“Tikuwonga Chiuta chifukwa cha chawanangwa chake chambura mayowoyeko.”2 KOR. 9:15.

SUMU: 121, 63

1, 2. (a) Kasi chawanangwa chambura mayowoyeko ni vichi? (b) Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge mafumbo wuli?

YEHOVA wakapeleka Mwana wake kuti wazakatifwire. Ichi ntchawanangwa chikuru icho chikulongora kuti wakutitemwa chomene. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9, 10) Paulosi wakalongosora kuti ichi ‘ntchawanangwa chambura mayowoyeko.’ (2 Kor. 9:15) Chifukwa wuli wakati ntchawanangwa chambura mayowoyeko?

2 Paulosi wakamanyanga kuti malayizgo ghose gha Chiuta ghazamufiskika kwizira mwa Yesu. (Ŵazgani 2 Ŵakorinte 1:20.) Chawanangwa chambura mayowoyeko icho Chiuta wapeleka ni sembe ya Yesu kweniso vinthu vyose viwemi ivyo Yehova wazamutichitira munthazi. Chawanangwa ichi ntchakuzirwa chomene, mwakuti tikusoŵa na mazgu wuwo gha umo tingachilongosolera. Kasi tikwenera kujipulika wuli chifukwa  cha chawanangwa ichi? Kasi tikwenera kuchitachi apo tikunozgekera Chikumbusko cha nyifwa ya Khristu icho chizamuŵako pa Chitatu, Malichi 23, 2016?

CHAWANANGWA CHAPADERA

3, 4. (a) Kasi mukujipulika wuli para mwapika chawanangwa? (b) Kasi chawanangwa chapadera chingakhwaska wuli umoyo winu?

3 Tose tikukondwa para munyithu watipa chawanangwa. Kweni vyawanangwa vinyake vikuŵa vyapadera panji vyakuzirwa chomene, mwakuti vikovwira chomene munthu uyo wapokera. Mwachiyelezgero, jitorani kuti mwasangika na mulandu uwo chilango chake ni nyifwa. Kweni mwamabuchi, pasangika munthu munyake uyo wajipeleka kuti wakomeke m’malo mwa imwe. Kasi ivyo munthu walusungu uyu wamuchitirani, vingakhwaska wuli umoyo winu?

4 Mungaluwa yayi ivyo munthu uyu wamuchitirani. Vingamovwirani kusintha umoyo winu, na kuŵa na mtima wakupa, wachitemwa, ndiposo wakugowokera. Nakuti munthu uyu mungamuwonga umoyo winu wose.

5. Chifukwa wuli sembe ya Yesu ntchawanangwa chikuru chomene chakufuma kwa Chiuta?

5 Palije chawanangwa icho chikuyana na sembe ya Yesu iyo Yehova wali kutipa. (1 Pet. 3:18) Tingaluwanga yayi kuti tose tili kuhara kwananga kufuma kwa Adamu, ndipo chilango chake ni nyifwa. (Rom. 5:12) Chifukwa cha chitemwa, Yehova wakapeleka mwana wake kuti “wachete nyifwa m’malo mwa munthu waliyose.” (Heb. 2:9) Sembe ya Yesu yikutiwombora ku kwananga na nyifwa. (Yes. 25:7, 8; 1 Kor. 15:22, 26) Waliyose uyo wakugomezga Yesu, wazamusanga umoyo wamuyirayira. Ŵanyake ŵamuwusa lumoza na Yesu kuchanya. Ŵanyake ŵazamukhala pa charu chapasi nakulongozgeka na Ufumu wa Chiuta. (Rom. 6:23; Chivu. 5:9, 10) Kasi ni vitumbiko wuli vinyake ivyo vili mu cha chawanangwa cha Yehova?

6. (a) Kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo vili mu chawanangwa cha Chiuta ivyo imwe mukulindilira? (b) Kasi chawanangwa cha Chiuta chikutichiska kuchitachi?

