Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

“Tikukhumba Kuluta Namwe”

“Tikukhumba Kuluta Namwe”

“Tikukhumba kuluta namwe, pakuti tapulika kuti Chiuta wali namwe mwaŵanthu imwe.”ZEK. 8:23.

SUMU: 65, 122

1, 2. (a) Kasi Yehova wakati ntchivichi chizamuchitika mu mazuŵa ghithu agha? (b) Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge mafumbo wuli? (Wonani chithuzi chakwamba.)

YEHOVA wakati mu mazuŵa ghithu agha, “ŵanthu 10 ŵakufuma mu mitundu ya viyowoyero vyose ŵazamukora, enya, ŵazamukoleska munjilira wa Muyuda, na kuyowoya kuti: ‘Tikukhumba kuluta namwe, pakuti tapulika kuti Chiuta wali namwe mwaŵanthu imwe.’” (Zek. 8:23) Muyuda wakwimira Ŵakhristu ŵakuphakazgika, awo ŵakuchemekaso kuti “Israyeli wa Chiuta.” (Gal. 6:16) Ŵanthu 10 ŵakwimira awo ŵazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira. Yehova wakutumbika Ŵakhristu ŵakuphakazgika, ndipo awo ŵazamukhala pa charu chapasi ŵakuwona kuti ni mwaŵi ukuru kukolerana na ŵakuphakazgika pakusopa Yehova.

2 Yesu nayo wakati ŵanthu ŵa Chiuta ŵazamuŵa ŵakukolerana. Iyo wakati awo ŵali mu gulu la ‘kamskambo kachoko’ ŵazamuluta kuchanya, ndipo awo ŵali mu gulu la “mberere zinyake” ŵazamukhala pa charu chapasi kwamuyirayira. Yesu wakatiso magulu ghaŵiri agha ghazamuŵa “mskambo umoza,” wakulongozgeka na “muliska yumoza.” (Luka 12:32; Yoh. 10:16) Pakuti pali magulu ghaŵiri, ŵanyake ŵangajifumba kuti: (1) Kasi awo ŵali mu  gulu la mberere zinyake ŵakwenera kumanya mazina gha ŵakuphakazgika wose? (2) Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakwenera kujiwona wuli? (3) Kasi tikwenera kumuwona wuli uyo wamba kurya vimanyikwiro pa Chikumbusko? (4) Kasi tikwenera kufipa mtima para chiŵerengero cha awo ŵakurya vimanyikwiro pa Chikumbusko chikukwera? Mafumbo agha ndiwo tidumbiskanenge mu nkhani iyi.

KASI TIKWENERA KUMANYA MAZINA GHA ŴAKUPHAKAZGIKA WOSE?

3. Chifukwa wuli tikwenera chara kutangwanika na mazina gha ŵakuphakazgika?

3 Kasi awo ŵali mu gulu la mberere zinyake, ŵakwenera kumanya mazina gha ŵakuphakazgika wose? Yayi. Chifukwa tikumanya yayi awo paumaliro ŵazamupokera nadi njombe yawo kuchanya. Nangauli Chiuta waŵachema kuti ŵalute kuchanya, kweni ŵekha awo ŵalutilirenge kugomezgeka ndiwo ŵazamupokera njombe yawo. Satana wakumanya makora fundo iyi, lekani wakugwiliskira ntchito “ntchimi zitesi” kuti wapuluske na “ŵakusoleka wuwo.” (Mat. 24:24) Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakumanya kuti ŵazamupokera njombe yawo kuchanya pekha para ŵalutilira kugomezgeka kwa Yehova. Yehova wakukhumba kuti ŵagomezgeke m’paka apo ŵafwirenge panji m’paka apo “suzgo yikuru” yizamwambira. (Chivu. 2:10; 7:3, 14) Ntheura palije chifukwa cha kutangwanikira na mazina gha ŵakuphakazgika awo ŵachali pa charu chapasi. [1]

