Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵikani Mtima pa Usambazi Wauzimu

Ŵikani Mtima pa Usambazi Wauzimu

“Uko kuli usambazi winu, ndiko kuŵengeso mitima yinu.”—LUKA 12:34.

SUMU: 153, 104

1, 2. (a) Zunurani vinthu vitatu ivyo Yehova watipa. (b) Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge vichi?

YEHOVA ndiyo ni musambazi chomene kuluska waliyose. (1 Mid. 29:11, 12) Pakuti ni Dada uyo wakutemwa kupeleka, wakutipa usambazi wauzimu ku wose awo ŵakuwona kuti ngwakuzirwa. Tikuwonga chomene kuti Yehova watipa usambazi wauzimu. Usambazi uwu ni (1) Ufumu wa Chiuta, (2) uteŵeti uwo ukuponoska umoyo, na (3) unenesko wakuzirwa chomene uwo uli mu Mazgu ghake. Kweni para tingapusa, tingaleka kuwona vinthu ivi kuti mbusambazi wakuzirwa, ndipo tingavitaya. Kuti tileke kutaya usambazi uwu tikwenera kuwukora na mawoko ghaŵiri na kuwoneseska kuti tikuwutemwa nyengo zose. Yesu wakati: “Pakuti uko kuli usambazi winu, ndiko kuŵengeso mitima yinu.”—Luka 12:34.

2 Sono tiyeni tidumbiskane ivyo tingachita kuti titemwenge na kuzirwiska chomene Ufumu wa Chiuta, uteŵeti, na unenesko. Apo tikudumbiskana, ghanaghaniranipo umo mungachitira kuti mutemwenge chomene vinthu ivi, ivyo ni usambazi wauzimu.

 UFUMU WA CHIUTA ULI NGA NI NGALE YAMTENGO WAPATALI

3. Kasi wamalonda wa mu ntharika ya Yesu wakaŵa wakunozgeka kuchitachi kuti wagure ngale ya mtengo wapatali? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.)

3 Ŵerengani Mateyu 13:45, 46. Yesu wakayowoya ntharika ya wamalonda uyo wakapenjanga ngale. Ntchakuwonekerathu kuti wamalonda uyu wakaguranga na kuguliska ngale kwa vyaka vinandi. Kweni wakasanga ngale yinyake iyo yikaŵa yamtengo wapatali chomene, mwakuti wakakondwa chomene wati wayiwona waka. Kweni kuti wagure, wakeneranga kuguliska vyose ivyo wakaŵa navyo. Ghanaghanirani waka umo ngale iyi yikaŵira yakuzirwa kwa iyo.

4. Kasi tichitenge vichi para tikutemwa Ufumu wa Chiuta nga umo wamalonda wakatemwera ngale ya mtengo wapatali?

4 Kasi tikusambirapo vichi? Unenesko wakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta ukuyana waka na ngale ya mtengo wapatali. Para tikutemwa unenesko uwu nga umo wamalonda wakatemwera ngale yira, tilekenge chilichose icho tikutemwa mwakuti tizakahale Ufumu uwu. (Ŵerengani Mariko 10:28-30.) Tiyeni tiwone ŵanthu ŵanyake ŵaŵiri awo ŵakachita nthena.

5. Kasi Zakeyu wakalongora wuli kuti wakakhumbanga chomene Ufumu wa Chiuta?

5 Zakeyu wakaŵa mulara wa ŵakusonkheska msonkho ndipo wakaŵa musambazi chifukwa cha kwibira ŵanthu. (Luka 19:1-9) Kweni munthu wakwananga uyu wakati wapulika Yesu wakupharazga vya Ufumu, wakawona kuti Ufumu ngwakuzirwa chomene ndipo wakachitapo kanthu nyengo yeneyiyo. Zakeyu wakati: “Fumu, wonani, hafu ya ivyo nili navyo nipelekenge ku ŵakavu, ndipo munthu waliyose uyo nkhamulyera kake nimuwezgerengepo kanayi.” Zakeyu wakaleka usambazi wose uwo wakawusanga mwakatangali kweniso wakaleka kutemwa chomene vinthu vyakuthupi.