6 Charu chose chapasi chizamuŵa paradiso, ŵalwari ŵazamuchira, ndipo ŵakufwa ŵazamuwuka. Ivi ni vinyake ivyo vili mu chawanangwa icho Yehova watinozgera. (Yes. 33:24; 35:5, 6; Yoh. 5:28, 29) Tikumutemwa chomene Yehova na Mwana wake wakutemweka chifukwa chakutipa ‘chawanangwa chambura mayowoyeko’ ichi. Kasi chawanangwa ichi chikutovwiraso wuli? Chikutichiska kuti (1) tilondezgenge Yesu Khristu (2) titemwenge ŵabali ŵithu, na (3) kugowokera ŵanyithu na mtima wose.

CHITEMWA CHA KHRISTU CHIKUTICHICHIZGA

7, 8. Kasi chitemwa cha Yesu chikutichiska kuchita vichi?

7 Chakwamba, chawanangwa cha Chiuta chikutichiska kuti tichindikenge Yesu. Mpositole Paulosi wakati: “Chitemwa icho Khristu wali nacho chikutichichizga.” (Ŵazgani 2 Ŵakorinte 5:14, 15.) Paulosi wakamanyanga kuti usange tapokelera chitemwa cha Yesu, mtima withu utichiskenge kuti timutemwenge na kumuchindika. Tilondezgenge Yesu para tikuwonga ivyo Yehova wakutichitira. Kasi tingamulondezga wuli?

 8 Awo ŵakutemwa Yehova ŵakulondezga Yesu mwakugomezgeka. (1 Pet. 2:21; 1 Yoh. 2:6) Tikulongora kuti tikutemwa Yehova na Yesu para tikuŵapulikira. Yesu wakati: “Waliyose uyo wali na malango ghane na kughasungilira, ndiyo wakunitemwa. Ndipo waliyose uyo wakunitemwa watemwekenge na Adada, ndipo nimutemwenge na kujilongora kwa iyo.”Yoh. 14:21; 1 Yoh. 5:3.

9. Kasi charu chikukhumba kuti tichitenge vichi?

9 Mu nyengo ya Chikumbusko iyi, tingachita makora kughanaghanira ivyo tikuchita pa umoyo withu. Tikwenera kujifumba kuti: ‘Kasi nkhuchita vichi ivyo vikulongora kuti nkhulondezga nadi Yesu? Kasi ni vichi ivyo nkhuwona kuti nkhuchita makora viŵi yayi pakulondezga Yesu?’ Ntchiwemi kujifumba mafumbo agha chifukwa charu chikukhumba kuti tichitenge makhumbiro ghake. (Rom. 12:2) Para tingapusa tingaŵa ŵazga ŵa charu. (Kol. 2:8; 1 Yoh. 2:15-17) Kasi tingakana wuli kuŵa ŵazga ŵa charu?

10. Kasi mu nyengo ya Chikumbusko iyi, tikwenera kujifumba mafumbo wuli, ndipo ghangatovwira wuli? (Wonani chithuzi chakwamba.)

10 Mu nyengo ya Chikumbusko iyi, tingachitaso makora kusanda vyakuvwara vithu, mafilimu agho tikuwonelera, sumu izo tikutegherezga, kweniso vyakusanguluska ivyo tili kuŵika mu foni panji mu kompyuta yithu. Tingajifumba kuti: ‘Usange sono nthe ningasangana na Yesu, kasi soni zinganikora chifukwa cha ivyo navwara? (Ŵazgani 1 Timote 2:9, 10.) Kasi ivyo nkhuvwara vikulongora kuti nkhulondezga nadi Yesu?’ Pa nkhani ya mafilimu na sumu izo tikutemwa, tingajifumba kuti, ‘Kasi soni zinganikora usange Yesu wangawona ivyo vili mu foni panji kompyuta yane? Kasi ningajiluma kulongosolera Yesu chifukwa icho nkhutemwera mafilimu agho nkhuwonelera?’ Para tikutemwa Yehova, titayenge chilichose icho ntchambura kwenelera kwa Mkhristu, nanga chingaŵa kuti tikachigura na ndalama zinandi. (Mil. 19:19, 20) Apo tikajipelekanga kwa Yehova, tikalayizga kuti tilondezgenge Yesu umoyo withu wose. Ntheura tikwenera kutaya chilichose icho chingatitondeska kulondezga Yesu mwakugomezgeka.Mat. 5:29, 30; Fil. 4:8.