4. Usange mazina gha ŵakuphakazgika ghalije ntchito, kasi ŵa mberere zinyake ŵalutenge nawo wuli?

4 Usange mazina gha ŵakuphakazgika ghalije ntchito, kasi ŵa mberere zinyake ŵalutenge nawo wuli? Baibolo likuti ŵanthu 10 “ŵazamukoleska munjilira wa Muyuda, na kuyowoya kuti: ‘Tikukhumba kuluta namwe, pakuti tapulika kuti Chiuta wali namwe mwaŵanthu imwe.’” Nangauli Baibolo likuzunura Muyuda yumoza pera, kweni mazgu ghakuti “namwe” na ghakuti “mwaŵanthu imwe,” ghakulongora kuti Muyuda uyu wali yekha yayi. Ntheura Muyuda wakwimira gulu lose la Ŵakhristu ŵakuphakazgika. Ŵa mberere zinyake ŵakulimanya gulu ili, ndipo ŵakukolerana nalo pakuteŵetera Yehova. Iwo ŵakukhumbikwira kumanya zina la waliyose wa mu gulu ili na kumulondezga yayi. Baibolo likuti Mulongozgi withu ni Yesu ndipo ndiyo tikwenera kumulondezga.Mat. 23:10.

KASI ŴAKUPHAKAZGIKA ŴAKWENERA KUJIWONA WULI?

5. Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakwenera kuchenjera na vichi, ndipo chifukwa wuli?

5 Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakwenera kughanaghanirapo chomene chenjezgo la pa 1 Ŵakorinte 11:27-29. (Ŵazgani.) Kasi Mkhristu wakuphakazgika wangarya wuli panji kumwa “mwambura kwenelera” vimanyikwiro pa Chikumbusko? Usange wakurya na kumwa uku ubwezi wake na Yehova uli makora yayi, ndikuti wakuchita vinthu mwambura kwenelera. (Heb. 6:4-6; 10:26-29) Ntheura Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakwenera kulutilira kugomezgeka kuti ŵakapokere njombe yawo “yakuchanya iyo Chiuta wakupeleka kwizira mwa Khristu Yesu.”Fil. 3:13-16.

6. Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakwenera kujiwona wuli?

6 Paulosi wakaphalira Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuti: “Ine, kayidi chifukwa cha Fumu, nkhumuŵeyani kuti mwendenge mwakwenelera ntchemo iyo mukachemeka nayo. Muŵe ŵakujiyuyura, ŵakuzika, ŵakuzikira, ndipo muzizipizgiranenge mu chitemwa. Muyezgeyezge kusungilira umoza wa mzimu mu chakukakira cha mtende.” (Efe. 4:1-3) Mzimu  utuŵa ukovwira kuti ŵateŵeti ŵa Chiuta ŵaŵe ŵakujiyuyura. (Kol. 3:12) Ntheura ŵakuphakazgika ŵakuwona kuti ŵakuluska ŵanyawo yayi. Iwo ŵakumanya kuti Yehova wali kuŵapa mzimu unandi kuluska ŵanyawo yayi. Ŵakujitora kuti ŵakumanya chomene Baibolo yayi. Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakumanyiska waliyose yayi kuti ŵaphakazgika ndipo ŵangamba kurya vimanyikwiro pa Chikumbusko. Kweni iwo mbakujiyuyura ndipo ŵakumanya kuti ni Yehova pera uyo wakuphakazga ŵanthu na kuŵachemera kuchanya.

7, 8. Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakwenera kuŵa ŵakujiyuyura?