6. Kasi Rose wakasintha vichi kuti wakolerane na Ufumu wa Chiuta, ndipo chifukwa wuli?

6 Vyaka vyakumanyuma, mwanakazi munyake uyo zina lake timuchemenge kuti Rose wakapulika uthenga wa Ufumu. Panyengo iyi, wakaŵa paubwezi na mwanakazi munyake ndipo ŵakagonananga. Ndiyo wakaŵa mulara wa bungwe linyake lakuvikilira wanangwa wa ŵanthu awo ŵakugonana ŵanalume panji ŵanakazi pera. Rose wakati walutilira kusambira Baibolo, wakawona kuti Ufumu wa Chiuta ngwakuzirwa chomene. Kweni wakawona kuti wakwenera kusintha vinandi. (1 Kor. 6:9, 10) Wakaleka ntchito yake ku bungwe ili kweniso wakamazga ubwezi na mwanakazi munyake. Rose wakabatizika mu 2009, ndipo pakati pajumpha chaka, wakaŵa mupayiniya wanyengozose. Wakatemwanga chomene Yehova na Ufumu wake kuluska makhumbiro ghake.—Mrk. 12:29, 30.

7. Kasi tingachita wuli kuti tilutilire kutemwa Ufumu wa Chiuta na mtima wose?

7 Ntchakuwonekerathu kuti taŵanandi tili kusintha vinandi kuti tikolerane na Ufumu wa Chiuta. (Rom. 12:2) Kweni kantchito kachalipo. Tikwenera kuŵa maso na vinthu ivyo vingatitimbanizga, nga nkhutemweseska vinthu vyakuthupi ndiposo uzaghali. (Zinth. 4:23; Mat. 5:27-29) Yehova watipaso usambazi unyake wakuzirwa kuti utovwire kulutilira kutemwa Ufumu wake.

UTEŴETI UWO UKUPONOSKA UMOYO

8. (a) Chifukwa wuli mpositole Paulosi wakati uteŵeti withu uli nga ni ‘usambazi mu viŵiya vya dongo’? (b) Kasi Paulosi wakalongora wuli kuti wakazirwiskanga uteŵeti?

8 Yesu wali kutipa ntchito yakupharazga na kusambizga ŵanthu makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. (Mat. 28:19, 20) Paulosi wakamanyanga kuti uteŵeti uwo wakapika ngwakuzirwa chomene. Iyo wakati uteŵeti wa phangano liphya uli nga ni ‘usambazi mu viŵiya  vyadongo.’ (2 Kor. 4:7; 1 Tim. 1:12) Nangauli ndise viŵiya vyadongo ivyo ni vyakwananga, kweni ise na awo tikuŵapharazgira tizamusanga umoyo wamuyirayira chifukwa cha uthenga uwo tikupharazga. Paulosi wakamanyanga fundo iyi, ndipo wakati: “Nkhuchita vinthu vyose ivi chifukwa cha makani ghawemi, mwakuti niphalireko ŵanyake makani agha.” (1 Kor. 9:23) Paulosi wakalimbikira chomene kovwira ŵanthu kuŵa ŵasambiri chifukwa wakatemwanga chomene uteŵeti. (Ŵerengani Ŵaroma 1:14, 15; 2 Timote 4:2.) Ivi vikamovwira kuti wazizipizge apo ŵanthu ŵakamususkanga. (1 Tes. 2:2) Kasi tingachita wuli kuti nase titemwenge uteŵeti nga ni Paulosi?

9. Kasi tingalongora wuli kuti tikutemwa uteŵeti?

9 Nthowa yimoza iyo Paulosi wakalongolera kuti wakatemwanga uteŵeti njakuti wakapenjanga mpata wakupharazgira ŵanthu. Nase tikwenera kuchita nga umo ŵakachitiranga ŵapositole na Ŵakhristu ŵakwambilira. Tikwenera kupharazga mwamwaŵi, uko kukusangika ŵanthu ŵanandi panji ku nyumba na nyumba. (Mil. 5:42; 20:20) Para tili na mpata, tipenjenge nthowa zakusazgirako uteŵeti withu. Tingachita upayiniya wakanyengo panji wanyengozose. Tingasambiraso chiyowoyero chinyake, kusamukira ku dera linyake mu charu chithu, panji ku charu chinyake.—Mil. 16:9, 10.

