Nkhamuphalira kuti nkhaŵa kale mu jele chifukwa cha kukana kunjira usilikari. Nkhamufumba kuti: “Kasi munikakengeso pa chifukwa chakuyana waka?” Uwu ukaŵa ulendo wachiŵiri kuphalirika kuti ninjire usilikari.

NKHABABIKA mu 1926, ku Crooksville, Ohio, mu charu cha United States. Adada na amama ŵakasopanga yayi, kweni taŵana tose 8 ŵakatiphaliranga kuti tilutenge ku tchalitchi. Nkhamba kuluta ku tchalitchi cha Methodist. Apo nkhaŵa na vyaka 14, muliska wakanipa chawanangwa chifukwa chakuti zuŵa lililose la Sabata kwa chaka chathunthu nkhalutanga ku tchalitchi.

Margaret Walker (wachiŵiri kufuma ku mazere) wakanovwira kumanya unenesko

Pa nyengo iyi, kaboni munyake wa Yehova zina lake Margaret Walker, wakamba kudumbiskana nkhani za mu Baibolo na amama. Zuŵa linyake nkhakhumbanga kuti niŵepo pa chidumbirano chawo. Kweni amama ŵakaghanaghananga kuti niŵatimbanizgenge, ntheura ŵakaniphalira kuti nifume mu nyumba. Ndipouli, nkhapulikako ivyo ŵakadumbirananga. Zuŵa linyake, Margaret wakanifumba kuti, “Kasi zina la Chiuta ukulimanya?” Nkhazgora kuti, “Ni Chiuta, ndipo waliyose wakumanya.” Margaret wakati, “Tora Baibolo lako, ndipo uŵerenge pa Salimo 83:18.” Nkhaŵerenga, ndipo nkhasanga kuti zina la Chiuta ni Yehova. Nati namanya zina la Chiuta, nkhachimbilira ku ŵanyane na kuŵaphalira kuti, “Para mwafika ku nyumba mise ghano, mukaŵerenge lemba la Salimo 83:18,  ndipo mwamumanya zina la Chiuta.” Mungawona kuti nkhamba kupharazga zuŵa leneliri.

Nkhamba kusambira Baibolo, ndipo nkhabatizika mu 1941. Pamanyuma, nkhapika mulimo wakuchitiska sambiro la buku la mpingo. Nkhachiska amama na ŵanung’una ŵane kuti nawo ŵaŵengepo pa sambiro la buku ilo nkhachitiskanga. Ndipo wose ŵakamba kuwungana nase. Kweni adada ŵakakondwanga chara.

KUSUSKIKA PA NYUMBA

Nkhapika milimo yinandi chomene mu mpingo, ndipo nkhaŵa na mabuku ghanandi gha Ŵakaboni ŵa Yehova. Zuŵa linyake adada ŵakati: “Kasi wawona vimabuku vyako ivi? Muno mu nyumba yane nkhuvikhumba cha, ufumepo navyo.” Nkhafumapo pa nyumba ndipo nkhamba kukhala ku Zanesville, Ohio, kweni nkhalutanga ku nyumba kukakhozga amama na ŵanung’una ŵane.

Adada ŵakakhumbanga yayi kuti amama ŵawunganenge. Nyengo zinyake para amama ŵakuluta ku maungano, ŵakaŵachimbiliranga na kuŵaguzira ku nyumba. Kweni para ŵanjira nawo mu nyumba, amama ŵakafumiranga muryango unyake na kuluta ku maungano. Amama nkhaŵaphalira kuti: “Kufipa mtima chara. Ŵavukenge ŵekha adada.” Nyengo yikati yajumphapo, adada ŵakaleka kuŵakanizga, ndipo amama ŵakamba kuwungana mwakufwatuka.

Apo Sukulu ya Uteŵeti wa Chiuta yikambanga mu 1943, nkhamba kuyowoya nkhani za ŵasambiri. Ulongozgi uwo nkhapokeranga ukanovwira kuti niyowoyenge nkhani mwaluso.

