Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Khozgerani Ufumu wa Yehova

Khozgerani Ufumu wa Yehova

“Ndimwe ŵakwenelera Yehova Chiuta withu, kupokera uchindami, ntchindi na nkhongono, chifukwa mukalenga vinthu vyose.”—CHIVU. 4:11.

SUMU: 112, 133

1, 2. Ntchivichi icho waliyose payekha wakwenera kukhorwa nacho? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

MU NKHANI iyo yajumpha tikasambira kuti Dyabulosi wakunena Yehova kuti ngwakwenelera yayi kulamulira, ndiposo ŵanthu ŵangaŵa ŵakukondwa usange ŵangajilamuliranga ŵekha. Kasi Satana wakuneneska? Tiyelezgere kuti ŵanthu ŵajilamulirenge ŵekha na kukhala kwamuyirayira. Kasi mukughanaghana kuti vinthu vingaŵayendera makora kwambura kulamulirika na Chiuta? Kasi mukughanaghana kuti mungaŵa ŵakukondwa usange mungajilamuliranga mwekha na kukhala kwamuyirayira?

2 Palije uyo wangamuzgolerani mafumbo agha? Waliyose wakwenera kughanaghanirapo yekha nkhani iyi. Para tingachita nthena, vingatovwira kumanya kuti Ufumu wa Chiuta nguwemi. Chiuta wakulamulira makora chomene. Ntheura tikwenera kukhozgera Ufumu wake na mtima wose. Baibolo likuyowoya vifukwa vyakupulikikwa ivyo tingagomezgera kuti Ufumu uwu nguwemi nadi. Malemba ghakutiphalira kuti Ufumu wa Yehova ukuchita vinthu Mwaurunji. Wonani ivyo ghakuyowoya.

YEHOVA NGWAKWENELERA KULAMULIRA

3. Chifukwa wuli Yehova pera ndiyo ngwakwenelera kulamulira?

3 Yehova ndiyo ngwakwenelera kulamulira chilengiwa chose chifukwa  ni Chiuta Wankhongonozose ndiposo Mlengi. (1 Mid. 29:11; Mil. 4:24) Pa Chivumbuzi 4:11, Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakukwana 144,000 awo ŵamulamulira na Yesu, ŵakuyowoya kuti: “Ndimwe ŵakwenelera Yehova Chiuta withu, kupokera uchindami, ntchindi na nkhongono, chifukwa mukalenga vinthu vyose, ndipo chifukwa cha khumbo linu vikaŵako ndipo vikalengeka.” Chifukwa chakuti Yehova ndiyo wakalenga chilichose, lekani ngwakwenelera nadi kulamulira ŵanthu kweniso ŵangelo.

4. Chifukwa wuli kugalukira Ufumu wa Chiuta nkhugwiliskira ntchito uheni wanangwa withu?

4 Palije icho Satana wali kulengapo. Ntheura ngwakwenelera yayi kulamulira chilichose. Satana, Adamu, na Eva ŵakalongora kuti mbakujikuzga chifukwa ŵakagalukira Ufumu wa Yehova. (Yer. 10:23) Mbunenesko kuti ŵakaŵa na wanangwa kugalukira Chiuta chifukwa wakaŵalenga na wanangwa wakusankha. Kweni kasi ŵakeneranga kuchita nthena chifukwa ŵakaŵa na wanangwa uwu? Yayi. Wanangwa ukovwira ŵanthu kuti ŵasankhenge makora vinthu zuŵa lililose. Kweni wanangwa uwu ukuŵatuma kuti ŵagalukire Mlengi wawo yayi uyo Wakaŵapa Umoyo. Para munthu wagalukira Yehova ndikuti watondeka kugwiliskira ntchito makora wanangwa wake. Pakuti ndise ŵanthu ŵakwananga, tikukhumbikwira Yehova kuti watilamulirenge.