10. Kasi Irene watumbikika wuli chifukwa cha kulimbikira kupharazga makani ghawemi?

10 Wonani ivyo wakachita Irene, mudumbu wambura kutengwa wa ku United States. Iyo wakakhumbanga chomene kupharazgira ŵanthu ŵakuyowoya Chirussia. Wakati wamba kupharazga mu 1993, mu kagulu ka chiyowoyero cha Chirussia mukaŵa ŵapharazgi 20 pera mu tawuni ya New York. Irene walimbikira chomene uteŵeti wake mu vyaka 20 ivyo wateŵetera. Iyo wakati: “Chiyowoyero cha Chirussia chichali kunisuzga.” Kweni Yehova wamutumbika chomene iyo na ŵanyake chifukwa cha kulimbikira. Pasono mu tawuni ya New York muli mipingo 6 ya Chirussia. Ŵanthu 15 awo Irene wakasambiranga nawo Baibolo ŵali kubatizika. Ŵanyake mwa iwo ŵakuteŵetera pa Beteli, ŵanyake mbapayiniya, ndipo ŵanyake mbabali ŵalara. Irene wakati: “Palije chinthu chinyake icho nkhughanaghana kuti mphanyi chikunikondweska chomene kuluska uteŵeti wane.” Irene wakuzirwiska chomene uteŵeti uwo wakuchita.

Kasi mukuwona upharazgi kuti mbusambazi na kusanga nyengo yakupharazga sabata yiliyose? (Wonani ndime 11, 12)

11. Kasi pakuŵa uwemi wuli para tikulutilira kupharazga nangauli tikutambuzgika?

11 Mpositole Paulosi wakalutilira kupharazga nangauli wakatambuzgikanga. Nase tichitenge nga ni Paulosi para tikuwona uteŵeti kuti ngwakuzirwa. (Mil. 14:19-22) M’ma 1930 ndiposo kukwambilira kwa 1940, ŵabali ŵithu ku United States ŵakatambuzgika chomene. Kweni ŵakachita nga ni Paulosi. Ŵakalutilira  kupharazga ndipo ŵakasunkhunyika yayi. Kuti ŵabali ŵavikilire wanangwa withu, ŵakaluta ku khoti na kuwina milandu yinandi. Mu 1943, apo Mubali Nathan H. Knorr wakayowoyanga vya milandu iyo tikawina mu U.S. Supreme Court, wakati: “Tawina milandu iyi chifukwa cha chitatata chinu. Imwe mulekenge kulutilira kupharazga, mphanyi ku Supreme Court kulije milandu. Kweni ntchifukwa cha imwe ŵapharazgi, lekani ŵabali pa charu chose ŵakulutilira kupharazga ndipo ŵalekenge yayi nangauli ŵakutambuzgika. Tikuwina milandu iyi chifukwa chakuti mwaŵanthu ŵa Yehova mukwimilira nganganga.” Ŵabali mu vyaru vinyake ŵakulutilira kuŵa na chikanga ndipo ŵakuwina milandu yinandi. Mbunenesko nadi. Para tikutemwa uteŵeti tingathereska awo ŵakutitambuzga.

12. Kasi mwaŵikapo mtima kuchita vichi na uteŵeti?

12 Para tikuwona uteŵeti withu kuŵa usambazi wakufuma kwa Yehova, tipharazgenge kuti tisange waka maora yayi. Kweni tichitenge vyose ivyo tingafiska kuti ‘tichitire ukaboni mwakukwana makani ghawemi.’ (Mil. 20:24; 2 Tim. 4:5) Kweni kasi ŵanthu tiŵasambizgenge vichi? Wonani usambazi unyake uwo Chiuta watipa.

UNENESKO UWO TILI NAWO MBUSAMBAZI

13, 14. Kasi mazgu ghakuti ‘umo ukusunga usambazi’ agho Yesu wakayowoya pa Mateyu 13:52 ghakung’anamurachi? Ndipo tikusungamo wuli?