7 Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakuwona kuti ni mwaŵi ukuru kuti Yehova waŵachemera kuchanya. Ndipouli, iwo ŵakukhumba kuti ŵateŵeti ŵanyawo ŵaŵapenge ntchindi zapadera yayi. (Efe. 1:18, 19; ŵazgani Ŵafilipi 2:2, 3.) Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakumanya kuti Yehova wakupharazga yayi pakuphakazga munthu. Ntheura uyo waphakazgika wakuzizwa yayi usange Ŵakhristu ŵanyake ŵakumukayikira kuti waphakazgika nadi. Wakweneraso kumanya kuti Baibolo likuti tileke kugomezga luŵiro munthu waliyose uyo wakuti wasankhika na Chiuta. (Chivu. 2:2) Mkhristu wakuphakazgika wakupharazga ku ŵanthu yayi kuti iyo ngwakuphakazgika. Wakuchita nthena kuti ŵanthu ŵaleke kumupa ntchindi zapadera. Kweniso iyo wakujithumbwa yayi chifukwa chakuti wakuluta kuchanya.1 Kor. 1:28, 29; ŵazgani 1 Ŵakorinte 4:6-8.

8 Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵalije maghanoghano ghakuti ŵachezgenge waka na ŵakuphakazgika ŵanyawo pera. Iwo ŵakupanga magulu yayi kuti ŵadumbiskanenge nkhani zakukhwaskana na kuphakazgika kwawo panji kuti ŵasambirenge Baibolo paŵekha. (Gal. 1:15-17) Usange ŵakuphakazgika ŵangachita nthena, mbwenu mpingo ugaŵanikenge. Kweniso ŵangasuskana na mzimu utuŵa uwo ukovwira ŵanthu ŵa Chiuta kuŵa ŵamtende ndiposo ŵakukolerana.Ŵaroma 16:17, 18.

KASI TIKWENERA KUŴAWONA WULI?

9. Chifukwa wuli tikwenera kuchenjera na umo tikuchitira na ŵakuphakazgika? (Wonani kamutu kakuti, “ Chitemwa ‘Chikuchita Mwambura Kwenelera Yayi.’”)

9 Kasi tikwenera kuŵawona wuli ŵakuphakazgika? Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Imwe mose muli ŵabali.” Kweniso wakati: “Waliyose uyo wakujikuzga wazamuyuyulika, ndipo waliyose uyo wakujiyuyura wazamukwezgeka.” (Mat. 23:8-12) Ntheura ntchiwemi yayi kuwona munthu munyake kuŵa wapachanya nanga wangaŵa wakuphakazgika. Baibolo likuti tikwenera kuyezga chipulikano cha ŵalara mu mpingo, ndipouli likutiphalira kuti tileke kutora munthu waliyose kuŵa mulongozgi withu. (Heb. 13:7) Kweni chifukwa wuli Baibolo likuti ŵanji ŵakwenera kupika “ntchindi zikuru”? Vili nthena chifukwa chakuti mbakuphakazgika yayi, kweni chifukwa chakuti “ŵakulongozga makora” ndipo “ŵakulimbikira kuyowoya na kusambizga mazgu gha Chiuta.” (1 Tim. 5:17) Ntchiwemi yayi kuŵalumba mwakutalulira Ŵakhristu ŵakuphakazgika chifukwa vingapangiska kuti ŵambe kujikuzga. (Rom. 12:3) Tikukhumba yayi kukhuŵazga ŵabali ŵa Khristu aŵa.Luka 17:2.

Kasi tikwenera kumuwona wuli uyo wamba kurya vimanyikwiro pa Chikumbusko (Wonani ndime 9-11)

10. Kasi tingalongora wuli kuti tikuchindika Ŵakhristu ŵakuphakazgika?

10 Kasi tingalongora wuli kuti tikuchindika mwakwenelera awo Yehova waŵaphakazga na mzimu wake? Tileke kuŵafumba umo ŵakaphakazgikira. Para tikuchita nthena ndikuti tikunjilirapo yayi pa nkhani izo zikuleka kutikhwaska. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Tileke kufumbaso mfumu, muwoli, ŵapapi, panji ŵabali ŵa Mkhristu wakuphakazgika  kuti timanye usange nawo ŵali kuphakazgika. Nkhani yakuchemekera kuchanya yikwendera ubali yayi. (1 Tes. 2:12) Tikweneraso kutcheŵa kufumba mafumbo agho ghangakwenyerezga ŵanji. Mwachiyelezgero, tileke kufumba muwoli uyo mfumu wake ngwakuphakazgika umo wakujipulikira kuzakakhala mu charu chiphya kwambura mfumu wake. Mu charu chiphya, Yehova ‘wazamukhorweska chamoyo chose.’Sal. 145:16.

