Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Kasi Gayo Wakawovwira Wuli Ŵabali Ŵake?

Kasi Gayo Wakawovwira Wuli Ŵabali Ŵake?

GAYO na Ŵakhristu ŵanyake ŵakwambilira ŵakasangana na masuzgo. Ŵakhristu ŵanyake ŵakathandazganga mautesi kuti ŵagongoweske ŵabali ndiposo kuti ŵanthu mu mpingo ŵagaŵikane. (1 Yoh. 2:18, 19; 2 Yoh. 7) Munthu munyake zina lake Diyoterefe, wakathandazganga vinthu “viheni” vyakukhwaskana na mpositole Yohane na ŵanyake. Wakakananga kupokelera ŵabali, kweniso wakanyengeleranga ŵanyake kuti ŵalondezgenge ivyo iyo wakuchita. (3 Yoh. 9, 10) Ndimo vinthu vikaŵira apo Yohane wakalemberanga kalata Gayo. Kalata iyi yikalembeka cha m’ma 98 C.E., ndipo yili mu Malemba Ghachigiriki. Yikumanyikwa kuti “Kalata Yachitatu ya Yohane.”

Gayo wakalutilira kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka nangauli wakakumana na masuzgo. Kasi wakalongora wuli kuti wakaŵa wakugomezgeka? Chifukwa wuli tikukhumba kusambirako kwa Gayo? Kasi kalata ya Yohane yingatovwira wuli kuti tichite nthena?

KALATA YAKULUTA KWA MUBWEZI WAKE WAPAMTIMA

Uyo wakalemba kalata Yachitatu ya Yohane, wakajichema kuti “ine mulara.” Gayo wakati wawona waka zina ili, nyengo yeneyiyo wakamanya kuti kalata yafuma kwa mpositole Yohane. Yohane wakalembera Gayo kuti “wakutemweka uyo nkhumutemwa nadi.” Pamanyuma, Yohane wakati wakugomezga kuti Gayo wakaŵa makora mwakuthupi ndiposo mwauzimu. Agha ni mazgu ghakukhozga chomene.—3 Yoh. 1, 2, 4.

Gayo wakwenera kuti wakaŵa mulara mu mpingo, nangauli kalata ya Yohane yikuyowoyapo yayi. Yohane wakalumba Gayo chifukwa cha kupokelera ŵabali nangauli wakaŵamanyanga makora yayi. Yohane wakati wawona kuti Gayo wakutemwa kupokelera ŵalendo, wakamanya kuti ngwakugomezgeka chifukwa ndivyo ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵakwenera kuchita.—Gen. 18:1-8; 1 Tim. 3:2; 3 Yoh. 5.

Mazgu agho Yohane wakayowoya pakuwonga Gayo chifukwa cha kupokelera ŵalendo, ghakulongora kuti kanandi Ŵakhristu ŵakendanga kufuma uko Yohane wakakhalanga, kuluta ku mipingo yinyake. Ŵakhristu aŵa ŵakwenera kuti ndiwo ŵakaphaliranga Yohane umo Gayo wakachitiranga. Vingachitika kuti Ŵakhristu aŵa ndiwo ŵakaphaliranga Yohane ivyo vikachitikanga mu mipingo yinyake.

Ŵabali awo ŵakatemwanga kwendakwenda ŵakagonanga mu nyumba za Ŵakhristu ŵanyawo. Kale nyumba zakugonamo ŵalendo zikaŵanga zakofya, mukachitikanga vinthu viheni, kweniso ŵanthu ŵakaŵanga na nkharo zaukazuzi. Ŵalendo ŵamahara ŵakagonanga ku ŵabwezi ŵawo ndipo ŵabali ŵakagonanga ku nyumba za Ŵakhristu ŵanyawo.

 “ŴAKENDERA VYA ZINA LAKE”

Yohane wakaphalira Gayo kuti walutilire kupokelera ŵalendo. Wakamuphalira kuti ‘waŵawovwire [ŵalendo] munthowa iyo Chiuta wangakondwa nayo.’ Mazgu ghakuti, uŵawovwire ŵalendo munthowa, ghakang’anamuranga kupa ŵalendo vyakukhumbikwira kuti viŵawovwire munthowa m’paka ŵakafike uko ŵakuluta. Pali ukaboni wakuti Gayo ndivyo wakachitiranga ŵalendo awo wakaŵapokeleranga, chifukwa ŵabali ŵakaphalira Yohane kuti Gayo wakaŵa na chipulikano, kweniso wakapokeleranga ŵalendo mwachitemwa.—3 Yoh. 3, 6.

