Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  February 2017

Mafumbo Ghakufuma ku Ŵaŵazgi

Mafumbo Ghakufuma ku Ŵaŵazgi

Mpositole Paulosi wakalemba kuti Yehova “wazomerenge yayi kuti imwe muyezgeke na kutondeka kuzizipizga.” (1 Kor. 10:13) Kasi fundo iyi yikung’anamura kuti Yehova wakumanyirathu chiyezgo icho tingazizipizga ndipo wakutisankhira viyezgo ivyo tingakumana navyo?

Wonani ivyo mubali munyake wakayowoya pa nkhani iyi. Mubali uyu mwana wake wakajikoma ndipo wakafumba kuti: ‘Kasi Yehova wakamanyirathu kuti ine na muwoli wane tizamuzizipizga nyifwa ya mwana withu? Kasi vyachitika nthena chifukwa chakuti Chiuta wakumanya kuti tizizipizgenge?’ Kasi pali vifukwa vyakupulikikwa vyakugomezgera kuti Yehova wakunozgerathu vinthu viheni ivyo vikutichitikira?

Tati tasanda mazgu agho Paulosi wakayowoya pa 1 Ŵakorinte 10:13, tasanga kuti: Baibolo likuyowoyapo yayi kuti Yehova wakumanyirathu viyezgo ivyo tingazizipizga na kutisankhira viyezgo ivyo tingakumana navyo. Tiyeni tidumbiskane vifukwa vinayi ivyo tayowoyera nthena.

Chakwamba, Yehova wali kutipa wanangwa wakusankha. Iyo wakukhumba kuti tisankhenge tekha icho tikukhumba. (Doto. 30:19, 20; Josh. 24:15) Para tasankha makora, tingapempha Yehova kuti walongozge mendero ghithu. (Zinth. 16:9) Kweni para tasankha uheni, tingakumana na masuzgo. (Gal. 6:7) Para Yehova wangatisankhira viyezgo vyakuti tikumane navyo, asi ndikuti wakutipoka wanangwa withu wakusankha?

Chachiŵiri, Yehova wakutivikilira yayi ku “nyengo na vyakuchitika vyamabuchi.” (Muph. 9:11) Nyengo zinyake ngozi panji vinthu vyachitima vikuchitika chifukwa chakuti tili pa malo ghaheni kweniso pa nyengo yiheni. Yesu wakayowoya ivyo vikachitikira ŵanthu 18 awo ŵakafwa chifukwa chigongwe chikaŵawira. Iyo wakati likaŵa khumbo la Chiuta yayi kuti ŵanthu wose aŵa ŵafwe. (Luka 13:1-5) Ntchamahara yayi kughanaghana kuti Chiuta wakusankhirathu ŵanthu awo ŵaponenge panji kufwa pa ngozi.

Chachitatu, waliyose wakwenera kusankha yekha kuŵa wakugomezgeka kwa Yehova. Kumbukani kuti Satana wakasuska kuti wose awo ŵakuteŵetera Yehova ŵangaŵa ŵakugomezgeka. Wakati ŵangalutilira yayi kugomezgeka kwa Yehova para ŵangayezgeka. (Yobu 1:9-11; 2:4; Chivu. 12:10) Para Yehova wangativikilira kuti tileke  kusangana na masuzgo chifukwa chakuti tingazizipizga yayi, asi ndikuti ivyo Satana wakayowoya kuti tikuteŵetera Chiuta chifukwa cha uryezi viŵenge vyaunenesko?

Chachinayi, Yehova wakusankha icho wakhumba kumanyirathu. Fundo yakuti Chiuta wakusankhirathu viyezgo ivyo tikumanenge navyo, yikulongora nga kuti Chiuta wakumanyirathu chilichose icho chitichitikirenge munthazi. Kweni fundo yanthena mulije mu Baibolo. Chiuta wangamanyirathu ivyo vichitikenge munthazi para wakhumba. (Yes. 46:10) Kweni Baibolo likulongora kuti Chiuta wakusankha ivyo wakukhumba kumanyirathu. (Gen. 18:20, 21; 22:12) Iyo wakuchindika wanangwa withu wakusankha. Wakugwiliskira ntchito makora nkhongono zake zakumanyirathu vinthu. Chiuta wakuwona kuti wanangwa withu ngwakuzirwa chomene ndipo nyengo zose wakuwoneseska kuti wakutipoka yayi.—Doto. 32:4; 2 Kor. 3:17.