11. Chifukwa wuli tikwenera kuŵawona mwakwenelera Ŵakhristu ŵakuphakazgika?

11 Tikuvikilirika para tikuwona Ŵakhristu ŵakuphakazgika mwakwenelera. Baibolo likuti mu mpingo mungaŵa “ŵabali ŵatesi” awo ŵangayowoya kuti mbakuphakazgika. (Gal. 2:4, 5; 1 Yoh. 2:19) Kweniso ŵakuphakazgika ŵanyake ŵakutondeka kulutilira kugomezgeka. (Mat. 25:10-12; 2 Pet. 2:20, 21) Ntheura usange tikuwona Mkhristu waliyose mwakwenelera, nanga mbakuphakazgika panji ŵanji awo ŵateŵetera Yehova mwakugomezgeka kwa nyengo yitali, tipuluskikenge chara. Para ŵanthu aŵa ŵaleka kugomezgeka kwa Yehova panji ŵasezgeka mu mpingo, ise tilekenge chara kuteŵetera Yehova chifukwa chakuti iwo ŵaleka.

KASI TIKWENERA KUFIPA MTIMA NA CHIŴERENGERO?

12, 13. Chifukwa wuli tikwenera kufipa mtima yayi na chiŵerengero cha awo ŵakurya vimanyikwiro pa Chikumbusko?

12 Kale, chiŵerengero cha awo ŵakaryanga na kumwa pa Chikumbusko chikakhiranga. Kweni pasono chiŵerengero ichi chikukwera chaka chilichose. Kasi tikwenera kufipa mtima na chiŵerengero cha awo ŵakurya vimanyikwiro pa Chikumbusko? Yayi. Tiyeni tidumbiskane fundo zinyake izo tikwenera kumanya pa nkhani iyi.

13 “Yehova wakuŵamanya awo mbake.” (2 Tim. 2:19) Awo ŵakupenda awo ŵarya na kumwa pa Chikumbusko ŵakumanya yayi uyo ngwakuphakazgika nadi, kweni Yehova wakumanya. Ntheura chiŵerengero cha ŵakuphakazgika chikusazgapo na awo ŵakughanaghanira waka kuti mbakuphakazgika. Mwachiyelezgero, ŵanyake awo kale ŵakaryanga na kumwa pa Chikumbusko ŵali kuleka. Ŵanyake ŵali na suzgo la maghanoghano, ŵanyake kamutu nkhakuchimbira, lekani ŵakuwona nga kuti ŵamuwusa na Yesu kuchanya. Fundo njakuti, tikumanya yayi unandi wa ŵakuphakazgika nadi awo ŵachali pa charu chapasi.

14. Kasi Baibolo likuti vichi pa chiŵerengero cha ŵakuphakazgika awo ŵazamuŵapo para suzgo yikuru yikwamba?

 14 Para suzgo yikuru yikwamba, ŵakuphakazgika ŵanyake ŵazamuŵa kuti ŵachali pa charu chapasi. Baibolo likuti Yesu “wazamutuma ŵangelo ŵake pamoza na kulira kwankhongono kwa mbata, ndipo ŵazamuwunganya pamoza ŵakusoleka ŵake kufuma ku mphepo zinayi, kufuma ku chigoti chimoza cha kuchanya m’paka ku chigoti chinyake.” (Mat. 24:31) Baibolo likulongoraso kuti mu mazuŵa gha kuumaliro, pazamuŵa ŵakuphakazgika ŵachoko waka pa charu chapasi. (Chivu. 12:17) Kweni likuyowoya yayi unandi wa ŵakuphakazgika awo ŵazamuŵapo para suzgo yikuru yikwamba.