13 Usambazi wachitatu uwo tili nawo ni unenesko uwo Chiuta wali kutivumbulira. Yehova ni Chiuta wa unenesko. (2 Sam. 7:28; Sal. 31:5) Pakuti Yehova ni ngwachigolo yayi, wakugaŵirako unenesko awo ŵakumopa. Kufuma waka apo tikapulikira unenesko, tasambira unenesko unandi mu Mazgu ghake Baibolo. Tasambiraso mu mabuku ghithu, pa maungano gha chigaŵa, gha dera, ndiposo pa maungano gha mpingo. Nyengo yati yajumphapo, taŵa na malo ‘umo tikusunga usambazi’ withu, uwo ni unenesko uwo tikasambira kale, na uwo tikusambira sono nga umo Yesu wakayowoyera. (Ŵerengani Mateyu 13:52.) Para tikupenja unenesko uwu nga umo tikupenjera usambazi wakubisika, Yehova watovwirenge kuti tisange usambazi uphya uwu na kuwusunga ‘umo tikusunga usambazi.’ (Ŵerengani Zintharika 2:4-7.) Kasi tingachita wuli nthena?

14 Nyengo zose tikwenera kusambira patekha na kufufuza mu Mazgu gha Chiuta ndiposo mu mabuku ghithu. Ivi vitovwirenge kumanya fundo “ziphya” zaunenesko izo tikazimanyanga yayi. (Josh. 1:8, 9; Sal. 1:2, 3) Gongwe la Mulinda lakwamba ilo likafuma mu Julayi 1879, likati: “Unenesko uli nga ni luŵa lakutowa mu thondo, ilo lili mukati mu vimautheka na vimakuni vitali. Kuti mulisange mukwenera kupenjisiska. . . . Para mwalisanga mungasindama kuti mutore. Kweni mungakhorwa na limoza pera yayi. Mungakhumba kuti musangirepo maluŵa ghanyake.” Ndimo viliriso na unenesko. Tikwenera kuŵikapo mtima kuti tilutilire kupenja unenesko kuti timanye vinandi.

15. Chifukwa wuli tingati vinthu vinyake ivyo tikasambira ni unenesko ‘wakale,’ ndipo ni unenesko wuli uwo imwe mukuzirwiska chomene?

15 Tikamanya vinthu vinyake vyakuzirwa tikati tamba kusambira unenesko na ŵanthu ŵa Chiuta. Vinthu ivi tingati ni unenesko ‘wakale’ chifukwa tikasambira pakwambilira. Tikati tawumanya tikakondwa chomene. Kasi ukaŵa unenesko wuli wakuzirwa? Tikasambira kuti Yehova ni Mlengi withu ndipo ndiyo wakatipa umoyo, kweniso chifukwa icho wakalengera ŵanthu. Tikasambiraso kuti Chiuta wakutitemwa chomene lekani wakatuma Mwana wake kuti wazakatifwire na kutiwombora ku zakwananga na nyifwa. Tikasambira kuti Ufumu wake uzamuwuskapo masuzgo ghose. Tizamukhala pa charu chapasi mwamtende kweniso mwakukondwa kwamuyirayira.—Yoh. 3:16; Chivu. 4:11; 21:3, 4.

16. Kasi tikwenera kuchita wuli para paŵa kusintha umo tikapulikiskiranga unenesko kale?

 16 Nyengo zinyake, umo kale tikapulikiskiranga uchimi unyake wa mu Baibolo panji Malemba ghanyake vingasintha. Para vyaŵa nthena, tikwenera kusanga nyengo yakusambilira na kughanaghanirapo mwakupwelelera ivyo vyasintha. (Mil. 17:11; 1 Tim. 4:15) Tikwenera kuwoneseska kuti tapulikiska ivyo vyasintha, kwali uto twasintha nthuchokotuchoko panji yayi. Kweniso tikwenera kumanya mphambano ya umo tikapulikiskiranga kale na umo tikupulikiskira sono. Para tachita nthena, ndikuti tikuŵika unenesko uphya mu malo agho tikusungiramo vinthu vyakuzirwa. Chifukwa wuli ntchiwemi kuchita nthena?