11. (a) Chifukwa wuli tikulimbikira kupharazga? (b) Kasi ŵabali ŵanji tingaŵawovwira wuli pa nyengo ya Chikumbusko iyi?

11 Tikulimbikira chomene mulimo wakupharazga na kusambizga ŵanthu chifukwa tikutemwa Yesu. (Mat. 28:19, 20; Luka 4:43) Mu nyengo ya Chikumbusko iyi, kasi mungasintha vinthu vinyake kuti muchiteko upayiniya wakanyengo wa maora 30 panji 50? Mubali munyake wa vyaka 84, wakawonanga kuti wangakwaniska yayi upayiniya wakanyengo chifukwa cha uchekuru. Kweni ŵapayiniya ŵa mu mpingo wake ŵakamovwira mendero na kumusankhira chigaŵa chapafupi kuti wakwaniske upayiniya wakanyengo wa maora 30. Kasi namwe mungawovwira mubali panji mudumbu kuti wachite upayiniya wakanyengo mu myezi ya Malichi na Epulero? Nangauli taŵanyake tingakwaniska yayi kuchita upayiniya wakanyengo, ndipouli tose tingagwiliskira ntchito nyengo na nkhongono izo tili nazo pakuteŵetera Yehova mu nyengo ya Chikumbusko iyi. Nga ni Paulosi, nase tingalongora kuti tikuwonga chitemwa cha Yesu. Kasi chitemwa cha Chiuta chingatovwiraso kuchita vichi?

 TIKUCHISKIKA KUTEMWANA

12. Chifukwa wuli tikutemwa ŵabali ŵithu?

12 Chachiŵiri, chitemwa cha Chiuta chikutichiska kutemwa ŵabali ŵithu. Yohane wakalemba kuti: “Ŵakutemweka, usange Chiuta wakatitemwa nthena, ipo nase tikwenera kutemwana.” (1 Yoh. 4:7-11) Para tikutemwa ŵabali ŵithu, tikulongora kuti tikumanya chitemwa cha Yehova. (1 Yoh. 3:16) Kasi tingalongora wuli kuti tikutemwa ŵabali ŵithu?

13. Kasi Yesu wakalongora wuli kuti wakutemwa ŵanthu?

13 Yesu wakalongora umo tingatemwera ŵanyithu. Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi, wakawovwiranga ŵanthu ŵakujiyuyura. Wakachizganga ŵalwari, ŵakupendera, ŵachibulumutira, ŵakumangwa makutu, na ŵambuwu. (Mat. 11:4, 5) Yesu wakasambizganga ŵanthu awo ŵakakhumbanga kumanya Chiuta. Ŵafarisi ŵakawonanga ŵanthu aŵa kuti ‘mbakutembeka.’ (Yoh. 7:49) Yesu wakatemwanga ŵanthu ŵakujiyuyura aŵa ndipo wakaŵikapo mtima kuŵawovwira.Mat. 20:28.

Kasi mungajipeleka kupharazga na mubali panji mudumbu muchekuru?

14. Kasi mungalongora wuli kuti mukutemwa ŵabali ŵinu?

14 Mu nyengo ya Chikumbusko iyi, tingaghanaghaniraso umo tingawovwilira ŵabali na ŵadumbu mu mpingo, chomenechomene ŵachekuru. Kasi tingaluta kukachezga na ŵabali ŵithu awo mbachekuru? Kasi tingaŵapako chakurya, kuŵawovwira ntchito za pa nyumba, kuŵawovwira mendero pakuluta ku maungano, panji kupharazga nawo? (Ŵazgani Luka 14:12-14.) Mphanyi chitemwa cha Chiuta chatichiska kutemwa ŵabali ŵithu.

ŴALONGORANI LUSUNGU

15. Kasi tili kuhara vichi kufuma kwa Adamu?

15 Chachitatu, chitemwa cha Chiuta chikutichiska kugowokera ŵabali na ŵadumbu ŵithu. Tose tili kuhara kwananga kufuma kwa Adamu, ndipo chilango chake ni nyifwa. Ntheura palije uyo wangakana sembe yakuwombora. Muteŵeti waliyose wa Chiuta wakukhumbikwira sembe yakuwombora. Tose tili kugowokereka ngongoli yikuru ya zakwananga zithu. Chifukwa wuli tikwenera kumanya fundo iyi? Zgoro la  fumbo ili tikulisanga mu ntharika yinyake ya Yesu.

