiŵenge chipusu kumuteŵetera mwakukondwa.

Jesús wakachepeska vyakuchita pa umoyo wake ndipo wakateŵetera Yehova mwakukondwa kwa vyaka vinandi

Mubali Jesús wa ku Mexico, wakati: “Nkhaŵa muzga wa ntchito, ndipo nyengo zinyake nkhagwiranga ntchito mashifiti 5 mwakulondezgana waka nangauli likaŵa dango la kamupani yayi. Nkhachitanga  nthena kuti nisange ndalama zinandi. Pamasinda, nkhasambira za Yehova na chitemwa icho wali kulongora pakupeleka mwana wake wakutemweka kuŵa sembe. Ntheura nkhajipeleka kwa Yehova, ndipo pakuti nkhaŵa kuti nagwira ntchito pa kamupani kwa vyaka 28, nkhaleka ntchito na kwamba uteŵeti wanyengozose.” Kufika pasono, Jesús wateŵetera Yehova mwakukondwa kwa vyaka vinandi.

Tikukondwa chifukwa tikuchita vinthu viheni yayi. Kasi umoyo winu ukaŵa wuli pambere mundamanye Yehova? Paulosi wakakumbuska Ŵakhristu ŵa ku Roma kuti ŵakaŵa “ŵazga ŵa kwananga,” kweni ŵakaleka viheni na kuzgoka “ŵazga ŵa urunji.” Ŵakhristu aŵa ŵakalindiliranga umoyo wamuyirayira chifukwa ŵakachitanga “milimo yituŵa.” (Rom. 6:17-22) Nase tikulondezga malango gha Yehova. Ntheura tikugega masuzgo agho ŵanthu awo ŵakuchita viheni ŵakusangana nagho. Ichi nacho chikutovwira kuti tiŵe ŵakukondwa.

Jaime wakati: “Mu vyaka vyose ivyo nateŵetera Yehova, naŵa wakukondwa chomene.”

Jaime wakagomezganga kuti Chiuta kulije kweniso kuti vinthu vili kuchita kusintha kufuma ku vinyake. Munthu uyu wakaŵaso wa nkhonya. Jaime wakati wamba kuwungana na Ŵakaboni ŵa Yehova, wakakondwa chomene na chitemwa icho ŵabali ŵakamulongora. Kweni chikaŵa chipusu yayi kuti wasinthe umoyo wake wakale. Ntheura wakapempha Yehova kuti wamovwire. Jaime wakati: “Pachoko na pachoko nkhamanya kuti kuli Chiuta wachitemwa ndiposo walusungu. Ndine wakuvikilirika chifukwa nkhulondezga malango ghaurunji gha Yehova. Nilekenge kusintha umoyo wane wakale, mphanyi nili kukomeka nga umo ŵali kukomekera ŵanyane awo nkhachitanga nawo nkhonya. Mu vyaka vyose ivyo nateŵetera Yehova, naŵa wakukondwa chomene.”

KUVUKA CHARA

Kasi tikwenera kuchitachi apo tikulindilira umaliro wa charu chiheni ichi? Kumbukani kuti tizamupokera umoyo wamuyirayira chifukwa chakuti tikuchita khumbo la Chiuta. Ntheura, “tileke kuvuka pakuchita icho ntchiwemi, chifukwa mu nyengo yake tizamuvuna usange tikuvuka yayi.” (Gal. 6:8, 9) Yehova watovwirenge kuti tilutilire kuzizipizga para tasangana na suzgo, tiŵe na mikhaliro iyo yingatovwira kuti tizakapone “suzgo yikuru,” na kulutilira kumuteŵetera mwakukondwa.—Gal. 6:8, 9; Chivu. 7:9, 13, 14; Yak. 1:2-4.

Tikugomezga kuti Yehova wazamutitumbika para talutilira kuzizipizga chifukwa iyo wakumanya mulimo uwo tikuchita na chitemwa icho tikulongora kwa iyo na ku zina lake. Usange tilutilirenge kuteŵetera Yehova mwakukondwa, tizamuyowoya nga ni Davide, uyo wakati: “Nkhuŵika Yehova pamaso pane nyengo zose. Pakuti wali ku woko lane lamalyero, nisunkhunyikenge chara. Ntheura mtima wane ukusekelera, wunthu wane wose ukukondwa. Ndipo ine nkhukhala mwakufwasa.”Sal. 16:8, 9.