KUKANA KUNJIRA USILIKARI

Mu 1944, apo nkhondo yachiŵiri ya pa charu chose yikaŵa mukati, nkhachemeka kuti ninjire usilikari. Nkhaluta ku Fort Hayes mu Columbus, Ohio, kuti ŵakanipime na kusayinira makalata. Kweni nkhaŵaphalira kuti ninganjira chara usilikari. Ŵakanizomerezga kuwelera ku nyumba. Pakati pajumpha mazuŵa ghachoko waka, ku nyumba kukiza wapolisi uyo wakaniphalira kuti: “Corwin Robison, natumika kuti nizakakukake.”

Pakati pajumpha masabata ghaŵiri, jaji wakati: “Ine pandekha mphanyi nanguti ukakhale ku jele umoyo wako wose. Kasi uli na chakuyowoya chilichose?” Nkhayowoya kuti: “Ŵakuchindika, na munthu ine ndine muliska. Nkhupharazga pa nyumba ya munthu waliyose, ndipo napharazgira ŵanthu ŵanandi makani ghawemi gha Ufumu.” Jaji wakaphalira gulu la ŵeruzgi awo ŵakategherezganga mulandu wane kuti: “Nkhani iyo mwizira pano njakukhwaskana na uliska wa munthu uyu yayi. Nkhani yakuti mweruzge apa njakuti ka munthu uyu wanjire usilikari panji yayi.” Pakati pajumpha nyengo yichoko waka, gulu la ŵeruzgi likati nasangika na mulandu. Paumaliro, jaji wakati nkhakhale ku jele la ku Ashland, Kentucky vyaka 5.

YEHOVA WAKANIVIKILIRA MU JELE

Kwa masabata ghaŵiri nkhakhala mu jele ku Columbus, Ohio, ndipo aka kakaŵa kakwamba kuti ine nikhale mu selo. Nkhalomba kwa Yehova kuti: “Ningakwaniska chara kukhala mu selo vyaka 5. Nkhumanya yayi icho ningachita.”

Zuŵa lakulondezgapo, ŵapolisi ŵakanizomerezga kuti nifumireko pawaro. Nkhaluta apo pakaŵa kayidi munyake mutali kweniso mukuru thupi. Apo tikalaŵiskanga pa windo, mukayidi uyu wakanifumba kuti: “Iwe kamunthu kafupi, chifukwa wuli uli muno?” Nkhazgora kuti, “Ndine yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova.” Iyo wakati:  “Wati ndiwe Kaboni wa Yehova? Chifukwa wuli ŵakukaka?” Nkhati: “Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakukana kuluta ku nkhondo na kukoma ŵanthu.” Iyo wakati: “Wati ŵakukaka chifukwa chakuti ukukana kukoma ŵanthu? Asi ŵapolisi ŵakukaka awo ŵakukoma ŵanthu? Sono iwe wanangachi?” Nkhati, “Nkhumanya chara icho nananga.”

Pamasinda, iyo wakati, “Kwa vyaka 15 nkhaŵa mu jele linyake, ndipo nkhaŵerengapo mabuku yinu.” Nati napulika mazgu agha, nkhalomba kuti, “Yehova novwirani kuti munthu uyu waŵe ku chigaŵa chane.” Munthu uyu zina lake likaŵa Paul, ndipo wakati: “Para ŵakayidi ŵanyake ŵakukusuzga, chemerezga. Nimaranenge nawo.” Mu jele ili mukaŵa ŵakayidi 50, ndipo palije na yumoza uyo wakanisuzgapo.