Ŵalendo aŵa ŵakwenera kuti ŵakaŵanga ŵamishonale, ŵanthu awo Yohane wakaŵatumanga, panji ŵalaŵiliri ŵa dera. Ŵabali aŵa ŵakwenera kuti ŵakendanga chifukwa cha makani ghawemi. Yohane wakati: “Ŵakendera vya zina lake.” (3 Yoh. 7) Yohane wakaŵa kuti wazunura kale za Chiuta mu mavesi ghakwambilira (wonani vesi 6). Ntheura mazgu ghakuti “ŵakendera vya zina lake,” ghakung’anamura zina la Yehova. Chikaŵa chakwenelera kuŵapokelera makora ŵabali aŵa chifukwa ŵakaŵa mu mpingo Wachikhristu. Lekani Yohane wakalemba kuti: “Tikwenera kuŵapokelera makora ŵanthu ŵanthena, mwakuti tiŵe ŵantchito ŵanyawo mu unenesko.”—3 Yoh. 8.

WOVWIRI PA NYENGO YA MASUZGO

Yohane wakalembera Gayo kalata kuti wamuwonge. Kweniso wakakhumbanga kuti wamovwire pa suzgo likuru ilo wakaŵa nalo. Mu mpingo mukaŵa Mkhristu munyake zina lake Diyoterefe, uyo wakakhumbanga yayi kupokelera Ŵakhristu awo ŵakizanga. Kweniso wakajandizganga Ŵakhristu ŵanyake mu mpingo kuti ŵaleke kupokelera ŵalendo.—3 Yoh. 9, 10.

Tikukayika yayi kuti Ŵakhristu ŵakugomezgeka ŵakate ŵazomerenge yayi kukhala na Diyoterefe ku nyumba yake. Diyoterefe wakatemwanga kuŵa pakwamba pakati pa Ŵakhristu ŵanyake mu mpingo. Wakapokeranga kanthu mwantchindi yayi kufuma kwa Yohane. Kweniso wakathandazganga vinthu viheni chomene vyakukhwaskana na ŵapositole na ŵanthu ŵanyake. Nangauli Yohane wakayowoyapo yayi kuti ni msambizgi mutesi, kweni Diyoterefe wakayuyuranga mazaza gha ŵapositole. Diyoterefe wakaŵa wambura kugomezgeka chifukwa wakakhumbanga chomene mazaza kweniso wakaŵa na nkharo yiheni. Nkhani ya Diyoterefe yikulongora umo ŵanthu ŵakujikuzga ndiposo ŵakukhumba mazaza ŵangatimbanizgira mpingo na kugaŵaniska ŵabali. Lekani Yohane wakaphalira Gayo, na ise wuwo kuti: “Ungalondezganga icho ntchiheni yayi.”—3 Yoh. 11.

CHIFUKWA CHAKUCHITIRA VIWEMI

Pakaŵa Mkhristu munyake uyo wakapambananga chomene na Diyoterefe. Zina lake wakaŵa Demetiriyo, ndipo Yohane wakati wakaŵa munthu muwemi. Yohane wakalemba kuti: “Wose ŵakuyowoya viwemi vya Demetiriyo. . . Nakuti nase tikumuchitira ukaboni, ndipo nawe ukumanya kuti ukaboni uwo tikupeleka ngwaunenesko.” (3 Yoh. 12) Vingachitika kuti Demetiriyo wakakhumbanga wovwiri kufuma kwa Gayo ndipo mpositole Yohane wakalembera Gayo kalata Yachitatu kuti wamumanye makora Demetiriyo na kumuphalira viwemi ivyo wakuchita. Panji Demetiriyo wakayegha yekha kalata iyi kuluta nayo kwa Gayo. Pakuti Demetiriyo wakatumika na Yohane kweniso panji wakaŵa mulaŵiliri wa dera, vyakuchita vyake vikakolerananga na ivyo Yohane wakalemba.