15, 16. Kasi tikwenera kumanya vichi vya ŵa 144,000 awo ŵasankhika na Yehova?

15 Yehova ndiyo wakumanya nyengo yakusolera ŵakuphakazgika. (Rom. 8:28-30) Yehova wakamba kusora ŵanthu ŵakuti waŵaphakazge na mzimu utuŵa pamanyuma pakuti Yesu wawuskika. Vikuwoneka kuti mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, Ŵakhristu wose ŵaunenesko ŵakaŵa ŵakuphakazgika. Kweni pamanyuma, ŵanandi awo ŵakatenge Mbakhristu, ŵakaŵa ŵatesi. Nanga ni mu nyengo iyi, Yehova wakalutilira kuphakazga Ŵakhristu ŵakugomezgeka. Ŵakhristu ŵakugomezgeka aŵa ndiwo Yesu wakati ŵakuyana na “tirigu” pakati pa “duru.” (Mat. 13:24-30) Mu mazuŵa ghaumaliro agha, Yehova wakulutilira kusankha awo ŵamuŵa mu gulu la 144,000. [2] Palije uyo wangakanizga Yehova usange iyo wakukhumba kuti ŵanyake ŵaphakazgike para kwakhala nyengo yichoko waka kuti umaliro wize. (Yes. 45:9; Dan. 4:35; ŵazgani Ŵaroma 9:11, 16.)  [3] Tikwenera kuŵa maso kuti tileke kudandawura nga mba ntchito awo ŵakading’inyikira bwana wawo chifukwa cha umo wakachitira na ŵantchito awo ŵakiza paumaliro.Ŵazgani Mateyu 20:8-15.

16 Ni wose yayi awo ŵakuluta kuchanya ŵali mu gulu la “muzga wakugomezgeka na wavinjeru.” (Mateyu 24:45-47) Mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, Yehova na Yesu ŵakagwiliskiranga ntchito ŵanthu ŵachoko waka kupeleka chakurya chauzimu ku ŵanthu ŵanandi. Ŵakhristu ŵachoko waka ndiwo ŵakalemba Malemba gha Chigiriki. Mazuŵa ghano napo, Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵachoko waka ndiwo ŵakupeleka “chakurya pa nyengo yakwenelera.”

17. Kasi mwasambira vichi mu nkhani iyi?

17 Kasi mu nkhani iyi tasambira vichi? Yehova wali kunozga kuti ŵateŵeti ŵake ŵanandi ŵazakakhale pa charu chapasi kwamuyirayira, ndipo ŵanyake ŵachoko waka ŵakawuse na Yesu kuchanya. Yehova wakutumbika ŵateŵeti ŵake wose, awo ŵali mu gulu la “Muyuda” na awo ŵali mu gulu la “ŵanalume 10.” Iyo wakukhumba kuti ŵateŵeti ŵake wose ŵapulikirenge na kuŵa ŵakugomezgeka. Wose ŵakwenera kuŵa ŵakujiyuyura, na kuteŵetera Yehova mwakukolerana. Wose ŵakwenera kuŵa pamtende mu mpingo. Apo umaliro ukusendelera, mphanyi tose talutilira kuteŵetera Yehova nga ni mskambo umoza mwakulongozgeka na Khristu.

^ [1] (ndime 3) Mwakuyana na Salimo 87:5, 6, panyake munthazi Yehova wazamuvumbura mazina gha awo ŵamulamulira na Yesu kuchanya.Rom. 8:19.

^ [2] (ndime 15) Nangauli lemba la Milimo 2:33 likulongora kuti Yesu nayo wakuchitako mulimo wakuphakazga munthu, kweni Yehova ndiyo wakuchema panji kusora munthu.

^ [3] (ndime 15) Wonani “Mafumbo Ghakufumira ku Ŵaŵazgi” mu Gongwe la Mulinda la Chichewa la Meyi 1, 2007, peji 30-31.