Nkhaŵa mu gulu la ŵabali awo ŵakaŵa mu jele ku Ashland, Kentucky

Ŵakati ŵanisamuskira ku jele la ku Ashland, nkhasanga ŵabali ŵanandi ŵakukhwima mwauzimu awo nawo ŵakakakika. Ŵabali aŵa ŵakawovwira ine na ŵanyane kuti tilutilire kukhora mwauzimu. Ŵabali aŵa ŵakatipanga vigaŵa vinyake vya mu Baibolo kuti tiŵerengenge sabata yiliyose, ndipo tikanozgekeranga mafumbo na mazgoro agho tikadumbiskananga pa maungano yithu. Mu jele mukaŵaso muteŵeti wakulaŵilira vigaŵa vyakupharazgako. Chinyumba icho tikagonangamo chikaŵa chikuru, ndipo chikaŵa na mabedi. Muteŵeti wakulaŵilira vigaŵa vyakupharazgako wakaniphalira kuti: “Robison, iwe upharazgenge pa bedi ilo na ilo. Mukayidi waliyose uyo wizenge pa mabedi agho, ndiyo ntchigaŵa chako. Uwoneseskenge kuti wamupharazgira pambere wandafume.” Umu ndimo tikapharazgiranga mu ndondomeko yiwemi.

IVYO NKHASANGA NATI NAFUMA MU JELE

Nkhondo yachiŵiri ya pa charu chose yikamara mu 1945, kweni ine nkhafuma nyengo yeneyiyo yayi mu jele. Nkhafipiranga mtima amama na ŵanung’una ŵane chifukwa adada ŵakaniphalira kuti, “Usange ningamarana waka na iwe, ŵanyake aŵa ŵanganisuzga yayi.” Kweni nkhati nafuma mu jele, nkhazizwa chomene kuwona kuti ŵanthu 7 mu nyumba yithu ŵakawungananga ndipo mudumbu wane muchoko wakaŵa kuti wabatizika.

Tikalutanga mu upharazgi na Demetrius Papageorge, mubali wakuphakazgika uyo wakamba kuteŵetera Yehova mu 1913

Mu 1950, ku Korea kukaŵa nkhondo ndipo nkhachemekaso kuti nkhalembeske usilikari ku Fort Hayes. Ŵakati ŵaniyezga, mulara wa ŵasilikari wakaniphalira kuti, “Waluska ŵanyako wose pa gulu linu.” Ine nkhamuzgora kuti, “Nawonga, kweni ninjirenge yayi usilikari.” Nkhakora mazgu gha pa 2 Timote 2:3, ndipo nkhati, “Ndine kale msilikari wa Khristu Yesu.” Wakakhala  chete kwa nyengo yitali, ndipo pamanyuma wakati, “Weranga.”

Pamasinda, nkhaluta ku ungano wa chigaŵa uwo ukachitikira ku Cincinnati, Ohio. Pa ungano uwu, nkhasangikapo pa ungano wa awo ŵakukhumba kuteŵetera pa Beteli. Mubali Milton Henschel wakatiphalira kuti pakukhumbikwira ŵabali ŵakujipeleka kuti ŵakateŵetere pa Beteli. Nkhafiling’a fomu yakupempha uteŵeti uwu, ndipo nkhachemeka na kuluta ku Beteli ya Brooklyn mu Ogasiti 1954. Kufuma mu chaka ichi, nichali kuteŵetera pa Beteli.

Nkhaŵa na milimo yinandi pa Beteli. Kwa vyaka vinandi, nkhagwiranga ntchito ya umakanika na kunozga vinthu vinyake ivyo vyanangika mu maofesi nga ni maloko. Nkhagwirangaso ntchito mu nyumba zakuchitiramo maungano ku New York City.

Kunozga makina pa Beteli ya ku Brooklyn

Nkhutemwa chomene mapulogiramu ghauzimu gha pa Beteli nga ni kusopa kwa mulenji na Sambiro la Gongwe la Mulinda kweniso kupharazga na mpingo. Nakuti mbumba yiliyose ya Ŵakaboni ŵa Yehova yikwenera kuchita vinthu ivi. Usange ŵapapi na ŵana ŵakudumbiskana lemba la zuŵa, ŵakuŵa na Nyengo Yakusopera ya Mbumba, kweniso kupharazga makani ghawemi, waliyose mu mbumba waŵenge paubwezi wakukhora na Yehova.