5. Chifukwa wuli tikugomezga kuti ivyo Chiuta wagamura vikuŵa vyaurunji?

5 Pali chifukwa chinyake icho Yehova ngwakwenelera kulamulira. Iyo wakugwiliskira ntchito mazaza ghake mwaurunji. Iyo wakuti: “Ndine Yehova, uyo wakulongora lusungu, weruzgi wakunyoloka, na urunji mu charu, pakuti ivi ndivyo nkhukondwa navyo.” (Yer. 9:24) Yehova wakwendera malango ghakulembeka na ŵanthu ŵakwananga yayi kuti ghamovwire kweruzga mwaurunji. Kweni wakuchita vinthu mwaurunji chifukwa iyo ni murunji. Lekani wali kulembera ŵanthu malango agho ŵakwenera kulondezga. Tikugomezga kuti malango ghake ghose, fundo zake, kweniso ivyo Yehova wakugamura vikuŵa vyaurunji, chifukwa “chitengo [chake] chajintha pa urunji na weruzgi wakunyoloka.” (Sal. 89:14; 119:128) Nangauli Satana wakunena Yehova kuti wangalamulira mwaurunji yayi, kweni iyo vyamutonda kuti mu charu muŵe urunji.

6. Chifukwa wuli Yehova ngwakwenelera kulamulira charu?

6 Kweniso Yehova ngwakwenelera nadi kulamulira chifukwa iyo wakumanya makora umo wangapwelelera chilengiwa chose, kweniso wali na vinjeru. Mwachiyelezgero, Chiuta wakamupa Mwana wake nkhongono zakuchizgira matenda agho madokotala ghakatondeka kuchizga. (Mat. 4:23, 24; Mrk. 5:25-29) Kwa Yehova uwu ukaŵa munthondwe yayi. Iyo wakumanya makora umo thupi la munthu likugwilira ntchito ndipo wangawezgerapo chilichose icho chanangika. Ndimo viliriso pa nkhani ya ŵakufwa na masoka gha chilengiwa. Iyo wali na nkhongono zakuwuskira ŵakufwa na kulekeska masoka gha chilengiwa.

7. Chifukwa wuli vinjeru vya Yehova ni vyapachanya chomene kuluska vya mu charu cha Satana?

7 Charu icho Satana wakulamulira chichali kupenja nthowa zakumazgira viwawa ivyo vilipo chifukwa cha kupambana maghanoghano mu charu panji pakati pa vyaru. Kweni ni Yehova pera uyo wali na vinjeru kuti pa charu chose paŵe mtende. (Yes. 2:3, 4; 54:13) Apo tikusambira kuti Yehova wakumanya makora chilengiwa chilichose kweniso wali na vinjeru, tikujipulika nga ni mpositole Paulosi uyo wakalemba kuti: “Vitumbiko ivyo Chiuta wakupeleka ni vinandi chomene. Wali na vinjeru ndipo wakumanya chomene vinthu. Vyeruzgo vyake ni vyambura mapenjeko ndipo nthowa zake ni zambura kubowozgeka!”—Rom. 11:33.

 YEHOVA WAKULAMULIRA MAKORA CHOMENE

8. Ntchivichi icho chikumukondweskani na umo Yehova wakulamulilira?

8 Baibolo likuyowoya kuti Yehova ngwakwenelera kulamulira. Likuyowoyaso chifukwa icho Yehova wakulamulilira makora kuluska waliyose. Chifukwa chimoza ntchakuti iyo wakulamulira mwachitemwa. Tikukondwa chomene na umo iyo wakulamulilira. Yehova ‘ngwalusungu na wachiwuravi, wakukalipa luŵiro chara, wakuzara na chitemwa, na unenesko.’ (Eks. 34:6) Chiuta wakuchindika ŵateŵeti ŵake. Wakutipwelelera makora kujumpha umo tingajipwelelera tekha. Mwakupambana na ivyo Dyabulosi wakuyowoya, Yehova wakuŵanora viwemi yayi ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka. Tikuyowoya nthena chifukwa wakapeleka Mwana wake wapadera yekha kuti wazakatifwire kuti tizakasange umoyo wamuyirayira.—Ŵerengani Salimo 84:11; Ŵaroma 8:32.