Kasi Paulosi wakang’anamurangachi apo wakati: “Chiuta . . . wazomerenge yayi kuti imwe muyezgeke na kutondeka kuzizipizga”? Paulosi wakayowoyanga ivyo Yehova wakuchita para tikuyezgeka. Mazgu gha Paulosi ghakutisimikizgira kuti, kwali tisangane na masuzgo wuli, Yehova watovwirenge para tikumugomezga. (Sal. 55:22) Mazgu ghakupembuzga agho Paulosi wakayowoya, ghali na fundo ziŵiri.

Fundo yakwamba, viyezgo ivyo tikusangana navyo “vikuwiraso ŵanthu wose.” Tikwenera kumanya kuti masuzgo agho tikusangana nagho, ghali kuŵachitikirapo ŵanyithu. Tingazizipizga masuzgo agha para tikugomezga Chiuta. (1 Pet. 5:8, 9) Pambere Paulosi wandayowoye fundo izo zili pa 1 Ŵakorinte 10:13, wakayowoyapo viyezgo ivyo Ŵaisrayeli ŵakakumana navyo mu mapopa. (1 Kor. 10:13, 6-11) Palije chiyezgo icho chikaŵa chikuru chomene chakuti munthu panji Ŵaisrayeli ŵakugomezgeka ŵakate ŵatondekenge kuzizipizga. Paulosi wakawerezgapo kanayi kuti “ŵanyake” ŵakapulikira yayi. Chachitima ntchakuti, Ŵaisrayeli ŵanyake ŵakamba kuchita viheni chifukwa cha kuleka kugomezga Chiuta.

Fundo yachiŵiri, “Chiuta ngwakugomezgeka.” Umo Chiuta wakachitiranga vinthu na ŵanthu ŵake, vikulongora kuti wakulongora lusungu ku ŵanthu “awo ŵakumutemwa na kusunga malango ghake.” (Doto. 7:9) Kweniso vikulongora kuti Chiuta wakufiska ivyo walayizga. (Josh. 23:14) Umo Yehova wakachitiranga vinthu mwakugomezgeka, vikulongora kuti awo ŵakumutemwa na kumupulikira, ŵakwenera kugomezga kuti Yehova wafiskenge fundo ziŵiri izi: (1) Wazomerezgenge yayi kuti tiyezgeke m’paka kutondeka kuzizipizga, kweniso (2) “wapelekenge nthowa” kuti tizizipizge.

Yehova “wakutisanguluska mu suzgo yithu yose”

Kasi Yehova wakupeleka wuli nthowa ku ŵanthu awo ŵakumugomezga para ŵakuyezgeka? Chiuta wali na nkhongono zakuti wangawuskapo chiyezgo. Kweni kumbukani mazgu gha Paulosi ghakuti: “[Yehova] wapelekenge nthowa yakumovwirani kuti muzizipizge.” Kanandi, Chiuta “wakupeleka nthowa,” wakutipa ivyo vingatovwira kuti tizizipizge viyezgo ivyo tikukumana navyo. Wonani nthowa izo Yehova wangatovwilira:

  • “Wakutisanguluska mu suzgo yithu yose.” (2 Kor. 1:3, 4) Yehova wangatovwira na Mazgu ghake, mzimu utuŵa, kweniso chakurya chauzimu icho muzga wakugomezgeka wakutipa kuti tiŵe na mtende mu mtima na mu maghanoghano.—Mat. 24:45; Yoh. 14:16; Rom. 15:4.

  • Wangatilongozga na mzimu utuŵa. (Yoh. 14:26) Para tasangana na chiyezgo, mzimu utuŵa ungatovwira kuti tikumbukire nkhani ya mu Baibolo kweniso fundo izo zingatovwira kuti tisankhe mwamahara.

  • Wangatovwira na ŵangelo ŵake.—Heb. 1:14.

  • Wangatovwira kwizira mu Ŵakhristu ŵanyithu awo ŵangayowoya panji kuchita vinthu vinyake ivyo vingatikhozga.—Kol. 4:11.

Kasi tasambira vichi pa mazgu agho Paulosi wakayowoya pa 1 Ŵakorinte 10:13? Yehova wakusankhirathu yayi masuzgo panji viyezgo ivyo tikusangana navyo. Kweni para tikuyezgeka, tikwenera kumanya kuti: Para tikugomezga chomene Yehova, iyo wazomerezgenge yayi kuti tiyezgeke na kutondeka kuzizipizga. Nyengo zose Chiuta wapelekenge nthowa kuti tizizipizge. Fundo izi zakukhozga chomene.