Nanguŵa na ŵabwezi ŵanandi chomene pa Beteli kweniso ku mpingo. Ŵanyake ŵakaŵa ŵakuphakazgika ndipo ŵali kupokera kale njombe yawo ya kuchanya. Ŵanyake ŵakaŵa ŵamberere zinyake. Ndipouli nawona kuti ŵateŵeti wose ŵa Yehova mbakwananga nanga ni awo ŵakuteŵetera pa Beteli. Para napambana maghanoghano na mubali, nkhayezeskanga kuwezgerapo mtende. Nkhaghanaghaniranga fundo ya pa Mateyu 5:23, 24, iyo yikulongosora umo tikwenera kumazgira mphindano. Ntchipusu yayi kuyowoya kuti phepani, kweni nkhawona kuti ndiyo nthowa yekha yakumazgira mphindano.

VITUMBIKO IVYO NASANGA

Chifukwa cha uchekuru, pasono vikunisuzga kupharazga ku nyumba na nyumba, kweni nichali kupharazga. Nkhumanyako pachoko Chitchayinizi cha Mandarini ndipo nkhukondwa kupharazgira ŵanthu ŵa ku China. Nyengo zinyake, nkhugaŵira magazini 30 panji 40.

Kupharazgira ŵanthu ŵa ku China ku Brooklyn, New York

 Nyengo zinyake nkhachitanga maulendo ghakuwelerako ku ŵanthu ŵa ku China. Zuŵa linyake msungwana munyake wa ku China wakanisekelera. Nane nkhamusekelera na kumugaŵira magazini gha chiyowoyero cha ku China gha Gongwe la Mulinda na Wukani! Msungwana uyu wakapokera magazini agha, ndipo wakati zina lake ni Katie. Kufuma pa nyengo iyi, para Katie waniwona waka, wakizanga pafupi nakuyowoya nane. Nkhamusambizganga mazina gha vipasi mu Chingelezi. Ndipo nkhamuphaliranga kuti wawerezgengepo ivyo nayowoya. Nkhamulongosoleraso malemba ghanyake gha mu Baibolo, ndipo wakapokera buku la Baibolo Likusambizgachi? Pati pajumpha kanyengo, msungwana uyu wakaleka kuwoneka.

Pati pajumpha myezi, nkhagaŵira magazini msungwana munyake wa ku China. Sabata yakulondezgapo, wakanipa foni yake na kuniphalira kuti, “Yowoya na munthu wa ku China.” Nkhati, “Ku China nkhumanyako munthu waliyose yayi.” Kweni wakakosera, ntheura nkhapoka foni yake na kuŵika ku khutu. Nkhati, “Helo, ndine Robison.” Pa foni nkhapulika mazgu ghakuti, “Robby, ndine Katie. Pasono nili kuwelera ku China.” Nkhati, “Ku China?” Katie wakati, “Enya. Robby, kasi wamumanya msungwana uyo wakupa foni? Ni munung’una wane. Ukanisambizga vinthu vinandi viwemi. Chonde, nayo umusambizgeko.” Ine nkhati, “Napulika Katie. Nawonga kuti wanimanyiska uko uli.” Pakati pajumpha nyengo yichoko waka, nkhayowoya na munung’una wa Katie kaumaliro. Nkhugomezga kuti uko ŵasungwana aŵa ŵali, ŵakulutilira kusambira vya Yehova.

Nateŵetera Yehova kwa vyaka 73. Nili wakukondwa kuti Yehova wakanovwira kuti nilutilire kuŵa wakugomezgeka apo nkhaŵa mu jele. Kweniso ŵanung’una na ŵadumbu ŵane ŵakaniphalira kuti ŵakakhozgeka chomene kuti nkhathera yayi apo adada ŵakanisuskanga. Amama, ŵanung’una ŵane ŵatatu, na ŵadumbu ŵane ŵatatu ŵali kubatizika. Pamanyuma, adada ŵakasintha maghanoghano ndipo nyengo zinyake ŵakalutanga ku maungano pambere ŵandafwe.

Mu charu chiphya, para Chiuta wakhumba, wazamuwuska ŵabali na ŵabwezi ŵane awo ŵali kufwa. Tizamukondwa chomene kusopa Yehova pamoza na ŵabali na ŵabwezi ŵithu ŵakutemweka kwamuyirayira. *

^ ndime 32 Corwin Robison wakafwa wakugomezgeka apo nkhani iyi yikanozgekanga kuti yilembeke.