9. Kasi tikumanya wuli kuti Chiuta wakutemwa munthu waliyose payekha?

9 Yehova wakutemwa ŵanthu ŵake wose nga ni gulu. Kweni wakutemwaso munthu waliyose payekha. Ghanaghanirani ivyo vikachitika mu vyaka 300 ivyo Yehova wakasankhanga ŵeruzgi kuti ŵaponoskenge Ŵaisrayeli ku ŵalwani ŵawo. Mu nyengo yakusuzga yira, Yehova wakaleka yayi kuwona ivyo Rute uyo wakaŵa Muisrayeli yayi wakachitanga. Rute wakaleka vinthu vinandi kuti wambe kusopa kwaunenesko. Yehova wakamutumbika Rute. Wakamupa mwanalume na mwana mwanalume. Kweni ni vyenevivi pera yayi. Para Rute wazakawuka, wazamumanya kuti mwana wake wakaŵa mzere uwo Mesiya wakababikiramo. Kweniso ghanaghanirani umo Rute wazamukondwera para wazakamanya kuti mbiri ya umoyo wake yikalembeka mu Baibolo, mu buku ilo likumanyikwa na zina lake.—Rute 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Chifukwa wuli Yehova wakulamulira mwankhaza yayi?

10 Yehova wakulamulira mwankhaza yayi. Wakutipa wanangwa wakusankha ndipo tikuŵa ŵakukondwa. (2 Kor. 3:17) Davide wakati: “Ukuru [wa Chiuta] na uchindami vili pamaso pake. Nkhongono na chimwemwe vili mu malo ghake ghakukhalamo.” (1 Mid. 16:7, 27) Wamasalimo Etani nayo wakalemba kuti: “Mbakukondwa awo ŵakumanya ntchemerezgo yachimwemwe. Ŵakwenda mu ungweru wa chisko chinu, A Yehova. Ŵakusekelera mu zina linu zuŵa lose, ndipo ŵakukwezgeka mu urunji winu.”—Sal. 89:15, 16.

11. Ntchivichi chingatovwira kuti tikhorwe kuti Yehova wakulamulira makora?

11 Para nyengo zose tikughanaghanira uwemi wa Yehova, tikhorwenge kuti wakulamulira makora. Nase tijipulikenge nga ni wamasalimo uyo wakati: “Zuŵa limoza mu maluŵaza ghinu ndiwemi kuluska mazuŵa 1,000 kunyake.” (Sal. 84:10) Chifukwa wuli fundo iyi njaunenesko? Pakuti Yehova ndiyo wakatilenga, wakumanya ivyo tikukhumbikwira kuti tiŵe ŵakukondwa, ndipo wakutipa vyose. Nanga tingaleka vinthu vinyake kuti tichite ivyo Yehova wakukhumba, ndise vitiyenderenge makora na kuŵa ŵakukondwa para tapulikira.—Ŵerengani Yesaya 48:17.

12. Chifukwa chikuru icho tikukhozgera Ufumu wa Yehova ntchakuti wuli?

12 Baibolo likuyowoya kuti para vyaka 1,000 ivyo Khristu wazamulamulira vyamara waka, ŵanthu ŵanyake ŵazamusankha kugalukira Ufumu wa Yehova. (Chivu. 20:7, 8) Ntchivichi chizamuŵatuma kuti ŵachite nthena? Panyengo iyi Dyabulosi wazamuŵa kuti wafumiskika mu jele ndipo wazamukhumba chomene kupusika ŵanthu. Nga umo wakuchitira nyengo zose, wazamuŵapusika kuti ŵajikondweskenge ŵekha. Satana wangazakaŵapusika kuti ŵangakhala kwamuyirayira nanga ŵangaleka kupulikira Yehova. Kweni uwu mbunenesko yayi. Fumbo ndakuti: Kasi tizamugomezga nadi ivyo Satana wazamuyowoya? Para tikutemwa Yehova na kumuteŵetera chifukwa  chakuti ni muwemi kweniso ngwakwenelera kulamulira chilengiwa chose, mbwe utesi uwo wazamuyowoya uzamugwira ntchito yayi. Tizamudokera yayi kuti munthu munyake watilamulirenge padera pa Yehova, uyo wakulamulira mwachitemwa.