17, 18. Kasi mzimu utuŵa ungatovwira wuli?

17 Yesu wakasambizga kuti mzimu wa Chiuta ungatikumbuska vinthu ivyo tikasambira kumanyuma. (Yoh. 14:25, 26) Kasi mzimu utuŵa ungatovwira wuli para tikusambizga ŵanthu makani ghawemi? Wonani ivyo vikachitikira mubali munyake uyo zina lake ni Peter. Mu 1970 wakaŵa na vyaka 19, ndipo wakaŵa kuti wamba waka kuteŵetera pa Beteli ku Britain. Apo wakapharazganga ku nyumba na nyumba, wakakumana na doda linyake. Wakafumba doda ili usange lingatemwa kupulikiska Baibolo. Peter wakazizwa chomene na ivyo doda ili likazgora. Likati, kuno wafika nkhu nyumba kwa Rabi panji kuti msambizgi wachisopa cha Chiyuda. Kuti rabi wamuyezge Peter, wakamufumba kuti: “Mwana wane, kasi buku la Daniyeli likalembeka mu chiyowoyero wuli?” Peter wakazgora kuti: “Chigaŵa chinyake chikalembeka mu Chiaramu.” Peter wakati: “Nangauli nkhazizwa kuti namuzgora, kweni rabi ndiyo wakazizwa chomene. Kasi nkhalimanya wuli zgoro? Nati nafika ku nyumba, nkhafufuza mu magazini gha Gongwe la Mulinda na Wukani gha myezi yakumanyuma. Nkhasanga nkhani iyo yikayowoyanga kuti buku la Daniyeli likalembeka nadi mu Chiaramu.” (Dan. 2:4, mazgu gha musi) Mbunenesko nadi kuti mzimu utuŵa ungatovwira kuti tikumbukire ivyo tikaŵerenga kumanyuma na kuŵika umo tikusungiramo usambazi withu.—Luka 12:11, 12; 21:13-15.

18 Para tikuwona kuti vinjeru vyakufuma kwa Yehova ni vyakuzirwa, vitovwirenge kuti tizuzge unenesko wakale na wasono mu malo agho tikusungiramo usambazi withu. Para tilutilirenge kutemwa vinjeru vyakufuma kwa Yehova na kuwona kuti ni vyakuzirwa, nyengo zose tiŵenge ŵakunozgeka kusambizga ŵanthu.

VIKILIRANI USAMBAZI WINU

19. Chifukwa wuli tikwenera kuvikilira usambazi withu wauzimu?

19 Satana na charu chake vikukhumba kuti tileke kuwona usambazi wauzimu uwo tadumbiskana mu nkhani iyi kuti ngwakuzirwa. Para tingapusa tingakoleka na njomba zake. Tingakopeka na ntchito yapachanya iyo ŵanthu ŵangatilayizga, kukhumba umoyo wa wofuwofu, panji kukhumba kujilongora na vinthu vyakuthupi ivyo tili navyo. Mpositole Yohane wakatichenjezga kuti charu ichi chikuluta na makhumbiro ghake. (1 Yoh. 2:15-17) Lekani tikwenera kuyezgayezga chomene kuti tilutilire kutemwa usambazi wauzimu uwo tili nawo na kuwuvikilira.

20. Kasi mwaŵikapo mtima kuchita vichi kuti muvikilire usambazi winu wauzimu?

20 Ŵikanipo mtima kuleka chilichose icho chingamutondeskani kutemwa chomene Ufumu wa Chiuta. Lutilirani kulimbikira kupharazga. Lutilirani kutemwa uteŵeti uwo ukuponoska umoyo wa ŵanthu. Kweniso lutilirani kupenja unenesko wa mu Baibolo. Para muchitenge nthena, musungenge usambazi “kuchanya, uko munkhungu wakufikako chara ndipo vidoyo vikurya yayi. Pakuti uko kuli usambazi winu, ndiko kuŵengeso mitima yinu.”—Luka 12:33, 34.