16, 17. Kasi ntharika ya themba ilo likagowokera muzga wake yikutisambizgachi?

16 Yesu wakayowoya ntharika ya themba ilo likagowokera muzga wake ngongoli ya matalente 10,000, agho ni madinari 60,000,000. Kweni pamasinda muzga uyu wakatondeka kugowokera munyake uyo wakaŵa na ngongoli yake ya madinari 100. Themba likati lapulika kuti muzga uyu walongora mtima unonono kwa munyake, likati: “Muzga muheni, nkhakugowokera ngongoli yose yira ukati waniŵeyelera. Asi nawe ukenera kumulengera lusungu muzga munyako, nga umo nane nkhakulengera lusungu?” (Mat. 18:23-35) Muzga uyu wakeneranga nadi kumulengera lusungu munyake. Nga ni themba la mu ntharika iyi, nase Yehova wali kutigowokera ngongoli yikuru chomene. Kasi tikwenera kuchitachi para tikughanaghanira chitemwa na lusungu ivyo Yehova watilongora?

17 Apo tikunozgekera Chikumbusko cha nyifwa ya Yesu, tingajifumba kuti: ‘Kasi walipo mubali panji mudumbu uyo wali kunikhuŵazga? Kasi nkhutondeka kumugowokera?’ Usange tikutondeka kumugowokera, ipo iyi ni nyengo yiwemi chomene yakuti tiyezge Yehova uyo ‘wakugowokera.’ (Neh. 9:17; Sal. 86:5) Usange tikuwonga lusungu lwa Yehova, nase tilongorenge ŵanyithu lusungu na kuŵagowokera na mtima wose. Usange tikutondeka kutemwa na kugowokera ŵabali ŵithu, tingaŵa yayi paubwezi na Yehova. (Mat. 6:14, 15) Para munyithu watibudira, vikuŵinya nga ntchilonda. Ndipouli tikwenera kumugowokera munyithu chifukwa vikovwira kuti tizakaŵe ŵakukondwa munthazi.

18. Kasi chitemwa cha Chiuta chikamovwira wuli Lile?

18 Ntchipusu yayi kuzizipizga para ŵabali na ŵadumbu ŵakuchita vinthu ivyo vikutikwenyerezga. (Ŵazgani Ŵakolose 3:13, 14; Ŵaefeso 4:32.) Mwachiyelezgero, Mudumbu Lile wakajipeleka kovwira mudumbu munyake muchekuru zina lake Karo. [1] Mudumbu Karo wakaŵa chokoro, ndipo Lile ndiyo wakamovwiranga pa nyumba. Kweni kanandi Mudumbu Karo wakawonganga yayi ivyo Lile wakamuchitiranga. Ndipouli, Lile wakaŵika maghanoghano ghake pa mikhaliro yiwemi ya Karo na kulutilira kumovwira m’paka apo Karo wakafwira. Chikaŵa chipusu yayi kovwira Karo. Ndipouli Lile wakati: “Nkhulindilira kuzakawona Karo pa chiwuka, ndipo nkhukhumba kuzakamumanya makora mu charu chiphya.” Apa tawona kuti chitemwa cha Chiuta chikutichiska kuzizipizga para ŵanyithu ŵakuchita vinthu ivyo vikutikwenyerezga. Nakuti tikumanya kuti mu charu chiphya tizamukhalanga makora na ŵabali ŵithu wose.

19. Kasi “chawanangwa” cha Chiuta chimuchiskaninge kuchitachi?

19 Tikuwonga chomene kuti Yehova watipa ‘chawanangwa chambura mayowoyeko.’ Mu nyengo ya Chikumbusko iyi, tiyeni tighanaghanirepo pa vyose ivyo Yehova na Yesu ŵakutichitira. Mphanyi chitemwa cha Yehova na Yesu chatichiska kulondezga Yesu mwakugomezgeka, kutemwa ŵabali ŵithu, na kugowokera ŵanyithu na mtima wose.

^ [1] (ndime 18) Mazina ghanyake ghasinthika mu nkhani iyi.