KHOZGERANI UFUMU WA YEHOVA MWAKUGOMEZGEKA

13. Kasi tingalongora wuli kuti tikukhozgera Ufumu wa Chiuta?

13 Ufumu wa Yehova nguwemi nadi, ntheura tikwenera kuwukhozgera na mtima wose. Nga umo tawonera, Yehova ngwakwenelera kulamulira ndipo wakulamulira makora chomene. Tingakhozgera Ufumu wa Yehova para tikulutilira kugomezgeka na kumuteŵetera na mtima wose. Kasi tingachitaso vichi kulongora kuti tikukhozgera Ufumu wake? Para tikuchita vinthu ivyo Yehova wakukhumba. Para tachita nthena, tikulongora kuti tikumutemwa kweniso tikukhozgera Ufumu wake.—Ŵerengani Ŵaefeso 5:1, 2.

14. Kasi ŵalara na ŵafumu ŵangayezga wuli Yehova?

14 Mu Baibolo tikusambira kuti Yehova wakugwiliskira ntchito mazaza ghake mwachitemwa. Ntheura ŵafumu na ŵabali ŵalara awo ŵakukondwa na umo Yehova wakulamulilira, ŵakugwiliskira ntchito makora mazaza ghawo. Ŵakuchita nga ni mafumu yayi. M’malo mwake ŵakuyezga Yehova. Paulosi wakayezga Chiuta na Mwana wake. (1 Kor. 11:1) Paulosi wakakhozganga soni ŵanyake yayi panji kuŵachichizga kuti ŵachite icho ntchiwemi. Kweni wakaŵaŵeyanga. (Rom. 12:1; Efe. 4:1; Filim. 8-10) Ivyo Paulosi wakachita, vikulongora kuti wakayezganga Yehova. Ntheura wose awo ŵakutemwa Yehova kweniso ŵakukhozgera Ufumu wake ndimo ŵakwenera kuchitira.

15. Kasi tikulongora vichi para tikuchindika awo ŵakutilongozga?

15 Kasi tikuchita wuli na awo Yehova wali kuŵimika kuti ŵalongozgenge? Para tikuŵachindika na kukolerana nawo, tikulongora kuti tikukhozgera Ufumu wa Yehova. Nangauli nyengo  zinyake tingapulikiska yayi panji kukolerana na ivyo ŵagamura, kweni tikwenera kukhozgera ivyo ŵagamura. Ivi vikupambana chomene na umo charu chikuchitira. Kweni awo ŵakukhozgera Ufumu wa Yehova ndimo ŵakuchitira. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Vinthu vikutiyendera makora para tachita nthena, ndipo Chiuta wakukondwa nase.

16. Kasi awo ŵakukhozgera Ufumu wa Chiuta ŵakusankha wuli vinthu?

16 Ivyo tikusankha vingalongora usange tikukhozgera Ufumu wa Chiuta panji yayi. Yehova wali kutipa malango pa chilichose yayi. Kweni wakutiphalira maghanoghano ghake kuti ghatilongozgenge. Mwachiyelezgero, Yehova wandayowoye mtundu wa malaya agho Mkhristu wakwenera kuvwara na agho wakwenera yayi kuvwara. Kweni wakutiphalira kuti tikwenera kusankha malaya ghawemi na kujitozga mwakwenelera pakuti ndise Ŵakhristu. (1 Tim. 2:9, 10) Kweniso wakutiphalira kuti tileke kukhuŵazga ŵanyithu na kughanaghanira umo vyakusankha vithu viŵakhwaskirenge. (1 Kor. 10:31-33) Chakwamba tikwenera kughanaghanira dankha maghanoghano gha Yehova para tikusankha chakuchita m’malo mwakughanaghanira ivyo ise tikukhumba. Para tachita nthena, tikulongora kuti tikumutemwa Yehova ndipo tikukhozgera Ufumu wake.