Chifukwa wuli Yohane wakaphalira Gayo kuti walutilire kupokelera ŵalendo uku ndivyo wakachitanga kale? Kasi Yohane wakawona kuti Gayo wakeneranga kusazgirako chikanga? Kasi wakafipanga mtima kuti Gayo wangamba kopa kupokelera ŵalendo chifukwa Diyoterefe wakasezganga awo ŵakapokeleranga ŵalendo? Mulimose umo vikaŵira, Yohane wakasimikizgira Gayo kuti: “Uyo wakuchita viwemi ngwakufuma kwa Chiuta.” (3 Yoh. 11) Ichi ntchifukwa chakupulikikwa chakuchitira viwemi na kulutilira kuchita nthena.

Kasi kalata ya Yohane yikamovwira Gayo kuti walutilire kupokelera ŵalendo? Enya. Nakuti kalata Yachitatu ya Yohane yili mu Baibolo kuti yovwireso ŵanyake kuti ‘ŵalondezgenge icho ntchiwemi.’

 IVYO TIKUSAMBIRA MU KALATA YACHITATU YA YOHANE

Baibolo likuyowoya vinandi yayi vyakukhwaskana na mubali withu Gayo, uyo wakaŵako mu nyengo yakale. Kweni tingasambirako vinandi vyakukhwaskana na iyo ivyo tawona mu nkhani iyi.

Kasi tingachita wuli kuti ‘tipokelerenge ŵalendo’?

Chakwamba, taŵanandi tili kusambira unenesko chifukwa cha ŵanthu ŵakugomezgeka awo ŵakajipeleka kuti ŵatisambizge unenesko. Ŵanthu aŵa ŵakendanga mtunda utali. Mbunenesko kuti Mbakhristu wose yayi mu mpingo awo mazuŵa ghano ŵakwenda mitunda yitali chifukwa cha makani ghawemi. Kweni nase tingachita nga ni Gayo. Tingawovwira na kukhozga ŵabali awo ŵakwendakwenda nga mbalaŵiliri ŵa dera na ŵawoli ŵawo. Panji tingawovwira ŵabali na ŵadumbu awo ŵakusamukira mu vigaŵa vinyake mu charu chithu, panji awo ŵakuluta mu vyaru vinyake kuti ŵakawovwire uko kukukhumbikwira ŵapharazgi ŵanadi ŵa Ufumu. Ipo tiyeni ‘tipokelerenge ŵalendo.’—Rom. 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.

Chachiŵiri, tikwenera kuzizwa yayi usange nyengo zinyake ŵabali ŵanyake ŵakususka awo ŵali na mazaza mu mpingo. Tawona kuti pakaŵa ŵanyake awo ŵakamuchindikanga yayi Yohane. Ndimo vikaŵiraso na mpositole Paulosi. (2 Kor. 10:7-12; 12:11-13) Ipo tikwenera kuchita wuli para mu mpingo muli ŵabali ŵanyake awo ŵakutinena? Paulosi wakaphalira Timote kuti: “Muzga wa Fumu wakwenera kuchita mbembe yayi, kweni wakwenera kuŵa wakuzika ku wose, wakumanya kusambizga, wakujiwezga para ŵamubudira. Wakulongozga mwakuzika awo ŵakususkana nayo.” Para tiŵenge ŵakuzika para ŵanthu ŵatiyamba, awo ŵatiyamba ŵangasintha nkharo yawo. Ndipo Yehova “wangaŵapa mwaŵi kuti ŵang’anamuke mtima.”—2 Tim. 2:24, 25.

Chachitatu, tikwenera kuwonga na kuchindika Ŵakhristu ŵanyithu awo ŵakuteŵetera Yehova mwakugomezgeka nangauli ŵakususkika. Mpositole Yohane wakamukhozga Gayo na kumusimikizgira kuti wakachitanga viwemi. Ŵalara mazuŵa ghano ŵakwenera kuchita nga ni Yohane. Ŵakwenera kukhozga ŵabali na ŵadumbu kuti ‘ŵaleke kulopwa.’—Yes. 40:31; 1 Tes. 5:11.

Kalata iyo mpositole Yohane wakalembera Gayo yili na mazgu 219 pera mu Chigiriki. Ni buku lichoko chomene kuluska mabuku ghose gha mu Baibolo. Kweni Ŵakhristu mazuŵa ghano ŵangasambiramo visambizgo vyakuzirwa chomene.