Khozgerani Ufumu wa Chiuta mu banja linu para mukusankha vyakuchita (Wonani ndime 16-18)

17, 18. Kasi ni vinthu wuli ivyo ŵakutorana ŵangachita kulongora kuti ŵakukhozgera Ufumu wa Yehova?

17 Tiyeni tiwone umo Ŵakhristu awo ŵali mu nthengwa ŵangayezgera Yehova na kukhozgera Ufumu wake. Kasi ŵakutorana ŵangachita wuli para mu nthengwa muli masuzgo agho ŵakakhazganga yayi? Wuli usange masuzgo agho ngakuru chomene? Para vili nthena, ghanaghanirani umo Chiuta wakachitira na Ŵaisrayeli. Yehova wakajiyowoya kuti wali nga ni mfumu wa Ŵaisrayeli. (Yes. 54:5; 62:4) Kweni “nthengwa” iyi yikaŵa yakusuzga chomene. Nangauli vikaŵa nthena, Yehova wakayichimbira luŵiro yayi. Wakalutilira kuŵalongora lusungu Ŵaisrayeli na kugomezgeka ku phangano ilo wakapangana nawo. (Ŵerengani Salimo 106:43-45.) Kasi tikumutemwa yayi Yehova chifukwa cha chitemwa chanthena?

18 Ŵakutorana awo ŵakutemwa Yehova ŵakuchita nga ndiyo. Para mu nthengwa muli masuzgo, ŵakupenja yayi nthowa yakususkana na Malemba kuti ŵamazge nthengwa yawo. Kweni ŵakukumbuka kuti Yehova wali kuŵagumatizga pamoza ndipo iyo wakukhumba kuti ŵalutilire ‘kubatikana.’ Baibolo likuyowoya chifukwa chimoza icho nthengwa yingamalira ndipo munthu wangaŵa na mwaŵi kutoraso panji kutengwaso. Ni para yumoza wa mu nthengwa wachita uleŵi. (Mat. 19:5, 6, 9) Para ŵakutorana ŵakuyezgayezga kumazga masuzgo ghawo ndipo ŵakusanga nthowa ziwemi zakughamazgira, ŵakulongora kuti ŵakukhozgera Ufumu wa Yehova.

19. Kasi tikwenera kuchita wuli para tananga?

19 Pakuti ndise ŵakwananga, nyengo zinyake tingachita vinthu ivyo vingamukwiyiska Yehova. Wakumanya fundo iyi lekani wakapeleka Mwana wake kuti wazakatifwire. Ntheura para tabudiska vinthu vinyake tikwenera kupempha Yehova kuti watigowokere. (1 Yoh. 2:1, 2) M’malo mwa kulutilira kujiyimba mulandu pa ivyo tikabudiska, tikwenera kusambirapo kanthu. Para tilutilirenge kusendelera kwa Yehova, watigowokerenge na kutovwira kuti tichire mwauzimu. Watovwirengeso umo tingachitira para tazakakumana na chiyezgo chakuyana waka munthazi.—Sal. 103:3.

20. Chifukwa wuli tikwenera kukhozgera Ufumu wa Yehova sono?

20 Mu charu chiphya, tose tizamukhozgera Ufumu wa Yehova na kusambira nthowa zake zaurunji. (Yes. 11:9) Kweni tikusambilirathu sono. Ndipo sonosono apa palije uyo wazamukayikira umo Yehova wakulamulilira. Sono ni nyengo yakuti tikhozgerenge Ufumu wa Chiuta. Tingachita nthena para tikulutilira kugomezgeka, kumuteŵetera mwakugomezgeka, na kuyezga iyo mu vyose ivyo tikuchita.